Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Üksikpuu raiumise tingimused ja kord

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2018, 3

Üksikpuu raiumise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.09.2018 nr 43

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Üldsätted ja mõisted

  (1) Paide linnas üksikpuu raiumise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Paide linna tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude raiumiseks raieloa taotlemist, raieloa vormistamise ja väljastamise tingimusi.

  (2) Korra eesmärk on tagada Paide linna haldusterritooriumil üksikpuude kaitse, säilitada mitmekesist looduslikku kooslust ja kujundada linnaruumi.

  (3) Käesolev kord ei reguleeri kasvava metsa raiet metsaseaduse tähenduses ja viljapuude raiet.

  (4) Raieluba ei ole vaja taotleda Paide Linnavalitsuse kui täitevorgani projektikomisjoniga kooskõlastatud ehitusprojekti kohaselt likvideeritavate puude raiumiseks. Nimetatud juhtumitel loetakse luba juba antuks koos ehitusloaga.

  (5) Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) puu – kasvav puu, mille tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt on vähemalt 15 sentimeetrit;
  2) raieluba – kirjalik dokument, mis annab õiguse Paide linna haldusterritooriumil puu raiumiseks ning määrab raietööde tingimused;
  3) raie – puu langetamine ning üle 25% võra kõrguse ja/või laiuse kärpimine (välja arvatud kuivade okste kõrvaldamine);
  4) hoolduslõikus – puu võra hooldamiseks ja kujundamiseks ette võetav lõikus, mille käigus puud ei likvideerita;
  5) raierahu periood – ajavahemik lindude pesitsemise ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada;
  6) asendusistutus – maha raiutava puu asemele istutatav püsihaljastus;
  7) püsihaljastus – asendusistutuse korras istutatav puu/puud või põõsas/põõsad;
  8) tiheasustusala – maa-alad, mis on Paide linna territooriumil kehtivate üldplaneeringute alusel määratletud tiheasustusaladena;
  9) ametnik – linnavalitsuse poolt määratud ametnik, kes menetleb ja väljastab raielubasid ning teostab järelevalvet käesolevas määruses ja sellega seotud dokumentides sätestatud tingimuste täitmise osas või teda ametialaselt asendav ametnik;
  10) järelevalveametnik – Paide Linnavolikogu kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade üle järelevalvet teostav ametnik;
  11) avalik ala – koht või keskkond, mis on ligipääsetav kõikidele inimestele (nt linna haljasalad, pargid jne).

§ 2.   Raieluba

  (1) Puu raie on lubatud tiheasustusega alal raieloa alusel.

  (2) Puu raiumine, raiejääkide äravedu ja raiekoha koristamine toimub isiku kulul, kellele on väljastatud raieluba, kui ei ole määratud teisiti.

  (3) Raietöödega tegelev isik on kohustatud raiealal raietoimingute läbiviimise perioodil kaasas kandma kehtivat raieluba või selle koopiat ning esitama selle järelevalveametniku nõudmisel.

  (4) Raieluba on tõestusdokumendiks loa alusel raiutud puitmaterjaliga teostavatele edasistele toimingutele (nt transport saeveskisse, paberipuu müük, küttepuude müük jms).

  (5) Raieloaga määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja tähtajad.

  (6) Raieloa kehtivus on kuni üks aasta. Juhul, kui tööd ei ole selle aja jooksul lõpetatud, on võimalik taotleda loa pikendamist.

  (7) Raieluba ei ole vajalik eravalduses olevate viljapuude ja põõsaste eemaldamiseks või lõikamiseks.

  (8) Raieluba väljastatakse tasuta.

  (9) Info väljastatud raielubade (raie asukoha, raiutavate puude arvu, raieloa väljaandmise aeg) osas on kättesaadav Paide Linnavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) dokumendiregistris.

§ 3.   Tingimused raieloa andmiseks

  Raiuda on lubatud üksikpuid:
  1) mis on haigestunud, kuivanud või väärkasvuga;
  2) mis vähendavad eluaseme kvaliteeti (varjavad valguse, takistavad oluliselt noorema ja madalama haljastuse elujõulisust jne), ohustavad elanikke või materiaalseid väärtusi või ohustavad liiklust;
  3) mille kõrvaldamine on ette nähtud detailplaneeringu või haljastusega tegeleva ametniku poolt heaks kiidetud haljastuskavaga;
  4) mille asemele soovitakse määratud tähtajaks rajada samaväärne haljastus.

§ 4.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda:
  1) puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku volitatud esindaja lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) Paide linna juriidiliste isikute territooriumil kasvava puu raiumiseks esitab raieloa taotluse juriidilise isiku poolt volitatud isik;
  3) korteriühistul korteriühistu juhatuse liige (või liikmed, kui korteriühistu juhatuse liikmed on õigustatud esindama korteriühistut ühiselt);

  (2) Raieloa taotlemiseks esitatakse ametiasutusele kirjalik taotlus (lisa 1).

§ 5.   Raieloa taotlus

  (1) Raieloa taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) taotleja andmed (nimi/ärinimi, isiku- või registrikood, volitatud esindaja andmed, aadress ja kontaktandmed);
  2) raiutava(te) puu(de) kirjeldus, asukoht ja raiumise põhjus;
  3) ehitusloa number, kui raietöö teostatakse ehitise alla jäävale puule;
  4) raietööde eest vastutaja;
  5) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

  (2) Raieloa taotlusele lisatakse:
  1) väljavõte krundi plaanist, millel on näidatud raiutav(ad) puu(d). Väljavõtet ei pea lisama juhul, kui raiutava puu asukoht on selgelt kirjeldatud ja tuvastatav;
  2) väljavõte projekti asendiplaanist, kui raie teostatakse ehitise alla jäävale puule;
  3) ühistu üldkoosoleku otsus, kui on moodustatud ühistu, kuivanud puu puhul ühistu juhatuse otsus;
  4) puu kasvukoha omaniku kirjalik volitus, kui taotluse esitab volitatud isik.

  (3) Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kaitstaval loodusobjektil või muinsuskaitsealal, peab raieloa taotleja kooskõlastama töö kaitstava loodusobjekti valitseja või Muinsuskaitseametiga.

§ 6.   Raieloa taotluse menetlemine

  (1) Ametiasutusele esitatud taotlus suunatakse menetlemiseks ametnikule.

  (2) Ametnik:
  1) kontrollib taotluses ning lisadokumentides esitatud andmete õigsust;
  2) vaatab taotluse läbi, kontrollib taotluse põhjendatust;
  3) vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi (nt dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti jms) ning annab nende esitamiseks tähtaja;
  4) kaasab vajadusel eksperte ning kuulab ära nende seisukohad;
  5) puu asendusistutamise korral nõuab garantiikirja, milles on näidatud taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid, puude liik ning istutuskoht;
  6) määrab vajadusel raieloa kõrvaltingimused (samaväärse haljastuse rajamise mahu, tähtaja jt).

  (3) Raieloa taotluse menetlustähtaeg on 30 päeva alates nõuetekohase taotluse (koos vajalike lisadega) esitamisest.

  (4) Kui ametnik peab vajalikuks tellida dendroloogiline hinnang puu raie vajaduse kohta, pikeneb raieloa menetlustähtaeg hinnangu tellimisele kuluva aja võrra.

  (5) Ametnikul on õigus dendroloogilist hinnangut nõuda, kui:
  1) puu tervise ja elujõulisuse ning avalikus kohas liiklejate ohustamise osas jääb ametnik raieloa taotlejaga eriarvamusele;
  2) soovitakse raiuda puud, mis on määratud säilitatavaks haljastusprojektiga;
  3) soovitakse raiuda puud, mis on riikliku või kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina looduskaitse all;
  4) soovitakse raiuda puud, mille puhul on tegemist olulise tähtsusega põlispuuga, eripärase või muul põhjusel väärtusliku puuga, mille raiumine kahjustaks väärtuslikku loodus- ja kultuurimaastikku, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avaliku huviga.

§ 7.   Raieloa andmine

  (1) Taotluses nimetatud puu(de) raiega nõustumisel vormistab ametnik raieloa lisas 2 toodud vormil.

  (2) Raieloale märgitakse:
  1) raieloa number;
  2) isiku, kellele raieluba väljastatakse, andmed (nimi/nimetus, isikukood/registrikood, aadress, telefon);
  3) raiutav puu liik, arv, rinnasdiameeter;
  4) raiekoha või -ala korrastamise tähtaeg ja raiejäätmete käitlemise koht/viis;
  5) raietööde eest vastutav isik;
  6) raietööde kõrvaltingimused;
  7) raieloa andmise kuupäev, kehtivusaeg, raieloa andja nimi ja ametinimetus.

  (3) Raieluba väljastatakse paberkandjal või elektrooniliselt.

§ 8.   Raieloa väljastamisest keeldumine

  (1) Ametnik võib raieloa andmisest keelduda, kui:
  1) puu, mida soovitakse raiuda, on Paide linnas liigiliselt või mõõtmetelt haruldane, väärtuslik linna rohevõrgustiku või väärtusliku elukeskkonna tagamise seisukohalt;
  2) puu on terve ja elujõuline ega ohusta hooneid ja rajatisi;
  3) raieloa taotleja on esitanud andmeid, mis ei vasta tegelikkusele;
  4) käesoleva määruse §-is 3 loetletud tingimused ei ole täidetud.

  (2) Raieloa väljastamisest keeldumine väljastatakse kas paberkandjal või elektrooniliselt.

§ 9.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Ametnikul on õigus raieluba peatada või tunnistada kehtetuks, kui:
  1) selgub, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) ilmneb, et rikutakse raierahu perioodi;
  3) ilmneb, et läbiviidav raie ei vasta väljastatud loa tingimustele.

  (2) Raieloa peatamist ja kehtetuks tunnistamist põhjendatakse ning sellest teavitatakse kirjalikult isikut, kellele on väljastatud raieluba. Raieloa peatamise korral lisatakse põhjendusele peatamise tähtaeg.

§ 10.   Hoolduslõikus

  (1) Puu hoolduslõikuseks esitatakse ametiasutusele kirjalik vabas vormis taotlus, kus on näidatud järgmised andmed:
  1) taotleja nimi või ärinimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress, kontakttelefon, e-posti aadress;
  2) omandisuhe puu kasvukohaga;
  3) puu kasvukoha andmed (aadress, katastritunnus, kinnistu number, joonis või asendiplaan);
  4) millisel eesmärgil, millal ja millist hooldusvõtet soovitakse teostada.

  (2) Loa taotlusele lisatakse esindaja esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja.

  (3) Hoolduslõikusloa väljastamisel ametnik:
  1) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi, registreerib nõuetekohase taotluse.
  2) vaatab taotluse läbi ning otsustab puu hoolduslõikuse loa andmise ühe kuu jooksul taotluse registreerimisest;
  3) vormistab puu hoolduslõikuse teostamiseks vajaliku loa kirjalikult. Luba sisaldab ametniku poolt väljastatud konkreetseid tingimusi puu hoolduslõikuse meetodi, ulatuse ja lõikamise aja kohta.

  (4) Kui ühes asukohas taotletakse nii raiet kui hoolduslõikust, võib hoolduslõikuse lubamine olla vormistatud raieloas lisatingimusena.

  (5) Hoolduslõikusluba antakse ühekordseks lõikuseks, loa tähtaja määrab ametnik.

  (6) Hoolduslõikusloast võib keelduda, kui:
  1) lõikuse tagajärjel halveneksid puu kasvutingimused pöördumatult;
  2) taotleja poolt soovitud lõikusmeetodid ei sobi konkreetsele puuliigile;
  3) loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

  (7) Hoolduslõikusloa andmisest keeldumine väljastatakse kas paberkandjal või elektrooniliselt.

  (8) Avalikel aladel peab hoolduslõikust tegema vastava kutsetunnistusega arborist.

§ 11.   Asendusistutus

  (1) Asendusistutust koordineerib ja korraldab ning selle üle peab arvestust haljastusega tegelev ametnik.

  (2) Ametnikul on õigus määrata:
  1) asendusistutuse korras istutatava püsihaljastuse istutamise aeg ja asukoht. Võimalusel tehakse asendusistutus endises asukohas või selle läheduses, arvestades asjaõigusseaduses sätestatud naabrusõigusi;
  2) tingimused asendusistutuse korral istutatava püsihaljastuse osas (nt istikute arv, liik, vanus, kõrgus, võra läbimõõt jne).

  (3) Ametnikul on õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimuseks seada raiutava puu asendusistutus arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimusi. Asendusistutuse korral vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri (lisa 3).

  (4) Puu hoolduslõikusel tuleb jälgida, et pärast tööde teostamist oleks tagatud puu elujõulisus. Kui puu sureb hoolduslõikuse tagajärjel kahe aasta jooksul peale hoolduslõikusloa väljastamist, on ametnikul õigus nõuda asendusistutust arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimusi.

  (5) Ametnikul on õigus detailplaneeringu ja ehitusloa menetluses nõuda iga raiutava puu kohta asendusistutust arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimusi.

  (6) Isik, kellele väljastatakse raieluba või ehitusluba, peab tagama asendusistutuse korras istutatavatele püsihaljastusele vajalikud kasvutingimused. Kui asendusistutuse korras istutatud püsihaljastus hävineb täielikult või osaliselt kahe aasta jooksul istutuse fikseerimisest ametniku poolt, siis on õigus nõuda samaväärse püsihaljastuse istutamist.

  (7) Kõik asendusistutusega seonduvad kulutused kannab isik, kellele väljastatakse raieluba või ehitusluba, kui ei ole määratud teisiti.

§ 12.   Erisused ja eriolukord

  (1) Avalikel aladel teostatavate haljastustööde puhul otsustab raie vajaduse ametnik, kes raie vajadusel väljastab raietööde teostajale raie teostamiseks vastavasisulise tellimiskirja.

  (2) Tuulemurd ja mahalangenud puud, mis takistavad igapäevast elukorraldust või on ohtlikud inimestele ning materiaalsetele väärtustele, loetakse eriolukorraks, mille likvideerimiseks ei ole vaja raieluba taotleda. Tuulemurru ja mahalangenud puude likvideerimisest tuleb kohe teavitada ametiasutust.

§ 13.   Lõppsätted

  (1) Järelevalvet käesoleva määrusega sätestatud nõuete täitmise üle teostab ametiasutuse poolt määratud isik.

  (2) Käesoleva korra nõuete rikkumise eest kohaldatakse looduskaitseseaduses sätestatud vastutust.

  (3) Käesoleva määruse rikkumisel teostab kohtuvälist menetlust järelevalveametnik.

  (4) Raie tehniliselt õige teostamise ja raiekoha tähtajaks korrastamise eest vastutab raieloa saanud isik, kui ei ole määratud teisiti. Raie teostamine ei tohi kahjustada keskkonda.

  (5) Raiekoha korrastamata jätmisel on järelevalveinspektoril õigusteha ettekirjutus, mille tähtajaks täitmata jätmise korral võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

  (6) Määruses ning selle alusel väljastatud raielubades ja sellega seotud dokumentides sätestatud tingimuste rikkumise menetlus toimub vastavalt looduskaitseseaduse, karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

  (7) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma kolmandatele isikutele kuuluvaid ehitisi ja tehnovõrke ning vältima kahju tekitamist kolmandate isikute elule, tervisele ja varale.

§ 14.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Paide Linnavolikogu 14. veebruari 2013 määrus nr 3 “Üksikpuude raiumise tingimuse ja kord Paide linnas“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Roosna-Alliku Vallavolikogu 29. aprilli 2010 määrus nr 9 „Roosna-Alliku valla tiheasustusaladel raieloa andmise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Raieloa taotlus

Lisa 2 Raieluba

Lisa 3 Asendusistutuse garantiikiri

/otsingu_soovitused.json