Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kuusalu Vallavalitsuse planeeringutekomisjoni põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2012, 20

Kuusalu Vallavalitsuse planeeringutekomisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 16.03.2006 nr 6

Määrus kehtestatakse Kuusalu valla põhimääruse paragrahvi 39 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Kuusalu valla põhimäärusest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Tegevusvaldkonnad ja ülesanded

  (1) Komisjoni tegevusvaldkondadeks on:
  1) valla planeerimise suunamine;
  2) vallavalitsuse nõustamine ehitus-ja planeerimisküsimustes;

  (2) Komisjonile suunavad materjale läbivaatamiseks vallavalitsus ja vallavalitsuse ametnikud.

  (3) Komisjoni ülesanded on:
  1) vallaelu arenguks vajalike tingimuste loomisele kaasaaitamine;
  2) arvamuste andmine talle läbivaatamiseks saadetud Kuusalu valla ehitus-ja planeerimistegevust puudutavate õigusaktide eelnõude ja projekteerimismaterjalide kohta.

  (4) Komisjonil on õigus:
  1) algatada vallavalitsuse korralduste ning määruste eelnõusid;
  2) tõstatada kohalikus omavalitsuses lahendamist vajavate arengu-,planeerimise ja ehitusalaseid probleeme ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks;
  3) saada vallavalitsuselt tööks vajalikku informatsiooni.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimehe nimetab vallavalitsus oma liikmete hulgast ning komisjoni sekretäri nimetab vallavalitsus vastava valdkonna ametnike hulgast.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi vallavalitsus.

  (3) Komisjoni liikmete arvu määrab vallavalitsus, kuid see ei või olla väiksem kui viis liiget.

  (4) Vähemalt üks komisjoni liige peab olema vastava valdkonna eest vastutav ametnik.

§ 4.   Töökord

  (1) Komisjoni esimees:
  1) juhib komisjoni tööd;
  2) jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesandeid;
  3) otsustab, keda kutsuda osalema päevakorrapunktide arutelul;
  4) juhatab komisjoni koosolekut;
  5) otsustab teiste isikute lubamise ja kutsumise koosolekule ja nende sõnaõiguse;
  6) teeb vallavalitsusele teatavaks komisjoni otsused.

  (2) Komisjoni sekretär:
  1) koostab päevakorra projekti ja valmistab ette materjalid;
  2) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
  3) koostab komisjoni koooleku protokolle.

  (3) Komisjoni töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, üldjuhul kaks korda kalendrikuus.

  (4) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni sekretär.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust kuid mitte vähem kui kolm komisjoni liiget, sealhulgas esimees või sekretär.

  (6) Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega.

  (7) Komisjoni koosoleku päevakorra projektid peavad olema komisjoni liikmetele saadetud vähemalt 1 tööpäeva enne komisjoni koosolekut ja materjalid peavad olema kättesaadavd vähemalt 1 tööpäeva enne komisjoni koosolekut valla kantseleis.

  (8) Komisjonil on õigus päevakorda täiendada või muuta, kui sellega on nõus vähemalt pooled kohalolevatest liikmetest.

  (9) Komisjoni ettepanekud protokollitakse ja protokoll vormistatakse 3 tööpäeva jooksul. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollid peavad olema kõigile kättesaadavad. Üldkättesaadavaks ei tehta protokollides sisalduvaid andmeid, mille väljastamine on seadusega piiratud või mõeldud valla ametialaseks kasutamiseks.

  (10) Komisjonil on õigus kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja teha taotlusi ekspertiisi tellimiseks ning saada vallavalitsuse liikmetelt ja valla ametiasutustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni. Vastavat tööd korraldab komisjoni esimees koostöös vallavolikogu sekretäriga.

  (11) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga Kuusalu valla õigusaktide vastuvõtmisel.

§ 5.   Asjaajamine

  (1) Komisjoni asjaajamise eest vastutab komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni asjaajamist korraldab ja tehnilise teenindamise tagab komisjoni sekretär.

  (3) Komisjoni asjaajamise toimikud hoitakse vallakantseleis.

  (4) Komisjoni kirjavahetus toimub kantselei kaudu.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. märtsil 2006.a.

Herko Sunts
vallavanem

Maire Link
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json