HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Käru Põhikooli hoolekogu tegutsemise kord

Väljaandja:Käru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2017, 48

Käru Põhikooli hoolekogu tegutsemise kord

Vastu võetud 23.04.2015 nr 6
RT IV, 06.05.2015, 27
jõustumine 09.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.09.2017RT IV, 04.10.2017, 1107.10.2017

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja Käru vallavolikogu 09.02.2012 määruse nr 2 „Käru Põhikooli põhimäärus“ § 33 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Kooli hoolekogu töökord reguleerib Käru Põhikooli hoolekogusse liikmete valimist, nende volitusi, hoolekogude koosseisude kinnitamist ja hoolekogu tegutsemise korda.

§ 2.   Hoolekogu ülesanne

  (1) Käru Põhikooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu juhindub oma töös põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, kooli põhimäärusest ning riigi ja valla õigusaktidest.

  (3) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

§ 3.   Hoolekogu tegutsemise alused, koosseis ja moodustamise kord

  (1) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (2) Hoolekogu koosseisu kolmeks aastaks kinnitab vallavalitsus.

  (3) Käru Põhikooli hoolekogu on 9-liikmeline. Hoolekogu koosseisu kuuluvad 5 lastevanemate esindajat s.h. 2 lasteaiarühmade lastevanemate esindajat ja 3 kooliõpilaste lastevanemate esindajat, sh vilistlaste esindaja, 1 koolipidaja esindaja, 1 õpilaseesinduse esindaja ning 2 õpetajate esindajat, kellest üks on lasteaia ja teine kooli õpetajate esindaja.

  (4) Kooliõpilaste lastevanemate esindajad valitakse hoolekogusse lastevanemate üldkoosolekul osalenud lastevanemate poolt, lasteaiarühmade lastevanemate esindajad valitakse üldkoosolekul osalenud lastevanemate poolt, sealjuures valimistulemused peavad olema kooskõlas antud korra § 3 lg-ga 3, kooli pidaja esindaja määrab kohalik vallavalitsus oma otsusega, õpilasesinduse esindaja valitakse õpilaseesinduse koosolekul, õpetajate esindaja valitakse kooli õppenõukogus ja lasteaiaõpetaja esindaja pedagoogilises nõukogus.
[RT IV, 04.10.2017, 11 - jõust. 07.10.2017]

  (5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast hoolekogu esimehe , aseesimehe ja protokollija.

  (6) Hoolekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

§ 4.   Hoolekogu tegevused

  Hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta seaduse sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab kooli õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
  11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab hinnangu huvitegevuse ja pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta;
  15) osaleb kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
  16) teeb vallavalitsusele ettepaneku suurendada laste arvu lasteaiarühmades;
  17) teeb vallavalitsusele ettepaneku lasteaiarühmade aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta;
  18) teeb vallavalitsusele ettepaneku lasteaiarühmade lahtioleku aja kohta;
  19) otsustab lasteaiarühmade laste toidukulu päevamaksumuse;
  20) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  21) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  22) jälgib õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkust ning aitab kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisel;
  23) kuulab ära direktori aruande õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest, eelarve kasutamisest ja kooli sisehindamisest;
  24) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  25) osaleb kooli kodukorda puudutavate probleemide lahendamisel;
  26) jälgib kooli juhtimise korraldust, tervisekaitse ja tuleohutuse tingimuste täitmist koolis;
  27) annab arvamuse kooli töösisekorraeeskirjadele enne selle kinnitamist kooli direktori poolt;
  28) vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele (vanemate üldkoosolekule, vallavolikogule ja -valitsusele).
  29) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral
  30) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

§ 5.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  (1) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu (temaatika);
  3) ülesannete täitmise tähtaeg.

  (2) Hoolekogu töövormiks on koosolek sh ka elektrooniline koosolek.

§ 6.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord kvartalis, septembris, detsembris, veebruaris ja juunis.

  (2) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (5) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (6) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (7) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

  (8) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (9) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku kiirete ja edasilükkamatute küsimuste osas hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Koosolek kutsutakse kokku vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (10) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja koosoleku liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele koos erakorralise koosoleku teatega.

  (11) Erandjuhtudel võib hoolekogu koosoleku läbi viia Skype ja veebipõhiselt.

  (12) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:

  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) protokollija ees- ja perekonnanimi;
  10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja ja protokollija allkirjad.
  11) protokoll saadekase 10 tööpäevajooksul hoolekogu liikmetele.

  (13) Hoolekogu koosolekud salvestatakse helikandjal.

  (14) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega, k.a. helisalvestused.

§ 7.   Hoolekogu otsused, nende täitmine ja otsusega mittenõustumine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös kooli pidajaga.

  (3) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega tutvuda koolis või kooli kodulehel.

  (4) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

§ 8.   Aruandlus

  (1) Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

  (2) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json