Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Paide linna kaevetööde eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2018, 10

Paide linna kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 20.09.2018 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Paide linna kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks kaevetööde (edaspidi kaevetööd) üldise korra Paide linna avalikult kasutatavatel teedel, parklates, väljakutel, haljakutel, parkides, puhkealadel (edaspidi üldkasutatav ala) ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele.

  (2) Määruse sätteid ei kohaldata:
  1) kaevetööl füüsilise või juriidilise isiku valduses või omandis oleval maa-alal juhul, kui maa-alal (maapõues) ei asu tehnovõrke või -rajatisi või ei ole tegemist nende rajamisega;
  2) kalmistul või maa-alal, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega, v.a tehnorajatiste remonttööd, ehitiste püstitamine, laiendamine, rekonstrueerimine või lammutamine;
  3) veel kinnistusraamatusse kandmata maa-alal juhul, kui need ei ole avalikus kasutuses, seal ei asu tehnovõrke ja -rajatisi ning ei ole tegemist nende ehitamise või remondiga.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) kaevetöö – sügavamal kui 30 cm pinnases tehtav töö või pinnase planeerimise käigus maapinna kõrguse muutmine üle 30 cm;
  2) kaevetööde teostaja – füüsiline või juriidiline isik, kes teostab kaevetöid;
  3) kaeveloa taotleja – füüsiline või juriidiline isik, kes soovib teostada kaevetöid;
  4) kaeveloa omanik – füüsiline või juriidiline isik, kes omab kaeveluba;
  5) kaeveluba – Paide Linnavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi linnavalitsus) poolt väljastatud dokument, mis annab õiguse kaevetöö tegemiseks ning määrab ära kaevetöö tegemise tingimused ja tähtajad;
  6) kaeveloa väljastaja – Paide Linnavalitsus;
  7) avariikaevetöö – kaevetöö, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on ulatuslike ebasoovitavate tagajärgede tõttu edasilükkamatu;
  8) kaevik – kaevetöö tulemusena maapõue moodustunud üle 30 cm sügavusega süvend;
  9) kaeveala – kaevik ja kaevikuga vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse kaevetööks vajalike materjale, sõidukeid, masinaid, mehhanisme ja seadmeid.

§ 3.   Üldnõuded

  (1) Kaevetöö on lubatud teostada kaeveloa alusel. Kaevetööde ajal peab kaeveluba asuma kaevetööde teostamise asukohas.

  (2) Kaevetöö tuleb teostada parima võimaliku tehnoloogiaga lühima võimaliku aja jooksul ja teekatet vähimal kahjustaval viisil.

  (3) Ehitusgeoloogilisteks töödeks tuleb taotleda kaeveluba ning esitada koos avaldusega geodeetiline alusplaan, kuhu on kantud rajatavate puuraukude või šahtide asukohad. Ehitusgeoloogiliste tööde aruanded esitatakse kaeveloa lõpetamisel linnavalitsusele.

  (4) Kaevetööl on keelatud kasutada mehhanisme, mille rattad, roomikud, tugikäpad, muud osad või koorem võivad rikkuda teekatet või teerajatisi. Selliste mehhanismide kasutamine on lubatud ainult linnavalitsuse kirjalikul loal.

  (5) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs üldkasutatavatele aladele, elukohtadele ning kinnistutele, kui need enne kaevetööd olemas olid.

  (6) Kaeveloa omanik vastutab teekatte ja haljastuse taastamistööde kvaliteedi eest 24 kuu jooksul pärast taastamistööde vastuvõtmist. Ajutise taastamise korral hoiab katet korras kaeveloa omanik. Eraõiguslike isikute omandis olevatel maa-aladel võivad maaomanik ja kaeveloa omanik kaevekoha taastamise või korrashoiu osas kokku leppida ka teisiti.

  (7) Kaeveloa omanik on kohustatud tee taastamisel kinni pidama tee ehitamise normidest ja nõuetest ning taastama kaevekoha samatüübilise kattega. Juhul kui soovitakse muuta teekatte tüüpi, tuleb see eelnevalt kooskõlastada linnavalitsusega.

  (8) Kaevetöö puhul, millega kaasneb üldkasutatava tänava, väljaku, tee, pargi või puhkeala või selle osa sulgemine, peab kaeveloa taotleja kooskõlastama ajutise liikluskorraldusskeemi linnavalitsusega.

  (9) Kaeveloa taotleja peab linnavalitsuse nõudmisel avaldama oma kulul liikluskorralduse muudatuse kohta teate raadios või ajalehes.

  (10) Kaeveloa omanik tagab tolmu- või lumetõrje, kui kaevetöö tegemisel tekib tolmu või on takistatud lumetõrje tegemine.

  (11) Kui planeeritavate kaevetöödega kaasneb teekatte lõhkumine alla viie aasta vanustel teedel, kaevetöid üldreeglina ei lubata. Sellisel juhul tuleb kaaluda kaevetööde läbiviimise aja või tehnoloogia muutmist (töö tegemine kinnisel viisil, tehnovõrgu trasseeringu muutmine, tehnovarustuse saamine muust allikast).

  (12) Erandina võib linnavalitsus lubada uue teekatte läbikaevamist, kui kaevetööde teostamise vajadus on piisavalt põhjendatud.

  (13) Kaevetöödest tingitud ühissõidukiliikluse katkestuste ja ümbersõitude minimeerimiseks tuleb ristmikel ja teega ristisuunas tehtavate kaevetööde puhul vajaduse korral paigaldada kaevetrassile ülesõidusillad või metallplaadid.

  (14) Linnavalitsus võib nõuda kaevetöö tegemist kinnisel meetodil, et säilitada väärtuslikku objekti või rajatist.

§ 4.   Kaeveloa taotlemine

  (1) Kaeveloa taotluse vorm on kättesaadav linnavalitsusest või linna kodulehelt paide.ee.

  (2) Kaeveloa saamiseks esitab taotleja linnavalitsusele kaeveloa taotluse koos blanketil olevate vajalike kooskõlastustega.

  (3) Kaeveloa taotlusele lisatakse:
  1) ehitusprojekt, kui kaeveluba taotletakse seoses ehitamisega, mille puhul on ehitusprojekt nõutav. Ehitusprojekt tagastatakse kaeveloa väljastamisel või selle väljastamisest keeldumisel;
  2) kaeveala asendiplaan, millel on tähistatud kaevatava kaeviku asukoht;
  3) muinsuskaitseameti kooskõlastus, kui kaevetöö teostatakse muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis;
  4) teede ja tänavate sulgemise loa taotlus koos liikluse ajutise ümberkorraldamise skeemiga, kui kaevetöö teostamisega kaasnev üldkasutatava tee või tänava sulgemine.

  (4) Tehnovõrkude valdajate kooskõlastusi, mis on vastava töö ehitusprojektil olemas ja mis on kooskõlastatud kuni 30 päeva enne tööde algust, kaevamisloa taotlusel ei dubleerita.

  (5) Linnavalitsusel on õigus nõuda kaeveloa taotlejalt täiendavaid dokumente ja kooskõlastusi.

§ 5.   Kaeveloa väljastamine või väljastamisest keeldumine

  (1) Kaeveloa väljastab linnavalitsus 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates kaeveloa taotleja poolt nõuetekohase kaeveloa taotluse esitamisest.

  (2) Linnavalitsusel on kaeveloa väljastamisel õigus seada lisatingimusi, sealhulgas:
  1) muuta kogu kaevetöö tegemise aega tulenevalt samasse kohta planeeritud teisest kaeve- või heakorratööst;
  2) nõuda kaevetööde tegemist kindlatel kellaaegadel.

  (3) Linnavalitsus võib loa väljastamisest keelduda, kui:
  1) kaeveloa taotlusele ei ole lisatud nõutud dokumente või kooskõlastusi;
  2) kaeveloa taotleja ei ole taotlusele eelneva 1 (ühe) aasta jooksul teostanud garantiikorras ettenähtud töid.

  (4) Kaeveloa väljastamisest keeldumine vormistatakse kirjalikult. Keeldumise otsuses näidatakse ära keeldumise põhjus, viidates käesoleva määruse vastavale paragrahvile.

§ 6.   Kaeveloa muutmine

  (1) Linnavalitsus võib kaeveluba muuta, kui selleks on põhjendatud vajadus.

  (2) Kaeveloa muutmiseks esitab kaeveloa omanik linnavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse hiljemalt kaeveloal märgitud kaevetööde lõpptähtpäeval.

  (3) Linnavalitsus võib loa muutmiseks nõuda täiendavaid kooskõlastusi, uut kaevetööde teostamise ajakava või muid kaeveloa taotlemisel nõutavaid andmeid.

  (4) Loa muutmine vormistatakse uue kaeveloa väljastamisega või linnavalitsuse kirjaliku märkusena olemasoleval kaeveloal.

§ 7.   Kaeveloa kehtivuse ja kaevetööde peatamine

  (1) Linnavalitsusel on õigus peatada kaevetööd, kui ilmneb, et projekti nõuetest ja kooskõlastustingimustest ning kehtivatest õigusaktidest ei ole kinni peetud või kui selgub, et avaldusel või muudel esitatud dokumentidel on esitatud valeandmeid.

  (2) Linnavalitsusel on õigus peatada kaevetööd, kui kahjustatakse väärtuslikke objekte, rajatisi või puuduvad nõutavad load ja kooskõlastused.

  (3) Kaeveloa kehtivus peatatakse ka juhul, kui töid teostab kolmas isik, keda ei ole märgitud kaeveloal.

  (4) Kaeveloa kehtivuse peatamisest teavitatakse kaeveloa omanikku.

§ 8.   Kaevetööde ala tähistamine ja piiramine

  (1) Kaevetöödel üldkasutataval alal peab kaeveala ja sellega 0,5 meetri ulatuses külgnev maa-ala olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile EVS 613-2001 ja pimedal ajal valgustatud. Pärast töö teostamist tuleb ajutised märgid ja piirded kohe kõrvaldada ning informeerida liikluse taasavamisest linnavalitsust.

  (2) Kaeveloa omanik on kohustatud kolmest ööpäevast pikemate aga kestvate kaevetööde kohta paigaldama teabetahvli, kuhu on märgitud kaeveloa omaniku nimi, kaevetööde algus- ja lõpptähtaeg, tööde eest vastutava isiku nimi ja kontakttelefoni number.

§ 9.   Tehnorajatiste kaitse, vigastamine või ümberpaigutamine

  (1) Kaevealal paiknevate tehnorajatiste läheduses tuleb kaevetöid teha nendel tingimistel või juhendite järgi, mille tehnorajatise omanik või valdaja on kaeveloa taotluse kooskõlastamise või kaevetööde käigus kirjalikult teatavaks teinud.

  (2) Kaevetööde käigus seni teadmata tehnorajatise olemasolu ilmnemise korral tuleb kaevetöö katkestada ning teavitada sellest linnavalitsust või rajatise võimalikku omanikku. Katkestatud kaevetöid võib jätkata linnavalitsuse loal pärast tehnorajatise omaniku kindlakstegemist tehnorajatise omaniku tingimusi arvestades.

  (3) Projekti alusel paigaldatud tehnorajatise vigastamisest teavitab kaeveloa omanik kohe tehnorajatise omanikku. Vigastus parandatakse kaeveloa omaniku kulul. Projektita ja teostusjooniseta ning omavoliliselt paigaldatud tehnorajatiste vigastamisest tekitatud kahju eest kaeveloa omanik vastutust ei kanna.

  (4) Tehnorajatise ümberpaigaldamine toimub tehnorajatise omaniku loal ja kinnitatud projekti alusel.

§ 10.   Haljastuse kaitse

  (1) Kaevetöö tuleb korraldada nii, et haljastuse kahjustamine toimuks võimalikult väikesel territooriumil. Kaevetööde käigus rikutud haljastuse taastamise eest vastutab kaeveloa omanik.

  (2) Kaevetööde vahetus ümbruses olevate puude võrad ja tüved peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevetööd puu tüvele lähemal kui 2 meetrit tuleb teostada käsitsi.

§ 11.   Materjalide ladustamine kaevetööde ajal

  Materjale, töövahendeid, pinnast jm ei tohi ladustada tehnovõrkude kaevude, geodeetiliste punktide, puude ja põõsaste peale või vastu. Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele või murule pannakse alla isoleeriv kangas või kile.

§ 12.   Kaevikusse kogunenud vee ärajuhtimine

  Kaevikusse kogunenud vee välja pumpamisel vee juhtimine reoveekanalisatsiooni võib toimuda ainult vee-ettevõtja loal ja tingimustel, väljapumbatava vee juhtimine ümbritsevale maa-alale tuleb kooskõlastada linnavalitsuse või maa omanikuga.

§ 13.   Ettenägematute asjaolude ilmnemine

  (1) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, arheoloogiline leid, geodeetilisele plaanile kandmata tehnorajatis vms) peab kaevetööd viivitamatult seiskama ja informeerima linnavalitsust, vajadusel päästeametit või muinsuskaitseametit.

  (2) Ettenägematute asjaolude ilmnemise tõttu kaevetööde peatamisel pikeneb kaeveluba kaevetööde seiskamise aja võrra.

§ 14.   Kaeviku tagasitäitmine

  (1) Kaeviku täitematerjalina tohib kasutada ainult täitepinnast, mis omab häid filtreerimise ja kandevõime omadusi ning võimaldab nõuetekohast tihendamist.

  (2) Tänaval, väljakul või parklas asuva kaeviku tagasitäite materjalina võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib tee mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist.

  (3) Kaeviku tagasitäidet tuleb tihendada kihtide kaupa (kihi maksimaalne paksus on 50 cm). Tihendamise kohta koostatakse tihendusmõõdistuste akt ning see esitatakse linnavalitsusele koos teiste täitedokumentidega. Taastamiseks mittekõlblik materjal teisaldatakse kaevealalt ja käideldakse vastavalt Paide linna jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

§ 15.   Avariikaevetöödele esitatavad nõuded

  Avariikaevetööde puhul kehtivad kõik kaevetöödele esitatavad nõuded, mis ei ole vastuolus käesoleva määruse paragrahviga 16.

§ 16.   Avariikaevetööde alustamine

  (1) Avariikaevetöid võib kaevetööde teostaja alustada kaeveloata, teatades kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kaevetöödest kohe linnavalitsusele ja kaeveala vahetusse ümbrusse jäävate tehnorajatiste omanikele ja maaomanikele.

  (2) Avariikaevetöö teates märgitakse avarii asukoht, põhjus, kaevetööde alguse- ja lõpu kuupäev ning kaevetöö eest vastutava isiku nimi koos kontaktandmetega.

  (3) Kui avariikaevetööde alustamise päev langeb riiklikule pühale või puhkepäevale, teatatakse kaevetöödest kohe riiklikule pühale või puhkepäevale järgneval tööpäeval.

  (4) Kaeveloa taotleja esitab kaeveloa taotluse linnavalitsusele hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kaevetööde alustamist.

§ 17.   Kaevetööl rikutud maa-ala ja objektide taastamine

  (1) Kaevetöödel rikutud maa-ala taastatakse vastavalt kaeveloal märgitud katendi liigile ja tähtajale kogu ulatuses kaeveloa omaniku kulul. Ajutise taastamise korral hoiab kuni lõpliku taastamiseni katet korras kaeveloa omanik.

  (2) Kaeveloa omanik taastab, korrastab või paigutab ümber tema poolt rikutud või lõhutud äärekivid, teekatendi, tehnovõrkude kaevud ja kaaned, liiklusmärgid, teekattemärgistused, geodeetilised punktid ja teised kaevealas olnud kaevetöödega rikutud või eemaldatud objektid. Objektide ümber paigutamine toimub ainult linnavalitsuse või objekti omaniku nõusolekul.

  (3) Teekatte taastamisel on kaeveloa omanik kohustatud taastama kaevekoha samatüübilise kattega. Juhul, kui soovitakse katte tüüpi muuta, tuleb muudatused kooskõlastada linnavalitsusega.

  (4) Linnavalitsusel on õigus nõuda teekatte kohest ajutist taastamist juhul, kui lõplik taastamine ei ole kaevetööde lõpetamisel tehnoloogiliselt võimalik.

§ 18.   Teekatte taastamine

  (1) Olemasoleva teekatte kaevikuga piirnev serv lõigatakse enne taastamist sirgeks ühtse sirgjoonena paralleelselt tee teljega või ristisuunalise kaevetöö korral risti tee teljega. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi.

  (2) Lõigatud servas võib olla astmeid (tingituna kaeviku laiuse erinevusest), kuid mitte tihedamalt kui iga 25 m tagant.

  (3) Asfaltteekatte pinnad tuleb lahti freesida selleks ettenähtud masinatega ja sirgjooneliselt. Lõigete laiuse määrab kaevatava kaeviku pealtlaius. Edasine freesmaterjali kasutamine lepitakse kokku linnavalitsusega.

  (4) Taastatava asfaltkatte äär tuleb sirgeks lõigata ja kiht taastada mõlemalt poolt vähemalt 50 cm võrra laiemalt ja pikemalt, kui olid kaeviku mõõtmed.

  (5) Kaevukraede tõstmisel tuleb asfaltkate taastada vähemalt 50 cm kaevukrae servast.

  (6) Pealmise asfaltkatte vuugikohad tuleb katta bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistata üle graniitsõelmetega.

§ 19.   Asfalt ja kiviparkettkatte taastamine pikisuunalise kaevetöö korral

  (1) Piki kõnniteed tehtava kaevetöö korral taastatakse kõnniteede pinnakatted kogu kõnnitee laiuselt, vahetatakse välja ka katkised äärekivid.

  (2) Kiviparkettkatte taastamise puhul on teeomanikul õigus nõuda betoonist või tsemendiga stabiliseeritud materjalidest aluskonstruktsiooni rajamist.

  (3) Piki sõiduteed tehtava kaevetöö korral:
  1) taastatakse kiviparkettkatted kogu tänava laiuses;
  2) teekate tuleb taastada ühe sõidusuuna laiusel osal terves ulatuses, kui taastatav osa ületab tee telgjoont tuleb taastada mõlemad sõidusuunad terves ulatuses, ning vahetatakse välja ka katkised äärekivid.

§ 20.   Taastamine ristisuunaliselt rajatavate tehnorajatiste korral

  Kui tänavaga ristisuunaliselt rajatavate tehnorajatiste telgede vahe on alla 15 m, tuleb asfaltkatte pealiskiht nende kohal taastada ühise paigana.

§ 21.   Pinnatud teekatete taastamine

  Pinnatud teekate tuleb taastada kahes osas: esimene kiht kogu rikutud teekatte ulatuses ja teine kiht kogu tänava teekatte laiuselt.

§ 22.   Haljasalade taastamine

  (1) Haljasalade murukatete taastamisel võib tagasitäiteks kasutada kaevekohast väljavõetud pinnast, pealmine külvialune kiht peab olema 15 cm paksuse kihina täidetud taimede kasvuks sobiliku mullaga (kasvumuld).

  (2) Enne ja pärast muruseemne külvi peab maapind olema tasane ning rullitud.

  (3) Murukatte või rohukamara taastamiseks külvatakse muruseeme või paigaldatakse murumättad.

  (4) Muruseemne külvamiseks sobilik aeg on 1. mai kuni 1. september.

  (5) Kaevetöö üleandmiseks peab muru olema üks kord niidetud.

  (6) Kaevetöö ajal haljastuse rikkumise tuvastamisel on linnavalitusel õigus nõuda kaeveloa omanikult haljastuse taastamist või kahju hüvitamist 24 kuu jooksul arvates kaeveloa lõppemise ajast.

§ 23.   Garantiiaeg taastamistöödele

  (1) Garantiiaeg taastamistöödele on 24 kuud alates kaeveloa lõppemisest või viimasest garantiiremondist, avariikaevetöödel 24 kuud alates kaeveloa lõppemisest.

  (2) Garantiiajal ilmsiks tulnud vead kõrvaldab kaeveloa omanik omal kulul linnavalitsuse poolt määratud tähtpäevaks.

  (3) Juhul kui kaeveloa omanik ei ole kõrvaldanud ilmsiks tulnud vigasid linnavalitsuse poolt määratud tähtajaks, võib linnavalitsus tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaeveloa omaniku arvel.

§ 24.   Kaevetööde lõpetamine

  (1) Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui:
  1) kaevetöödel rikutud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud;
  2) linnavalitsusele on üle antud paigaldatud tehnorajatiste teostusdokumentatsioon digitaalsel andmekandjal ja paberil;
  3) kaevetöödel hävitatud või rikutud geodeetilised märgid on taastatud.

  (2) Kaevetööde lõppemisel fikseeritakse linnavalitsuse poolt kaeveloa omaniku kaeveloal kaevetööde lõpetamise kuupäev.

§ 25.   Vastutus

  Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 662 sätestatud korras.

§ 26.   Varaline kahju

  Kaevetöödel kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju hüvitab kaeveloa omanik faktilises ulatuses vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 27.   Määruste kehtetuks tunnistamine ja rakendamine

  (1) Paide Linnavolikogu 23.01.2014 määrus nr 1 „Paide linna kaevetööde eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Paide Vallavolikogu 28.04.2011 määrus nr 5 „Heakorra- ja kaevetööde eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Roosna-Alliku Vallavolikogu 28.02.2013 määrus nr 8 „Roosna-Alliku valla kaevetööde eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1-3 nimetatud määruste alusel antud haldusaktid kehtivad kuni kehtetuks tunnistamiseni.

§ 28.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json