Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi linna 2017. aasta alaeelarvete III muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2017, 57

Viljandi linna 2017. aasta alaeelarvete III muutmine

Vastu võetud 02.10.2017 nr 16

Määrus kehtestatakse kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse sätetega ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016 määruse nr 83 „Viljandi linna finantsjuhtimise kord“ § 3 lõike 10, Viljandi Linnavolikogu 26.01.2017 määruse nr 108 „Viljandi linna 2017. aasta eelarve kinnitamine“, Viljandi Linnavolikogu 29.06.2017 määruse nr 116 „Viljandi linna 2017. aasta I lisaeelarve“ ja Viljandi Linnavolikogu 21.09.2017 määruse nr 118 „Viljandi linna 2017. aasta II lisaeelarve“ alusel.

§ 1.   Kinnitada Viljandi linna 2017. aasta alaeelarvete muutmine vastavalt määruse lisadele järgmiselt:

  (1) Lisa nr 1 - Hallatavate asutuste haldusalade tulude ja kulude alaeelarved.

  (2) Lisa nr 2 - Linnavalitsuse struktuuriüksuste haldusalade tulude ja kulude alaeelarved.

§ 2.   Eelarve täitmise eest vastutamine

  (1) Hallatava asutuse eelarve täitmise eest vastutab asutuse juht.

  (2) Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksuste vastutusalas olevate eelarveridade täitmise eest vastutavad vastava eelarverea ees nimetatud ametikohtadel olevad isikud.

§ 3.   Hallatavate asutuste alaeelarvete muutmine

  (1) Hallatava asutuse juhil on rahandusametile dokumendihaldussüsteemi kaudu esitatud käskkirja alusel õigus teha eelarveridadel ümbertõstmisi valdkondade ja kontogruppide siseselt.

  (2) Hallatava asutuse juhil on rahandusametile dokumendihaldussüsteemi kaudu esitatud taotluse alusel õigus taotleda eelarveridade muutmist tegevusalade ja kontogruppide üleselt. Taotlused peab eelnevalt kooskõlastama vastava valdkonna abilinnapea.

  (3) Käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetatud taotlustes märgitakse vähemalt:
  1) muudetavate eelarveridade viiekohalised tunnused;
  2) muudatuste summad ja katteallikad;
  3) muudatuste tegemise põhjendused.

§ 4.   Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksuste alaeelarvete muutmine eelarveaasta jooksul

  (1) Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarvete eest vastutavatel isikutel on rahandusametile dokumendihaldussüsteemi kaudu esitatud taotluse alusel õigus teha eelarveridadel ümbertõstmisi valdkondade ja kontogruppide siseselt, välja arvatud investeerimistegevuse kontogrupis, mille muudatused kinnitatakse alaeelarvete muutmisega linnavalitsuses. Taotlused peab eelnevalt kooskõlastama vastava valdkonna abilinnapea või linnapea.

  (2) Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarvete eest vastutavatel isikutel on rahandusametile esitatud kirjaliku taotluse alusel õigus taotleda eelarveridade muutmist valdkondade ja kontogruppide üleselt. Taotlused peab eelnevalt kooskõlastama vastava valdkonna abilinnapea.

  (3) Käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetatud taotlustes märgitakse vähemalt:
  1) muudetavate eelarveridade tegevussuunad ja neljakohalised tunnused;
  2) muudatuste summad ja katteallikad;
  3) muudatuste tegemise põhjendused.

§ 5.   Käesoleva määruses sätestatud korras esitatud taotluste alusel viib rahandusamet kas eelarvesse muudatused sisse või koostab esitatud taotluste alusel alaeelarvete muutmise määruse eelnõu Viljandi Linnavalitsusele või lisaeelarve eelnõu Viljandi Linnavolikogule.

§ 6.   2017. aasta alaeelarveid tohib muuta kuni 31. jaanuarini 2018.

§ 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Ando Kiviberg
linnapea

Ene Rink
linnasekretär

Lisa 1 Hallatavate asutuste haldusalade tulude ja kulude alaeelarved.

Lisa 2 Linnavalitsuse struktuuriüksuste haldusalade tulude ja kulude alaeelarved.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json