Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Abja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2016, 65

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 25.09.2014 nr 25
RT IV, 04.10.2014, 9
jõustumine 07.10.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2016RT IV, 27.02.2016, 1201.03.2016

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 punkti 37 ja Sotsiaalhoolekande seaduse paragrahv 113 lõike 4 alusel.
[RT IV, 27.02.2016, 12 - jõust. 01.03.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib riigi rahastatava raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist Abja vallas.

§ 2.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

  Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele eraldatud rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada Eesti rahvastikuregistri järgselt Abja vallas elavatele raske või sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks, arendamiseks ning toimetulekut soodustavate kulude katteks, sealhulgas:
 1) raske või sügava puudega lapse transporditeenuse osutamiseks;
 2) raske või sügava puudega lapse saatjale transpordikulude kompenseerimiseks;
 3) raske või sügava puudega lapse isikliku abistaja ja tugiisiku teenuste pakkumiseks;
 4) raske või sügava puudega lapse hooldajateenuse pakkumiseks;
 5) raske või sügava puudega lapse intervallhoolduse korraldamiseks;
 6) raske või sügava puudega lapse rehabilitatsiooniteenuste võimaldamiseks;
 7) raske või sügava puudega lapse ja tema pereliikmete nõustamisteenusteks ning lapse teraapiaks, logopeediliseks abiks;
 8) raske või sügava puudega lapse eluaseme kohandamiseks;
 9) raske või sügava puudega lapse ja tema pereliikmete olukorda ja toimetulekut parandavate sotsiaalteenuste arendamiseks.

§ 3.  Toetuse või teenuse taotlemine

  Toetuse või teenuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja, eestkostja või perekonnas hooldamise lepingu alusel last hooldav isik Abja Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsusele) avalduse koos järgmiste dokumentidega:
 1) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
 2) arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia lapsele puude raskusastme määramise kohta;
 3) eestkostjaks määramise otsuse koopia, kui taotluse esitab eestkostja või peres hooldamise lepingu koopia, kui taotluse esitab last hooldav isik.

§ 4.  Teenuse määramine ja teenuse eest tasumine

 (1) Toetuse suuruse või teenuse mahu määrab vallavalitsus sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekul.

 (2) Toetus kantakse kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja näidatud pangakontole. Erandina võib toetuse välja maksta vallavalitsuse kassast.

 (3) Tasu teenuse osutamise eest kantakse lepingus või arvel näidatud teenuse osutaja pangakontole.

§ 5.  Arvestuse pidamine

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise üle peab arvestust vallavalitsus.

§ 6.  Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.