Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koeru Perekodu põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Koeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2013, 69

Koeru Perekodu põhimäärus

Vastu võetud 26.09.2013 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 4 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 17 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koeru Perekodu (edaspidi asenduskodu) on orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele asenduskoduteenuse pakkumiseks loodud hoolekandeasutus.

  (2) Asenduskodus tagatakse lastele nende eale ja seisundile vastav hooldamine, rehabilitatsioon, meditsiinilise abi korraldamine, kasvatamine ja arendamine.

  (3) Asenduskodu on Koeru valla munitsipaalasutus, millel on oma põhimäärus, pitsat ja arveldusarve. Asenduskodu aadress on Sõpruse 7-17/18, Koeru, 73001, Järvamaa.

  (4) Asenduskodu lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (5) Asenduskodu asutab Koeru Vallavolikogu.

  (6) Soovitav laste arv asenduskodus on kuni 16.

  (7) Sõltuvalt kohalikest oludest ja asenduskodu võimalustest võib asenduskodu omaniku nõusolekul osutada muid teenuseid lastele ja lastega perekondadele.

§ 2.   Suunamine asenduskodusse ja lahkumine asenduskodust

  (1) Lapse suunab asenduskodusse lapse elukohajärgne omavalitsus eelneval kokkuleppel asenduskodu omanikuga. Asenduskodusse ei saa suunata last vastu tema tahet, kui see ei ole vastuolus lapse huvidega.

  (2) Lapsed võivad olla asenduskodus täisealiseks saamiseni. Kui üle 18-aastased kasvandikud jätkavad õpinguid, jäävad nad asenduskodusse kooli lõpetamiseni.

  (3) Lapse asenduskodusse paigutanud omavalitsus koos asenduskoduga on kohustatud leidma ja säilitama kontakti asenduskodus viibiva lapse vanemate, sugulaste või lapsele oluliste isikutega, kui see ei ole vastuolus lapse huvidega.

  (4) Kodust ja perekonnast eraldatud lapsel on õigus saada teavet oma päritolu, perest eraldamise põhjuse (kui see ei ole vastuolus lapse huvidega) ja tema tulevikku puudutavate küsimuste kohta, samuti osaleda teda puudutavate otsuste tegemisel, kui ta on selleks võimeline.

  (5) Asenduskodu abistab lapse elukohajärgset omavalitsust lapse tagasipöördumisel oma perekonda, lapse lapsendamisel või lapse andmisel eestkostele või kasuperekonda.

  (6) Asenduskodu koos lapse elukohajärgse omavalitsusega korraldavad lapse iseseisva elu alustamise. Aasta enne kasvandiku täisealiseks saamist võimaldab asenduskodu tal harjutada iseseisvat elamist.

  (7) Lapse paigutamisel asenduskodusse annab kohalik omavalitsus koos lapsega üle vajalikud dokumendid alljärgnevast loetelust:
  1) perekonna üldiseloomustus (majanduslik olukord, vanemate tervislik seisund, pere kriisiolukorra kestus, pere võimalused ja võimekus lapse kasvatamisega toime tulla, andmed surnud vanemate vara kohta jne);
  2) lapse iseloomustus lasteaiast või koolist;
  3) omavalitsuse otsus lapse suunamiseks asenduskodusse;
  4) sünnitunnistus või arstliku komisjoni otsus lapse vanuse kohta;
  5) juhtumiplaan;
  6) haridusdokument;
  7) tõend lapse viimase elukoha kohta;
  8) dokumendid lapsevanemate kohta (surmatunnistus, kohtulahend, tõend vanemate haiguse kohta või lapse kasvatamise võimetust tõendavad muud dokumendid);
  9) kohtulahend lapse eraldamise kohta perekonnast või hagiavalduse koopia.

  (8) Asenduskodu on kohustatud lapse kohta pidama toimikut vastavalt õigusaktidele.

  (9) Lapse lahkumisel asenduskodust antakse lapse dokumendid allkirja vastu üle lapse seaduslikule esindajale või täisealiseks saanud lapsele. Koopiad säilitatakse toimikus arhiivi paigutamiseks.

§ 3.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Asenduskodu põhieesmärk on asenduskoduteenuse osutamine orbudele ja vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele.

  (2) Asenduskodu eesmärk on lapsele ja noorele tema põhivajaduste rahuldamiseks peremudelile tugineva elukorralduse pakkumine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

§ 4.   Asenduskodu juhtimine

  (1) Asenduskodu kõrgeimaks organiks on omaniku poolt moodustud hoolekogu.

  (2) Hoolekogu koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi Koeru Vallavalitsus.

  (3) Hoolekogu on alaliselt tegutsev nõuandev organ, kelle ülesanne on jälgida, et asenduskodu tegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd personaliga.

  (4) Hoolekogu:
  1) kuulab ära juhataja aruande asenduskodu kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab juhatajale ja vallavalitsusele soovitusi eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) osaleb arengukava, põhimääruse ja muude dokumentide koostamisel;
  4) teeb juhatajale ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  5) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  6) otsustab teisi hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (5) Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (6) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (7) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord poolaastas hoolekogu esimehe või perekodu juhataja ettepanekul.

  (8) Hoolekogusse kuulub 5-7 liiget, sealhulgas perekodu, vallavalitsuste ja muude asutuste esindajad.

  (9) Asenduskodu tööd juhib juhataja, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu Koeru vallavanem.

  (10) Asenduskodu juhatajale esitatavad nõuded:
  1) kõrgharidus;
  2) vähemalt 5-aastane lastega töötamise kogemus;
  3) ei tohi olla kriminaalkorras karistatud.

  (11) Asenduskodu juhataja vastutab kogu asenduskodu tegevuse eest.

  (12) Asenduskodu juhataja:
  1) juhib asenduskodu pedagoogilist ja finants-majanduslikku tegevust;
  2) võtab tööle vallavolikogu poolt kinnitatud koosseisu alusel asenduskodu personali, sõlmib ja lõpetab nendega töölepingud; vallavolikogu kinnitab esitatud koosseisu igal aastal esimese kolme kuu jooksul;
  3) töötab välja ja kinnitab töötajate ametijuhendid ja nõustab töötajaid;
  4) tagab lastele turvalise ja arengut soodustava keskkonna;
  5) koostab asenduskodu eelarve ja aruandluse ning esitab selle õigusaktiga ettenähtud korras;
  6) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires, esindab asenduskodu ametiasutustes;
  7) võimaldab oma töötajatele täiendõpet;
  8) kutsub vähemalt üks kord kahe kuu jooksul kokku töötajate ühisnõupidamise;
  9) juhib ja suunab asenduskodusisest elu, analüüsib töö tulemusi ja kavandab asenduskodu arengusuunad;
  10) kinnitab asenduskodu sisekorra eeskirjad.

§ 5.   Reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine

  Asenduskodu reorganiseeritakse või tema tegevuse lõpetab Koeru Vallavolikogu seadusega kehtestatud korras.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Koeru Vallavolikogu 21. juuni 2007 aasta määrus nr 14 „Koeru Vallavolikogu 30.09.1999 a määruse nr 16 „Koeru valla perelastekodu põhimääruse kinnitamine“ muutmine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Koeru Vallavolikogu 30.03.2000 aasta määrus nr 6 „Koeru valla perelastekodu hoolekogu põhimäärus“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Himot Põldver
vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json