EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise ja kasutamise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2014, 25

Väike-Maarja valla eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise ja kasutamise kord

Vastu võetud 25.09.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Väike-Maarja valla eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

§ 2.  Toetuse andmise eesmärk

  Ettevõtlustoetuse andmise eesmärgiks on Väike-Maarja vallas ettevõtluse arendamine.

§ 3.  Toetuse suurus

 (1) Ettevõtlustoetus ühe taotleja kohta on kuni 2 000 (kaks tuhat) eurot.

 (2) Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 25% projekti kogumaksumusest.

 (3) Käesoleva korra alusel makstav ettevõtlustoetus on tagastamatu abi.

§ 4.  Toetuse taotlemise tingimused

 (1) Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või on tegutsenud kuni kaks aastat.

 (2) Ettevõtlustoetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
 1) taotleja on registreeritud ja tegutseb Väike-Maarja valla haldusterritooriumil;
 2) taotlejal puuduvad maksuvõlad;
 3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega välja kuulutatud pankrotti;
 4) taotleja ei ole varem saanud Väike-Maarja valla eelarvest ettevõtlustoetust.

 (3) Ettevõtlustoetust antakse järgmistel juhtudel:
 1) ettevõtlusega alustamiseks;
 2) uue tegevusvaldkonna väljaarendamiseks;
 3) ettevõtte kaasajastamiseks ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks.

 (4) Projektiga seotud investeeringute tegemise aeg on kuni üks aasta.

§ 5.  Taotluse esitamine toetuse saamiseks

 (1) Taotlus esitatakse Väike-Maarja Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) paberkandjal valla kantseleisse või elektrooniliselt e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee. Taotluse allkirjastab taotleja esindusõiguslik isik.

 (2) Taotlus koosneb vormikohasest toetuse taotlemise avaldusest (määruse Lisa 1) ja järgmistest lisadest:
 1) äriplaan kolmeks järgnevaks aastaks (soovituslikud nõuded ja struktuur on toodud määruse Lisas 2);
 2) bilanss ja kasumiaruanne eelneva majandustegevuse kohta;
 3) hinnapakkumised.

 (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

§ 6.  Toetatavad tegevused ja kulud

 (1) Kõik toetatavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja taotluses detailselt kirjeldatud.

 (2) Ettevõtlustoetust võib kasutada:
 1) masinate, seadmete või muu taotluses esitatud projekti teostamiseks vajaliku materiaalse põhivara soetamiseks;
 2) tootmis- või teenindushoonete renoveerimiseks;
 3) tehnosüsteemide muutmiseks või väljaehitamiseks;
 4) elektrivõrguga liitumiseks;
 5) kaasaegsete turundustehnoloogiate väljatöötamiseks;
 6) riiklike ettevõtlustoetuste kaasfinantseerimiseks.

 (3) Toetust võib taotleda ja kasutada nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast taotluse esitamist.

 (4) Kõik toetusest tehtavad kulud peavad olema tasutud toetuse saaja arvelduskontolt.

 (5) Käibemaks on abikõlblik, kui on tõendatud, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigust projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel.

 (6) Mitteabikõlbulikud on järgmised kulud:
 1) mitterahalised sissemaksed;
 2) laenu, liisingu, pangagarantii ja muude finantseerimisteenustega kaasnevad kulud;
 3) trahvid, viivised ja muud rahalised karistused ning kohtukulud;
 4) kinnisvara soetamine;
 5) renditud varale tehtavad parenduskulud;
 6) esinduskulud ja kingitused;
 7) toitlustus- ja toidukaupade ostmisega seotud kulud;
 8) isikliku või ettevõttele kuuluva transpordivahendi kasutamise kulud;
 9) projektijuhtimisega seotud personalikulu;
 10) riiklikud maksud, riigilõivud;
 11) muud projektiga mitteseotud ning elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

§ 7.  Taotluse menetlemine ja otsuse tegemine

 (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluste nõuetekohasust, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.

 (2) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus selgub, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, annab vallavalitsus taotlejale kuni 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, lõpetatakse taotluse menetlemine.

 (3) Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks. Vallavalitsusel on õigus rahastada taotlus osaliselt.

 (4) Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse langetamisest.

§ 8.  Toetuslepingu sõlmimine ja toetuse ülekandmine

 (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu (edaspidi toetusleping) ühe kuu jooksul arvates otsuse langetamisest.

 (2) Toetuslepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
 2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
 3) poolte õigused ja kohustused;
 4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
 5) vastutus lepingu rikkumise korral;
 6) muud lepingus olulised tingimused

 (3) Sõlmitud toetuslepingu alusel kannab Väike-Maarja Vallavalitsus toetussumma üle toetuse saaja arveldusarvele.

 (4) Toetuse saaja peab projekti muutmise soovi korral esitama vallavalitsusele lepingu muutmise taotluse. Nimetatud taotlust ei pea esitama juhul, kui projekti muudatus jääb alla 10% projekti eelarvest.

§ 9.  Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

 (1) Toetuslepingus nimetatud tähtajaks esitab toetuse saaja vallavalitsusele toetuse kasutamise lõpparuande (määruse Lisa 3). Aruandes esitatakse lisaks toetuse kasutamisele ka tõendid oma- ja kaasfinantseeringu kasutamise kohta.

 (2) Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab vallavalitsus. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest, toetuse andmise otsusest, toetuslepingust, aruannetest ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest. Vallavalitsusel on õigus saada lisateavet toetuse kasutamise kohta.

 (3) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuslepingu tingimuste muu rikkumise korral on vallavalitsusel õigustoetusleping üles öelda ja nõuda saadud toetuse kas täielikku või osalist tagastamist.

 (4) Toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta alates lepingu sõlmimisest.

 (5) Vallavalitsus võib pikendada toetuse kasutamise perioodi kuni üks aasta, muutes oma korraldusega toetusperioodi lõppkuupäeva.

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 25.02.2004 määrus nr 3 „Väike-Maarja valla ettevõtlustoetuse määramise kord”.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Ettevõtlustoetuse avaldus

Lisa 2 Äriplaan

Lisa 3 Ettevõtlustoetuse aruanne