Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste eraldamise kord

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2018, 9

Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste eraldamise kord

Vastu võetud 26.09.2018 nr 28

Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punkti 2 ning noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 ja § 151 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Mustvee valla eelarvest eelarveaastaks ühenduste toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on laiendada Mustvee vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootöö, sotsiaali ning külaliikumise võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda ühendused:
  1) kes on registreeritud ja tegutsevad Mustvee valla haldusterritooriumil;
  2) kes on registreeritud ja tegutsevad põhiliselt väljaspool Mustvee valda, kuid kelle tegevusest saavad Mustvee valla elanikud kasu.

  (2) Toetust ei anta ühendustele:
  1) kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele;
  2) neile taotlejatele, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta;
  3) kes ei ole täitnud seadusega ettenähtud kohustusi (nt ajatamata maksuvõlg, majandusaasta aruanne esitamata jms).

  (3) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Mustvee Vallavalitsusele e-keskkonna kaudu, e-posti teel või paberkandjal hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. novembriks.

  (4) Toetuse taotlusvormi ja toetuse kasutamise aruande vormi kehtestab Mustvee Vallavalitsus.

  (5) Toetuse taotlusi võetakse erandkorras vastu ka eelarveaasta jooksul, kuid taotluse rahuldamine toimub ainult reservvahendite olemasolul.

  (6) Seltsingul tuleb taotlusele lisada koopia ühise tegutsemise lepingust.

  (7) Taotluse menetlejal on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

§ 3.   Toetatavad tegevused ja hindamiskriteeriumid

  (1) Abikõlblikud on need tegevused ja kulu, mis on otseselt vajalikud määruse § 1 lõikes 2 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Taotluste hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:
  1) projekti vastavus Mustvee valla, külade, seltside jne. arengukavadele;
  2) projekti kaasatus, elanikkonna hõlmatus;
  3) projekti jätkusuutlikkus ja mõjusus;
  4) eelarve põhjendatus.

  (3) Vallaeelarvest ei toetata:
  1) projektijuhtimisega seotud personalikulu;
  2) kinnisvara soetamist;
  3) projekti elluviimise seisukohast põhjendamata muu kulu.

§ 4.   Taotluste menetlemine

  (1) Vallavalitsuse kantseleis registreeritakse kõik esitatud taotlused.

  (2) Vallavalitsus kontrollib eelvaliku korras taotluste vastavust käesoleva korra paragrahvis 2 toodud nõuetele.

  (3) Eelvaliku tulemusena võetakse taotlused vastu, tagastatakse korrigeerimiseks või lükatakse tagasi.

  (4) Korrigeerimiseks tagastatud taotluste (mõni osa puudu vms.) esitamiseks määratakse uus tähtaeg.

  (5) Taotlusi hindab taotluste menetlemise komisjon (edaspidi komisjon). Komisjoni koosseisu kinnitab vallavanem käskkirjaga. Komisjoni koosseisu peab kuuluma igast teenuspiirkonnast vähemalt üks esindaja.

  (6) Komisjon teeb taotluste rahuldamiseks või mitterahuldamiseks ettepanekud Mustvee Vallavalitsusele. Ettepanek vormistatakse komisjoni koosoleku protokollis.

  (7) Määruse § 2 lõikes 5 nimetatud erandjuhtudel esitatud taotlusi menetleb vallavalitsus ning taotlusi komisjonile ei edastata.

§ 5.   Toetuse eraldamine ja järelevalve

  (1) Otsuse toetuse eraldamiseks või mitteeraldamiseks teeb vallavalitsus.

  (2) Mustvee vallas tegutsevatele kogudustele eraldatakse iga-aastaselt tegevustoetus lähtuvalt Mustvee valla eelarves kinnitatud summast.

  (3) Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping. Toetus kantakse ühenduse esindaja arvelduskontole pärast lepingu sõlmimist lepingus sätestatud tähtajal. Kuni 500 euro (k.a) suuruse toetuse puhul toetuse kasutamise lepingut ei sõlmita, toetus makstakse taotleja nõusolekul taotlejale vallavalitsuse korralduse alusel.

  (4) Otsuse toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta ning kutse lepingu sõlmimiseks edastab ametiasutus taotlejatele ühe nädala jooksul vastava otsuse vastuvõtmisest arvates.

  (5) Toetuse saaja on kohustatud lepingus või vallavalitsuse korralduses märgitud tähtajaks esitama toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande. Aruandele lisatakse kulude eest tasumist tõendavad maksekorraldused või pangakonto väljavõte või sularaha tehingute puhul tšekkide koopiad. Vallavalitsus võib küsida toetuse saajalt täiendavaid dokumente.

  (6) Toetuse saajaga lepingu sõlmimist, toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab ametiasutus.

  (7) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) muudel toetuse kasutamise lepingus sätestatud juhtudel.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Tunnistada kehtetuks Mustvee Vallavolikogu 24.01.2018 määrus nr 1 „Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste eraldamise kord”.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json