HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.09.2023
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2022, 5

Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 27.09.2022 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib spordiorganisatsioonidele ja erahuvikoolidele (edaspidi klubi) ja 16- kuni 26-aastastele saavutusspordiga tegelevatele füüsilistele isikutele (edaspidi sportlane) Harku valla eelarves ettenähtud vahendite arvelt antava toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korda (edaspidi määrus).

  (2) Toetuse taotlemise menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

  (3) Käesolevat korda ei rakendata munitsipaalomandis olevate huvikoolide suhtes. Nende rahastamine toimub omavalitsuste vahelisel kokkuleppel, mille allkirjastab vallavanem.

  (4) Määrusega seatud toetuste andmise eesmärkideks on sporditegevuse ja huvihariduse (edaspidi huvitegevus) edendamine ja mitmekesistamine Harku vallas, klubide tegevuseks soodsamate tingimuste loomine, meisterlikkuse toetamine ja saavutusspordi arendamine.

§ 2.   Toetuste loetelu

  (1) Harku vallas makstakse järgmisi toetusi:
  1) tegevustoetus;
  2) esindusvõistkonna toetus;
  3) meisterharrastaja toetus;
  4) ruumide rendikulude katmise toetus;
  5) spordimeisterlikkuse toetus;
  6) erakorraline ühekordne toetus.

  (2) Lõike 1 punktides 1-5 nimetatud toetuste määrad otsustab Harku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

§ 3.   Tegevustoetus

  (1) Tegevustoetust võib taotleda klubi:
  1) mille põhitegevuseks on organiseeritud huvitegevuse korraldamine 7-19-aastastele noortele (edaspidi harrastaja), kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas. Harrastaja vanust arvestatakse toetuse saamise aasta 1. jaanuari seisuga;
  2) kus töötavad harrastajate gruppidega juhendajad, kellele on omistatud harrastajate juhendamiseks spordi valdkonnas Eesti kutsekvalifikatsiooni raamistiku kohaselt treeneri kutseala vähemalt 4. taseme kutsetunnistus või muu valdkonna puhul vastav erialane kvalifikatsioon;
  3) mis korraldab toetusperioodi jooksul 7-10-aastastele harrastajatele huvitegevust vähemalt kaks korda nädalas, ajalise nädalakoormusega vähemalt 120 minutit;
  4) mis korraldab toetusperioodi jooksul 11-19-aastastele harrastajatele huvitegevust vähemalt kolm korda nädalas, ajalise nädalakoormusega vähemalt 180 minutit;
  5) mis korraldab toetusperioodi jooksul harrastajatele huvitegevust vähemalt 10 kuud;
  6) mis korraldab vähemalt 10-päevase huvitegevusega seotud laagri.

  (2) Tegevustoetuse määramine, arvepidamine ja harrastajate gruppide nimekirjade haldamine toimub Harku valla haridusasutuste haldamise infosüsteemis (edaspidi ARNO) järgmiselt:
  1) tegevustoetuse maksmise aluseks on harrastaja seadusliku esindaja või täisealise harrastaja enda tehtud märge ARNOs, mis kinnitab harrastaja osalust klubi juures. Igakuise toetuse summa kujuneb välja taotluse esitamise aasta 1. detsembriks tehtud märgete põhjal, millele makstakse lisatoetust kuni 5 harrastaja eest, kes pärast eelnimetatud kuupäeva klubiga liituvad ning kelle osalus on punktis 2 toodud nõude kohaselt kinnitatud;
  2) tegevustoetust makstakse ühele harrastaja seadusliku esindaja või täisealise harrastaja poolt valitud klubile.
  3) tegevustoetust makstakse klubile üks kord kuus, vastavalt iga kuu 5. kuupäeval ARNOs näidatud toetust saavate harrastajate arvu eest.

  (3) Tegevustoetuse saaja on kohustatud:
  1) jagama harrastajad ARNOs gruppidesse ning lisama nende ajakohase treening- või tunniplaani;
  2) iga kuu 5. kuupäevaks ARNOs uuendama tegevustoetust saavate harrastajate nimekirja (sh eemaldama nimekirjast eelmisel kalendrikuul toetuse saajaga liikmelepingu lõpetanud harrastajad), mille põhjal toimub vajadusel toetuse maksmise korrigeerimine;
  3) kasutama toetust huvitegevusega seotud kulude katteks;
  4) pidama toetusperioodi jooksul harrastajate huvitegevuses osalemiste ja puudumiste kohta päevikut.

§ 4.   Esindusvõistkonna toetus

  (1) Esindusvõistkonna toetust võib taotleda klubi, mis on registreeritud ja tegutseb Harku vallas ja sisaldab Harku valla või valla asula nime ning mille sportmänguvõistkond osaleb täiskasvanute Eesti meistriliigas või esiliigas.

  (2) Esindusvõistkonna toetust võib maksta mitmele lõike 1 nõuetele vastavale klubile. Esindusvõistkondi võib olla mitmel alal ning ühel klubil võib olla esindusvõistkond nii meeste kui naiste arvestuses.

  (3) Juhul, kui taotluse esitamise tähtajaks pole klubi osalemine meistriliigas või esiliigas selgunud, siis tuleb vastav kinnitus esitada hiljemalt jooksva aasta 1. detsembriks.

  (4) Esindusvõistkonna toetuse määr sõltub osaletava liiga tasemest, selles osalevate võistkondade arvust ja taotlusele eelnenud hooaja tulemusest.

  (5) Esindusvõistkonna toetuse saaja on kohustatud:
  1) kasutama toetust üksnes esindusvõistkonna treening- ja võistlustegevusega seotud kulude katteks;
  2) nimetama Harku valda esindusvõistkonna toetajana ja kuvama valla logo võistlusvarustusel;
  3) viima läbi tema poolt korraldatavaid esindusvõistkonna liigamänge Harku valla territooriumil.

  (6) Toetust makstakse klubile üks kord kalendriaastas.

§ 5.   Meisterharrastaja toetus

  (1) Meisterharrastaja toetust võib taotleda klubi, mille nimekirjas on individuaalalal tegutsev harrastaja (kuni 26-aastane), kes on toetuse taotlusele eelnenud hooajal või õppeaastal saavutanud üleriigilisel meistrivõistlusel koha esikolmikus või rahvusvahelisel meistrivõistlusel koha esikümnes.

  (2) Meisterharrastaja toetuse määr sõltub võistluse tasemest, võistlejate arvust ning meisterharrastaja saavutatud kohast.

  (3) Meisterharrastaja toetuse saaja on kohustatud:
  1) kasutama toetust meisterharrastaja erialase tegevusega seotud kulude katteks;
  2) nimetama Harku valda meisterharrastaja toetajana ja kuvama valla logo võistlusvarustusel;
  3) võimalusel esindama Harku valda omavalitsuste spordimängudel.

  (4) Meisterharrastaja toetust makstakse klubile üks kord kalendriaastas.

§ 6.   Ruumide rendikulu katmise toetus

  (1) Ruumide rendikulu katmise toetus määratakse klubile:
  1) mis on huvitegevuse läbiviimiseks sõlminud vähemalt ühe õppeaasta pikkuse rendilepingu Harku vallale kuuluva äriühingu omanduses oleva ruumi kasutamiseks;
  2) mis kuulub Harku vallalt tegevustoetust saavate klubide hulka.

  (2) Ruumide rendikulu katmise toetus klubile arvestatakse igakuiselt renditasust maha vallavalitsuse poolt kehtestatud toetusmäära ulatuses klubile esitatud rendiarvelt.

§ 7.   Spordimeisterlikkuse toetus

  (1) Spordimeisterlikkuse toetus määratakse sportlasele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas, täiendavaks treenimiseks vallale kuuluva äriühingu omanduses või valla hallatava asutuse valduses olevas ruumis.

  (2) Spordimeisterlikkuse toetuse saaja peab olema täitnud vähemalt ühe järgnevatest eeldustest:
  1) sportlase igapäevane treening- ja võistlustegevus toimub välisriigis;
  2) sportlane kuulub sportmängu täiskasvanute Eesti meistriliiga või esiliiga võistkonda (va valla esindusvõistkonda);
  3) sportlane kuulub Eesti rahvuskoondisesse.

  (3) Spordimeisterlikkuse toetus sportlasele arvestatakse igakuiselt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutuse ruumides treenimise eest makstavast tasust maha vallavalitsuse poolt kehtestatud toetusmäära ulatuses.

§ 8.   Erakorraline ühekordne toetus

  (1) Vallavalitsusel on õigus määrata erakordsete ja väljapaistvate sporditegevuse ja huvihariduse alaste saavutuste eest ühekordset erakorralist toetust.

  (2) Toetuse suuruse ja määramise otsustab vallavalitsus vastavalt eelarveliste vahendite olemasolule korraldusega.

§ 9.   Toetuse taotlemise üldtingimused

  (1) Klubi esitab vallavalitsusele toetuste taotluste taotlemise, menetlemise ja aruandluse haldamise infosüsteem SPOKU (edaspidi SPOKU) kaudu vormikohase taotluse koos täiendavate dokumentidega järgmiseks kalendriaastaks antava toetuse saamiseks hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks.

  (2) Toetust on õigus taotleda klubil:
  1) mis on esitanud nõuetekohase taotluse ja on vastava spordialaliidu või -föderatsiooni kaudu Eesti Olümpiakomitee liige ja/või mille õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  2) millel ei ole maksevõlgnevusi;
  3) mis on eelnevalt saadud toetuse kasutamise kohta esitanud nõuetekohased aruanded;
  4) mille suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

  (3) Ruumide rendikulu toetuse arvestamine toimub vallale kuuluva äriühingu kaudu.

  (4) Spordimeisterlikkuse toetuse taotlust on võimalik esitada aastaringselt vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi HKO) kirjalikult e-posti teel.

§ 10.   Taotluste menetlemine

  (1) HKO kontrollib taotluses esitatud andmete vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning teavitab klubi ilmnenud puudustest 10 tööpäeva jooksul alates määruse § 9 lõikes 1 sätestatud tähtajast.
11.10.2023 10:42
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lõike viites Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

  (2) HKO võib vajaduse korral nõuda täiendavate dokumentide esitamist.

  (3) Klubi on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul nende teatavakstegemisest. Kui klubi ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine.

§ 11.   Toetuse andmise otsustamine ja toetuse andmisest keeldumine

  (1) Toetuse andmise ja suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega vastavalt HKO ettepanekule.

  (2) Korralduses märgitakse toetuse saajad, toetuse kasutamise periood, määrad, kohustused, aruande esitamise tähtaeg ja vastutus kohustuste rikkumise eest.

  (3) Toetust ei anta kui:
  1) taotlus ei vasta määruse tingimustele;
  2) klubi majanduslik olukord on halvenenud sellisel määral, et toetuse sihipärane kasutamine võib olla ohustatud:
  3) klubi on esitanud taotluses teadlikult valeandmeid.

§ 12.   Aruandlus, toetamise lõpetamine ja toetuse tagasinõudmine

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele SPOKU kaudu vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta, va ruumide rendikulu katmise ja spordimeisterlikkuse toetuse osas, hiljemalt 31. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse kasutamisega seotud vahearuandeid, kuludokumente, kirjalikke seletusi jms ning määrata tähtaeg nende esitamiseks. Toetuse saajal on kohustus vallavalitsusele 10 tööpäeva jooksul vastata. Toetuse saaja põhjendatus taotlusel võib vallavalitsus nimetatud tähtaega pikendada 30 kalendripäevani.

  (3) Kui toetuse saaja ei järgi käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 sätestatud nõudeid, esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta, on saadud toetust kasutanud mittesihtotstarbeliselt, jätnud kasutamata toetuse vallavalitsusele tagastamata või on muul moel toetuse saamise ja kasutamise tingimusi rikkunud, on vallavalitsusel õigus vähendada toetust, peatada toetuse maksmine või toetus tagasi nõuda.

§ 13.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise ning käesolevas määruses nimetatud nõuete täitmise üle teostab HKO.

  (2) Toetuse saaja on järelevalve käigus kohustatud:
  1) võimaldama järelevalve teostajale juurdepääsu toetuse kasutamisega ja käesolevas määruses nimetatud nõuete täitmisega seotud teabele;
  2) lubama järelevalve teostajal viibida huvitegevuse läbiviimise juures kohapeal;
  3) esitama nõutud informatsiooni vallavalitsusele määratud tähtajaks.

  (3) Järelevalve käigus avastatud toetuse saamise ja/või kasutamise tingimuste rikkumise korral koostatakse HKO poolt akt ning vallavalitsusel on õigus tulenevalt rikkumise iseloomust ajutiselt peatada toetuse maksmine, vähendada edasist väljamakstavat toetuse summat, lõpetada toetuse maksmine või tagasi nõuda saadud toetus.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse § 4 ja § 5 nimetatud toetust 2022. aasta kohta on võimalik taotleda 10 tööpäeva jooksul käesoleva määruse jõustumisest alates.

  (2) Käesoleva määruse § 6 nimetatud toetuse määra 2022. aasta kohta otsustab vallavalitsus hiljemalt 1. novembriks 2022.

  (3) 2022. a toetusperioodiks Harku Vallavolikogu 28.06.2012 määrus nr 9 “Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord” järgi sõlmitud lepingud kehtivad toetusperioodi lõpuni.

  (4) Tunnistada kehtetuks Harku Vallavolikogu 28.06.2012 määrus nr 9 “Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord”.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Kotkas
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json