Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Jõgeva valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.11.2014, 24

Jõgeva valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 30.10.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Jõgeva valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) ülesandeks on tagada valla haldusterritooriumil puhtus ja heakord.

 (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes elavad, viibivad või asuvad valla haldusterritooriumil.

 (3) Eeskirjaga mittereguleeritud juhtudel otsustab üksikküsimused Jõgeva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) kinnistu – võrdsustatud mõisted maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
 2) avalik koht – territoorium, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis tegelikult on üldkasutatavad, samuti ühistransport;
 3) puhastusala – kinnistu ja kinnistuga külgneva tee vahel olev ala.

2. peatükk Kohustused heakorra tagamiseks 

§ 3.  Vallavalitsuse kohustused

  Vallavalitsus:
 1) tagab tänavate, teede, väljakute, parkide, surnuaedade, supluskohtade, haljasalade ja muude avalike kohtade heakorra vastavalt vallaeelarves selleks eraldatud vahenditele;
 2) hoiab tehniliselt korras ja heakorrastatud ühissõidukite peatused;
 3) paneb tänavate ja teede algusse ning ristmikele välja sildid tänavate nimetustega ja vajadusel paigutab ka informeerivaid suunaviitasid;
 4) võib ajutiselt keelata metsamineku tuleohtlikul ajal tuleohutuse tagamiseks;
 5) teede lagunemise ajal võib piirata raskemate veokite liikumist või mõneks ajaks keelata üldse teatud teelõigu kasutamise.

§ 4.  Kinnistu omaniku kohustused

 (1) Heakorra tagamine on eelkõige kinnistu omaniku kohustus. Omanik võib panna heakorra tagamise ülesanded rendi-,
üüri-, tasuta kasutamise või muude lepingute alusel vara kasutajatele või teistele isikutele. Omanikupoolne ülesannete panemine teistele isikutele ei vabasta omanikku eeskirjade täitmise eest vastutamisest.

 (2) Kinnistu omanik on kohustatud:
 1) rakendama meetmeid kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
 2) hoidma heas korras kinnistu ja sellel paiknevad ehitised, sealhulgas piirdeaiad ja väravad;
 3) niitma muru ja rohtu, pügama hekid ja tegema muid vajalikke töid tagamaks, et kinnistu oleks hooldatud ja heakorrastatud, sealjuures jälgima, et hekid ja kõrge haljastus maanteeäärsetel kinnistutel ei piiraks liiklusalast nähtavust;
 4) tagama prügi regulaarse äraveo, hoidma korras prügikonteinerite asukohad ja juurdepääsuteed nendele;
 5) tagama heitvee kogumiskaevu korrasoleku ja selle õigeaegse tühjendamise;
 6) kõrvaldama ehitistelt jääpurikad, varisemisohtlikud kivid ja plaadid jms;
 7) koristama kasvuhoonetelt pärast hooaja lõppu räbaldunud kiletükid;
 8) tegema oma kinnistul umbrohutõrjet vältimaks umbrohu levimist naaberkinnistule;
 9) lammutama kasutusest välja langenud ehitised vastavalt valla ehitusmääruses kehtestatud korrale;
 10) ladustama sõnniku ja komposti mitte lähemale kui 30 m avalikust teest;
 11) tiheasustusalal hoidma korras kinnistu puhastusala, sh tegema lume- ja libedustõrjet ning koristama langenud puulehed;
 12) tagama vastavalt tänava hoonete numeratsioonile õige hoone numbri ja korteri numbri olemasolu.

§ 5.  Nõuded ettevõtlusega tegelevatele isikutele

 (1) Müügi- või teeninduspunkti omanik on kohustatud hoidma pidevalt korras müügi- või teeninduspunkti ümbruse.

 (2) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud vältima pori ja prahi sattumist objektilt teedele või mujale ja pärast töö lõpetamist heakorrastama objekti ümbruse.

 (3) Põllumajandusega tegelevad juriidilised ja füüsilised isikud peavad vältima virtsa sattumise veekogudesse ja põhjavette, avalike teede reostamise looma väljaheidetega ning kodanike ja liikluse häirimise.

 (4) Põllumajandustööde tegija peab koheselt koristama tööde käigusteele sattunud sõnniku, mulla, heina jms.

 (5) Kõik loomapidamishooned peavad vastama kehtivatele ehitus-, tervisekaitse-, tuleohutus- ja keskkonnakaitse nõuetele.

 (6) Põldude harimisel on keelatud kasutada teid traktorite ja muu tehnika pöörderibadena.

 (7) Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, kus üritus toimus, heakorrastama vähemalt 12 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või vallavalitsuse määratud tähtajaks.

§ 6.  Keelud heakorra tagamiseks

 (1) Keelatud on:
 1) risustada ja reostada valla territooriumi;
 2) maha panna prügi jm reostavaid ja risustavaid jäätmeid metsa, maanteekraavi jm selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
 3) kahjustada avalikus kohas haljasala, puid, põõsaid, lillepeenraid, inventari jne;
 4) põletada jäätmeid, kulu ja rohket suitsu tekitavat risu;
 5) kuivatada pesu rõdul rõdupiirdest kõrgemal, kloppida riideid või vaipu mitmekorruseliste elamute rõdul, aknal ja uksel;
 6) parkida ja pesta mootorsõidukeid veekogu ääres lähemal kui 50 m veepiirist;
 7) telkida või teha lõket selleks mitte ettenähtud kohas ja ilma kinnistu omaniku loata;
 8) kortermajades kinni ehitada rõdusid ilma vastava projektita;
 9) visata üldotstarbelisse prügikonteinerisse vedelaid jäätmeid, ehitusjäätmeid, hõõguvat sütt ja tuhka, radioaktiivseid ja teisi ohtlikke jäätmeid;
 10) matta mittekõdunevaid jäätmeid pinnasesse.

 (2) Üldkasutatavates supelkohtades on keelatud:
 1) ranna või veekogu reostamine, prügi maha pildumine ja pesemisvahendite kasutamine;
 2) lemmikloomade kaasavõtmine ja nende ujutamine;
 3) klaastaara kaasavõtmine ja kasutamine;
 4) kalastamine, telkimine ja lõkke tegemine selleks mitteettenähtud kohas;
 5) liiklemine veesõidukitega;
 6) liiklemine mootorsõidukitega v.a supelranda teenindavad mootorsõidukid;
 7) ujuda kaugemale ujumiseks tähistatud piirkondadest;
 8) supelda ebakaines olekus;
 9) sõita paadiga kuni 15-aastastel lastel ilma täisealise saatjata.

3. peatükk Vastutus ja järelevalve 

§ 7.  Heakorra eeskirja rikkumine

  Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse karistusseadustikus ja teistes õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

§ 8.  Väärtegude menetlejad

  Eeskirja täitmist kontrollivad, õiguserikkumise asju arutatavad ja väärtegu menetlevad seaduses ettenähtud alustel politseitöötajad ja vallavalitsuse poolt määratud isikud.

§ 9.  Järelevalve

  Järelevalvet Jõgeva valla heakorra eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiasutus vastavalt oma pädevusele.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Rainis Uiga
Volikogu esimees