Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Kuusalu valla hangete läbiviimise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2012, 29

Kuusalu valla hangete läbiviimise kord

Vastu võetud 30.05.2012 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, riigihangete seaduse § 131 ja Kuusalu valla põhimääruse § 52 ja § 55 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev riigihangete läbiviimise kord (edaspidi kord) reguleerib Kuusalu Vallavalitsuses ( edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatavad asutused) korraldatavate riigihangete (edaspidi hangete) hankemenetlusega seotud toimingute teostamist.

  (2) Korda rakendatakse koos riigihangete seaduse (edaspidi RHS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (3) Hangeteks RHS ja korra tähenduses on asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine vallavalitsuse poolt.

§ 2.   Hangete planeerimine

  (1) Hangete korraldamise aluseks on hankeplaan. Hankeplaanil on soovituslik iseloom.

  (2) Hankeplaani kantakse planeeritavad hanked, kui:
  1) asjade ostmise ja teenuste tellimise hankelepingu eeldatav maksumus ületab 10000 eurot käibemaksuta;
  2) ehitustööde hankelepingu eeldatav maksumus ületab 30000 eurot käibemaksuta.

  (3) Hankeplaani koostamiseks esitavad struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste juhid vallavalitsuse kantseleile hiljemalt 1. oktoobriks kirjalikult hankeplaani ettepanekud järgnevaks eelarveaastaks.

  (4) Hankeplaan kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega 1 kuu jooksul pärast Kuusalu Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt valla eelarve kinnitamist.
Hankeplaani võib vajadusel aasta jooksul muuta. Hankeplaani vorm esitatakse käesoleva korra lisas.

  (5) Hankeplaani märgitakse hanke nimetus, hanke liik, eeldatav maksumus, hanke eest vastutava isiku nimi ja eeldatav hanke korraldamise aeg.

2. peatükk Hangete korraldamine 

§ 3.   Hanke korraldamise otsustamine

  (1) Ettepaneku hankeplaanis nimetatud hanke korraldamiseks esitab struktuuriüksuse või hallatava asutuse juht. Hanke korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega. Volikogu otsustab loa andmise hanke väljakuulutamiseks juhul, kui sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta.

  (2) Vallavalitsuse korralduses määratakse kindlaks:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hanke eest vastutav isik;
  4) hankekomisjon hankemenetlusega seotud toimingute teostamiseks;
  5) pakkumuse tagatise nõutavus, liik, summa ja esitamise kord.

  (3) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid teostama hankemenetlusega seotud toiminguid. Volitatud isikud võivad kuuluda hankekomisjoni koosseisu.

§ 4.   Hanke eest vastutav isik

  Vallavalitsuse korraldusega hanke eest vastutav isik:
  1) teeb hanke väljakuulutamiseks vajalikud toimingud;
  2) teeb vajalikud toimingud ja kanded riigihangete registris (sisestab hanketeate, eelteate, vabatahtliku teate, riigihanke aruande, aruande lisa jne), kui ei ole kokku lepitud teisiti;
  3) kindlustab hanke kohta teabe avaldamise valla veebilehel www.kuusalu.ee ja ajalehes “Sõnumitooja”;
  4) korraldab hankedokumentide väljastamise ja pakkumuste vastuvõtmise sh
e-menetluse korral;
  5) vastutab RHSs sätestatud tähtaegadest kinnipidamise eest;
  6) vastab pakkujate esitatud küsimustele ja selgitustaotlustele;
  7) teavitab pakkujaid hankija otsustest;
  8) korraldab hanke menetluse käigus loodud ja saadud dokumentatsiooni süstematiseerimise ja säilitamise;
  9) juhib taotlejatega peetavat dialoogi ja pakkujatega peetavaid läbirääkimisi, allkirjastab dialoogi ja läbirääkimiste protokollid;
  10) jälgib lepingu korrektset täitmist.

§ 5.   Hankekomisjon

  (1) Asjade ostmiseks ja teenuste tellimiseks eeldatava maksumusega alates 10000 eurot (ilma käibemaksuta) ja ehitustööde tellimiseks eeldatava maksumusega alates 30 000 eurot moodustatakse hankekomisjon (edaspidi komisjon). Alla nimetatud summat jääva eeldatava maksumusega hanke korral moodustatakse komisjon vajadusel.

  (2) Komisjoni moodustamise konkreetse hanke korraldamiseks otsustab vallavalitsus oma korraldusega. Korraldusega määratakse kindlaks komisjoni liikmete arv ja koosseis (sh esimees). Komisjon peab olema vähemalt kolmeliikmeline.

  (3) Komisjoni juhib ja komisjoni töö eest vastutab komisjoni esimees, kellel on õigus anda komisjoni liikmetele tööülesandeid komisjoni tööd puudutavates küsimustes.

  (4) Komisjoni esimees on üldjuhul hanke eest vastutav isik.

  (5) Komisjoni töö vorm on koosolek. Komisjoni koosolekud protokollitakse.

  (6) Komisjoni mittemoodustamisel täidab komisjoni ülesandeid hanke eest vastutav isik.

  (7) Komisjonil on õigus enne hanke väljakuulutamist või pakkumuste võtmist teha hankedokumentides muudatusi, kui see on vajalik hanke korrektseks läbiviimiseks.

  (8) Komisjon teeb vallavalitsusele ettepanekud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamise, kvalifitseerimise ja mittekvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks ja mittevastavaks tunnistamise, eduka pakkumuse väljaselgitamise ja hankemenetluse lõpetamise otsuse tegemiseks. Komisjon avab pakkumused ja viib läbi pakkumuste hindamise.

  (9) Komisjoni ettepanek on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 komisjoni liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdsuse korral on määravaks komisjoni esimehe hääl.

  (10) Komisjoni liikmel on õigus jääda eriarvamusele. Eriarvamus vormistatakse kirjalikult ja lisatakse ettepanekule. Komisjoni ettepanekud ja eriarvamused võivad sisalduda ühes dokumendid.

  (11) Arvestades konkreetse riigihanke spetsiifikat, on hankekomisjonil õigus kaasata oma töösse sõnaõigusega asjatundjaid või spetsialiste, kes ei ole komisjoni liikmed.

§ 6.   Hanketeate ja dokumentide koostamine

  (1) Hanketeate ja -dokumentide koostamise korraldab hanke eest vastutav isik ja tagab, et need vastaksid riigihangete seaduse nõuetele ning sisaldaksid kogu pakkujale vajalikku teavet hanke menetluses osalemiseks.

  (2) Hanke eest vastutav isik sisestab dokumendid hanketeate registrisse.

  (3) Pakkuja ja taotleja vastaval nõudel annab selgitusi hanke dokumentide kohta hanke eest vastutav isik. Olulistes küsimustes kooskõlastab hanke eest vastutav isik selgituse eelnevalt komisjoniga.

  (4) Muudatuste tegemine hankedokumentides kooskõlastatakse komisjoniga. Hanke eest vastutav isik tagab muudatuste saatmise üheaegselt kõikidele pakkujatele
ning nendele taotlejatele ja huvitatud isikutele, kes on saanud hankedokumendid.

§ 7.   Pakkumuste avamine

  Komisjon avab pakkumused hanketeates, hankedokumentides või pakkumuse esitamise ettepanekus näidatud ajal ja kohas.

§ 8.   Pakkuja või taotleja kvalifikatsiooni ja pakkumuse vastavuse kontrollimine,

  (1) hindamine, pakkumuse edukaks tunnistamine

  (2) Pärast pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste avamist kontrollib komisjon pakkuja või taotleja kvalifikatsiooni, pakkumuste vastavust hanketeates ja/või hanke dokumentides esitatud tingimustele ning võrdleb ja hindab pakkumusi ja vajadusel valib välja hankes osalevad taotlejad ning peab pakkujatega ja taotlejatega läbirääkimisi.

  (3) Põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse korral otsustab komisjon pakkujalt asjakohase kirjaliku selgituse nõudmise, kontrollib esitatud selgitust ja hindab esitatud tõendeid.

  (4) Enne pakkumuse edukaks tunnistamist peab komisjon järgima korruptsioonivastases seadusese § 24 ja § 25 sätestatut ja vajadusel tegema muudatused komisjoni liikmete hulgas.

§ 9.   Vallavalitsuse otsustused riigihanke menetlemisel

  Vallavalitsuse korralduses komisjoni ettepanekul määratakse kindlaks:
  1) pakkuja või taotleja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
  2) võistleva dialoogi korral (RHS § 63) läbirääkimistes osalevatele taotlejatele ettepaneku tegemise dialoogi alustamiseks;
  3) taotlejatele pakkumuse esitamise ettepaneku tegemise;
  4) pakkumuse vastavaks tunnistamise;
  5) pakkumuse tagasilükkamise;
  6) kõikide pakkumuste tagasilükkamise;
  7) pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise;
  8) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise (RHS § 29 lg 3 p 6).

§ 10.   Hankelepingu sõlmimine

  (1) Hankelepingu, millega võetakse vallale rahalisi kohustusi ühe eelarveaasta sees, sõlmimise otsustab vallavalitsus pakkumuse edukaks tunnistamise korralduses.

  (2) Hankeleping tuleb sõlmida kirjalikus vormis.

  (3) Hankelepingule kirjutab alla vallavanem või vallavalitsuse volitusel hallatava asutuse juht, kelle valdkonna eelarves on ette nähtud vahendid vastava asja ostmiseks või teenuse või ehitustöö tellimiseks, kui vallavalitsuse korraldusega ei ole määratud teisiti.

  (4) Kui hankelepinguga võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, annab vallavalitsusele loa hankelepingu sõlmimiseks vallavolikogu.

§ 11.   Hankelepingute täitmine

  (1) Hangete täitmise eest vastutab hanke eest vastutav isik, kui vallavalitsuse korraldusega ei ole määratud teisiti.

  (2) Hanke eest vastutav isik kontrollib hankelepingu täitmist ja vastutab ostetud kauba või teenuse vastuvõtmise eest ning kontrollib lepingu täitja esitatud arvetel näidatud koguste, hindade ja arvutuste õigsust.

  (3) Hangete eest vastutav isik esitab riigihanke aruande ja aruande lisa riigihangete registrile, kui pole kokkulepitud teisiti.

  (4) Hanke eest vastutav isik hoiab hankega seotud dokumente, mis vajaduse möödumisel antakse üle vallavalitsuse arhiivi.

§ 12.   Asjade ostmine ja teenuste tellimine riigihanke korras

  (1) Hangete puhul asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral alates 40 000 eurost ilma käibemaksuta ja ehitustööde hankelepingu korral alates 250 000 eurot ilma käibemaksuta korraldatakse hankemenetlus vastavalt RHS-le.

  (2) Hankemenetlust ei pea korraldama, kui ostetav asi või tellitav teenus kuulub RHS §-s 14 sätestatud erandite alla. Sellisel juhul otsustab hanke korraldamise vajaduse vallavalitsus.

§ 13.   Asjade ostmine ja teenuste tellimine lihthanke korras

  (1) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel kui hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta on kuni 1000 eurot ja ehitustööde puhul 3000 eurot, tuleb olemasolevat konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine ning RHS §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtete järgimine.

  (2) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, kui hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta on 1001-10000 eurot ja ehitustööde puhul 3001-30000 eurot, tuleb olemasolevat konkurentsi ära kasutades võtta vähemalt kolm hinnapakkumust.

  (3) Käesoleva § lõigetes 1 ja 2 sätestatud maksumuste juures võib hankeid korraldada lähtudes RHS §-s182 sätestatust.

  (4) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel kui hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta on suurem kui 10000 eurot ja ehitustööde puhul suurem kui 30000 eurot, tuleb nimetatud juhul lepingute sõlmimiseks korraldada lihthange vastavalt RHS §-s182 sätestatule.

  (5) Lihthange algab lihthanke teate avaldamisega riigihangete registris ja lõppeb RHS § 29 lg-s ettenähtud juhtudel.
Lihthanke dokumendi koostamisel lähtutakse RHS § 31 lg-tes 2-5 ja 8, §-des 32 ja 33, § 38 lg-tes 1-31 ja 5, §-des 39-41, §-des 47-50 või mõne(de)st neist sätestatust. Juhul, kui teenuse tellimisel võimaldatakse läbirääkimisi, sätestatakse selline võimalus lihthanke teates ja läbirääkimiste kord määratletakse lihthanke dokumendis.

  (6) Hanke dokumendid ja hinnapakkumused registreeritakse ja arhiveeritakse Kuusalu valla dokumendiregistris.

§ 14.   Lihtsustatud korras tellitavad teenused (RHS § 19)

  (1) Teenuste sõlmimisel, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50% moodustavad ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) määruse VII lisas nimetatud teenused, ei ole kohustust korraldada hankemenetlust RHS-s sätestatud korras. Selliste teenuste tellimisel tuleb lähtuda §-st 13.

  (2) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel on hankija kohustatud järgima RHS §-s 19 ja §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

§ 15.   Asjade ostmine ja teenuste tellimine maksumusega alla 10 000 euro

  (1) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel maksumusega 1 eurost kuni 10 000 euroni käibemaksuta tuleb olemasolevat konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine ning RHS §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtete järgimine. Konkurentsi olemasolu korral tuleb tagada erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhe.

  (2) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud juhtudel on vastutavaks isikuks vallavalitsuse korraldusega määratud valdkonna kulujuht. Vallavalitsus võib korraldusega määrata vastutajaks ka teisi isikuid.

  (3) Vastutav ametiisik koostab vajaduse korral kirjaliku kutse ja allkirjastab selle. Kirjalik kutse peab koosnema vähemalt lähteülesandest ja hinnapakkumuse vormist.

  (4) Vastutav ametiisik edastab kutse ühele või mitmele pakkujale, kontrollides eelnevalt nende vastavust seadustes sätestatud erinõuetele, kui hanke esemest lähtuv tegevus seda eeldab.

  (5) Vastutav ametiisik teeb vallavanemale või hallatava asutuse juhile ettepaneku
sõlmida kirjalik leping või esitab talle arve või ostukviitungi.

  (6) Vallavanem või hallatava asutuse juht sõlmib kirjaliku lepingu ja/või kinnitab arve või ostukviitungi ametiasutuse asjaajamise korra kohaselt.

3. peatükk Riigihangete teabe avaldamine veebilehel 

§ 16.   Avaldatav teave

  (1) Vallavalitsuses ja hallatavates asutustes korraldatavate riigihangete korral, kui sõlmitava hankelepingu eeldatav maksumus on asjade ostmisel või teenuste tellimisel.

  (2) Vähemalt 10 000 eurot avaldatakse Kuusalu valla veebilehel www.kuusalu.ee ja ajalehes “Sõnumitooja” hanke kohta järgmine teave:
  1) hankija ( nimi, aadress ja sidevahendid);
  2) hanke nimetus ja hankelepingu eseme lühikirjeldus;
  3) hanke eest vastutav isik;
  4) hanketeate või väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse ja RHS § 16 lg1 alusel lihtmenetluse puhul viide hankedokumentidega tutvumiseks;
  5) pakkumuste esitamise tähtaeg;
  6) eduka pakkumuse teinud pakkuja nimi ja registrikood ning hanke maksumus käibemaksuta;
  7) vajadusel muu informatsioon.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-5 nimetatud teave avaldatakse veebilehel hiljemalt 5 tööpäeva peale hanke välja kuulutamist.

  (4) Korraldatava hanke kohta vajaliku teabe õigeaegse avaldamise eest valla veebilehel vastutab konkreetse hanke menetlustoimingute teostamise eest vastutav isik.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 17.   Rakendussäte

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Tõnu Tamm
Volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

Lisa 

/otsingu_soovitused.json