ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Käärdi aleviku kaugküttepiirkonna määramine

Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2012, 33

Käärdi aleviku kaugküttepiirkonna määramine

Vastu võetud 15.09.2011 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning kaugkütteseaduse § 5 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega määratakse Käärdi aleviku kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga (edaspidi võrk) liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ning soojusettevõtja arenduskohustus.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid kaugkütteseaduses ja teistes seadustes sätestatud tähenduses.

§ 3.  Käärdi aleviku kaugküttepiirkonna piirid

 (1) Kaugküttepiirkond on üldplaneeringu alusel kindlaksmääratud maa-ala, millel asuvate tarbijapaigaldiste varustamiseks soojusenergiaga kasutatakse kaugkütet.

 (2) Käärdi aleviku kaugküttepiirkonna piirid on toodud määruse lisas nr 1.

§ 4.  Kaugküttevõrguga liitumine

 (1) Soojusettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires kohustatud ühendama võrguga kõik kaugküttepiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemate liitunute varustuskindlust.

 (2) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.

 (3) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvis 5 nimetatud erandjuhtudel.

 (4) Isikud, kes kaugküttepiirkonda jääval maa-alal kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud liituma kaugküttevõrguga.

§ 5.  Erandid muude kütteviiside kasutamiseks

 (1) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on:
 1) ajutised ehitised;
 2) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile kokku on alla 25 kW;
 3) ehitised, mille soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile kokku paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 0,5 kW;
 4) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
 5) ehitised, mille puhul kütteks kasutatakse ainult tehnoloogilist jääksoojust või ökoloogiliselt puhtaid kütteviise nagu päikeseenergia, tuuleenergia või hüdroenergia.

 (2) Loa käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud erandite kasutamiseks annab Rõngu Vallavalitsus detailplaneeringu lähteseisukohtade ja ehitusloa väljastamise käigus.

 (3) Soojusvarustuse ajutine katkestamine ja taastamine toimub vastavalt kaugkütteseaduses sätestatule.

§ 6.  Kaugküttevõrgust eraldumine

 (1) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse katkestamist koos liitumise ja soojuse müügilepingute lõpetamisega.

 (2) Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on tarbijal lubatud taotleda alljärgnevatel juhtudel:
 1) võrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamisel või konserveerimisel;
 2) ehitise soojusega varustamiseks hakatakse kasutama kogu soojavajaduse rahuldamiseks tehnoloogilist jääksoojust ja ainult ökoloogiliselt puhtaid kütteviise.

 (3) Eraldumist taotlev tarbija peab võrguettevõtjale esitama võrgust eraldumise põhjendatud taotluse.

 (4) Võrguettevõtja peab vastama tarbija taotlusele 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

 (5) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
 1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks vähemalt 6 kuu jooksul eraldumistaotluse esitamisest arvates;
 2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded ja põhjendatud kulud, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks.

 (6) Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud.

 (7) Omavoliliselt tarbijapaigaldise väljalülitamisega (väljalõikamisega) tekitatud kahju võrguettevõtjale või teistele ühisomandis olevate tarbijapaigaldiste omanikele katab selle tekitaja seadusandlusega ettenähtud korras.

§ 7.  Kvaliteedinõuete tagamine

 (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva kaugküttevõrguga ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega kütteperioodil vastavalt nende vahel sõlmitud soojuse müügilepingule.

 (2) Soojusettevõtja on kohustatud kõrvaldama lühima võimaliku ajaga tehnilised avariid, mis takistavad soojuse edastamist tarbijaile ning andma dispetšeri või pädeva isiku kaudu informatsiooni avarii likvideerimise kohta tarbija esimesel nõudmisel.

 (3) Soojuse müügilepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks peab soojusallikast väljastatav temperatuurigraafik ja hüdrauliline režiim lähtuma välisõhutemperatuurist, ilmastiku prognoosist, tuule kiirusest ja suunast ning soojusvõrgu inertsist.

 (4) Piisava tsirkulatsiooni tagamiseks tarbija soojusseadmetes peab soojusettevõtja tagama tarbija soojussõlme ees rõhkude vahe 0,5 bar´i:

 (5) Konkreetsed kaugküttevõrgu kvaliteedinõuded esitatakse soojuse tarnija ja tarbija vahel sõlmitavas soojuse müügilepingus.

 (6) Soojusettevõtja ei vastuta automatiseerimata või mittetöökorras olevate soojussõlmedega tarbijate üle- või alakütmise eest.

 (7) Kaugküttepiirkonnas tegutsev soojusettevõtja on kohustatud tagama soojusallikatel reservkütuse olemasolu.

§ 8.  Soojusettevõtja arenduskohustus

 (1) Soojusettevõtja peab arendama oma võrke lähtudes Rõngu valla üldplaneeringust ja detailplaneeringutest ja energiamajanduse arengukavast. Kaugküttepiirkonnas algatatud planeeringud ja energiamajanduse arengukava kooskõlastatakse soojusettevõtjaga.

 (2) Soojusettevõtja peab arendama tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstma nende efektiivsust, et oleks tagatud kaugküttepiirkonnas uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusega varustamine.

§ 9.  Järelevalve

  Järelevalvet käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise üle teostab Rõngu vallavalitsus.

§ 10.  Lõppsätted

  Määrus jõustub 20. septembril 2011. a.

Sulev Kuus
Volikogu esimees

Lisa Käärdi aleviku kaugküttepiirkond