HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Maidla Huvikooli põhimäärus

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2019, 8

Maidla Huvikooli põhimäärus

Vastu võetud 26.09.2019 nr 91

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Maidla Huvikooli põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab huvikooli nime ja asukoha, huvikooli liigi vastavalt haridusstandardile, huvikooli tegevuse eesmärgi ja ülesanded, huvikooli juhtumis- ja õppekorralduse, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, huvikooli finantseerimise alused, alused huvikooli ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Kooli nimetus ja asukoht

  (1) Maidla Huvikool (edaspidi huvikool) on Lüganuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava asutusena tegutsev huvikool.

  (2) Huvikool on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

  (3) Huvikool asub aadressil Mõisa 1, Maidla küla, Lüganuse vald, 42319, Ida-Virumaa.

  (4) Huvikooli tegutsemiskohaks on asukoha aadressil asuvad Maidla Kooli hooned ja territoorium, spordisaal, lasteaia hoone ja territoorium, vajadusel Maidla Rahvamaja ja noortekeskuse ruumid või koolipidaja poolt koolile kasutamiseks antud muud ruumid ja territoorium.

§ 3.   Huvikooli teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkonnaks on Lüganuse valla haldusterritoorium.

  (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õppureid kooli vastu vabade kohtade olemasolul.

§ 4.   Huvikooli sümboolika

  Huvikoolil on oma sümboolika. Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor.

§ 5.   Õppekeel

  Huvikooli õppekeel on eesti keel.

§ 6.   Asjaajamine

  Huvikooli asjaajamine toimub Maidla Kooli direktori käskkirjaga kehtestatud korras.

2. peatükk TEGEVUSE EEMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevuse eesmärk

  Huvikooli tegevuse eesmärkideks on:
  1) pakkuda erinevaid lisavõimalusi täiendades kooli huvitegevust;
  2) sisustada õpilaste vaba aega kasvatuslikel ja sotsiaalsetel eesmärkidel;
  3) arendada õpilasi erinevates ainevaldkondades;
  4) luua võimalused huviala omandamiseks ja isiksuse mitmekülgseks arenguks;

§ 8.   Huvikooli ülesanded

  Huvikooli ülesanneteks on:
  1) noorte loomevõime avastamine ja huvihariduslike oskuste arendamine;
  2) täiendavate võimaluste loomine Lüganuse valla õpilastele huvihariduse valdkonnas;
  3) koostöö arendamine õppetegevuse korraldamisel lastevanematega;
  4) huvitegevusega tegelemisel õppijatele sobivad vormis õppetöö korraldamine;
  5) uute õppekavade juurutamine;
  6) õpilaste aktiivne kaasamine huvitegevusse.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 9.   Huvikooli struktuur ja ülesanded

  (1) Huvikoolis õpivad kõigi kooliastmete õpilased.

  (2) Huvikoolis toimub õpe järgmistel huvialadel:
  1) Sport (jalgpall, taekwondo, sõudmine);
  2) Giidindus;
  3) muud ringid.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

§ 10.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe koolis toimub õppuri üld- või kutseharidust pakkuva õppeasutuse õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Õppetöö toimub Eesti Hariduse infosüsteemis (EHIS) registreeritud õppekavade alusel.

  (3) Õpe toimub õpperühmades.

  (4) Huvikooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas õppetunnid, treeningud, esinemised, näitused, võistlused, matkad, laagrid jne.

  (5) Huvihariduses osalemiseks ja koolituskulude katmiseks sõlmib koolipidaja lepingud teiste omavalitsustega.

§ 11.   Huvikooli vastuvõtmine, huvikoolist väljaarvamine ja huvikooli lõpetamine

  (1) Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab vallavalitsus.

  (2) Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

  (3) Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõputunnistus, milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeained.

§ 12.   Õppekava

  (1) Iga huvikoolis õpetatava huviala kohta koostab huvikool huviala õppekava. Õppekavad ja nende muudatused kinnitab kooli direktor käskkirjaga kooli hoolekogu ja õppenõukogu heakskiidul.

  (2) Õppekavaga sätestatakse:
  1) huviala õppe eesmärk ja kestvus;
  2) huviala õppeainete loendid;
  3) huviala ainekavad;

  (3) Huvikooli kõikide huvialade õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse infosüsteemis (EHIS).

  (4) Ettepanekud huvikooli õppekavade muutmiseks, uute kehtestamiseks või olemasolevate kehtetuks tunnistamiseks võivad teha vallavalitsus, kooli hoolekogu või õppenõukogu.

  (5) Huvikooli õppekavasid võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

§ 13.   Õppeperiood ja õppevaheajad

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

  (3) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, õppeveerand ja poolaasta.

  (4) Õppeperiood kestab 35 nädalat.

  (5) Õppevaheajad langevad kokku Maidla Kooli koolivaheaegadega.

  (6) Kokkuleppeliselt läbiviijaga võib huvitegevus toimuda koolivaheajal, kui see ei muuda õppeperioodi pikkust õppeaasta jooksul.

5. peatükk HUVIKOOLI JUHTIMINE 

§ 14.   Huvikooli direktori ametikoha täitmine

  Direktori ülesandeid täidab Maidla Kooli direktor, kes peab tagama kooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

§ 15.   Huvikooli direktori pädevus ja ülesanded

  (1) Direktor peab kooli ja enda tegevusest andma aru vallavalitsusele.

  (2) Direktor:
  1) teeb kooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalikud huvikooli, selle alusel antud õigusaktide või põhimääruses ja direktori töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) juhatab kooli õppenõukogu;
  3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud koolitöötajatega;
  5) kinnitab kooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  6) kinnitab kooli õppekava ja selle muudatused või tunnistab õppekava kehtetuks;
  7) koostab kooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja esitab vallavalitsusele sätestatud tähtajaks;
  8) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  9) sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega inventari, ruumide lühiajaliseks kasutamiseks ja noorteürituste läbiviimiseks;
  10) lahendab muid seadusega, kooli põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi.

  (3) Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

§ 16.   Direktori asendamine

  Direktorit asendab tema puhkusel, töölähetuses või töövõimetuslehel viibimise ajal isik, kes on direktori käskkirjaga nimetatud direktori ülesannetesse. Juhul, kui direktor asendajat ei määra, määrab asendaja vallavanem. Suvepuhkuse ajal määratakse asendaja vastavalt vajadusele.

§ 17.   Õppenõukogu liikmed, pädevus ja ülesanded

  (1) Õppenõukogu liikmed on Maidla Kooli õppe- ja kasvatustegevusega seotud kooli töötajad.

  (2) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

  (3) Õppenõukogu täidab seadusega, kooli põhimäärusega ja teiste õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

  (4) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

§ 18.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töö vorm on koosolek.

  (2) Õppenõukogu toimumisest teavitatakse õppenõukogu liikmeid vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Koos kutsega edastatakse õppenõukogu liikmetele ka koosoleku päevakord.

  (4) Õppenõukogu koosolekud toimuvad vastavalt Maidla Kooli õppenõukogu tööplaanile.

  (5) Õppenõukogu kutsub kokku direktor.

  (6) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse.

§ 19.   Huvikooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu ülesandeid täidab Maidla Kooli hoolekogu.

  (2) Hoolekogu lähtub oma töös Lüganuse Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kehtestatud korrast.

6. peatükk HUVIKOOLI TÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

§ 20.   Huvikooli töötajad

  Huvikooli töötajad on pedagoogid, treenerid ja juhendajad.

§ 21.   Huvikooli töötajate õigused ja kohustused

  (1) Huvikooli töötajate õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse Maidla Kooli töökorraldust reguleerivates õigusaktides.

  (2) Huvikooli töötajatel on õigus saada tööalaseid koolitusi vastavalt eelarves selleks ette nähtud vahenditele nende erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.

§ 22.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvikooli õppekava, põhimääruse ning kooli kodukorraga;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaõppeaineid;
  3) kasutada teisi seaduse ja kooli põhimäärusega kehtestatud õigusi;

  (2) Treenerid ja juhendajad tagavad õppuri huvikooli viibimise ajal tema tervise kaitse

  (3) Õppur on kohustatud:
  1) järgima kooli kodukorda;
  2) hoidma huvikooli kasutuses olevat vara;
  3) hoidma huvikooli head mainet;
  4) täitma teisi seaduses ja huvikooli põhimääruses sätestatud kohustusi.

7. peatükk HUVIKOOLI VARA JA FINANTSMAJANDUS 

§ 23.   Huvikooli vara

  (1) Huvikooli vara haldamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.

  (2) Huvikooli kasutuses oleva vara moodustavad vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt huvikoolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (3) Huvikooli valduses olev vara on valla omand.

§ 24.   Huvikooli finantseerimise ja majandamise alused

  (1) Huvikoolil on valla eelarves oma alaeelarve.

  (2) Huvikooli finantseeritakse vallaeelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

  (3) Muudest allikatest saadud vahenditeks on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt võetav õppetasu;
  3) laekumised sihtfondidest;
  4) lepingute alusel teistelt omavalitsustele laekuvad rahalised vahendid;
  5) asutuste, äriühingute ja üksikisikute annetused.

  (4) Õppekulude osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta õppetasu. Õppetasu suuruse kinnitab hoolekogu ettepanekul vallavolikogu.

  (5) Kooli finantstegevust juhib koostöös kooli hoolekoguga kooli direktor.

§ 25.   Aruandlus

  Huvikool esitab oma tegevuse kohta statistilisi andmeid kooli hoolekogule.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMISE JA TEGEVUSE LÕPETAMISE ALUSED JA KORD 

§ 26.   Huvikooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Huvikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Huvikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 27.   Huvikooli põhimääruse muutmise kord

  (1) Huvikooli põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmiseelnõu töötab välja kooli direktor või vallavalitsus. Enne kinnitamist tutvustatakse põhimääruse eelnõud õppenõukogus ja hoolekogus.

§ 28.   Rakendussätted

  (1) Maidla Vallavolikogu 26. aprilli 2012 määrus nr 34 „Maidla Huvikooli põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Dmitri Dmitrijev
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json