Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Võru Linnavalitsuse ametnike ja töötajate koolituse kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2013, 27

Võru Linnavalitsuse ametnike ja töötajate koolituse kord

Vastu võetud 25.09.2013 nr 11

Määrus kehtestatakse „Avaliku teenistuse seadus“ § 31 lg 7 ja „Töölepingu seadus“ § 15 lg 2 p 4 ja § 28 lg 2 p 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ametnike ja töötajate koolituse (edaspidi teenistujad) kord sätestab ühtsed alused, millest linnavalitsus lähtub ametnike ja töötajate koolitustegevuse puhul.

  (2) Koolituse eesmärk on teenistujate teadmiste ja oskuste pidev täiendamine.

§ 2.   Koolituspõhimõtted

  (1) Linnavalitsus võimaldab teenistujale tööalast koolitust lähtudes elukestva õppe põhimõttest.

  (2) Lisaks linnavalitsuse võimaldatud koolitusele lasub teenistujal kohustus oma teadmisi ja oskusi täiendada iseseisvalt.

  (3) Koolituskuludeks (sh koolituslähetuseks) planeeritakse linnavalitsuse eelarves vahendid, arvestades seatud eesmärke, tegevuse eripära ning teenistujate koolitusvajadusi.

  (4) Teenistuja osalemine koolitusel on teenistusülesande täitmine, millega seotud koolituskulud hüvitatakse üldjuhul täies ulatuses.

  (5) Teenistujat katseajal üldjuhul koolitusele ei suunata, välja arvatud otseselt tööülesannete täitmisega seotud koolitus.

§ 3.   Koolitustegevus

  (1) Koolitustegevus hõlmab järgmisi etappe: koolitusvajaduse analüüs, koolituse planeerimine ja korraldamine, koolituskulude hüvitamine ja koolitusarvestus.

  (2) Koolitusvajaduse analüüsi eesmärk on välja selgitada, keda, millises valdkonnas ja kuidas koolitada. Koolitusvajadust analüüsitakse juhi ja teenistuja arenguvestluse käigus ning lähtuvalt teenistujate koolitusvajadustest aasta jooksul.

  (3) Koolitusele suunatakse teenistuja tema taotluse alusel, mis kooskõlastatakse vahetu juhi ja linnapeaga. Tööalasel koolitusel osalemiseks on vajalik vahetu juhi eelnev nõusolek.

  (4) Koolituslähetus vormistatakse teenistus- ja töölähetuse vormistamise korra kohaselt.

§ 4.   Koolitustegevusega seotud ülesanded

  (1) Linnavalitsus kinnitab osakonna juhatajate ettepanekul eelarveaastaks koolitustegevuseks vajalikud vahendid.

  (2) Linnapea kehtestab vajadusel koolitustegevuste korraldamiseks linnavalitsuses täpsemad protseduurireeglid.

§ 5.   Vastutajad

  (1) Vahetu juht:
  1) analüüsib alluvate koolitusvajadust nii arenguvestluse käigus kui jooksvalt vajaduse esinemisel;
  2) hindab alluva koolituste mõju;
  3) kooskõlastab alluva teenistuja koolitustaotluse.

  (2) Teenistuja:
  1) hindab pidevalt oma teadmisi ja oskusi ning kannab hoolt enesearendamise ja kvalifikatsiooni säilitamise eest vähemalt teenistuskohal esitatavate nõuete ulatuses;
  2) osaleb kokkulepitud koolitustel ning rakendab saadud teadmisi ja oskusi tulemuslikult igapäevatöös;
  3) viib vajadusel ja kokkuleppel läbi sisekoolituse oma ametikoha pädevusvaldkondade või koolitusel omandatud oskuste ja teadmiste kohta;
  4) valib ise endale sobiva tööalase koolituse ning registreerub sellele, kui on saanud koolitustaotlusele vahetu juhi ja linnapea kooskõlastuse.

Jüri Kaver
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json