KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Kiviõli linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2014, 2

Kiviõli linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 25.09.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lg 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kiviõli linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korras (edaspidi kord) sätestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise nõuded Kiviõli linna haldusterritooriumil.

 (2) Korda ei kohaldata avaliku koosoleku ega ilutulestiku korraldamisele.

 (3) Spordiürituse korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus.

 (4) Kiviõli Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatava asutuse (edaspidi linnaasutus) põhimäärusejärgset tegevust oma tegevuskohas ei loeta ürituseks korra mõistes.

§ 2.  Mõisted

 (1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

 (2) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek korrakaitseseaduse tähenduses.

§ 3.  Ürituse korraldaja

  Üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik või linnaasutus. Kui üritust korraldab juriidiline isik, peab ta määrama ürituse korraldamise eest vastutava füüsilise isiku.

§ 4.  Nõusoleku taotlemine ürituse korraldamiseks

 (1) Ürituse korraldaja peab vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist esitama linnavalitsusele vormikohase taotluse ürituse korraldamise kooskõlastamiseks (edaspidi taotlus) koos linnavalitsuse nõutud lisadokumentidega. Taotluse vormi kinnitab linnavalitsus.

 (2) Taotluses märgitakse ürituse kohta järgmised andmed:
 1) nimetus ja vorm;
 2) sisu iseloomustus;
 3) läbiviimise koht;
 4) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
 5) tasuta või tasuline üritus;
 6) korraldaja kontaktandmed (aadress, sidevahendite numbrid, e-posti aadress jms).
 7) andmed helitehnika ja/või pürotehnika kasutamise kohta;
 8) turvalisust tagavad meetmed;
 9) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, s.h alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müük;
 10) liikluskorraldus ja parkimine, liikluse ümberkorralduse vajadus;
 11) muud ürituse korraldamist mõjutavad asjaolud.

 (3) Linnavalitsusel on õigus nõuda ürituse korraldajalt täiendavate toimingute teostamist või teavet ürituse toimumise ja korraldamise üksikasjade kohta.

§ 5.  Nõusoleku andmine ürituse korraldamiseks

 (1) Linnavalitsus otsustab ürituse korraldamise nõusoleku andmise kümne tööpäeva jooksul vastava taotluse saamise päevast arvates.

 (2) Ürituse korraldamise nõusoleku andmisest võib keelduda eelkõige juhul, kui:
 1) korraldaja on esitanud valeandmeid;
 2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem nõustutud mõne teise avaliku ürituse korraldamisega;
 3) avalik üritus on teates märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
 4) taotluses nimetatud ürituse läbiviimine ei ole seadusest või Kiviõli linna õigusaktidest tulenevalt lubatav;
 5) korraldaja ei ole nõus täitma linnavalitsuse seatud tingimusi ja/või ettekirjutusi.

 (3) Ürituse korraldamise nõusoleku andmisest keeldumisel peab linnavalitsus sellest korraldajale teatama kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.

 (4) Linnavalitsus teavitab ürituse toimumisest politseid peale ürituse korraldamisega nõustumist.

§ 6.  Ürituse korraldaja kohustused

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja toimumisel kohustatud:
 1) tagama ürituse korraldamise vastavalt linnavalitsuse kooskõlastuses esitatud tingimustele;
 2) tagama, et ürituse eest vastutav isik on ürituse ajal ja kohas kättesaadav;
 3) tagama ürituse rahumeelse toimumise;
 4) tagama üritusest osavõtjate ohutuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad;
 5) tagama avaliku ürituse toimumise ajal ja läbiviimise kohas vajadusel meditsiinilise teenindamise;
 6) täitma politsei ning meditsiini- ja päästeametnike korraldusi;
 7) katkestama ürituse, kui üritusel toimuv muutub vägivaldseks ning ohustab avalikku korda, osalejate elu või tervist;
 8) vajadusel tagama üritusel osalejatele WC-de kasutamise võimaluse;
 9) vajadusel korraldama ürituse toimumise ajal toimumiskohas ja selle lähipiirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
 10) tagama parkimise korraldamisel ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu;
 11) tagama heakorra ürituse toimumise ajal ning peale ürituse lõppemist korrastama territooriumi hiljemalt kella 7.00-ks hommikul või linnavalitsuse määratud tähtajaks;
 12) tagama järelevalvet teostavatele ametiisikutele juurdepääsu üritusele järelevalve teostamiseks.

§ 7.  Kaubandustegevus üritusel

 (1) Üritusel võib kaupa või teenust müüa vastavalt kaubandustegevuse seaduses ja Kiviõli linna õigusaktides sätestatule.

 (2) Alkohoolsete jookide jaemüügi korral üritusel tuleb lisaks lõikes 1 sätestatud nõuetele arvestada ka korrakaitseseaduse ning alkoholiseaduse sätteid.

 (3) Üritusel võib müüa lahjasid alkohoolseid jooke (kuni 6 mahuprotsendilise etanoolisisaldusega).

 (4) Alaealistele mõeldud üritustel on keelatud alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müük ja tarvitamine.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Kiviõli Linnavolikogu 30.05.2013 määruse nr 69 „Müügipileti hinna kehtestamine kauplemiseks avalikel üritustel“ § 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eldur Lainjärv
Volikogu esimees