ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Rae valla omandis olevate eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise ning nende üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.11.2015, 10

Rae valla omandis olevate eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise ning nende üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord

Vastu võetud 20.10.2015 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 6 ja 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, elamuseaduse § 8 punktide 1 ja 2 ning Rae valla põhimääruse § 83 lõige 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Rae valla omandis olevate eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra (edaspidi kord) eesmärgiks on sätestada Rae valla omandis olevate eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise alused ning seda korraldavate asutuste pädevus.

  (2) Käesolevat korda kohaldatakse koos tsiviilseadustiku üldosa seaduse, võlaõigusseaduse, elamuseaduse, eluruumide erastamise seaduse, omandireformi aluste seaduse, asjaõigusseaduse, korteriomandiseaduse, korteriühistuseaduse, hooneühistuseaduse ja teiste eluruumide valitsemist, kasutamist ja käsutamist reguleerivate õigusaktidega.

  (3) Eluruumiks käesoleva korra mõttes loetakse elamut või korterit, mis on kasutatav alaliseks elamiseks, samuti muud omaette ruumi, mis vastab eluruumile kehtestatud nõuetele.

  (4) Eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamisega seotud küsimuste lahendamise otsustab Rae Vallavalitsus, kui käesolevas korras ja teistes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Sotsiaalhoolekandega seotud eluasemeteenuste osutamine toimub käesolevas korras ja muudel Rae Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktides sätestatud alustel.

  (5) Elamuküsimuste lahendamiseks teeb vallavalitsusele ettepanekud vallavalitsuse poolt moodustatud eluasemekomisjon. Eluasemekomisjoni töövormiks on koosolek. Koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Eluasemekomisjoni täpsem töökorraldus on sätestatud eluasemekomisjoni põhimääruses.

  (6) Üürilepingute täitmist korraldab vallavalitsus.

§ 2.   Eluruumide valitsemine

  (1) Kui Rae vald omandab eluruumi, võtab vallavalitsus seisukoha eluruumi edasise kasutamise kohta, arvestades eluruumi ja elamu andmeid, eluasemeteenuse vajajana arvel olevate isikute vajadusi ning valla munitsipaaleluruumide vajadust.

  (2) Asustamata või vabanenud eluruumid antakse üürile või võõrandatakse õigusaktidega sätestatud korras.

§ 3.   Eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamine

  (1) Eluruumi mitteomavate ja eluruumi üürimist taotlevate isikutena võetakse arvele:
  1) isikud, kelle õiguslikul alusel kasutatav Rae vallas asuv eluruum on vääramatu jõu tagajärjel muutunud kasutuskõlbmatuks. Vääramatuks jõuks loetakse erakorralisi sündmusi (loodusõnnetus, tulekahju, plahvatus jms), mida ei võidud ette näha ega saadud mõistlike tegevustega vältida ja mille tekkimise eest ei saanud eluruumi omanik või üürnik vastutada;
  2) isikud, kes on Rae vallas asuva eluruumi, mis kuulub lammutamisele seoses maa sundvõõrandamisega või kasutusõiguse lõpetamisega munitsipaalvajadusteks, omanikud;
  3) isikud, kes on vabanenud kinnipidamiskohast, kui endisesse eluruumi asumine on võimatu;
  4) orvud ja vanemliku hoolitsuseta isikud, kes pöörduvad tagasi endisesse elukohta lasteasutustest, sugulaste, eestkostjate või hooldajate juurest, samuti pärast õppimist õppeasutuses, kui endisesse eluruumi asumine on võimatu;
  5) erandkorras muud isikud sotsiaalameti ettepanekul, kui eluruumi taotlemise põhjuseks on õnnetusjuhtum, raske perekondlik või sotsiaalne olukord või muu erandlik asjaolu, mida arvestades on isikule eluruumi eraldamine põhjendatud;
  6) Rae Vallavalitsusega teenistus- või töösuhtes, valla hallatavate asutustega töösuhtes olevad isikud, kes on vajalikud valla jaoks olulise avaliku teenuse osutamiseks ning ei oma eluruumi Harju maakonnas.

  (2) Elamistingimuste parandamisel abivajavate isikutena võetakse arvele:
  1) isikud, kes kasutavad üürilepingu alusel Rae valla omandis olevat varisemisohtlikku või kasutuskõlbmatut eluruumi;
  2) eakad ja puudega isikud, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid ja kes vajavad kõrvalist abi või kelle kasutuses olevas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada;
  3) lastega, sotsiaalselt vähekindlustatud pered, kes ei oma omaette eluaset.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-5 ja lõike 2 punktides 1-3 loetletud isikute elukoha andmed peavad olema kantud või olid kantud viimati rahvastikuregistrisse Rae vallas.

  (4) Arvestust eluruumide üürimist taotlevate isikute üle peetakse eraldi eluruumi mitteomavate ja elamistingimuste parandamisel abi vajavate isikute osas.

  (5) Eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvele võetud isikud on kohustatud teatama vallavalitsusele eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise põhjuse ära langemisest või muutumisest ühe kuu jooksul vastava muutuse toimumisest arvates.

  (6) Isikud kustutatakse eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt järgmistel põhjustel:
  1) eluruumi saamist taotleva isikuna arvel olemise põhjuse ära langemine;
  2) arvelevõetud isiku keeldumine talle pakutud eluruumi üürilepingu sõlmimisest, juhul kui pakutud eluruum vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele;
  3) isiku poolt tegelikkusele mittevastavate andmete esitamine;
  4) käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud kohustuste mittetäitmine;
  5) isikliku avalduse alusel.

  (7) Kui isik kustutatakse eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt, kuid on säilinud isiku eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võtmise alused, võib isik pöörduda avaldusega vallavalitsuse poole uuesti eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võtmiseks.

§ 4.   Eluruumide kasutusse andmine

  (1) Eluruumi kasutamise aluseks on üürileping või tasuta kasutamise leping, mille sõlmib vastava otsuse või korralduse alusel eluruumi valitseja. Üürileping või tasuta kasutamise leping sõlmitakse kirjalikus vormis.

  (2) Üürilepingu võib sõlmida tähtajaga:
  1) Käesoleva korra § 3 lõike 1 punktides 1-5 nimetatud isikuga kuni viieks aastaks, kui seaduse või vallavolikogu õigusaktidega ei ole ette nähtud teisiti. Põhjendatud vajadusel on vallavalitsusel õigus üürilepingut pikendada;
  2) käesoleva korra § 3 lõike 1 punktis 6 nimetatud isikuga kuni kolmeks aastaks, kui seaduse või vallavolikogu õigusaktidega ei ole ette nähtud teisiti. Põhjendatud vajadusel on vallavalitsusel õigus üürilepingut pikendada kuni üks aasta.

  (3) Ajutise üürilepingu võib sõlmida kuni taotlejale üldises korras otsustatud eluruumi üürilepingu sõlmimiseni.

  (4) Vallavalitsusega teenistus- või töösuhtes või vallavalitsuse hallatava asutusega töösuhtes oleva isiku teenistus- või töösuhte lõppemisel lõpeb temaga sõlmitud üürileping teenistus- või töösuhte lõppemisest arvates kolme kuu möödumisel.

  (5) Eluruumi valdus antakse üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga, millele kirjutavad alla üürnik ja eluruumi valitseja.

§ 5.   Eluruumi tunnistamine varisemisohtlikuks või kasutamiskõlbmatuks

  (1) Eluruumi tunnistamist varisemisohtlikuks või kasutuskõlbmatuks korraldab ja otsustab vallavalitsus. Eluruumi seisukorra kohta koostatakse hinnang, kus märgitakse eluruumi bilansiline maksumus, lühiiseloomustus, varisemisohtlikuks või kasutamiskõlbmatuks muutumise põhjused, eluruumiga seotud õigused ja kohustused ja muud eluruumiga seotud olulised andmed. Hinnangu andmiseks võib vallavalitsus tellida hinnangu muudelt vastavat kvalifikatsiooni omavatelt isikutelt.

  (2) Varisemisohtlikuks või kasutamiskõlbmatuks tunnistatud eluruumi remontimise, muul viisil kasutamise või lammutamise otsustab vallavalitsus.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Rae Vallavolikogu 12.aprilli 2005 määrus nr 61 „Rae valla omandis olevate eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord“ ja Rae Vallavolikogu 12. aprilli 2005 määrus nr 60 “Rae valla omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Rae Vallavalitsusel kinnitada Rae valla omandis olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate üürilepingute vormid.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Agu Laius
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json