Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Kuusalu valla poolt vara pärimise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2012, 18

Kuusalu valla poolt vara pärimise kord

Vastu võetud 27.04.2011 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 alusel ning kooskõlas pärimisseaduse § 18 lg 1, §-ga 125 ja § 136 lg 1 ning Kuusalu valla põhimääruse §-ga 54.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kuusalu valla poolt vara pärimise kord (edaspidi kord) reguleerib pärimisseaduse alusel Kuusalu valla poolt vara pärimise korraldamist.

  (2) Korraga reguleerimata küsimuste lahendamise otsustab Kuusalu Vallavalitsus (edaspidi valla valitsus).

§ 2.   Pärimise alus

  (1) Pärimise aluseks on seadus või pärandaja viimne tahe, mis on avaldatud testamendis või pärimislepingus.

  (2) Kuusalu vald on pärandi seadusjärgne pärija, kui pärand on avanenud Kuusalu valla haldusterritooriumil ja sellel puuduvad pärimisseaduses nimetatud seadusjärgsed pärijad.

  (3) Kui pärija ei ole teada ega teata endast ühe kuu jooksul pärija väljaselgitamise üleskutsemenetluses üleskutse avaldamisest arvates või kui endast teatanud isik ei suuda ühe kuu jooksul üleskutsemenetluse tähtpäeva möödumisest arvates oma pärimisõigust tõendada, eeldatakse, et Kuusalu valla haldusterritooriumil avanenud pärandi seadusjärgne pärija on Kuusalu vald. Eelnimetatud juhul võib pärija pärandi vastavalt pärimisseaduse §-le146 Kuusalu vallalt välja nõuda.

§ 3.   Pärimislepingu sõlmimine

  Kuusalu valla nimel pärimislepingu sõlmimise otsustab ja pärimislepingule alla kirjutama volitatud isiku määrab vallavalitsus korraldusega.

§ 4.   Valla esindamine pärimisega seotud toimingutes

  Pärimisega seotud toimingutes esindab Kuusalu valda vallavanem või tema poolt volitatud ametnik.

§ 5.   Pärandi vastuvõtmine ja pärandist loobumine

  (1) Pärandi vastuvõtmine ja pärandist loobumine toimub pärimisseaduses sätestatud korras.

  (2) Seadusjärgse pärimise korral loetakse, et pärandi vastuvõtmise nõuete täitmisest olenemata on Kuusalu vald pärandi vastu võtnud.

  (3) Seadusjärgse pärimise korral ei saa Kuusalu vald pärandist loobuda.

  (4) Testamendi- või pärimislepingujärgse pärandi vastuvõtmise või sellest loobumise otsustab vallavalitsus. Avalduse pärandist loobumise kohta esitab notarile vallavanem või tema poolt volitatud ametnik.

  (5) Kui pärijaks on Kuusalu vald, on pärandi inventuur kohustuslik.

2. peatükk Toimingud pärimisemenetluse algatamiseks 

§ 6.   Pärandvarast teavitamine

  (1) Valla ametiasutus või ametnik on kohustatud vallakantseleid kirjalikult teavitama pärandvarast, mille eeldatav pärija on Kuusalu vald.

  (2) Vallakantseleile esitatav kirjalik teade peab sisaldama järgmist teavet:
  1) vara nimetus, seda iseloomustavad andmed ja asukoha aadress;
  2) võimaluse korral vara viimase omaniku ees- ja perekonnanimi, surmapäev ja viimane elukoht.

  (3) Vallakantselei kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate või muu pärimise aluse esinemisele viitava teabe saamisel pärimise aluse olemasolu ning teavitab teate või teabe esitajat pärimismenetluse algatamisest või pärimise aluste puudumisest.

§ 7.   Pärimismenetluse algatamine

  (1) Pärimise aluse olemasolul esitab vallavanem või tema poolt volitatud ametnik pärimismenetluse algatamiseks notarile vastava notariaalselt tõestatud avalduse koos inventuuri nõudega. Kui pärand on avanenud enne 1.jaanuari 2009, esitab vallavanem või tema poolt volitatud ametnik pärimismenetluse algatamise avalduse asemel pärandi vastuvõtmise avalduse.

  (2) Vallakantselei esitab notari määratud, inventuuri teostavale kohtutäiturile teadaoleva pärandvara ja sellega seotud kohustuste nimekirja.

3. peatükk Pärimisega seotud kohustuste täitmine 

§ 8.   Pärandaja õiguste ja kohustuste üleminek

  Pärandi vastuvõtmisega lähevad Kuusalu vallale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.

§ 9.   Kohustuste täitmise järjekord

  (1) Pärast inventuuri täidab Kuusalu vald pärandvara väärtuses sellega seotud kohustused järgmiselt:
  1) esimeses järjekorras tasutakse pärandaja matuse, tema perekonnaliikmete ülalpidamise, pärandvara valitsemise ning inventuuri tegemise kulud;
  2) teises järjekorras rahuldatakse üleskutsemenetluses tähtaegselt esitatud pärandaja võlausaldajate nõuded ja inventuuri käigus väljaselgitatud nõuded;
  3) kolmandas järjekorras täidetakse annakud, sihtkäsundid ja sihtmäärangud.

  (2) Järgmise järjekorra kohustused täidetakse pärast eelmise järjekorra kohustuste täielikku täitmist. Kui ühe järjekorra kohustuste täitmiseks ei jätku pärandvara, täidetakse need pärandvara arvel võrdeliselt nende suurusega.

§ 10.   Kohustuste täitmine pärandi hooldaja poolt

  Kui kohus on pärandvara hoiumeetmena määranud pärandvara valitsemise, täidab pärandvaraga seotud kohustused kohtu nimetatud pärandi hooldaja.

§ 11.   Vastutus pärandaja kohustuste eest

  (1) Kuusalu valla vastutus pärandvaraga seotud kohustuste eest on piiratud pärandvara väärtusega.

  (2) Juhul, kui pärandvarast ei piisa kõigi määruse § 9 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud nõuete rahuldamiseks, otsustab vallavalitsus pärandvara pankroti väljakuulutamise või nõuete rahuldamise valla vara arvel.

  (3) Juhul, kuivallavalitsus ei ole nõusnõuete rahuldamisega valla vara arvel, esitab vallavalitsus viivitamata kohtule avalduse pärandvara pankroti väljakuulutamiseks
.

§ 12.   Pärandaja matuse kulud

  Kuusalu vald kannab pärandaja matuse kulud võrdeliselt oma pärandiosa suurusega, kui testamendist või pärimislepingust ei tulene teisiti.

§ 13.   Pärandvaraga seotud kohustuste täitmiseks vajalike kulude katmine

  Pärandvaraga seotud kohustuste täitmiseks vajalikud kulud kaetakse vallavalitsuse korralduse alusel valla reservfondist.

§ 14.   Pärimisega seotud kulude katmine

  Pärimisega seotud toimingute ja dokumentide vormistamise kulud kaetakse valla eelarves vallakantseleile ettenähtud vahendite arvelt.

4. peatükk Pärandvarale valitseja määramine ja päritud raha vastuvõtmine 

§ 15.   Pärandvarale valitseja määramine

  Pärandvarale määratakse valitseja vallavalitsuse korraldusega.

§ 16.   Päritud raha vastuvõtmine

  Päritud raha kantakse selle vastuvõtmisel valla eelarve tuludesse.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 02. mail 2011.

Andres Paomees
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json