Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Teksti suurus:

Kultuuriürituste ja -projektide toetamise kord

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2014, 45

Kultuuriürituste ja -projektide toetamise kord

Vastu võetud 25.09.2013 nr 18
RT IV, 05.10.2013, 3
jõustumine 10.10.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.09.2014RT IV, 04.10.2014, 1810.10.2014

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eesmärk

  (1) Kultuuriürituste ja -projektide toetamise korras (edaspidi: kord) sätestatakse Rakvere linna eelarvest kultuuriüritustele ja -projektidele toetuse taotlejale esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused, toetuse väljamaksmise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada kultuurialast tegevust Rakvere linnas.

§ 2.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, välja arvatud äriühingud (edaspidi taotleja).

  (2) Käesoleva korra alusel ei saa toetust taotleda Rakvere Linnavalitsuse hallatavad asutused.

  (3) Toetust antakse:
  1) Rakvere linnas toimuva ürituse korraldamiseks;
  2) Rakvere linnaga seotud projekti finantseerimiseks/läbiviimiseks.

  (4) Üritus või projekt, millele toetust taotletakse, peab toimuma või olema lõppenud hiljemalt toetuse eraldamise kalendriaastale järgneva aasta 01. veebruaril.

  (5) Taotlejal puuduvad ajatamata maksuvõlad taotluse vastavaks tunnistamise ning taotluse rahuldamise otsuse hetke seisuga. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt.

  (6) Taotleja peab olema esitanud käesolevas korras nõutud aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta.

  (7) Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

2. peatükk Toetuste taotlemine ja menetlemine 

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Rakvere linnavalitsusele (edaspidi: linnavalitsus) hiljemalt iga aasta 15. novembril toetuse saamiseks Rakvere linna järgmise aasta eelarvest ning hiljemalt 15. augustil toetuse saamiseks jooksva aasta eelarvest. Toetuse täpsema jaotuse eelarveaastaks, lähtudes käesolevas lõikes sätestatud tähtaegadest, otsustab linnavolikogu kultuurikomisjon hiljemalt 30 päeva jooksul pärast Rakvere linna eelarve vastuvõtmist arvestusega, et toetusteks ettenähtud vahendite jääk taotluste esitamise teiseks tähtajaks ei tohi olla väiksem kui 10%.

  (2) Taotluse vormi kinnitab linnavalitsus.

  (3) Taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) taotleja andmed (kontaktandmed, vastutav isik jms);
  2) ürituse või projekti toimumise aeg ja koht;
  3) ürituse või projekti eesmärk ja kirjeldus, s.h. kas tegemist on iseseisva ürituse või projektiga või tegevus toimub muu ürituse või projekti raames;
  4) ürituse või projekti täpne eelarve, s.h. kaasfinantseerijad;
  5) linnalt saadud muud vahendid, s.h. mitterahaline toetus (taotluse esitamise aasta kohta);
  6) taotleja kinnitus, et taotleja on teadlik toetuse taotlemise tingimustest ning vastab taotlejale esitatavatele nõuetele;
  7) taotleja nõusolek taotleja nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

  (4) Taotleja võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 taotluse esitamise tähtajal esitada mitte rohkem kui kolm taotlust.
[RT IV, 04.10.2014, 18 - jõust. 10.10.2014]

§ 4.   Taotluse vastuvõtmine

  (1) Linnavalitsus kontrollib taotleja ja esitatud taotluse vastavust käesoleva korra paragrahvides 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab linnavalitsus sellest taotlejale ning annab kuni kümme tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, teeb linnavalitsus otsuse jätta taotlus läbi vaatamata ning volikogule edastamata.

  (2) Kui taotluses on esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel kalendriaastal.

  (3) Nõuetele vastavatest taotlustest teeb linnavalitsus koondi ja esitab selle hiljemalt 30 päeva jooksul taotluste esitamise tähtajast arvates Rakvere linnavolikogule.

§ 5.   Taotluste hindamine

  (1) Kultuuriürituste ja -projektide taotlusi hindab volikogu kultuurikomisjon. Taotluste hindamisel arvestatakse järgmisi hindamiskriteeriume:
  1) traditsioone ja jätkusuutlikkust;
  2) uudsust ja omapära;
  3) suunatust avalikkusele
  4) omafinantseeringu (s.h kaasfinantseeringu) ja linnapoolse finantseeringu suhet.
  5) võimalust ürituse/projekti korraldamisega tõsta Rakvere linna mainet;
  6) koostööd teiste organisatsioonidega ja/või isikutega;
  7) seotust linna tähtpäevadega ja -sündmustega.

  (2) Taotluste hindamine toimub hiljemalt ühe kuu jooksul pärast Rakvere linna eelarve vastu võtmist volikogu poolt vastavalt käesoleva korra lisaks olevale hindamisjuhendile.

  (3) Hindamispunkte annavad kõik komisjoni liikmed. Komisjoni liige peab taandama end taotluse hindamisest, kui ta on taotlejaga seotud või tekitavad muud asjaolud kahtlust tema erapooletuses.

§ 6.   Taotluste rahuldamine ja toetuse määr

  (1) Taotluste hindamistulemuste alusel koostab volikogu kultuurikomisjon Rakvere linnavolikogu otsuse eelnõu, millele lisatakse seletuskirjana komisjoni hindamislehed.

  (2) Maksimaalne toetuse määr on 70% ürituse või projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot. Nimetatud toetuse määra ei rakendata käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud suurüritusele toetuse andmisel.

  (3) Suurüritus käeoleva määruse mõistes on Rakvere linnas toimuv kultuuriüritus, mille toimumisel on täidetud vähemalt kaks järgmistest tingimustest:
  1) üritusest osavõtvate isikute või võistlejate arv on suurem kui 100;
  2) ürituse varasem või eeldatav pealtvaatajate arv on suurem kui 1500;
  3) üritus omab üleriigilist või rahvusvahelist iseloomu.

  (4) Taotluste rahuldamine toimub koondhinnete paremusjärjestuse alusel. Esimesena rahuldatakse kõrgeima koondhinde saanud taotlus, misjärel liigutakse mööda pingerida alanevas järjekorras kuni Rakvere linna eelarves kultuuriürituste ja -projektide toetamiseks eraldatud vahendite ammendumiseni.

  (5) Komisjonil on õigusteha volikogule ettepanek otsustada käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud toetuse maksimaalse määra vähendamine ning rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused osaliselt, kui taotluses toodud eesmärgid on saavutatavad ka osalise toetusega.

  (6) Komisjon teeb volikogule ettepaneku taotluse rahuldamata jätmise kohta, kui:
  1) taotleja või taotlus ei vasta toetuse saamise nõuetele;
  2) Rakvere linna eelarve vahendid ei võimalda teha enam ühtegi taotluse rahuldamise otsust;
  3) taotluses on esitatud teadlikult valeandmeid;
  4) taotleja ei võimalda kontrollida taotleja või taotluse vastavust toetuse saamise nõuetele;
  5) taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul neid kõrvaldanud;
  6) taotletakse toetust üritusele või projektile, mille kohta esitatud varasem taotlus on jooksval eelarveaastal juba rahuldatud (ka osaliselt).

  (7) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tehtud otsuse ärakiri saadetakse taotlejale hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul arvates vastava otsuse tegemisest. Taotluse rahuldamise kohta tehtud otsus avalikustatakse Rakvere linna inerneti koduleheküljel www.rakvere.ee.

§ 7.   Esindusürituse toetus

  (1) Esindusüritus on kultuuriiüritus, mis toimub regulaarselt, on oluline Rakvere linna tutvustamise ja maine seisukohast ning aitab kaasa kultuuri arengule Rakvere linnas.

  (2) Esindusürituste nimekirja kinnitab Rakvere linnavolikogu. Linnavolikogu kultuurikomisjon vaatab esindusürituste nimekirja üle igal aastal ning esitab hiljemalt 1. septembril ettepanekud nimekirja muutmiseks.

  (3) Esindusürituse toetust makstakse esindusürituse nimekirjas oleva esindusürituse korraldajale. Korraldaja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) korraldaja on juriidiline isik;
  2) korraldaja on täitnud nõuetekohaselt Rakvere linna eelarvest saadud toetuste ja muude eraldiste tingimusi;
  3) korraldajal puuduvad toetuse kasutamise lepingu sõlmimise seisuga võlgnevused Rakvere linna ees ning riiklike ja kohalike maksude võlgnevused;
  4) korraldaja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

  (4) Esindusürituse toetust suuruse otsustab Rakvere linnavolikogu. Ühele esindusüritusele antava toetuse summa ei tohi ületada määruse § 6 lõikes 2 sätestatud üritusele või projektile antava maksimaalse toetuse 10-kordset määra.

  (5) Toetuse kasutamise kohta sõlmib Rakvere Linnavalitsus lepingu määruse paragrahvis 8 sätestatud korras.

  (6) Toetuse kasutamise kohta esitab esindusürituse toetuse saaja aruande määruse paragrahvis 9 sätestatud korras.

3. peatükk Toetuste kasutamine ja järelvalve 

§ 8.   Toetuse kasutamise lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse kasutamise lepingu sõlmib toetuse saajaga linnavalitsus hiljemalt 30 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest toetuse eraldamise kohta.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus;
  2) toetuse saamise otstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg ja /või maksegraafik;
  3) toetuse saaja kohustus ära märkida toetajana Rakvere linn;
  4) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) poolte muud õigused ja kohustused.

  (3) Enne lepingu sõlmimist kontrollib linnavalitsus toetuse saaja poolt riiklike ja kohalike maksude nõuetekohase tasumise kohustuse täitmist ning eelnevalt antud toetuse kasutamise kohta aruande esitamist. Toetuse saaja maksuvõlgnevuse korral või nõuetekohase aruande puudumise korral annab linnavalitsus toetuse saajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui toetuse saaja ei ole puudusi antud tähtpäevaks likvideerinud, jäetakse toetus välja maksmata.

  (4) Juhul, kui taotleja ei sõlmi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul lepingut või keeldub lepingu sõlmimisest, loetakse taotleja toetusest loobunuks ning taotlus jäetakse rahuldamata.

§ 9.   Aruanne ja selle esitamine

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande hiljemalt 30 päeva jooksul pärast ürituse või projekti lõppemist kirjalikult või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna.

  (2) Aruande vormi kinnitab linnavalitsus. Aruanne peab muu hulgas sisaldama toimunud ürituse või projekti kirjeldust/kokkuvõtet, kuidas märgiti Rakvere linna toetajana ning aruandest peavad selguma eraldatud toetuse ja taotluses märgitud omafinantseeringu arvel läbiviidud tegevused.

§ 10.   Järelevalve

  Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab linnavalitsus. Linnavalitsusel on õigus:
  1) nõuda sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
  2) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  3) otsustada lepingu lõpetamine ning nõuda makstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

§ 11.   Eraldatud toetuse kasutamisest loobumine ja lepingu ennetähtaegne lõpetamine

  (1) Toetuse saajal on õigustoetuse kasutamise leping ennetähtaegselt lõpetada, kui ilmnevad lepingu täitmist takistavad vältimatud asjaolud.

  (2) Toetusest loobumise ja toetuse kasutamise lepingu ennetähtaegse lõpetamise kohta esitab toetuse saaja linnavalitsusele avalduse, milles märgitakse ära lepingust taganemise põhjus ning kuupäev, millal soovitakse lepingut lõpetada ja tagastatakse juba väljamakstud toetus.

  (3) Toetusest loobumisel välja maksmata või tagastatavad rahalised vahendid, mis laekuvad Rakvere linna arvelduskontole hiljemalt 1. septembriks, lisatakse vastava valdkonna toetusteks ettenähtud vahendite jäägile taotluste esitamise teiseks tähtajaks.

4. peatükk Rakendussäted 

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 10. oktoobril 2013. a.

Lisa Rakvere linna eelarvest kultuuriürituste ja -projektide hindamise juhend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json