Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2019, 6

Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord

Vastu võetud 26.09.2019 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ning § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teedel (edaspidi eratee) talihoolduse (edaspidi lumetõrje) tegemise tingimused ja kord.

  (2) Lumetõrjet tehakse erateel, mida kasutatakse alalise elukohana aastaringselt kasutatava majapidamise teenindamiseks.

  (3) Lumetõrjet alustatakse 12 tunni jooksul pärast tuisu- või lumesaju lõppemist, kui lumekihi paksus teel ületab 20 cm ning on lumetõrjetehnikale avatud ja läbitav.

  (4) Lumetõrje ei sisalda libedusetõrjet, lume äravedu ega ladustamist.

  (5) Lumetõrje taotluse näidisvorm on kättesaadav valla kodulehel.

§ 2.   Lumetõrje tegemise tingimused

  (1) Eratee peab olema kantud teeregistrisse.

  (2) Teekoridor peab olema lumetõrjet segavatest objektidest vaba vähemalt 2 m teekatte servast.

  (3) Teekoridoris, sh servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuoksad, kivid, truubiotsad jms), ohtlikud või kaitset vajavad objektid ja mahapöörded peavad olema märgistatud viisil (vähemalt 1,5 meetri kõrgused helkurribaga), mis tagab nende nähtavuse lumekihi paksusest hoolimata ja pimedas.

  (4) Teekoridori kohalt peavad olema puude oksad eemaldatud vähemalt 4 m kõrguselt.

  (5) Tee laius ja kurvid peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje tegemist.

  (6) Erateedel, mis ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 sätestatud nõuetele lumetõrjet ei teostata.

  (7) Kui tee osaliselt ei vasta lumetõrje tegemise tingimustele, tehakse lumetõrjet nõuetele vastaval teelõigu osal, kui see on tehniliselt võimalik.

  (8) Vallavalitsus ei korralda lumetõrjet:
  1) Maa-ameti kaardil määratletud õuealal;
  2) kui õueala asub avalikust teest vähem kui 50 m kaugusel;
  3) erateel, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul;
  4) erateedel, mis ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 sätestatud nõuetele;
  5) erateedel, mis teenindavad kinnistuid, kus Eesti rahvastikuregistri (edaspidi register) andmetel ei elata;
  6) erateedel, mis teenindavad kinnistuid, mille omanik või kasutaja on talihoolduse teostamise perioodil vabastatud olmejäätmete korraldatud jäätmeveost põhjusel, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata;
  7) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara.

  (9) Lumetõrje teenust võidakse erandina osutada käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud tingimustele mittevastavate erateede osas või hilinenult esitatud taotluse puhul, kui selleks on mõjuvad põhjused.

§ 3.   Lumetõrje taotlemine

  (1) Taotlus esitatakse Rapla Vallavalitsusele hiljemalt 20. oktoobriks;

  (2) Käesoleva määruse kehtestamiseni esitatud ja uued esitatavad taotlused kehtivad tähtajatult;

  (3) Esitatav taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) registrijärgne elukoht;
  3) taotleja kontaktandmed: telefoninumber ja e-posti aadress, selle puudumisel postiaadress kui see erineb registrijärgsest elukohast;
  4) taotluse sisu, sh maaüksuse nimi, katastritunnus ja täpne aadress;
  5) eratee nimi ja registrinumber;
  6) lumetõrjetöödest puudutatud kinnistute omanike kirjalik kooskõlastus;
  7) taotluse vastuse edastamise kontakt, kui see erineb taotleja kontaktandmetest;
  8) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  9) esitamise kuupäev ja esitaja allkiri.

  (4) Taotleja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust kirjalikult, kui lumetõrje tegemise vajadus lõpeb taotlejast tulenevatel põhjustel.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlusi menetleb vallavalitsuse määratud ametnik, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja eratee vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning hindab taotluse põhjendatust. Puuduste esinemisel annab taotlejale täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Taotluse rahuldamise otsustab vallavalitsuse määratud ametnik eratee lisamisega valla teede lumetõrje nimekirja. Taotlejat informeeritakse esitatud kontaktandmetel.

  (3) Lumetõrje taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega 30 päeva jooksul arvates käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatud tähtajast ning otsusest teavitatakse asjasse puutuvaid isikuid viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

  (4) Käesoleva määruse § 2 lõikes 8 sätestatud erisuse võimaldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 5.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Kaiu Vallavolikogu 30.12.2015 määrus nr 16 „Erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord“;
  2) Raikküla Vallavolikogu 29.05.2014 määrus nr 13 „Lumetõrje teostamise kord Raikküla valla erateedel“.

Margus Jaanson
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json