Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Laeva Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2018, 18

Laeva Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 27.09.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2, noorsootöö seaduse § 3 p 2 ja Tartu valla põhimääruse § 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Laeva Noortekeskuse (edaspidi noortekeskus) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korra, finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli ning ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise korra.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Noortekeskus on Tartu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav noorsootööasutus.

  (2) Noortekeskus asub Laeva külas ja tema postiaadress on: Väänikvere tee 6, Laeva küla, Tartu vald, 60608 Tartumaa.

  (3) Noortekeskuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tartu Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (4) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Tartu valla õigusaktidest ning noortekeskuse põhimäärusest.

§ 3.   Noortekeskuse sümboolika

  (1) Noortekeskusel on õigus kasutada Tartu valla logoga või vapiga ja oma nimega pitsatit.

  (2) Noortekeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab noortekeskuse juhataja kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

§ 4.   Noortekeskuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Noortekeskuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine, koordineerimine ja arendamine Tartu valla Laeva piirkonnas, noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, Tartu valla noorte vaba aja sisustamine, nende sotsiaalsete väärtushinnangute kujundamine ja võimaluste pakkumine huvialadega tegelemiseks, erineval tasandil noorsootööalase koostöö arendamine.

  (2) Noortekeskuse tegevuse aluseks on noortekeskuse arengukava, mille koostamisel arvestatakse Tartu valla arengukavas sätestatud noorsootöö arengusuundi ja eesmärke.

  (3) Noortekeskus täidab järgmiseid põhiülesandeid:
  1) osaleb valla arengukava ja tegevuskavade koostamise ja ajakohastamise protsessis noorsootööd puudutavate teemade käsitlemisel;
  2) koordineerib noorte koolivälist huvitegevust, pakub noortele enesetäienduse, suhtlemise ja vaba aja veetmise võimalusi ning korraldab noortesündmusi;
  3) toetab noorte loometegevust, omaalgatust ja mitmekülgset arengut;
  4) korraldab noorte koolitamist, nõustamist ja teavitamist noorsootöö küsimustes, vahendab noortele suunatud informatsiooni;
  5) koostab noorsootööprojekte, taotleb nende läbiviimiseks finantsvahendeid ning korraldab ja juhib nende läbiviimist;
  6) teeb projektipõhiselt koostööd mittetulundusühingute, teiste noorsootööasutuste, Eesti Vabariigi ja rahvusvaheliste noorte- ja huvikeskustega, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega, mille tegevuse eesmärk vastab noortekeskuse põhieesmärkidele ja arendab noorsootööd Tartu vallas;
  7) osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid;
  8) korraldab keskuse ruumide haldamist ja noorte huvitegevuseks baaside väljaarendamist.
  9) viib läbi noorsoo vajadusi puudutavaid uuringuid;
  10) võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimiseks ja õppimiseks;
  11) arendab noorsootööd Laeva piirkonnas.

§ 5.   Noortekeskuse juhtimine

  (1) Noortekeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (2) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem.

  (3) Noortekeskuse juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

  (4) Noortekeskuse juhataja:
  1) kannab vastutust noortekeskuse tegevuse ja selle korraldamise ning noortekeskuse põhimääruse täitmise eest;
  2) organiseerib noortekeskuse ürituste korraldamist ning tagab noortekeskusele pandud muude ülesannete täitmise;
  3) esindab noortekeskust suhetes teiste asutustega;
  4) sõlmib noortekeskuse nimel lepinguid;
  5) kehtestab noortekeskuse töösisekorraeeskirjad ja teised töökorraldust reguleerivad sisedokumendid;
  6) koostab noortekeskuse alaeelarveprojekti ja kontrollib alaeelarve täitmist, kasutab eelarve piires noortekeskuse rahalisi vahendeid ja vastutab tema finantsmajandustegevuse eest;
  7) kinnitab noortekeskuse ürituste ja tööplaani poolaasta lõikes ja esitab selle vallavalitsusele;
  8) täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid;
  9) võtab tööle ning vabastab töölt noortekeskuse personali, määrab kindlaks töötajate tööülesanded.

  (5) Noortekeskuse töötajate koosseisu ja lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus lähtudes noortekeskuse juhtaja ettepanekutest.

  (6) Noortekeskus võib oma töös kasutada vabatahtlikke.

§ 6.   Noortekeskuse vara, vahendid ja majandustegevus

  (1) Noortekeskuse valduses olev vara on Tartu valla munitsipaalomand, mida noortekeskus kasutab sihtotstarbeliselt oma põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks volikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel.

  (2) Noortekeskust finantseeritakse Tartu valla eelarvest. Noortekeskuse eelarve kinnitab volikogu Tartu valla eelarve osana ja selle täitmist kontrollib vallavalitsus. Noortekeskuse kulude alaeelarve kinnitab vallavalitsus.

  (3) Noortekeskuse arendamise eesmärgil võivad tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud.

  (4) Noortekeskusel on õigus müüa omavalmistatud esemeid, osutada tasulisi teenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele, korraldada tasulisi ja muid üritusi oma ülesannete täitmiseks.

  (5) Noortekeskuse raamatupidamist teostab Tartu valla raamatupidamine.

  (6) Noortekeskuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib volikogu revisjonikomisjon ja vallavalitsus.

§ 7.   Noortekeskuse tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

  (1) Noortekeskuse töö ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

  (2) Noortekeskuse tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ning seda korraldab vallavalitsus.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 17.12.2013 määrus nr 5 „Laeva valla Avatud Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Loks
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json