Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2019, 24

Kohtla-Järve Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 26.09.2019 nr 58

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Kohtla-Järve Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib raamatukogu osakondade ja haruraamatukogude teeninduse korraldust ning lugejate õigusi ja kohustusi. Eeskiri on lugejatele kättesaadav raamatukogu osakondades, haruraamatukogudes ja raamatukogu veebilehel.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine (edaspidi interneti ja lugejaarvuti kasutamine).

  (2) Raamatukogu teavikute kasutamine on tasuta.

  (3) Raamatukogul on õigus osutada tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, skaneerimine, väljatrükkimine, ruumide rentimine ja muu). Eriteenuste tasu kehtestab Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi valitsus).

  (4) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu.

  (5) Kohtla-Järve linna elanikele, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugejaks registreeritakse isik, kes soovib kasutada raamatukogu põhiteenuseid. Alaealise lugejaks registreerimisel on vajalik seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.

  (2) Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel lugejate andmebaasis, kuhu kantakse järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoha aadress;
  4) telefoninumber;
  5) e-posti aadress.

  (3) Alaealise lugeja registreerimisel esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele ka seadusliku esindaja andmed.

  (4) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete muutumisest.

  (5) Lugeja kinnitab allkirjaga raamatukogu ankeedil, et nõustub täitma eeskirja ning on teadlik oma isikuandmete kasutamisest eeskirjas sätestatud ulatuses. Alaealise lugeja nõusolekut ja teadlikkust kinnitab allkirjaga seaduslik esindaja.

  (6) Registreeritud lugejate kohta peetakse lugejate andmebaasi, mille eesmärgiks on osutatavate teenuste sidumine neid kasutava isikuga.

  (7) Registreeritud lugejale väljastatakse lugejakaart. Lugejakaarti võib asendada ID-kaart. Lugejakaardiga tehtud laenutuste eest vastutab kaardi omanik.

  (8) Lugejakaart on tasuline. Hinna kehtestab valitsus.

  (9) Lugeja ja alaealise isiku puhul ka seadusliku esindaja andmed kustutatakse lugejate andmebaasist, kui lugeja ei ole raamatukogu teenuseid kasutanud kolm aastat. Lugejakirje (lugejakaardi nr ja muu selline) kustutatakse andmebaasist kui lugeja ei ole raamatukogu teenuseid kasutanud viis aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, säilitatakse andmed kohustuste täitmiseni. Kui lugeja soovib taas raamatukogu teenuseid kasutada, registreeritakse ta uuesti lugejaks.

§ 4.   Lugeja isikuandmete kasutamine

  (1) Lugeja isikuandmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ja statistilistel eesmärkidel, kus andmeid ei seostata isikuga.

  (2) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta lugeja andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.

§ 5.   Teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus

  (1) Teavikuid laenutatakse 21 päevaks. Laenutus registreeritakse andmebaasis lugejakaardi või ID-kaardi alusel.

  (2) Uudiskirjandusele ja eriti nõutud teavikutele võib raamatukogu määrata lühema laenutustähtaja.

  (3) Heli- ja videosalvestisi ning lugemissaali ajakirju laenutatakse 14 päevaks ja ajalehti 7 päevaks pikendamise võimaluseta.

  (4) Teatmeteoseid, enam nõutavate teavikute ainueksemplare, perioodikaväljaannete viimaseid numbreid ning eriti väärtuslike teavikuid ja haruldasi ainueksemplare kasutatakse ainult raamatukogus.

§ 6.   Raamatukogu lugemissaalide tehniliste vahendite kasutamine

  (1) Lugemissaalide muusikakeskuste ja muu riistvara kasutamine toimub raamatukoguhoidja poolt peetava järjekorra alusel.

  (2) Audio- ja videomaterjalide kopeerimine on lugejale keelatud.

§ 7.   Teavikute tagastamine ja tagastamistähtaja pikendamine

  (1) Lugeja on kohustatud tagastama laenutatud teavikud laenutustähtaja jooksul.

  (2) Kui andmebaasis on lugeja e-posti aadress, saadetakse lugejale automaatselt enne tagastustähtaja saabumist teade tagastustähtaja saabumise kohta.

  (3) Teavikute tagastamistähtaega on võimalik pikendada raamatukogus, e-posti või telefoni teel, kui teavikule ei ole laenutusjärjekorda. Tagastamistähtaega võib pikendada kuni kaks korda, nõudluse puudumisel ka enam kordi. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

  (4) Teaviku(te) tagastamistähtaja möödumise korral saadetakse lugejale meeldetuletus e-posti teel või teavitatakse lugejat telefoni teel. Meeldetuletuses märgitakse laenutatud teaviku(te) nimetus(ed) ja möödunud tagastamistähtaeg. Raamatukogu võib sõltuvalt teaviku nõudlusest saata rohkem kui ühe meeldetuletuse. Alaealise lugeja puhul saadab raamatukogu meeldetuletuse ka seaduslikule esindajale.

  (5) Võlglastele uusi teavikuid ei laenutata ja neile laenutatud teavikute tagastustähtaega ei pikendada.

  (6) Lugejalt, kes ei ole tagastustähtajaks teavikuid tagastanud, võib raamatukogu teavikute laenamise õiguse ära võtta kuni üheks aastaks.

§ 8.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus:
  1) kasutada teavikuid raamatukogus kohapeal ja laenata teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume;
  2) tellida raamatukogust puuduv teavik teisest raamatukogust;
  3) registreerida end teavikute laenutusjärjekorda. Laenutusjärjekorda saab registreerida raamatukogus, e-posti või telefoni teel. Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat e-posti või telefoni teel. Kui lugeja tellitud teavikut kolme tööpäeva jooksul ei laena, laenutatakse see järjekorras järgmisele soovijale;
  4) reserveerida teavikuid e-posti või telefoni teel. Kui lugeja reserveeritud teavikut tööpäeva jooksul ei laena, laenutatakse see üldises korras teisele lugejale;
  5) saada raamatukoguhoidjalt teavet ja abi andmebaaside kasutamisel ning andmete leidmisel ja täpsustamisel.

  (2) Lugejaid teenindatakse lugejakaardi või ID-kaardi esitamisel, erandjuhtudel ka muu isikut tõendava dokumendi alusel.

§ 9.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Teaviku laenamisel on lugeja kohustatud kontrollima selle korrasolekut ning kahjustatud teavikust teavitama raamatukoguhoidjat. Kui teaviku kahjustumine avastatakse tagastamisel, vastutab teaviku eest selle tagastanud lugeja.

  (2) Lugeja on kohustatud tagastama laenatud teaviku tagastustähtajaks.

  (3) Tagastustähtajaks tagastamata teaviku iga viivitatud päeva eest tuleb lugejal maksta viivist 0,03 eurot, lastel kuni 16 aastani 0,01 eurot. Viivis tuleb tasuda hiljemalt järgmiseks laenutamiskorraks. Viivise mittetasumise korral uusi teavikuid ei laenutata.

  (4) Lugeja vastutab tema poolt kasutatava teaviku, seadme või muu raamatukogu inventari rikkumise eest ning on kohustatud raamatukogule tekitatud kahju hüvitama.

  (5) Rikutud või eemaldatud teaviku vöötkoodi eest tuleb lugejal tasuda 0,64 eurot ja vöötkoodiga lugejakaardi asendamise tasu on 1,28 eurot.

  (6) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud asendama selle teise eksemplariga, mis võib olla sama nimetusega uuem trükk või väljaanne või asendada teavikuga, mille raamatukoguhoidja on tunnistanud samaväärseks.

  (7) Juhul, kui lugeja laenutatud teavikut ei tagasta, kahjustatud või kaotatud teavikut ei asenda, on ta kohustatud tasuma selle hinna kuni 10-kordses suuruses. Hinna määrab raamatukogu direktor või tema volitusel raamatukoguhoidja. Alaealise lugeja poolt tekitatud kahju hüvitab seaduslik esindaja.

  (8) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 3, 5 ja 7 nimetatud summade tasumiseks või käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud teaviku asendamiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb raamatukogu lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega, mida rakendatakse siis, kui ettekirjutust ei täideta. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, on raamatukogul õigus anda ettekirjutus sündtäimiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Alaealise isiku puhul esitatakse ettekirjutus seaduslikule esindajale.

§ 10.   Interneti ja lugejaarvuti kasutamine

  (1) Igas raamatukogu osakonnas ja haruraamatukogus on vähemalt üks avalikuks kasutamiseks mõeldud lugejaarvuti.

  (2) Avalikuks kasutamiseks mõeldud lugejaarvutite kasutamine on reguleeritud Arvutitöökoha ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskirjaga, mille kinnitab raamatukogu direktor käskkirjaga.

  (3) Interneti ja lugejaarvutite kasutamine avaliku teabe hankimiseks või otsinguks veebipõhistest andmebaasides on raamatukogu külastajatele tasuta.

  (4) Interneti ja lugejaarvutite kasutamiseks on võimalik eelregistreerida raamatukogus, e-posti või telefoni teel.

  (5) Lugejaarvuti kasutamisel kohustub kasutaja:
  1) töö lõpetamisel sulgema enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda loodud failid;
  2) teavitama viivitamatult raamatukoguhoidjat arvuti kasutamisel ilmnenud probleemidest ja tõrgetest süsteemide töös.

  (6) Kasutaja süül riist- või tarkvara tekitatud kahjud hüvitab lugejaarvuti kasutaja.

  (7) Käesolevas paragrahvis sätestatud reeglite rikkumisel kaotab lugejaarvuti kasutaja kasutusõiguse kuni üheks aastaks. Otsuse lugejaarvuti kasutaja kasutusõiguse äravõtmise kohta teeb raamatukogu direktor ning vastav märge kantakse lugejate andmebaasi.

§ 11.   Raamatukogu sisekorraeeskiri

  (1) Raamatukogu sisekorraeeskirja kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.

  (2) Raamatukogu sisekorraeeskiri on kättesaadav raamatukogus ning raamatukogu veebilehel.

  (3) Raamatukogu sisekorraeeskirja täitmine on kohustuslik kõikidele külastajatele.

  (4) Juhul, kui lugeja on rikkunud raamatukogu kasutamise sisekorraeeskirja, võib raamatukoguhoidja teha vastava märke lugejate andmebaasis ning lugejalt ära võtta üheks aastaks raamatukogu kasutamise ja laenutamise õiguse.

  (5) Ettepanekuid raamatukoguteeninduse korraldamise kohta, arvamusi ja pretensioone saab esitada raamatukogus kohapeal, e-posti või telefoni teel. Raamatukogu külastajate teenindusega seonduvaid pretensioone lahendab raamatukogu direktor.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 22. detsembri 2010. a määrus nr 59 „Kohtla-Järve Keskraamatukogu kasutamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

Riina Ivanova
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json