Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Rõngu valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2012, 32

Rõngu valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 13.01.2011 nr 1

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1-3 alusel.

§ 1.  Noortevolikogu tegevuse õiguslik alus

 (1) Rõngu valla noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) on valla noorte esinduskogu.

 (2) Noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on võimaldada noortel aktiivsemalt osaleda ühiskondliku elu korraldamises.

 (3) Noortevolikogu tegevuse alused ning noortevolikogu valimise kord sätestatakse käesoleva põhimäärusega.

 (4) Põhimääruse võtab vastu noortevolikogu koosseisu häälteenamusega ning põhimäärus jõustub pärast selle heakskiitmist vallavolikogu poolt.

 (5) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ning ühistegevusel.

 (6) Noortevolikogu lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, Rõngu vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (7) Noortevolikogul on oma sümbolid ning nende kasutamise ja käsutamise ainuõigus. Loa kasutada noortevolikogu sümboleid annab välja noortevolikogu juhatus.

 (8) Noortevolikogu on asutatud 25.08.2010 Rõngu vallas.

§ 2.  Noortevolikogu eesmärgid ja põhitegevus

 (1) Noortevolikogu eesmärgiks on noorteosaluse suurendamine Rõngu vallas. Noortevolikogu võimaldab noortel osaleda neid puudutavates otsustusprotsessides ning kaitsta valla elanike, eeskätt noorte õigusi ja huve.

 (2) Eesmärkide täitmiseks noortevolikogu:
 1) loob kontakti valla noortega ja kaasab neid oma tegevusse;
 2) selgitab välja valla noorte seisukohad ja edastab need erinevatele noorsootööga seotud institutsioonidele (vald, kool, maakondlikud ja üle-eestilised noorteühendused);
 3) teeb vallavolikogule ja -valitsusele ettepanekuid noori puudutavate otsuste ja küsimuste kohta;
 4) seisab valla õpilaste õppetingimuste ja hariduse kvaliteedi eest;
 5) aitab kaasa valla noorte vaba aja sisustamisele, korraldades valla noortele päevakajalisi sündmusi;
 6) tagab võimalusel isikutele, kellele on noortevolikogu poolt antud kohustused või ülesanded, täienduskoolitused;
 7) arendab koostööd teiste noortevolikogudega, erinevate organisatsioonidega, kohalike omavalitsustega, maavalitsusega, ettevõtjatega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal;
 8) vaatab läbi tema liikmete poolt tõstatatud või talle läbi vaatamiseks suunatud valla elu puudutavaid küsimusi ning esitab vallavolikogule või -valitsusele omapoolsed ettepanekud.

§ 3.  Noortevolikogu õigused ja kohustused

 (1) Noortevolikogu otsused on vallavolikogule ja -valitsusele soovituslikud.

 (2) Noortevolikogu on kohustatud arvestama valla noorte soovide ja ettepanekutega.

 (3) Noortevolikogul on õigus:
 1) oma eesmärkide realiseerimiseks kaasata oma tegevusse spetsialiste, korraldada küsitlusi ja tellida ekspertiise selleks eraldatud vahendite alusel;
 2) tutvuda noori puudutavate õigusaktide eelnõudega enne küsimuste läbi vaatamist vallavolikogus ja -valitsuses;
 3) saada igakülgset informatsiooni vallavolikogu ja -valitsuse otsuse eelnõude kohta vallavolikogu ja -valitsuse liikmetelt;
 4) esitada oma ettepanekuid vallavolikogule ja -valitsusele.

§ 4.  Noortevolikogu liikmeskond

 (1) Noortevolikogu liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma noortevolikogu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhimääruse nõudeid.

 (2) Noortevolikogu koosneb 15 liikmest, kes valivad endi seast 3-liikmelise juhatuse.

 (3) Noortevolikogu liikmed saavad olla kõik valla territooriumil tegutsevad noored vanuses 14-26.

 (4) Noortevolikogul võivad olla toetajaliikmed, kellel puudub noortevolikogu istungil hääleõigus, kuid kes võivad aktiivselt kaasa lüüa noortevolikogu tegevuses.

 (5) Noortevolikogu valimised toimuvad iga kahe aasta tagant septembris.

 (6) Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ja kinnitab noortevolikogu juhatus.

 (7) Noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks.

 (8) Kõigil noortevolikogu liikmetel on võrdsed õigused ja kohustused.

§ 5.  Noortevolikogu liikmete õigused

  Noortevolikogu liikmetel on õigus:
 1) saada igakülgset teavet noortevolikogu juhatuse tegevuse kohta;
 2) osaleda kõigil noortevolikogu üritustel ja läbiviidavates projektides;
 3) osaleda hääleõiguslikuna istungite töös;
 4) kasutada vastavalt kehtestatud korrale noortevolikogu sümboleid ja vara;
 5) moodustada erinevaid töögruppe;
 6) konsulteerida ametnikega, saada koolitust;
 7) umbusaldada noortevolikogu ametitesse valitud inimesi, kui nad ei täida oma kohustusi korrektselt;
 8) noortevolikogust välja astuda.

§ 6.  Noortevolikogu liikmete kohustused

  Liikmed on kohustatud:
 1) aitama kaasa noortevolikogu eesmärkide saavutamisele;
 2) järgima noortevolikogu põhimäärust ja teisi noortevolikogu liikmete jaoks kohustusliku sisuga otsuseid;
 3) osalema noortevolikogu istungitel;
 4) kasutama heaperemehelikult ning säästlikult noortevolikogu vara;
 5) täitma talle delegeeritud ülesandeid;
 6) vajadusel esindama noortevolikogu ja oma esindamisest aru andma juhatusele;
 7) arendama noortevolikogu tegevust;
 8) noortevolikogust välja astumiseks esitama noortevolikogu juhatusele kirjaliku avalduse koos põhjendusega.

§ 7.  Noortevolikogu liikmete väljaarvamine

 (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata koosseisu häälteenamuse otsusega, kui:
 1) liige rikub põhimääruse nõudeid;
 2) liige kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet.

 (2) Liige arvatakse välja noortevolikogust juhatase otsusega, kui
 1) liige ei ole osalenud kolmel (3) järjestikusel istungil;
 2) liige ületab lubatud vanusepiiri.

 (3) Noortevolikogus vabanenud liikme kohale määrab juhatus uue liikme noortevolikogu valimistel enim hääli saanud toetajaliikmete seast.

 (4) Liikme väljaarvamise küsimuse otsustamisel ei oma väljaarvatav liige ise hääleõigust.

 (5) Noortevolikogu esimees informeerib väljaarvatavat liiget vähemalt neliteist (14) päeva ette.

§ 8.  Noortevolikogu töökorraldus

 (1) Noortevolikogu töövormiks on istung. Istungid toimuvad vähemalt 4 korda aastas, vähemalt kord kvartalis.

 (2) Noortevolikogu istungil võetakse vastu otsuseid noortevolikogule olulistes küsimustes.

 (3) Istungi kutsub kokku noortevolikogu juhatuse esimees.

 (4) Istungi kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse (7) päeva ning kokku kutsumise teates peab olema ära näidatud istungi toimumise aeg, koht ja päevakord.

 (5) Istung protokollitakse ning sellele kirjutavad alla istungi juhataja ja protokollija.

 (6) Noortevolikogu pädevusse kuulub:
 1) noortevolikogu põhimääruse muutmine;
 2) noortevolikogu iga-aastase tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
 3) juhatuse - noortevolikogu esimehe ja kahe aseesimehe valimine;
 4) noortevolikogu lõpetamise või ühinemise otsustamine.

§ 9.  Noortevolikogu istungi läbiviimise kord

 (1) Istungit juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel üks juhatuse aseesimeestest.

 (2) Noortevolikogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa üle poole noortevolikogu liikmetest. Kvoorumi puudumisel kutsub esimees või aseesimees esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul kokku uue istungi.

 (3) Noortevolikogu liikmele umbusalduse avaldamiseks tuleb esitada vähemalt 1/3 liikmeskonna poolt allkirjastatud ja umbusaldust põhjendav avaldus.

 (4) Umbusaldusavaldus võetakse järgmise noortevolikogu istungi päevakorda.

 (5) Isikul, kellele umbusaldust avaldatakse, on õigus kuni viieminutilisele sõnavõtule.

 (6) Kõigil liikmetel on hääletamisel üks hääl.

 (7) Noortevolikogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, koosseisu häälteenamus on vajalik juhtudel, kui otsus puudutab:
 1) juhatuse tagandamist;
 2) ühingu ühinemist või lõpetamist;
 3) põhimääruse muutmist;
 4) eesmärkide muutmist.

 (8) Noortevolikogu vaatab põhimääruse üle vähemalt kord aastas.

§ 10.  Noortevolikogu juhtimine

 (1) Noortevolikogul on juhatus, mis koosneb esimehest ja 2 aseesimehest.

 (2) Noortevolikogu juhatus:
 1) võtab vastu otsuseid koosolekul osalenud juhatuse liikmete häälteenamusega;
 2) koostab juhatuse koosolekul järgmise istungi päevakorra ja saadab selle noortevolikogu liikmetele.

 (3) Juhatuse koosolek protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Juhatuse koosoleku protokoll sisaldab noortevolikogu ettepanekuid ja juhatuse otsuseid.

 (4) Noortevolikogu juhatuse ülesanded:
 1) teeb ettepanekuid töögruppide moodustamiseks;
 2) edastab arvamuste ja ettepanekute saamiseks noortevolikogule saadetud küsimused kõigile noortevolikogu liikmetele läbivaatamiseks;
 3) vastutab noortevolikogu eelarve ja tegevuskava koostamise ning tegevusaruande esitamise eest;
 4) esitab noortevolikogu otsused ja ettepanekud vallavalitsusele või -volikogule.

§ 11.  Noortevolikogu juhatuse liikmete valimine

 (1) Noortevolikogu juhatus valitakse salajasel hääletusel noortevolikogu koosseisu häälteenamusega kaheks aastaks.

 (2) Noortevolikogu juhatuse valimised korraldab ja viib läbi eelmise tööperioodi esimees, esimehe puudumisel aseesimees.

 (3) Noortevolikogu juhatuse kandidaat(-id) esitab(-vad) motivatsioonikõne. Esinemise järjekorra otsustab noortevolikogu enne kandidaatide esinemist (esitamise järjekorras, tähestiku järjekorras, loosiga).

 (4) Noortevolikogu juhatuse valimiseks antud hääled loetakse üle avalikult pärast hääletamise lõppemist. Kui hääletussedel on rikutud või ei ole loetav, loetakse see kehtetuks.

 (5) Noortevolikogu esimehe kohale osutub valituks kandidaat, kes saab noortevolikogu koosseisu häälteenamuse. Kui esimehe valimine ebaõnnestus, korraldatakse uued valimised järgmisel istungil.

 (6) Võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel toimub uus hääletus. Kui ka järgneval hääletusel saavad võrdselt hääli, siis tõmmatakse liisku.

 (7) Noortevolikogu esimees ja aseesimehed kinnitatakse ametisse istungil protokollilise otsusega.

 (8) Noortevolikogu juhatuse volitused kehtivad kuni järgmise juhatuse valimiseni.

§ 12.  Noortevolikogu juhatuse liikmete vahetumine

 (1) Noortevolikogu juhatuse liikme(te) tagasiastumise puhul korraldatakse uus juhatuse liikme(te) valimine.

 (2) Noortevolikogu esimehe või aseesimeeste ennetähtaegne vabastamine toimub kui:
 1) esimees või aseesimees ei ole võimeline noortevolikogu tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi vms põhjusel;
 2) esimehe või aseesimehe tegevus ei vasta noortevolikogu põhimäärusele, rikub või ei arvesta noortevolikogu volitusi või ei täida kohaliku omavalitsusega sõlmitud kokkuleppeid;
 3) esimehe või aseesimehe tegevus kahjustab noortevolikogu mainet.

 (3) Noortevolikogu juhatuse vahetumisel on töökohustuste ja tegutsemisjuhiste üleandmise aeg 30 kalendripäeva.

§ 13.  Noortevolikogu vahendid ja eelarve

 (1) Noortevolikogul on oma alaeelarve Rõngu valla eelarve koosseisus. Eelarve kujuneb Rõngu vallalt eraldatud vahenditest ja muudest vahenditest.

 (2) Noortevolikogu võib oma tegevuste elluviimiseks taotleda finantsilist või materiaalset sponsorlust erinevatelt füüsilistelt ning juriidilistelt isikutelt.

 (3) Noortevolikogu eelarve käsutamine toimub noortevolikogu juhatuse otsuse alusel, mis on kooskõlastatud eelnevalt vallavalitsusega.

 (4) Noortevolikogule kuuluva ainelise vara kahjustamisel või hävitamisel peab süüdlane tekitatud kahju hüvitama.

§ 14.  Noortevolikogu järelevalve

 (1) Noortevolikogu tegevuse üle teostab järelevalvet noortevolikogu, määrates selleks ametisse revidendi.

 (2) Revident määratakse istungil avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Revident ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka.

 (3) Juhatus peab võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

 (4) Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab istungile.

§ 15.  Noortevolikogu tegevuse lõpetamine

 (1) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise otsus tehakse koosseisu häälteenamusega.

 (2) Noortevolikogu ennetähtaegse tegevuse lõpetamise ettepaneku teeb koos vastava põhjendusega noortevolikogu juhatus või 1/3 noortevolikogu liikmeskonnast.

§ 16.  Määruse rakendamise erisused noortevolikogu esimese koosseisu tegutsemisel

 (1) Noortevolikogu esimese koosseisu puhul on tegu noorte omal algatusel tegutseva aktiivgrupiga, mis pole otseselt valla noorte poolt valitud ning mille puhul ei rakendata käesolevas põhimääruses liikmeskonna kohta sätestatut.

 (2) Esimese koosseisu noortevolikogu istungite kvoorumi ja koosseisu arvestamisel võetakse aluseks asutamiskoosolekul osalenud noorte arv.

 (3) Põhimääruses sätestatud noortevolikogu valimise kord rakendub alates teisest koosseisust.

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. jaanuaril 2011. a.

Sulev Kuus
Vallavolikogu esimees