KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Pühalepa valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.11.2014, 16

Pühalepa valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 28.10.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse vabas õhus toimuva avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Pühalepa valla haldusterritooriumil.

 (2) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks loa andmine toimub spordiseaduses sätestatud korras. Muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

 (3) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

 (4) Ilutulestiku korraldamist reguleerib lõhkematerjaliseadus.

§ 2.  Avalik üritus

 (1) Avalik üritus on avalikus kohas vabas õhus toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.

 (2) Avalikku üritust võib korraldada teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus käesoleva määruse alusel väljastatud avaliku ürituse korraldamise loa olemasolul ja selles märgitud tingimusi arvestades.

§ 3.  Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

 (1) Avaliku ürituse korraldamiseks on nõutav Pühalepa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) loa olemasolu. Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 tööpäeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva vormikohase loa taotluse (määruse lisa nr 1) koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsuse kantseleisse või elektrooniliselt aadressil valitsus@pyhalepa.hiiumaa.ee, kus taotlus registreeritakse. Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vorm on kättesaadav Pühalepa valla veebileheküljel www.pyhalepa.hiiumaa.ee .

 (2) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas avaliku ürituse korraldamiseks, kui avalik üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

 (3) Vallavalitsuse ja selle allasutuste poolt korraldatava ürituse läbiviimiseks ei ole vaja esitada avaliku ürituse korraldamise taotlust.

§ 4.  Loa taotluses esitatavad andmed

 (1) Loa taotluses märgitakse avaliku ürituse:
 1) nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat või muu üritus);
 2) iseloomustus ürituse sisu kohta, mille võib avaldusele lisada eraldi lehel;
 3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
 4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
 5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaajad, samuti põhjendus, kui üritust soovitakse lõpetada pärast kella 22.00, puhkepäevale eelneval ööl pärast kella 00.00;
 6) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg/registrikood;
 7) korraldajaga sidepidamiseks telefoninumber (soovitavalt mobiiltelefoninumber) ja e-posti aadress või muu sidevahend, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
 8) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
 9) turvalisust tagava turvaettevõtja esindaja nimi;
 10) liikluskorraldust tagava juriidilise- või füüsilise isiku nimi;
 11) majandustegevuse registris registreeringu vajadus;
 12) alkoholi müügi või selle pakkumise korral – antud tegevuse korraldaja ning tema andmed;
 13) reklaami paigaldamise vajadus;
 14) lisainventari paigaldamise vajadus.

 (2) Avaliku ürituse korraldamise taotlusele lisatakse territooriumi heakorra tagamise kava (garantiikiri või lepingu koopia koristusfirmaga), sealhulgas prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamisega.

 (3) Kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada esmane turvaplaan. Ürituse korraldaja esitab lõpliku turvaplaani Lääne päästekeskusele ja Lääne prefektuurile kooskõlastamiseks.

 (4) Avaliku ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks peab korraldaja lisama taotlusele liikluskorralduse ja ümbersõiduskeemi paberkandjal või elektrooniliselt mõõtkavas 1:1000 ja ristmike skeemid mõõtkavas 1:500, milles on näidatud:
 1) vajalikud liikluskorraldusvahendid, näiteks liiklusmärgid, tähiskoonused jms;
 2) parkimisvõimalused;
 3) liikluse korralduse eest vastutava isiku nimi ja tema kontaktandmed.

 (5) Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari, näiteks kauplemise inventari, tribüüni, lava ja muud sellist, tuleb loa taotlusele lisada inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline lahendus. Kaubanduse korraldamisel tuleb märkida kaubasortiment.

 (6) Avaliku ürituse korraldamise taotluse allkirjastab ürituse korraldaja.

 (7) Kui avaliku ürituse korraldaja kehtestab ürituse sisekorraeeskirja, siis peab ta sellest teavitama üritusest osavõtjaid. Sisekorraeeskirja koopia esitatakse koos avaliku ürituse läbiviimise loa taotlusega.

 (8) Taotlusele lisatakse maaomaniku kirjalik kooskõlastus, kui avalik üritus toimub maaüksusel, mis ei ole munitsipaalomandis.

 (9) Taotlus kooskõlastatakse Lääne prefektuuris ja Lääne päästekeskuses.

§ 5.  Avaliku ürituse luba

 (1) Avaliku ürituse luba väljastatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Avaliku ürituse loas märgitakse:
 1) ürituse nimetus;
 2) ürituse korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg või registrikood ja telefoninumber (soovitavalt mobiiltelefoninumber);
 3) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
 4) ürituse toimumise alguse ja lõppemise kuupäev ning kellaaeg;
 5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

§ 6.  Avaliku ürituse loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsus jätab avaliku ürituse korraldamise loa välja andmata järgmistel alustel:
 1) avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud tähtaegselt;
 2) avaliku ürituse korraldamise loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Pühalepa valla õigusaktidest tulenevalt;
 3) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
 4) avaliku ürituse korraldaja ei täienda avaliku ürituse loa taotlust vallavalitsuse poolt antud tähtajaks.

§ 7.  Avaliku ürituse loa taotluse menetlemise tähtajad

 (1) Vallavalitsus otsustab avaliku ürituse korraldamiseks loa andmise 10 tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vallakantseleisse saabumise päevast arvates.

 (2) Vallavalitsus teavitab loa taotlejat loa andmisest või sellest keeldumisest 2 tööpäeva jooksul alates loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemisest.

§ 8.  Avaliku ürituse korraldaja kohustu

 (1) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
 1) avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi avaliku ürituse loa taotluses esitatud ajal ja viisil;
 2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
 3) järgima tervisekaitsenõudeid;
 4) täitma politsei ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;
 5) tagama korrakaitseseaduse, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise;
 6) täitma ürituse kooskõlastanute poolt seatud tingimusi ja ettekirjutusi.

 (2) Ürituse korraldaja on kohustatud tagama, et alla 16–aastastele alaealistele suunatud üritus lõpeks vähemalt üks tund enne liikumispiirangu algust.

 (3) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab avaliku ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

 (4) Avaliku üritusega Pühalepa vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Toomas Remmelkoor
Vallavolikogu esimees

Lisa Avaliku ürituse loa taotlus