SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2019, 52

Sotsiaaltoetuste kord

Vastu võetud 27.09.2018 nr 46
RT IV, 04.10.2018, 21
jõustumine 07.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2019RT IV, 07.03.2019, 4110.03.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.03.2019
29.08.2019RT IV, 05.09.2019, 1408.09.2019rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 puntki 5, sotsiaalseadustiku üldosaseaduse § 15 punkti 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord (edaspidi määrus) reguleerib Saue valla eelarvest ja riigieelarvest vallale sotsiaalhoolekandelise abi osutamise toetuseks eraldatud vahenditest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) taotlemise tingimusi ja korda.

  (2) Määrusega sätestatud toetuste menetlusele kohaldatakse sotsiaalseadustiku üldosa seadust. Vastuolu korral määruse ja sotsiaalseadustiku üldosa seaduse vahel kohaldatakse seaduses sätestatut.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Saue valla elanik – isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald;
  2) üksikvanem – vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud; üksikvanema mõistet on õigus rakendada ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid;
  3) sotsiaaltoetus – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks Saue valla eelarvelistest vahenditest antav rahaline toetus;
  4) vallavalitsus – Saue valla kollegiaalne täitevorgan Saue vallavalitsus;
  5) ametiasutus – Saue valla ametiasutus Saue Vallavalitsus;
  6) sotsiaaltöötaja – vastava erialase ettevalmistusega sotsiaaltööd tegev ametiasutuse ametnik või töölepinguline töötaja;
  7) eestkostja – piiratud teovõimega alaealise või piiratud teovõimega täisealise isiku seaduslik või määratud esindaja;
  8) sissetulek – isiku või perekonna mistahes liiki tulu välja arvatud riigi ja kohaliku omavalitsuse vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.
  9) töö - töötamine mistahes liiki lepingu alusel või teenistus avalikus teenistuses, sh töötamine juriidilise isiku juhtorgani liikmena või füüsilisest isikust ettevõtjana;
  10) toimetulekupiir – Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks perekonna esimesele liikmele kehtestatud toimetulekupiir;
  11) puue – sotsiaalkindlustusameti poolt määratud funktsioonide kõrvalekaldest tingitud seisund;
  12) leibkond – samas eluruumis elavad ühise majapidamisega isikud;
  13) laps – kuni 18-aastane isik;
  14) taotleja – teovõimeline täisealine isik ja piiratud teovõimega täisealise isiku seaduslik või määratud esindaja või perekonnas hooldaja;
  15) toetuse saaja – teovõimeline täisealine isik ja piiratud teovõimega isik, kes on toetuse lõplik kasu saaja.

§ 3.   Toetuse saaja

  (1) Toetust on õigus saada isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald vähemalt kuus kuud enne toetuse taotluse esitamist ning kelle seisund vastab käesolevas määruses sätestatud tingimustele, välja arvatud juhul, kui käesolev määrus sätestab teisiti.

  (2) Toetuse taotluse esitab isik ise, eestkostja või vastava kirjaliku volituse olemasolul muu esindaja.

§ 4.   Toetuse suurus

  Toetuste suurused ja piirmäärad kehtestatakse Saue Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) määrusega.

§ 5.   Toetuse liigid

  (1) Saue valla eelarvest makstavad toetused Saue valla elanikele on sissetulekutest mittesõltuvad, sissetulekust sõltuvad ja erakorralised toetused.

  (2) Sissetulekust mittesõltuvad toetused:
  1) sünnitoetus;
  2) esmakordselt koolimineva lapse toetus;
  3) hoolduspere toetus;
  4) koduse lapse toetus;
  5) puudega lapse ravimitoetus;
  6) tugitoetus;
  7) puudega isiku transpordi toetus;
  8) transpordi toetus puudega lapsele;
  9) eestkostetava toetus;
  10) viipekeele teenuse toetus;
  11) matusetoetus.

  (3) Sissetulekust sõltuvad toetused:
  1) ravimitoetus;
  2) kooli- ja lasteaiatoidu toetus;
  3) terviseabi toetus;
  4) hoolekandeasutuse teenuse toetus;
  5) õpilaskodu kulude toetus;
  6) koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus;
  7) lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus.

  (4) Erakorralised toetused:
  1) erakorraline toetus;
  2) vältimatu sotsiaalabi toetus.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab isik ametiasutusele kirjaliku taotluse koos järgmiste dokumentide ja andmetega:
  1) taotleja nimi, isikukood, elukoht;
  2) selgelt väljendatud taotlus koos taotletava toetuse liigi ja suuruse kirjeldusega;
  3) toetuse taotlemise põhjus ja eesmärk;
  4) sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemisel leibkonna liikmete arv ja kirjeldus ning leibkonna kolme eelneva kuu keskmine sissetulek. Sissetuleku suuruse tõendamiseks tuleb esitada kas palgatõend, pangakonto väljavõte või muu ametlik dokument või teave, mis võimaldab tuvastada leibkonna tegeliku sissetuleku suuruse. Juhul, kui leibkonna kõigi või osade liikmete sissetuleku suurust on võimalik kontrollida riiklikest registritest, ei pea selliste sissetulekute kohta tõendit esitama. Sissetulekute liigid ja allikad tuleb ammendavalt taotluses loetleda.
  5) kulutusi tõendavad dokumendid ehk kuludokumendid. Kuludokumendid ei tohi olla vanemad kui 12 kuud.

  (2) Saue Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente ning andmeid taotleja ja tema pereliikmete kohta taotluse menetlemise seisukohalt oluliste asjaolude kohta.

  (3) Toetust ei saa taotleda tagasiulatuvalt, välja arvatud juhul, kui käesolev määrus sätestab teisiti.

§ 7.   Toetuse määramine

  (1) Sissetulekust sõltuvate ja sissetulekust mittesõltuvate toetuste andmise või andmisest keeldumise otsustab ametiasutus haldusaktiga.

  (2) Erakorralise toetuse andmise ning käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud erandi tegemise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Põhjendatud juhtudel on vallavalitsusel õigusteha erandeid määrusega kehtestatud toetuse andmise tingimustes.

  (4) Sotsiaaltoetuse andmisest võib keelduda kui:
  1) toetuse saamise tingimused on täitmata;
  2) taotleja on esitanud valeandmeid;
  3) taotleja ei paranda taotluses esinevaid puudusi ja/või ei esita sotsiaaltöötaja poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  4) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna toimetulek;
  5) perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste puhul töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta, ega õpi, on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenusel või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenusel;
  6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  7) taotlejal on täitmata rahalisi kohustusi Saue valla ees;
  8) taotleja sureb enne taotluse rahuldamist.

  (5) Toetuse andmine või toetuse andmisest keeldumine otsustatakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest ning makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul hüvitise andmise otsuse tegemisest arvates, kui seadus ei sätesta teisiti.

§ 8.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse taotleja arvelduskontole või sularahas 30 kalendripäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest välja arvatud juhul, kui käesolevas määruses on sätestatud teisiti.

  (2) Taotleja kirjalikul nõusolekul võib toetuse maksta välja teenust osutanud asutusele või kolmandale isikule.

§ 9.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Kui toetuse saaja või taotleja on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise, kohustub toetuse saaja õigusliku aluseta saadud toetuse Saue Vallavalitsusele viivitamatult tagastama.

  (2) Juhul, kui toetuse saaja ei tagasta õigusliku aluseta saadud toetust, nõuab Saue Vallavalitsus õigusliku aluseta makstud toetuse koos seadusest tulenevate kõrval nõuetega toetuse saajalt või taotlejalt sisse.

2. peatükk SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED 

§ 10.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele lapse vanematest, kui täidetud on järgmised tingimused:
  1) laps on sündimise hetkel Saue valla elanik;
  2) mõlemad lapse vanemad on Saue valla elanikud lapse sünni hetkel ja toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga;

  (2) Kui Saue valla elanik on ainult laps ja üks lapse vanematest, siis makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast.

  (3) Üksikvanemal, kes vastab lõikes 1 toodud tingimustele, on õigus saada sünnitoetust kogu toetusmäära ulatuses.

  (4) Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse kohta vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud tingimustele.

  (5) Sünnitoetust makstakse lapse sündimise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

  (6) Sünnitoetus makstakse välja kahes osas. Esimene osa makstakse välja kohe peale lapse sündi ning teine osa lapse üheaastaseks saamise kuul.

  (7) Teine osa sünnitoetusest makstakse välja tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on endiselt täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused. Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks ei ole üks lapse vanematest enam Saue valla elanik, siis makstakse toetuse teine osa välja suuruses, mis vastab ühele neljandikule toetusmäärast. Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks on ennast Saue valla elanikud mõlemad lapse vanemad, siis ei muudeta väljamaksmisele kuuluva toetuse teise osa suurust.

  (8) Sünnitoetust on õigustaotleda kuni kuus kuud peale lapse sündi.

  (9) Sünnitoetuse esimene osa makstakse välja 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

  (10) Sünnitoetuse teine osa makstakse välja lapse üheaastaseks saamise kalendrikuu viimaseks tööpäevaks. Sünnitoetuse teise osa taotlemise aluseks on eelnevalt ametiasutusele esitatud sünnitoetuse taotlus.

§ 11.   Esmakordselt koolimineva lapse toetus

  (1) Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse vanemale tingimusel, et laps ja lapse vanemad on Saue valla elanikud olnud lapse kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga. Kui Saue valla elanik on ainult laps ja üks lapse vanematest, siis makstakse esmakordselt koolimineva lapse toetust pool toetusmäärast. Üksikvanemal on õigus saada esmakordselt koolimineva lapse toetust kogu toetusmäära ulatuses.

  (2) Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse taotleja poolt esitatud vormikohase taotluse alusel. Toetust on õigustaotleda lapse kooliminemise aastal kuni 31. oktoobrini.

  (3) Esmakordselt koolimineva lapse toetus makstakse välja hiljemalt 30. novembriks

§ 12.   Hoolduspere toetus

  (1) Hoolduspere toetust makstakse hoolduspere vanemale, kellega ametiasutus on sõlminud vastavasisulise lepingu Saue valla elanikuks olevale lapsele asendus- või järelhooldusteenuse pakkumiseks.

  (2) Hoolduspere toetust makstakse hoolduspere vanemale üks kord kuus perekonnas hooldamise lepingu alusel. Toetus makstakse välja hiljemalt kalendrikuu 15. päevaks.

§ 13.   Koduse lapse toetus

  (1) Koduse lapse toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ning mõlemad lapse vanemad on toetuse määramise kalendrikuu esimesel kuupäeval Saue valla elanikud ja laps ei ole kantud ühegi koolieelse lasteasutuse ega lapsehoiu nimekirja ja ei saa eralasteasutuse ja –lapsehoiu toetust. Kui Saue valla elanik on ainult laps ja üks lapse vanematest, siis makstakse koduse lapse toetust pool toetusmäärast. Üksikvanemal on õigus saada koduse lapse toetust kogu toetusmäära ulatuses.

  (2) Õigus saada koduse lapse toetust tekib lapse 18-kuuseks saamisele järgnevast kalendrikuust ning lõpeb lapse minekul koolieelsesse lasteasutusse või lapsehoidu või 30. juunil enne esmakordselt üldhariduskooli õppima asumist.

  (3) Koduse lapse toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase taotluse ja isikut tõendava dokumendi koopia, v.a kui taotlus on allkirjastatud digitaalselt.

  (4) Koduse lapse toetust makstakse taotleja taotluse rahuldamise korral alates nõuetekohase taotluse esitamise kuule järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast. Toetus kantakse üle taotluses näidatud arvelduskontole hiljemalt iga kalendrikuu 15. kuupäevaks eelmise kuu eest. Toetust ei maksta juulikuu eest.

  (5) Kui muutub väljamakstava toetuse suuruse aluseks olev asjaolu, üks lapsevanem registreerib ennast elama teise omavalitsusse või teine lapsevanem registreerib ennast Saue valla elanikuks, siis makstakse koduse lapse toetust muutunud summas alates sellest kalendrikuust, mil muutus toetuse suuruse aluseks olev asjaolu.

  (6) Koduse lapse toetuse maksmine lõpetatakse alates sellest kalendrikuust, mil tekkis toetuse maksmise lõpetamise alus.

§ 14.   Tugitoetus

  (1) Tugitoetus on vähemalt 65-aastastele isikutele ja puuetega lastele suunatud toetus, mille eesmärgiks on kompenseerida eakatele ja puuetega laste peredele lisakulusid, mis võivad tuleneda nende tervislikust seisundist või eaga kaasnevast tegevusvõime langusest ning mida makstakse järgmistele isikutele:
  1) vähemalt 65-aastasele isikule, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vallas;
  2) puudega lapsele 16. eluaasta lõpuni tingimusel, et lapse ja tema eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald.

  (2) Tugitoetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus. Toetust saab taotleda üks kord kalendriaasta jooksul.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud tingimustele vastavatele raske ja sügava puudega isikutele makstakse tugitoetust kahekordse piirsumma ulatuses.

  (4) Tugitoetust makstakse hiljemalt kuu aja jooksul nõuetekohase taotluse esitamise päevast.

§ 15.   Viipekeele tõlketeenuse toetus

  (1) Viipekeele tõlketeenuse toetust makstakse viipekeele tõlketeenuse eest tasumiseks:
  1) puudega isikule, kes vajab puudest tulenevalt ja suhtlemiseks viipekeele tõlki;
  2) puudega lapse vanemale, kelle laps vajab koolis või ametiasjade ajamisel viipekeele tõlki.

  (2) Viipekeele tõlketeenuse toetust makstakse taotleja poolt esitatud vormikohase taotluse alusel, millele on lisatud kuludokumendid.

  (3) Viipekeele tõlketeenuse toetust makstakse vallavolikogu kehtestatud määra ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

  (4) Viipekeele tõlketeenuse toetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse ja kuludokumentide esitamisest.

§ 16.   Puudega isiku transpordi toetus

  (1) Puudega isiku transpordi toetust makstakse isiku elukohast ametiasutusse või tervishoiuteenuse osutajani ja tagasi elukohta sõitmiseks kasutatud transpordi teenuste eest tasumiseks.

  (2) Puudega isiku transpordi toetust makstakse taotleja poolt esitatud vormikohase taotluse ja kuludokumentide alusel.

  (3) Isikliku transpordi kasutamisel hüvitatakse läbitud kilomeetrid koefitsiendiga 0,3 eurot kilomeeter kütusekulu dokumendi alusel.

  (4) Puudega isiku transpordi toetust makstakse vallavolikogu kehtestatud piirmäära ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

§ 17.   Transpordi toetus puudega lapsele

  (1) Puudega Saue valla õpilasele, kelle puue ei võimalda kasutada ühistranspordiliine või õpilasveo liine õppeasutuses käimiseks, kompenseeritakse transpordi kulud.

  (2) Lõikes 1 sätestatud transpordi toetust makstakse ka puudega koolieelikule koolieelses lasteasutuses käimiseks juhul, kui puudega laps ei käi elukohajärgses koolieelses lasteastuses.

  (3) Eestkostja, kelle puudega laps ei saa puudest tulenevalt kasutada ühistransporti, ega ka Saue valla poolt organiseeritud õpilasveo liine, esitab lõikes 1 nimetatud puudega lapse transpordi toetuse saamiseks ametiasutusele vormikohase taotluse koos põhjendusega 1. jaanuariks ja 1. septembriks

  (4) Puudega lapse transporditoetus kantakse taotleja poolt taotluses näidatud arvelduskontole hiljemalt iga kalendrikuu 15. kuupäevaks.

  (5) Puudega lapse transporditoetust ei maksta aja eest, mil koolis või koolieelses lasteasutuses ei toimu õppetööd.

§ 18.   Eestkostetava toetus

  (1) Eestkostetava toetust makstakse Saue valla eestkostel oleva isiku ülalpidamis ja muude kulude katmiseks eestkostja volitatud esindaja või hooldaja taotluse alusel või ametniku algatusel.

  (2) Eestkostetava toetus makstakse eestkostetava, hooldaja või teenuse osutaja kontole.

§ 19.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse Saue valla elaniku surma korral isikule, kes esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse. Taotleja ei pea olema Saue valla elanik.
[RT IV, 05.09.2019, 14 - jõust. 08.09.2019rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2019]

  (2) Matusetoetust on õigustaotleda kuni kuus kuud pärast isiku surma.

  (3) Matusetoetust makstakse erandkorras matuse korraldajale, kes taotleb toetust surnud isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik saada toetust lahkunu elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest.
[RT IV, 07.03.2019, 41 - jõust. 10.03.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.03.2019]

  (4) Matusetoetust ei maksta isiku matuse kulude katmiseks, kui matusetoetus on välja makstud teisest kohaliku omavalitsuse üksusest.
[RT IV, 07.03.2019, 41 - jõust. 10.03.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.03.2019]

  (5) Vallavalitsuse korraldatud matuse kulud kaetakse riigieelarve tasandusfondist volikogu kinnitatud matusetoetuse piirmäära ulatuses. Piirmäära ületav osa matuse korraldamise kuludest kaetakse Saue valla eelarvest.
[RT IV, 07.03.2019, 41 - jõust. 10.03.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.03.2019]

§ 20.   Puudega lapse ravimitoetus

  (1) Puudega lapse ravimitoetust makstakse retseptiravimite ostu kompenseerimiseks lapse eest, kellel on määratud puue.

  (2) Puudega lapse ravimitoetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse koos kuludokumentidega, millele on märgitud ravimit müünud ettevõtte poolt isiku nimi, kellele toetust taotletakse.

  (3) Ravimitoetust makstakse vallavolikogu kehtestatud määra ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

3. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 21.   Ravimitoetus

  (1) Toetust makstakse retseptiravimite ostu kompenseerimiseks täisealisele isikule, kellel on raske või sügav puue või vanaduspensionäridele, kelle leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta kuus on alla kahekordse toimetulekumäära ning lapsele või üksielavale raske või sügava puudega vanaduspensionärile, kelle leibkonna liikme sissetulek leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse toimetulekumäära.

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse koos kuludokumentidega, millele on märgitud ravimit müünud ettevõtte poolt isiku nimi, kellele toetust taotletakse.

  (3) Ravimitoetust makstakse vallavolikogu kehtestatud määra ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

§ 22.   Kooli- ja lasteaiatoidu toetus

  (1) Kooli- ja lasteaiatoidu toetust makstakse lapsele kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära või lapsele, kellel on keskmine, raske või sügav puue ning eriarsti otsuses märgitud haigusest tulenevad täiendavad kulud toidule. Koolitoidu toetus hõlmab hommiku-, lõuna- ja/või pikapäevarühma toitu koolis.

  (2) Kooli- ja lasteaiatoidu toetuse taotleja esitab vallavalitsusele põhjendatud taotluse ja sissetulekut tõendavad dokumendid.

  (3) Kooli- ja lasteaiatoidu toetus määratakse lähtudes iga taotluse põhjendatusest kuni õppeaasta või puude kehtivuse lõpuni sõltuvalt sellest, milline tärmin varem saabub.

  (4) Vallavalitsusel on õigus lõpetada kooli- ja lasteaiatoidu toetuse maksmine juhul, kui pere majanduslik olukord on paranenud. Kooli- ja lasteaiatoidu toetuse maksmise lõpetamisest teatatakse ette vähemalt üks kalendrikuu.

  (5) Toetuse saaja on kohustatud viivitamatult kirjalikult teavitama vallavalitsust, kui pere sissetulek on peale toetuse määramist suurenenud. Toetuse maksmine lõpetatakse alates sellest kalendrikuust, mil tekkis toetuse maksmise lõpetamise alus.

  (6) Lapsele, kellel on puue ning eriarsti otsuses märgitud haigusest tulenevad täiendavad kulud toidule ning juhul, kui laps ei kasuta lasteasutuse pakutavat toitlustusteenust, makstakse toetust volikogu kehtestatud piirmäära ulatuses. Kooli- ja lasteaiatoidu toetus makstakse puudega lapse vanemale või määratud eestkostjale.

  (7) Toetus kantakse kooli või lasteaia toitlustaja esitatud arvete alusel toitlustaja arvelduskontole.

  (8) Juhul, kui lapsevanem on tasunud lapse toitlustuskulud ise ning tema taotlus toitlustuskulude kompenseerimise kohta rahuldatakse, makstakse toetus kuludokumentide alusel lapsevanemale.

§ 23.   Terviseabi toetus

  (1) Terviseabi toetus on abivahendite, meditsiiniseadmete, rehabilitatsiooniteenuse, hambaravi, õendusabi ja taastusravi omaosaluse hüvitamiseks. Terviseabi toetust saavad taotleda järgmised isikud:
  1) töövõimetoetust või riiklikku pensioni saavad või puuet omavad Saue valla elanikud või vanaduspensioni saavad Saue valla elanikud, kelle leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kahekordse toimetulekumäära ning rahvastikuregistri andmetel üksi elava raske ja sügava puudega isiku ning vanaduspensionäri puhul alla kolmekordse toimetulekumäära;
  2) puudega lapse vanemad tingimusel, et lapsevanem ja laps on Saue valla elanikud ja leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta kuus on alla kolmekordse toimetulekumäära.

  (2) Terviseabi toetust makstakse arsti otsusega määratud abivahendite ja meditsiiniseadmete ostmisel või rentimisel omaosaluse katmiseks. Toetust makstakse abivahendite ja meditsiiniseadmete eest, mis kuuluvad vastava valdkonna eest vastutava ministri poolt kinnitatud abivahendite loetelusse.

  (3) Terviseabi toetust makstakse puuet omavale isikule rehabilitatsiooniteenuse, õendusabi või taastusravi omaosaluse kompenseerimiseks. Toetust makstakse teenuste eest, mis kuuluvad vastava valdkonna eest vastutava ministri või haigekassa kinnitatud rehabilitatsiooni- või taastusravi teenuste loetelusse.

  (4) Terviseabi toetust makstakse hambaravi (sh proteesid) hüvitamiseks tingimusel, et haigekassa on eelnevalt kompenseerinud riikliku hambaravi- või proteesihüvitise

  (5) Terviseabi toetust makstakse taotleja poolt esitatud vormikohase taotluse alusel, millele on lisatud arsti tõend või rehabilitatsiooniplaan ja kuludokumendid.

  (6) Terviseabi toetust makstakse vallavolikogu kehtestatud määra ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

§ 24.   Hoolekandeasutuse teenuse toetus

  (1) Hoolekandeasutuse teenuse toetust makstakse isiku hoolekandeasutusse paigutamisel, kui isiku varaline seisund ei võimalda tal hoolekandeasutuse teenuse eest täies ulatuses iseseisvalt tasuda ning tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või juhul, kui seadusjärgsed ülalpidajad oma vanusest, töötusest või tervislikust seisundist tuleneva maksejõuetuse või teistest objektiivsetest varalist seisu ja toimetulekut halvendavatest teguritest tulenevate toimetulekuraskuste tõttu ei ole võimelised täitma ülalpidamiskohustust.

  (2) Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega lähtuvalt teenust vajava isiku ja seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekustest ning varalisest seisust.

  (3) Hoolekandeasutuse teenuse toetus makstakse hoolekandeteenust osutavale asutusele sõlmitud lepingu ja esitatud arvete alusel.

  (4) Kui hoolekandeasutuse teenuse toetus saajal puuduvad ülalpidajad, ei ole vallavalitsus toetuse suuruse määramisel seotud volikogu kehtestud hoolekandeasutuse teenuse toetuse piirmääraga.

  (5) Erihoolekandeteenusel olevale isikule makstakse hoolekandeasutuse toetust, kui isik on vajab paigutamist erihoolekandeteenusele, kuid riiklikule teenusele ei ole võimalik paigutada. Toetuse summa piirmäär on.võrdsustab volikogu kehtestatud hoolekandeasutuse toetuse piirmääraga. Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega lähtuvalt teenust vajava isiku ja seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekustest ning varalisest seisust.

§ 25.   Õpilaskodu kulude toetus

  (1) Õpilaskodu kulude toetust makstakse pere lapse eest, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära või Saue valla eestkostel oleva lapse eest õpilaskodu kulude katmiseks taotleja taotluse alusel või ametiasutuse algatusel.

  (2) Õpilaskodu kulude toetuse taotlemiseks esitab taotleja põhjendatud taotluse, sissetulekut tõendavad dokumendid ja õppeasutuse tõendi.

  (3) Vallavalitsusel on õigus lõpetada määratud õpilaskodu kulude toetuse maksmine juhul, kui pere majanduslik olukord on paranenud. Toetuse maksmise lõpetamisest teatatakse ette vähemalt üks kalendrikuu.

  (4) Toetuse taotleja on kohustatud teavitama viivitamatult vallavalitsust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui pere sissetulek on peale toetuse määramist suurenenud.

  (5) Õpilaskodu kulude toetus määratakse õppeaasta lõpuni ja makstakse välja otse õpilaskoduteenuse osutajale.

§ 26.   Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus

  (1) Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetust makstakse koolieelse munitsipaal- ja eralasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa kompenseerimiseks.

  (2) Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetust makstakse laste eest, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära või lapse eest, kellel on raske või sügav puue ning kes kasutab puudest tulenevalt ja nõustamiskomisjoni soovituse alusel lasteaiakohta erilasteaias või lasteaia erirühmas.

  (3) Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetuse taotleja esitab põhjendatud taotluse koos sissetulekut tõendavate dokumentidega.

  (4) Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus määratakse õppeaasta lõpuni.

  (5) Vallavalitsusel on õigus lõpetada määratud koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetuse maksmine juhul, kui pere majanduslik olukord on paranenud. Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetuse maksmise lõpetamisest teatatakse ette vähemalt üks kalendrikuu.

  (6) Toetuse taotleja on kohustatud teavitama viivitamatult vallavalitsust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui pere sissetulek on peale toetuse määramist suurenenud.

  (7) Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus makstakse koolieelse lasteasutuse teenuse osutajale arve alusel.

  (8) Juhul, kui lapsevanem on tasunud omaosaluse ise ning tema taotlus omaosaluse kompenseerimise kohta rahuldatakse, makstakse koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus kuludokumentide alusel lapsevanemale.

§ 27.   Lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus

  (1) Lapse ühekordset vajaduspõhist sotsiaaltoetust määratakse lastele, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära.

  (2) Lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus määratakse lapsele ostetud prillide, koolitarvete, riiete, jalatsite vms hüvitamiseks ning lastelaagris või huvitegevuses osalemiseks volikogu kinnitatud piirmäära ulatuses.

  (3) Lapse ühekordse vajaduspõhise sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase taotluse koos sissetulekut tõendava dokumendiga ja kuludokumentidega.

4. peatükk ERAKORRALISED TOETUSED 

§ 28.   Erakorraline toetus

  (1) Erakorralist toetust määratakse raskesse majanduslikku olukorda sattunud Saue valla elanikule õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra tagajärgede leevendamise ja likvideerimisega seotud kulude hüvitamiseks.

  (2) Õnnetusjuhtum või kriisiolukord käesoleva paragrahvi mõttes on loodusõnnetus, tulekahju, vargus või muu ettenägematu asjaolu. Õnnetusjuhtum või kriisiolukord ei ole pikema ajaperioodi kestel vältav krooniline haigusseisund, püsiv või pikaajaline invaliidsus või muu pikaajalise iseloomuga olukord.

  (3) Erakorralist toetust on õigustaotleda ka nendel isikutel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saue vald vähem, kui kuus kuud enne taotluse esitamist.

§ 29.   Vältimatu abi toetus

  (1) Vältimatu abi toetus on elatusvahenditeta isikule osutatav rahaline või mitterahaline toetus, mis lisaks isiku olukorras vajalikele sotsiaalhoolekandelistele abinõudele nagu toit, riietus ja ajutine peavari, aitab kaasa isiku väljapääsemisele abitust olukorrast.

  (2) Vältimatu abi toetust on õigustaotleda ka nendel isikutel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saue vald vähem, kui kuus kuud enne taotluse esitamist.

  (3) Vältimatu abi toetuse maksmise otsustab vallavalitsus sotsiaaltöötaja ettepanekul pärast taotleja tegeliku olukorra tuvastamist.

  (4) Vältimatu abi toetuse vormi ja suuruse määrab vallavalitsus, arvestades volikogu poolt kehtestatud piirmäära. Vajadusel ja vastava võimaluse olemasolul makstakse toetus välja otse teenuse osutajale.

5. peatükk RAKENDAMINE 

§ 30.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

/otsingu_soovitused.json