KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2018, 4

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 20.09.2018 nr 44

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36² alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Paide linna haldusterritooriumil ning on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on koer või kass.

  (2) Eeskirjas reguleerimata küsimustes lähtutakse loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses ning teistes loomapidamist reguleerivates õigus- ja haldusaktides sätestatust.

  (3) Paide linna haldusterritooriumil alaliselt elavate kiibistatud loomade üle peetakse arvestust Paide linna lemmikloomaregistris ( www.llr.ee ).

  (4) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loom – koer või kass;
  2) hulkuv loom – märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) omanik – isik, kellele koer või kass kuulub, või kes õigussuhete alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest;
  4) häirimine, sh mürareostus – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  5) ohustamine – vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu seadev tegevus looma poolt väljaspool omanikule kuuluvat või kasutuses olevat tähistatud territooriumi;
  6) avalik koht – üldiseks kasutamiseks antud või tegelikult üldkasutatavad territooriumid, ehitised ja ruumid (tänav, tee, park, haljasala, kalmistu, estraadilava, turg, rand, suplemiskoht või muu puhkeala, vaateplatvorm, toitlustusettevõte, kauplus, ühissõiduk jms).

§ 2.   Koerte ja kasside pidamine

  (1) Looma pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseaduses, loomatauditõrje seaduses ning põllumajandusministri 24.07.2008 määruses nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ sätestatust.

  (2) Koera või kassi on lubatud pidada elamus ja kinnisel territooriumil territooriumi omaniku loal, kusjuures territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Koera pidamisel ketis ei ole tarastamine kohustuslik, kuid tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus. Ketis peetava koera kaelarihm ei tohi olla metallist ega poov.

  (3) Omanik peab tagama, et loom ei häiriks ega ohustaks kaaskodanikke. Omanik kannab vastutust kõigi koera või kassi tegudest tulenevate tagajärgede eest.

  (4) Juriidilisest isikust loomapidaja on kohustatud määrama koera või kassi heaolu eest vastutava isiku.

  (5) Loomapidaja on kohustatud tiheasutusalal paigaldama territooriumi sissepääsu juurde koera olemasolust informeeriva hoiatussildi. Hajaasutusalal on territooriumi märgistamine soovituslik. Hoiatussilt tuleb paigutada selliselt, et territooriumile sisenev isik on koera olemasolust informeeritud. Omanik peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ohutuse.

  (6) Koera või kassi pidamisel korterelamutes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustega kooskõlas olevast konkreetse korterelamu kodukorrast.

  (7) Koera või kassi pidamisel on keelatud looma vigastamine, piinamine või muul viisil abitusse seisundisse jätmine.

  (8) Koera ja kassi omanikud on kohustatud teatama koheselt veterinaararstile metslooma ründest loomale. Koera või kassi haigestumisel on tema omanik kohustatud sellest teavitama linna loomaarsti ja täitma tema ettekirjutisi looma seisundi jälgimisel ja ravimisel. Kui koer või kass on rünnates hammustanud inimest või teist looma siis tuleb sellest samuti teavitada veterinaarteenistust.

  (9) Koera või kassiga avalikus kohas viibimine on lubatud ainult järgmistel tingimustel:
  1) omanik peab tagama järelevalve looma üle;
  2) omanik peab tagama looma reostuse koristamise.

  (10) Koera tohib viia avalikku kohta rihma või keti otsas ja vajadusel suukorviga, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Koeraga rahvarohketes kohtades (rahvakogunemised, üritused) viibimisel peab koer olema rihma või keti otsas ja vajadusel peab peas olema suukorv.

  (11) Koera on lubatud rihmata või ketita välja lasta ainult eriotstarbeliseks kasutamiseks vastavate riigi või Paide linna õigusaktidega sätestatud juhtudel, samuti dresseerimiseks õppeplatsil või selleks spetsiaalselt rajatud platsil, elamukvartalist ja autoteest eemalasuval maa-alal, kui sellega ei ohustata kaaskodanikke ja teisi loomi.

  (12) Asutuses tohib koera või kassi pidada, kui see ei ole vastuolus asutuse töökorraldusreeglitega ning on loodud loomale vastavad tingimused. Seejuures ei tohi loom ohustada seal viibivaid inimesi.

  (13) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on süles või kandmisvahendis.

  (14) Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

  (15) Inimest või teist kodulooma hammustanud koer või kass tuleb eraldada kõigist inimestest ja teistest loomadest kuni veterinaarse läbivaatuse tulemuste selgumiseni.

  (16) Loomapidaja vastutab temale kuuluva koera või kassi tekitatud varalise kahju või tervisekahjustuse eest, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse kuriteo tõkestamisel.

  (17) Pimedal ajal jalutades on soovitatav loomale kinnitada helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.

  (18) Koera ja kassi omanikul on keelatud:
  1) ujutada ja pesta koera või kassi avalikus supluskohas, tiigis või purskkaevus;
  2) avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga viibimine;
  3) viibimine koera või kassiga supluskohas (1. maist kuni 1. septembrini), kaubandus- või toitlustusettevõtte territooriumil, spordi- või mänguväljakul, v.a selleks ette nähtud kohad;
  4) viibida loomaga vastava keelumärgiga tähistatud kohas;
  5) lasta koeral või kassil reostada tänavat ja muud avalikku või üldkasutatavat kohta. Kui koer või kass on reostanud eelnimetatud kohti, on looma omanik kohustatud selle kohe koristama;
  6) viibimine koera või kassiga haridusasutuse territooriumil v a territooriumi valdaja loal;
  7) hirmutada oma loomaga kaaselanikke ning teiste isikute kodu- ja lemmikloomi;
  8) jätta looma järelevalveta trepikodadesse või keldrisse.

§ 3.   Koera ja kassi registreerimine ja vaktsineerimine

  (1) Koerad ja kassid peavad kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi.

  (2) Paide linna haldusterritooriumil peetavad koerad ja Paide linnas asustusüksusena ka kassid peavad olema registreeritud lemmikloomaregistris (edaspidi register). Registrisse kogutavate andmete koosseisu ja registri pidamise korra kehtestab Paide Linnavolikogu Paide lemmikloomade registri põhimäärusega. Registreerimise toiminguid teeb linnavalitsusega vastava lepingu sõlminud juriidiline või füüsiline isik. Registreerimisel väljastatakse omanikule lemmiklooma pass. Kiibistatud looma saab lemmiklooma omanik ka ise riigiportaalis registreerida (aadressil www.eesti.ee ).

  (3) Omanik peab registreerimisele kuuluva koera või kassi kiibistama ja registreerima hiljemalt kümne päeva jooksul pärast looma kolmekuuseks saamist. Hulkuva looma omandamisel või muudel juhtudel, kui omandatakse vanem loom, tuleb registreerimisele kuuluv loom kiibistada ja registreerida kümne päeva jooksul looma omandamisest.

  (4) Looma surma korral või looma müümisel või kinkimisel väljapoole Paide linna haldusterritooriumit tuleb sellest teatada registri volitatud töötlejale. Vastava toimingu saab lemmiklooma omanik teostada ka ise riigiportaalis www.eesti.ee.

  (5) Looma registreerimisel on omanik kohustatud esitama veterinaararstile looma vaktsineerimistõendi. Tõendi puudumisel on veterinaararstil kohustus vaktsineerida loom kohapeal. Kõik koerad ja kassid peavad olema regulaarselt, vähemalt kord kahe aasta jooksul marutaudi vastu vaktsineeritud.

§ 4.   Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ning hukkamine

  (1) Järelevalveta kass või koer loetakse hulkuvaks ja nad kuuluvad püüdmisele. Paide Linnavalitsuse linna majandusosakond korraldab hulkuvate loomade püüdmise avalikest kohtadest koostöölepingu alusel vastavat teenust osutava ettevõttega.

  (2) Looma püüdja asub püütud looma omanikku kindlaks tegema koheselt kontrollides looma märgistust. Kui omanik on võimalik kindlaks teha, tagastab püüdja looma omanikule. Omanik katab kõik püüdmisega seotud kulud.

  (3) Loom, kelle omanikku ei ole võimalik kindlaks teha, toimetatakse linnavalitsuse poolt määratud varjupaika. Varjupaiga pidaja on kohustatud tagama vastuvõetud loomale veterinaarteenuse osutamise ja seadusega sätestatud pidamise tingimused.

  (4) Teave Paide linna haldusterritooriumilt püütud loomade kohta avaldatakse linna kodulehel või linnavalitsusega vastava lepingu sõlminud varjupaiga pidaja kodulehel.

  (5) Varjupaik hoiab talle üleantud loomi alates looma kirjelduse avalikustamisest internetis või meedias vähemalt kaks nädalat, mille kestel omanik võib looma tagasi saada, kui ta tasub looma püüdmise, ülalpidamise ja ravi kulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele omanikule või hukatakse.

  (6) Keelatud on hulkuvate loomade toitmine avalikus kohas, kus see võib häirida või tekitada ohtlikke olukordi inimestele või reostada avalikku kohta.

§ 5.   Vastutus

  (1) Koera või kassi tegevuse eest, samuti koera või kassi viibimise eest väljaspool omaniku järelevalvet, vastutab omanik.

  (2) Käesoleva eeskirja § 2 lg 9, lg 12 ja lg 17 p-i 3 ei rakendata pimeda inimese juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

  (3) Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 66³ sätestatud korras.

  (4) Järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle teostab Paide Linnavalitsus ametiasutusena (edaspidi ametiasutus) ametiasutuse vastav ametnik.

  (5) Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on ametiasutus ning Politsei- ja Piirivalveamet. Eeskirja § 2 lõikes 1 viidatud õigusaktides sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Keskkonnainspektsioon, Veterinaar- ja Toiduamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Paide Linnavolikogu 16. aprilli 2009 määrus nr 13 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Roosna-Alliku Vallavolikogu 30. märtsi 2006 määrus nr 11 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Paide Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määrus nr 1 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json