Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Mustamäe Kultuurikeskuse Kaja põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2016, 30

Mustamäe Kultuurikeskuse Kaja põhimäärus

Vastu võetud 23.03.2011 nr 50
RT IV, 23.04.2013, 51
jõustumine 28.03.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.09.2016RT IV, 04.10.2016, 2807.10.2016, rakendatakse alates 01.10.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Mustamäe Kultuurikeskus Kaja (edaspidi kultuurikeskus) on Mustamäe Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

  (2) Kultuurikeskuse eestikeelne ametlik nimi on Mustamäe Kultuurikeskus Kaja, ingliskeelne ametlik nimi on Mustamäe Culture center Kaja ja venekeelne ametlik nimi on Мустамяэский культурный центр «Кая».

  (3) Kultuurikeskus asub Tallinnas. Kultuurikeskuse postiaadress on E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn.

  (4) Kultuurikeskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires. Kultuurikeskusel on oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid ning oma sümboolika.

  (5) Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitab ning seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

  (6) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning põhimäärusest.

 

§ 2.   Struktuur

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on kultuurikeskusel õigus linnaosa valitsusega kooskõlastatult moodustada struktuuriüksusi.

  (2) Kultuurikeskuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
  1) Mustamäe Kultuurikeskus (E. Vilde tee 118);
  2) Mustamäe Avatud Noortekeskus (Ehitajate tee 82);
  3) Kultuuriköök 82 (Ehitajate tee 82).
[RT IV, 04.10.2016, 28 - jõust. 07.10.2016, rakendatatakse alates 01.10.2016]

§ 3.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Kultuurikeskuse tegevuse eesmärk on luua Mustamäe linnaosa elanikele vaba aja veetmise võimalused, korraldada huvi-, kultuuri- ja sporditegevust, tervisedendust ning noorsootööd, arendada rahvuskultuuri ja seltsitegevust.

  (2) Eesmärgist tulenevalt täidab kultuurikeskus järgmisi ülesandeid:
  1) korraldab enda ja oma struktuuriüksuste tööd ja majandustegevust;
  2) korraldab kultuuri- ja sporditegevust ning -üritusi elanikkonna kõigile vanuserühmadele;
  3) korraldab huviringide tööd, kultuuri- ja meelelahutusüritusi, festivale, seminare, koolitusprogramme ja näitusi ning koostab projekte ja korraldab nende järgi kindlaid üritusi;
  4) töötab välja ning viib ellu noorte ja noorteorganisatsioonide arengut toetavaid sihtprogramme;
  5) teavitab ja nõustab noori, korraldab noortelaagreid ja noorsooüritusi ning toetab noorteühingute tegevust;
  6) teeb koostööd kultuuri-, noorsootöö-, sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustega, mittetulundusühingute, sihtasutuste ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

§ 4.   Teenused

  (1) Kultuurikeskus osutab järgmisi teenuseid:
  1) avalike ürituste korraldamine;
  2) aktiivse vaba aja sisustamise ja rekreatsiooniteenus;
  3) tervisedenduse teenus;
  4) tervishoiuteenuse osutamise korraldamine;
  5) taidluse, seltsitegevuse ja huviringide töö korraldamise teenus.

  (2) Oma ülesannete täitmiseks on kultuurikeskusel õigus osutada tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

§ 5.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Kultuurikeskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on linnaosa valitsus andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Kultuurikeskuse valduses olevat linnavara kasutab kultuurikeskus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Kultuurikeskus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Kultuurikeskuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Kultuurikeskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab kultuurikeskus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse.

  (4) Linnaosa vanem kinnitab kultuurikeskuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu kinnitatud linna eelarvest ja kultuurikeskuse ettepanekust. Kultuurikeskuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Kultuurikeskust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Juhatajaga sõlmib töölepingu ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

  (3) Kultuurikeskuse juhataja:
  1) juhib kultuurikeskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab kultuurikeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib kultuurikeskuse majandustegevust, tagab kultuurikeskuse tulemusliku töö, vastutab kultuurikeskuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarveliste vahendite õiguspärase, sihtotstarbelise ning otstarbeka kasutamise eest kultuurikeskusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks kultuurikeskusele linnaeelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras, tagades sealjuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tegutseb kultuurikeskuse nimel ja esindab kultuurikeskust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
  5) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras isiklikku vastutust kultuurikeskuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  6) tagab kultuurikeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosavalitsusele linna õigusaktides kehtestatud korra järgi. Jälgib eelarve täitmist pidevalt ja vajadusel esitab linnaosa valitsusele eelarve muutmiseks ettepanekuid;
  7) kinnitab kooskõlastatult linnaosa vanemaga kultuurikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused;
  8) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  9) kinnitab kultuurikeskuse asjaajamiskorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  10) annab oma pädevuse piires kultuurikeskuse töö korraldamiseks välja käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  11) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide, aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  12) korraldab kultuurikeskusele saabunud teabenõuete, kirjade, märgukirjade ja selgitustaotluste lahendamist;
  13) vastutab kultuurikeskust teenindavale raamatupidamisüksusele vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse esitamise eest;
  14) täidab muid ülesandeid.

  (4) Kultuurikeskuse juhatajat asendab asetäitja või linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

  (1) Kultuurikeskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

  (2) Kultuurikeskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Kultuurikeskus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtajaks.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet kultuurikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 8.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kultuurikeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad kultuurikeskuse ümberkorraldamisel selle õigused ja kohustused üle kultuurikeskuse õigusjärglasele, viimase puudumisel linnaosavalitsusele.

  (3) Kultuurikeskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 28. märtsil 2011.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json