HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärus

Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2012, 36

Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärus

Vastu võetud 28.04.2011 nr 8

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Rõngu valla põhimääruse § 4 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimetus ja asukoht

  (1) Asutuse nimi on Valguta Lasteaed-Algkool.

  (2) Valguta Lasteaed-Algkooli asukoht on Valguta küla, Rõngu vald, 61017 Tartu maakond.

§ 2.   Lasteasutuse õiguslik seisund

  (1) Valguta Lasteaed-Algkool (edaspidi lasteasutus) on Rõngu vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusloa alusel.

  (2) Lasteasutuse juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, haridus- ja teadusministri määrustest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigus- ja haldusaktidest.

  (3) Andmed lasteasutuse kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

§ 3.   Lasteasutuse tegutsemise vorm

  (1) Lasteasutus on ühe asutusena tegutsev lasteaed ja põhikool (edaspidi kool), jagunedes struktuurselt lasteaia ja põhikooli osaks.

  (2) Lasteasutuse põhiülesandeks on:
  1) eelkooliealistele alushariduse andmine;
  2) üldhariduse andmine põhikooli I (1.- 3. klassini) ja II (4. – 6. klassini) astmes statsionaarses õppevormis.

  (3) Lasteasutuse direktor moodustab lasteaias vastavalt vajadusele ja võimalusele 3-7- aastastest lastest liitrühma(d).

  (4) Kool töötab kuue klassikomplektiga vastavas vanuses laste olemasolul või liitklassidega vastavalt seadusandlusele.

§ 4.   Lasteasutuse pitsat ja sümboolika

  (1) Lasteasutusel on oma nimega pitsat.

  (2) Lasteasutus võib kasutada oma sümboleid (lipp, logo jms), mille kasutamine toimub õppenõukogu kehtestatud korras.

2. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 5.   Õppe ja kasvatuse eesmärgid ja ülesanded

  Õppe ja kasvatuse eesmärgid ja ülesanded on:
  1) luua eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv õpikeskkond, hea mikrokliima;
  2) luua võimalused laste võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks;
  3) toetada lapse vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, pöörates enam tähelepanu tervisekasvatusele ja väärtuste arendamisele;
  4) arendada lastes soovi loovaks tegevuseks;
  5) aidata lapsel kujuneda endast, kodust, perekonnast ja kaasinimestest lugupidavaks isiksuseks;
  6) kujundada inimest, kes arendab oma vaimu ja keha, hindab ilu ja headust ning hoiab loodust ja eluskeskkonda;
  7) põhikooli lõpetaja omandab edasiõppimiseks vajaliku õppekavas ettenähtud haridusmiinimumi.

§ 6.   Õppe ja kasvatuse korraldus

  (1) Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus toimub vastavalt koolis kehtestatud õppekavale.

  (2) Lasteasutuse õppekava kinnitab lasteasutuse direktor, andes selle eelnevalt arvamuse esitamiseks õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

  (3) Lasteaia osa töötab tegevus- ja päevakava järgi, mis arvestab oma paikkonna omapära ja rahvatraditsioone, tervise- ja väärtuskasvatuse põhimõtteid. Lasteaia lahtioleku aja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (4) Õppetundide arv ja järjekord õppepäevas määratakse direktori poolt kinnitatud tunniplaanis.

  (5) Lasteasutuses tegutsevad vajaduse korral hariduslike ja tervislike erivajadustega õpilaste õpiabirühmad.

  (6) Direktorvõib moodustada vallavalitsuse nõusolekul ning vastavalt vajadusele pikapäevarühmi.

  (7) Koolikohustust võib täita ka kodus õppides. Koduõppe tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 7.   Õppekirjandus ja kooliraamatukogu

  (1) Vajalikud õpikud, tööraamatud ja töövihikud valib kool Eesti Hariduse Infosüsteemi õppekirjanduse alamregistrist.

  (2) Lasteasutuses on kooliraamatukogu, mille töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.

§ 8.   Õppekeel

  Õppe- ja kasvatustegevus lasteasutuses toimub eesti keeles.

§ 9.   Õppenõukogu

  (1) Lasteasutusel on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning lasteasutuse juhtimises vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on lasteasutuse pedagoogid.

  (3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 10.   Tervishoiuteenuse korraldamine lasteasutuses

  (1) Vallavalitsus korraldab koolitervishoiuteenuse kättesaadavuse.

  (2) Lasteasutus tagab laste ja õpilaste lasteasutuses viibimise ajal nende tervise kaitse kodukorras kehtestatud korras.

§ 11.   Lasteasutuses toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused

  (1) Lasteasutuse juures tegutsevad huviringid, mis rakendatakse tööle spetsialisti ja rahaliste vahendite olemasolul vastavalt laste soovidele.

  (2) Õppekavavälise tegevuse töökorralduse ja päevakava kehtestab lasteasutuse direktor.

  (3) Lapsed saavad kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli ruume ja õppevahendeid.

3. peatükk LASTEASUTUSE HOOLEKOGU JA DIREKTORI ÜLESANDED 

§ 12.   Lasteasutuse hoolekogu

  (1) Lasteasutuse hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on õpilaste, pedagoogide, vallavolikogu, laste ja õpilaste vanemate, vilistlaste ja lasteasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatustegevuse suunamisel, planeerimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu moodustamine ja selle töökord kehtestatakse vallavalitsuse määrusega.

  (3) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 13.   Hoolekogu ülesanded

  (1) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi eelarve koostamisel;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomiseks;
  4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu maksumuse;
  6) vajadusel teeb ettepaneku vallavalitsusele lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu liitrühmas kuni kahe lapse võrra;
  7) kinnitab pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra.

  (2) Hoolekogu pädevusse kuulub arvamuse andmine järgmiste õppe- ja kasvatustöö aluseks olevate dokumentide kohta enne nende kehtestamist:
  1) õppekava ja selle muudatused;
  2) lasteasutusse vastuvõtu tingimused ja kord;
  3) arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord;
  4) arengukava ja selle muudatused;
  5) lasteasutuse kodukord ja selle muudatused;
  6) sisehindamise aruanne;
  7) põhimäärus ja selle muudatused;
  8) lasteasutuse eelarve kava.

§ 14.   Lasteasutuse direktor

  (1) Direktor täidab talle seadustes ja nende alusel õigus- ja haldusaktides pandud ülesandeid ning vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude lasteasutuses läbiviidavate tegevuste, lasteasutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Avaliku konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Avaliku konkursi korras valitud direktori kinnitab ametisse vallavalitsus. Töölepingu ametisse valitud isikuga sõlmib vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 15.   Direktori ülesanded

  Direktor:
  1) juhib ja vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude läbiviidavate tegevuste, lasteasutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  2) esindab lasteasutust ja teeb eelarve piires tehinguid;
  3) kehtestab lasteasutuse õppekava;
  4) kehtestab lasteasutuse päevakava;
  5) kehtestab pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava;
  6) kehtestab lasteasutuse kodukorra;
  7) kehtestab lasteasutuse sisehindamise korra ja sisehindamise aruande;
  8) valmistab ette lasteasutuse vastuvõtu tingimused ja korra eelnõu;
  9) kinnitab käskkirjaga lapse/õpilase nimekirja arvamise ja väljaarvamise/lahkumise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  10) korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamist;
  11) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule;
  12) korraldab laste ja töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise kodukorras sätestatu kohaselt;
  13) korraldab laste ja töötajate kaitse hädaolukorras;
  14) korraldab hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise, kaasates vajaduse korral õppenõukogu, hoolekogu ja eksperte ning kehtestab hädaolukorra lahendamise plaani;
  15) korraldab õppenõukogu tegevust;
  16) määrab isiku, kelle ülesandeks on haridusliku erivajadusega lapse õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel;
  17) kutsub kokku lastevanemate koosoleku;
  18) sõlmib töötajatega töölepingud ning koostab ametijuhendid;
  19) korraldab avaliku konkursi pedagoogide ametikohtade täitmiseks;
  20) täidab talle töölepinguga ning õigus- ja haldusaktidega pandud muid ülesandeid.

4. peatükk LASTE, ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 16.   Lasteaialaste ja nende vanemate õigused ning kohustused

  (1) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Laste vastuvõtt lasteasutuse lasteaeda ja nende väljaarvamine toimub vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (3) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  5) saada teavet ainelise abi ja soodustuste saamise kohta vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
  6) pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, vallavalitsuse, Haridus- ja Teaduministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsiooni poole;
  7) osaleda ja teha ettepanekuid rühma lastevanemate koosolekute kokkukutsumiseks.

  (4) Vanematel on kohustus:
  1) luua lastele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  2) kinni pidada lasteaia päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamises nõuetest;
  3) arvestada pedagoogide ettepanekuid lapse kasvatamisel ja tervise edendamisel;
  4) tasuda igakuiselt lapse toidukulu ja vallavolikogu kehtestatud määras muude kulude osaliseks katmiseks vanemate poolt kaetav osa;
  5) informeerida rühma õpetajat lapse puudumajäämisest või lahkumisest;
  6) osaleda arenguvestlusel.

§ 17.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilaste kooli vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise korra kehtestab haridus-ja teadusminister määrusega. Nimetatud määrusega volitatud ulatuses kehtestab lasteasutuse direktor kooli vastuvõtu tingimused ja korra.

  (2) Õpilastel on õigus:
  1) täita õpiülesandeid ja osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppes;
  2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi ja konsultatsioone õpetaja tööaja piires;
  3) saada õppekava täitmiseks tasuta õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti, mille kasutamise ja tagastamise kord on sätestatud lasteasutuse kodukorras;
  4) saada õpetajalt ja klassijuhatajalt informatsiooni oma hinnete ja hindamise korra põhimõtete kohta;
  5) vaidlustada hindeid ja hinnanguid ning taotleda nende muutmist;
  6) osaleda lasteasutuses tegutsevate huviringide töös;
  7) osa võtta lasteasutuses korraldatud õpilasüritustest;
  8) pöörduda abi saamiseks lasteasutuse töötajate poole;
  9) saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;
  10) pöörduda oma õiguste kaitseks lasteasutuse hoolekogu, vallavalituse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, lastekaitseorganisatsioonide, maavanema, politseiametniku või sotsiaaltöötaja poole;
  11) saada koolis õppimise perioodiks õpilaspilet;
  12) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras.

  (3) Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses ja kooli kodukorras ettenähtud korras.

  (4) Õpilastel on kohustus:
  1) täita koolikohustust ja osa võtta õppetööst vastavalt ettenähtud tunniplaanile ja päevakavale;
  2) täita kodukorda ning kanda vastutust selle rikkumise eest;
  3) suhtuda lugupidavalt kõikidesse inimestesse ning käituda väärikalt;
  4) hoida korras oma välimus, lasteasutuse ruumid ja ümbrus;
  5) osaleda vastavalt oma eale ja võimetele kooli heaks tehtavas töös;
  6) hoida loodust ja suhtuda säästlikult keskkonda;
  7) hoida kooli head mainet;
  8) hoida kooli kasutuses olevat vara, tagastada temale tasuta kasutada antud õppevahendid õigeaegselt.

§ 18.   Õpilase vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  2) saada aineõpetajalt ja klassijuhatajalt informatsiooni oma lapse hinnete ja õppimise ning koolist puudumise kohta;
  3) osaleda lasteasutuse töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu;
  4) pöörduda kasvatamist, õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks õppenõukogu, hoolekogu, direktori, vallavalitsuse, maavanema, Haridus- ja Teadusministeeriumi või lastekaitseorganisatsioonide poole;
  5) nõuda klassi lastevanemate koosoleku kokkukutsumist vähemalt üks kord aastas.

  (2) Vanematel on kohustus:
  1) teavitada kooli õpilase puudumisest ja selle põhjusest hiljemalt õppetööst puudumise esimesel õppepäeval;
  2) luua lapsele soodsad tingimused koolikohustuse täitmiseks ja kodus õppimiseks ning tagada lapse koolikohustuse täitmine seadusega sätestatud korras koostöös kooli ja vallavalitsusega;
  3) hüvitada õpilase poolt koolile tahtlikult või ettevaatamatusest tekitatud varaline kahju täies ulatuses vastavalt kahju suurusele;
  4) osaleda arenguvestlusel.

§ 19.   Õpilasesindus

  (1) Õpilased võivad valida õpilasesinduse.

  (2) Õpilasesindus koostab õpilasesinduse põhimääruse tehes selleks vajadusel koostööd direktori või direktori määratud pedagoogiga. Õpilasesinduse põhimääruse kinnitab lasteasutuse direktor.

§ 20.   Õpilasesinduse valimine

  (1) Õpilasesinduse (v. a esimese õpilasesinduse) moodustamise kord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses.

  (2) Esimese õpilasesinduse valimise korraldab lasteasutuse direktor põhikooli II astme (4. – 6. klassi) õpilaste hulgast klassikoosolekutel salajase hääletamise teel.

5. peatükk LASTEASUTUSE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 21.   Lasteasutuse töötajad

  Lasteasutuse töötajad on pedagoogid ja muu teenindav personal (edaspidi personal).

§ 22.   Töötajate koosseisu määramine

  (1) Lasteasutuse töötajate koosseis kinnitatakse direktori ettepanekul vallavalitsuse poolt, arvestades haridus- ja teadusministri kehtestatud koolitöötajate ja lasteasutuse personali miinimumkoosseisu.

  (2) Lasteasutuse töötajatega sõlmib töölepingud direktor.

  (3) Pedagoogide ja teiste õppe- ja kasvatusöö alal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab lasteasutuse direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu.

§ 23.   Töötajate õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Lasteasutuse töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, töölepingute, ametijuhendite ja töökorralduse reeglitega.

  (2) Lasteasutuse töötajatel on õigus:
  1) täiendada oma teadmisi täienduskursustel;
  2) esitada direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

  (3) Pedagoogidel on kohustus:
  1) luua tingimused laste kasvamiseks, arenemiseks ja õppimiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös laste ja nende koduga;
  2) vastutada lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse lasteasutuses viibimise ajal;
  3) tagada kehtiva õppekava, tegevus- ja päevakava järgimise;
  4) nõustada lapsevanemaid pedagoogikaküsimustes.

  (4) Personalil on kohustus:
  1) tagada lasteasutuse majanduslik teenindamine, pedagoogide abistamine ja häireteta töö;
  2) tagada laste tervislik ja häireteta toitlustamine;
  3) tagada lasteasutuse vara säilimine, selle korrashoid ning säästlik kasutamine;
  4) jälgida lasteasutuse territooriumi, ruumide ja sisseseadete seisukorda, töökaitse ja tuleohutuse vahendite korrasolekut, rakendada abinõusid nende õigeaegseks remondiks.

6. peatükk SISEHINDAMINE JA JÄRELEVALVE 

§ 24.   Lasteasutuse arengukava

  (1) Lasteasutuse järjepideva arengu tagamiseks koostatakse arengukava vähemalt kolmeks aastaks.

  (2) Arengukava ja selle muudatused kinnitatakse vallavolikogu poolt.

§ 25.   Lasteasutuse sisehindamine

  (1) Lasteasutuses viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste ja õpilaste arengut toetavad tingimused ja lasteasutuse järjepidev areng, selgitades välja tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteasutuse arengukava tegevuskava.

  (2) Lasteasutus koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse hoolekogu ja vallavalitsusega ning aruande kinnitab direktor.

§ 26.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või maavanem haridus- ja teadusministri ülesandel. Riikliku järelevalve läbiviimise korra lasteasutuse juhtimise tulemuslikkuse hindamiseks kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteasutuse ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Lasteasutuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

7. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 27.   Lasteasutuse eelarve ja vara

  (1) Lasteasutusel on oma eelarve, mis on Rõngu valla eelarve osaks.

  (2) Lasteasutuse vara moodustavad Rõngu vallalt talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud valla vara.

  (3) Lasteasutuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

  (4) Lasteasutus võib tema kasutusse antud vara üürida vallavalitsuse kehtestatud korra alusel ning korraldada lasteasutuses tasulisi üritusi (peoõhtuid, ekskursioone jmt) kooskõlastades need vallavalitsusega.

§ 28.   Asjaajamine

  (1) Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta aruandeid seadustega ning nende alusel väljaantud õigusaktidega määratud korras ja tingimustel.

  (2) Lasteasutusel on oma asjaajamiskord, lasteasutuse asjaajamise korraldamise tagab direktor.

  (3) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusalaseid dokumente peetakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

8. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 29.   Lasteasutuse põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Põhimääruse või selle muutmise eelnõu töötab välja vallavalitsus või lasteasutuse direktor.

  (2) Lasteasutuse põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks lasteasutuse hoolekogule ja õppenõukogule.

  (3) Põhimääruse kinnitab ja muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 30.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Rõngu Vallavolikogu 06. septembri 2001. a määrus nr 33 „Valguta Lasteaed-Algkooli põhimääruse kinnitamine“ ja 19. juuni 2003. a määrus nr 15 „Valguta Lasteaed-Algkooli põhimääruse muutmine“.

  (2) Määrus jõustub 2. mail 2011. a.

Sulev Kuus
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json