HaridusKool

Teksti suurus:

Paide üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2018, 15

Paide üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 20.09.2018 nr 51

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Kooli hoolekogu

 (1) Kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on üldhariduskoolis tegutsev alaline organ, kelle ülesanne on jälgida ja planeerida koostöös pedagoogide, kooli pidaja ja lastevanematega kooli õppe- ja kasvatustegevust ning aidata kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele.

 (2) Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest ja käesolevast korrast.

2. peatükk Koosseis ja moodustamise kord 

§ 2.  Hoolekogu koosseis

 (1) Paide Hammerbecki Põhikooli, Paide Hillar Hanssoo Põhikooli ja Roosna-Alliku Põhikooli hoolekogud on vähemalt 9-liikmelised. Hoolekogu koosseisu kuuluvad linnavolikogu esindaja, kaks õpilasesinduse esindajat, õppenõukogu esindaja, õpilaste vanemate esindajad, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

 (2) Tarbja Lasteaed-Kooli hoolekogu on vähemalt 9-liikmeline. Hoolekogu koosseisu kuuluvad linnavolikogu esindaja, õpilasesinduse esindaja, vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteaia õpetajaid, ning kooli õpilaste vanemate ja lasteaia iga rühma laste vanemate esindaja.

 (3) Paide Täiskasvanute Keskkooli hoolekogu on vähemalt 7-liikmeline. Hoolekogusse kuuluvad linnavolikogu esindaja, kooli õpilasesinduse esindaja, kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli- ja teine gümnaasiumiastme õpetajaid, kooli toetavate organisatsioonide ja vilistlaste esindajad.

§ 3.  Hoolekogu moodustamine

 (1) Hoolekogu koosseisu kinnitab kooli direktori ettepanekul Paide Linnavalitsus kolmeks aastaks.

 (2) Linnavalitsusele kandidaatide esitamisel lähtub direktor järgmistest põhimõtetest:
 1) kooli pidaja esindaja nimetab Paide Linnavolikogu oma otsusega;
 2) õppenõukogu esindajad määratakse õppenõukogu poolt;
 3) vanemate esindajad valitakse kooli hoolekogusse vanemate üldkoosolekul vanemate poolt;
 4) õpilaste esindajad nimetatakse õpilasesinduse poolt;
 5) vilistlaste esindajad kooskõlastatakse vilistlaste organisatsioonidega nende olemasolul;
 6) kooli toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab.

 (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda kooli töötajate hulka ja peavad moodustama hoolekogu koosseisust enamuse.

 (4) Õppenõukogu, vanemate ja õpilaste esindajate valimine toimub lihthäälteenamusega.

3. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 4.  Hoolekogu tööülesanded

  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks hoolekogu:
 1) arutab läbi ja annab arvamuse kooli põhimääruses hoolekogu pädevusse antud küsimustes;
 2) kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide konkursi läbiviimise korra;
 3) osaleb oma esindaja kaudu kooli direktori ametikoha täitmise konkursikomisjoni töös.

§ 5.  Hoolekogu juhtimine ja tegevuse planeerimine

 (1) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

 (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (3) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani.

§ 6.  Hoolekogu töövorm

 (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

 (2) Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

 (3) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ning protokollib hoolekogu sekretär.

 (4) Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor.

 (5) Hoolekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

§ 7.  Hoolekogu koosoleku protokollimine

 (1) Hoolekogu koosolekul arutatud teemade ning vastuvõetud otsuste kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollija edastab protokolli kooli asjaajamise eest vastutavale töötajale seitsme päeva jooksul hoolekogu koosoleku toimumisest.

 (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
 1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
 2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
 3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;
 4) protokollija ees- ja perekonnanimi;
 5) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
 6) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused või esimehe loal koosolekust osavõtnud isikud;
 7) päevakord;
 8) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
 9) vastuvõetud otsused.

 (3) Protokollile lisatakse hoolekogu liikme kirjalik eriarvamus, kui see on esitatud.

 (4) Hoolekogu protokolle säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega.

4. peatükk Hoolekogu otsused 

§ 8.  Hoolekogu otsustusvõime

 (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul.

§ 9.  Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

 (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate poolthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

 (2) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud.

 (3) Hoolekogu otsuste teatavaks tegemist ja täitmist korraldab kooli direktor.

§ 10.  Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

 (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

 (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu, selgitab otsustamist vajavat küsimust ja teeb kättesaadavaks otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning annab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kaks tööpäeva.

 (3) Hoolekogu liige teavitab hoolekogu esimeest oma seisukohast. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt on üle poole hoolekogu liikmetest.

 (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu esimees. Protokoll registreeritakse ning selle allkirjastab hoolekogu esimees. Protokollis tuuakse välja hoolekogu liikmete antud vastuse aeg ja sisu

§ 11.  Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 12.  Aruandlus

  Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli vanemate üldkoosolekule.

§ 13.  Määruse kehtetuks tunnistamine

 (1) Roosna-Alliku Vallavolikogu 30.12.2010 määrus nr 24 „Roosna-Alliku valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Paide Linnavolikogu 27.01.2011 määrus nr 39 „Paide üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Paide Vallavolikogu 29.11.2012 määrus nr 24 „Kooli hoolekogu tegutsemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees