Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Raieloa andmise kord Kullamaa vallas

Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2013, 15

Raieloa andmise kord Kullamaa vallas

Vastu võetud 22.01.2010 nr 3
jõustumine 01.02.2010

Määrus kehtestatakse Looduskaitseseaduse § 45 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 22 lg 2, alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Raieloa andmise kord Kullamaa vallas (edaspidi kord) määrab kindlaks Kullamaa valla üldplaneeringuga kehtestatud kompaktsetel aladel puude raieks loa taotlemise, vormistamise ning väljastamise tingimused. Kord ei reguleeri Metsaseaduse § 3 tulenevaid juhtumeid, kui puude raiet teostatakse sama seaduse § 23 kohaselt.

§ 2.  Mõiste

  Korras kasutatakse mõistet järgmises tähenduses:
 1) puu – kasvav puu, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on vähemalt 8 sentimeetrit.

§ 3.  Raieluba

 (1) Puude raie Kullamaa valla territooriumi asulates on lubatud raieloa alusel.

 (2) Raieloa väljastab Kullamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määratud ametnik.

 (3) Raieloaga määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja tähtaeg.

 (4) Raieloa kehtivus on kuni üks aasta. Juhul kui tööd selle aja jooksul ei ole lõpetatud, on võimalik taotleda loa pikendamist.

 (5) Raieluba väljastatakse tasuta.

 (6) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris raieloa vastaval vormil, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ning teine jääb vallavalitsusse.

 (7) Tuulemurd ja mahalangenud puud, mis takistavad normaalset elukorraldust ja on ohtlikud, loetakse eriolukorraks, mille puhul raieluba tuleb vormistada kolme päeva jooksul peale eriolukorra tekkimist.

 (8) Raieluba ei ole vajalik eravalduses olevate viljapuude ja põõsaste eemaldamiseks või lõikamiseks.

§ 4.  Raieloa taotlus

  Raieloa taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse, kus on näidatud järgmised andmed:
 1) taotleja andmed (nimi, aadress, esindaja puhul volitus, kontakttelefon jms);
 2) raiutavate puude arv;
 3) puude raie põhjus;
 4) puu(de) kasvukoht, eravalduse puhul kinnistu aadress;
 5) puu(de) raiumise orienteeruv aeg;
 6) raie teostaja.

§ 5.  Raieloa taotluse menetlemine

  Raieloa taotluse läbivaatamisel vallavalitsuse määratud ametnik:
 1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning nõuab taotlejalt vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi või kooskõlastusi;
 2) otsustab raieloa andmise või mitte andmise ühe kuu jooksul taotluse esitamisest arvates;
 3) taotluses esitatud valeandmete korral lõpetab taotluse menetlemise raieluba väljastamata;
 4) raieloa andmise korral korraldab vajadusel raiutavate puude looduses märgistamise.

§ 6.  Raieloa andmisest keeldumine

  Vallavalitsuse ametnik keeldub raieloa andmisest, kui:
 1) raieloa taotlus ei vasta paragrahvis 4 esitatud nõuetele ja taotleja ei kõrvalda puudusi talle selleks antud tähtaja jooksul;
 2) tegemist on olulise tähtsusega põlispuu(de)ga, eripäras(t)e või muul põhjusel väärtusliku (väärtuslike) puu(de)ga;
 3) elamu(te) püstitamiseks täielikult või osaliselt metsastatud alale säiliks vähem kui 50% katastriüksusel asuvast kõrghaljastusest või metsast;
 4) raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus- ja kultuurmaastikke, rohelist võrgustikku või rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avalike huvidega.

§ 7.  Raie

 (1) Puude raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub raieloa saanud isiku kulul ja vastutusel. Raiekoha koristamisel tuleb järgida Kullamaa valla heakorraeeskirja.

 (2) Pärast tööde lõpetamist avalikus kasutuses oleval territooriumil on raieloa saanud isik kohustatud kahe nädala jooksul raiekoha üle andma. Üleandmisel vallavalitsuse poolt määratud isik kas lõpetab raieloa või määrab tähtaja ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks.

§ 8.  Haljastuse taastamine

  Vallavalitsus võib raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendamist.

§ 9.  Vastutus

 (1) Korra rikkuja kannab vastutust looduskaitseseaduse § 73 sätete järgi.

 (2) Korra rikkumise menetlus toimub vastavalt karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 10.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. veebruar 2010.a.

Einar Pärnpuu
Volikogu esimees

Lisa Avalduse vorm raieloa taotlemiseks

Lisa Asendusistutuse garantiikirja vorm

/otsingu_soovitused.json