Teksti suurus:

Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 04.11.2015, 6

Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Vastu võetud 28.10.2015 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 365 ja jäätmeseaduse § 71 lg 1 alusel.

§ 1. Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruses nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ (RT IV, 03.12.2013, 86) tehakse järgmised muudatused:
1) muudetakse paragrahvi 3 lõiget 4 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Olmejäätmete liigiti kogumine peab vastama õigusaktidele, sh keskkonnaministri 16. jaanuari 2007 määrusele nr 4 “Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused”.“
2) muudetakse paragrahvi 9 lõiget 2 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Üleantavad pakendid ja pakendijäätmed peavad olema tühjad ja vastama pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsiooni kehtestatud nõuetele. Üleantavad pakendid ja pakendijäätmed ei tohi olla määrdunud, levitada haisu ega määrida teisi pakendimahutis olevaid pakendeid ja pakendijäätmeid.“
3) muudetakse paragrahvi 12 lõiget 2 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Olmejäätmete kogumismahutina võib kasutada:
1) üksikelamutes jäätmekotte erinevates suurustes, kuid mitte kaaluga üle 10 kg ja suurusega mitte üle 150 liitrit;
2) 80, 120, 140, 240, 360, 600, 800 ja 1100 liitriseid ratastel kaane ja käepidemega mahuteid, mis on käsitsi teisaldatavad ja mida on tõstemehhanismi abil võimalik jäätmeveokisse tühjendada;
3) 1,5 m³, 2,5 m³ ja 4,5 m³ kaanega mahuteid, mida on võimalik mehhaaniliselt jäätmeveokisse tühjendada;
4) presskonteinereid.“
4) paragrahvi 12 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;
5) muudetakse paragrahvi 14 lõiget 4 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Olme- sh. Segaolmejäätmete äravedu peab toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. Elamumaa sihtotstarbega kinnistutel, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib olemjäätmeid regulaarselt ära üks kord 12 nädala jooksul. Kompostimise nõuded on kirjeldatud § 11. Mahuti ületäitumise ja/või haisu tekke korral peab jäätmete äravedu olema tagatud sagedamini.
6) muudetakse paragrahvi 15 lõiget 2 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed, sh määrdunud pakendid, ning paber ja papp. Korraldatud jäätmeveoga võidakse hõlmata ka teisi jäätmeliike, kui seda tingib oluline avalik huvi.“
7) muudetakse paragrahvi 16 lõiget 2 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Jäätmevedaja peab korraldatud jäätmeveo piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed vedama hankija määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse. Jäätmeseaduse § 66 lõikes 1 nimetatud jäätmekäitluskoha või -kohtade määramiseks võib hankija korraldada riigihanke. Kui ei ole otsustatud teisiti, siis on hankija määratud jäätmekäitluskohaks MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus asukohaga Kõrtsi, Piira küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, 44305.“
8) muudetakse paragrahvi 26 lõiget 2 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Bioloogilised jäätmed tuleb pakkida tekkekohas vastavalt kehtivatele nõuetele ohumärgistusega jäätmekotti, millel on markeering “Bioloogilised jäätmed”. Jäätmekoti kaal ei tohi ületada 15 kg. Jäätmekotid märgistatakse vastavalt Keskkonnaministri 29.04.2004 määrusele nr 39 „Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord“.”
9) muudetakse paragrahvi 26 lõiget 3 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Pakitud jäätmed hoitakse teistest jäätmetest eraldi ning paigutatakse liigiti selleks ettenähtud jäätmete hoiuruumi (sh elundid ja kehaosad sügavkülmas). Jäätmed antakse üle vastavalt tegevusluba omavale jäätmekäitlejale.”
10) muudetakse paragrahvi 27 lõiget 2 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Teravad ja torkivad jäätmed tuleb tekkekohal asetada raskesti läbitorgatavast materjalist suletavasse konteinerisse, millel on markeering “Teravad ja torkivad jäätmed”. Konteineri kaal ei tohi ületada 15 kg. Konteinerid varustatakse märgistusega vastavalt Keskkonnaministri 29.04.2004 määrusele nr 39 „Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord“.”
11) muudetakse paragrahvi 27 lõiget 3 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Suletud konteinereid teravate ja torkivate jäätmetega tuleb hoida selleks kohandatud ja nõuetele vastavas jäätmehoidlas. Vajaduse korral võib konteinerid asetada vaheladustamiseks suuremasse kogumiskonteinerisse, millel on silt “Teravad ja torkivad jäätmed”.”
12) paragrahvi 27 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;
13) muudetakse paragrahvi 27 lõiget 5 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Konteinerid teravate ja torkivate jäätmetega antakse üle veoks luba omavale jäätmekäitlejale.”
14) muudetakse paragrahvi 28 lõiget 1 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Nakkusohtlikud jäätmed, mis on märgitud jäätmenimistus üldkoodi 18 all tärniga, tuleb pakkida nõuetele vastavasse jäätmekotti, millel on markeering “Nakkusohtlikud jäätmed”. Jäätmekotid varustatakse märgistusega vastavalt Keskkonnaministri 29.04.2004 määrusele nr 39 „Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord“. Pakitud jäätmed hoitakse teistest jäätmetest eraldi ning paigutatakse selleks ettenähtud jäätmete hoiuruumi.“
15) paragrahvi 28 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
16) muudetakse paragrahvi 28 lõiget 3 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Nakkusohtlikke jäätmeid märgistatakse ja käideldakse tekkekohas vastavalt kehtivatele nõuetele ning antakse üle veoks luba omavale jäätmekäitlejale.”
17) paragrahvi 28 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;
18) muudetakse paragrahvi 29 lõiget 1 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Mikrobioloogia ja viroloogia laboratooriumide jäätmed on neis laboratooriumides tekkinud tervisele ohtlikud jäätmed, mis koosnevad patogeensete mikroobide kultuuridest ja muudest ohtlikest jäätmetest.”
19) muudetakse paragrahvi 29 lõiget 2 ja sõnastatakse järgmiselt:
(2) Mikrobioloogia ja viroloogia laboratooriumides tekkinud ohtlikud jäätmed tuleb tähistada märgistusega vastavalt Keskkonnaministri 29.04.2004 määrusele nr 39 „Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord“ ning käidelda vastavalt Sotsiaalministri 01.01.2010 määrusele nr 119 „Nakkusohtliku materjali käitlemise kord”
20) muudetakse paragrahvi 30 lõiget 1 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Ravimijäätmed on ravimid, mis ei vasta kvaliteedi nõuetele, mille kõlblikkuse aeg on lõppenud, mille kasutamine on Eestis keelatud või mis mõnel muul põhjusel ei leia sihipärast kasutamist.”
21) muudetakse paragrahvi 30 lõiget 2 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Ravimeid ei eemaldata originaalpakendist. Ravimijäätmed korjatakse kokku, sorteeritakse vastavalt ohtlike ravijäätmete koodinumbritele, pakitakse, tähistatakse vastavalt Keskkonnaministri 29.04.2004 määrusele nr 39 „Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord“, vaheladustatakse muudest ravimitest eraldi lukustatud kapis või ruumis ja antakse üle veoks luba omavale jäätmekäitlejale.”
22) paragrahvi 30 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;
23) muudetakse paragrahvi 31 lõiget 2 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Eri kujul esinevat elavhõbedat sisaldavad jäätmed tuleb hoida üksteisest eraldi. Need pakitakse plast- või klaaskonteinerisse, mis suletakse tihedalt.”
24) muudetakse paragrahvi 31 lõiget 3 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Aurustumise vältimiseks kaetakse metalliline elavhõbe veega.”
25) muudetakse paragrahvi 31 lõiget 4 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Konteiner elavhõbedajäätmetega tähistatakse märgistusega vastavalt Keskkonnaministri 29.04.2004 määrusele nr 39 „Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord“.”
26) muudetakse paragrahvi 31 lõiget 5 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Konteinerid elavhõbedajäätmetega vaheladustatakse jäätmehoidlas ning antakse üle veoks luba omavale jäätmekäitlejale.”
27) muudetakse paragrahvi 32 lõiget 3 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Konteiner märgistatakse vastavalt Keskkonnaministri 29.04.2004 määrusele nr 39 „Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord“.”
28) muudetakse paragrahvi 32 lõiget 4 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Kemikaalide jäätmeid tuleb vaheladustada ohtlike jäätmetena jäätmehoidlas.“
29) muudetakse paragrahvi 32 lõiget 5 ja sõnastatakse järgmiselt:
(5) Kemikaalide jäätmed antakse üle veoks luba omavale jäätmekäitlejale.”
30) muudetakse paragrahvi 33 lõiget 1 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Tervishoiuteenust osutava asutuse jäätmehoidla on ruum või ruumide kompleks (koos või eraldi asuvad), mis peab vastama Terviseameti poolt kehtestatud nõuetele.

Toomas Varek
Linnavolikogu esimees