ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pärnu linna omandis olevate eluruumide üürileandmist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.11.2016, 17

Pärnu linna omandis olevate eluruumide üürileandmist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord

Vastu võetud 17.04.2003 nr 19
RT IV, 01.03.2013, 14
jõustumine 01.05.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 13401.04.2016
20.10.2016RT IV, 04.11.2016, 201.01.2017

Määrus kehtestatakse elamuseaduse § 8 punkti 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Pärnu linna omandis olevate eluruumide üürileandmist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord reguleerib Pärnu linna omandis olevate eluruumide (edaspidi eluruum) üürileandmist taotlevate isikute (edaspidi eluruumi taotleja) üle arvestuse pidamist.

2. peatükk ELURUUMI TAOTLEMINE 

§ 2.   Nõuded eluruumi taotlejale

  (1) Eluruumi üürileandmist võivad taotleda:
  1) omandireformi õigustatud subjektidele tagastatud eluruumide üürnikud, kes eluruumi tagastamisest kuni eluruumi taotlemiseni käesoleva määruse alusel on elanud omandireformi õigustatud subjektile tagastatud elamus;
  2) isikud, kes taotlevad eluruumi sotsiaalhoolekande seaduse § 41 alusel;
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]
  3) muud isikud, kelle eluruumi taotlejana arvelevõtmise otsustab Pärnu Linnavalitsus.

  (2) Eluruumi taotleja elukohana peab Eesti rahvastikuregistris olema registreeritud Pärnu linn.

§ 3.   Avalduse esitamine

  Avaldus eluruumi üürileandmiseks esitatakse kirjalikult:
  1) Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonnale (edaspidi majandusosakond), kui eluruumi üürileandmist taotletakse käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktide 1 ja 3 alusel. Majandusosakond kontrollib kirjalikus avalduses esitatud andmete õigsust;
  2) Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale (edaspidi sotsiaalosakond), kui eluruumi üürileandmist taotletakse käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 2 alusel. Sotsiaalosakond kontrollib kirjalikus avalduses esitatud andmete õigsust, hindab taotleja abivajadust ning edastab avalduse koos kirjaliku ettepanekuga majandusosakonnale.
[RT IV, 04.11.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

§ 4.   Avalduse vormistamine

  (1) Avalduses eluruumi üürileandmiseks märgitakse:
  1) eluruumi taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  2) isikute, kes asuvad eluruumi taotlejaga koos eluruumi elama, ees- ja perekonnanimed ning isikukoodid.
  3) andmed senikasutatava eluruumi kohta – aadress, tubade arv, üldpind, mugavus ja heakorrastatus;
  4) põhjus, miks eluruumi üürileandmist taotletakse;
  5) andmed taotletava eluruumi kohta - tubade arv, üldpind, mugavus ja heakorrastatus;
  6) vajadusel taotluse seisukohalt olulised andmed eluruumi taotleja ja/või isikute, kes asuvad koos taotlejaga eluruumi elama, tervisliku seisundi ja erivajaduste kohta;
  7) kui taotleja või isikute, kes asuvad koos taotlejaga eluruumi elama, omandis on eluruum, mille eelpoolnimetatud isik eluruumi üürileandmisel tasuta võõrandab Pärnu linnale, siis märgitakse avalduses andmed võõrandatava eluruumi kohta - aadress, tubade arv ja üldpind;
  8) kontaktandmed (telefon, faks, e-posti aadress jms);
  9) taotleja nõusolek/soov taotleda tugiteenusega eluruumi.
[RT IV, 04.11.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Eluruumi üürileandmise avaldusele kirjutavad alla eluruumi taotleja ja kõik täisealised isikud, kes asuvad eluruumi taotlejaga koos eluruumi elama. Avaldusele lisatakse eluruumi taotleja isikuttõendava dokumendi koopia.

  (3) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 2 alusel eluruumi taotleja esitab täiendavalt alljärgnevad dokumendid:
  1) tõendi taotleja staatuse kohta (töötu, pensionär, õpilane, vaegur jne);
  2) tõendi taotleja ja tema perekonna sissetulekute kohta;
  3) ärakirja tõendist lastekodust või erikoolist tagasipöördumise kohta;
  4) ärakirja tõendist kinnipidamiskohast vabanemise kohta;
  5) dokumendid eluruumi taotlejale või isikutele, kes soovivad asuda koos taotlejaga eluruumi, kuuluva kinnis- ja/või vallasvara olemasolu või selle puudumise kohta;
  6) dokumendid eluruumi taotlejale või isikutele, kes soovivad asuda koos taotlejaga eluruumi, kuulunud kinnis- ja/või vallasvaraga teostatud tehingute kohta;
  7) tõendi isiku(te) varandusliku seisu kohta, kellel on taotleja suhtes seadusjärgne ülalpidamise kohustus;
  8) muid arvelevõtmiseks vajalikke dokumente.

3. peatükk ELURUUMI TAOTLEJA ARVELE VÕTMINE JA ARVELT KUSTUTAMINE 

§ 5.   Eluruumi taotlejana arvelevõtmise otsustamine

  (1) Eluruumi taotlejana arvelevõtmise otsustab Pärnu Linnavalitsuse eluasemekomisjon (edaspidi eluasemekomisjon), välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 3 sätestatud alustel.

  (2) Eluasemekomisjoni otsuses peab olema eluruumi taotleja arvelevõtmise korral märgitud arvele võtmise alus ja arvele mittevõtmisel keeldumise põhjendus.

  (3) Majandusosakond informeerib eluruumi taotlejat kirjalikult eluasemekomisjoni otsusest kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisele järgnevast päevast. Kirjalikus teates näidatakse eluruumi taotleja arvelevõtmise kuupäev, käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud arvele võtmise alus või eluruumi taotleja arvele mittevõtmisel keeldumise põhjendus.

§ 6.   Eluruumi taotlejate üle arvestuse pidamine

  Arvestust eluruumi taotlejate üle peab majandusosakond eraldi käesoleva määruse § 2 lõikes1 nimetatud eluruumi üürileandmise taotlemise aluste järgi.

§ 7.   Eluruumi taotlejana arvelevõetud isiku kohustused

  Eluruumi taotlejana arvelevõetud isikud on kohustatud:
  1) teavitama kohe majandusosakonda eluruumi taotlejana arvelevõtmise aluse äralangemisest või muutumisest;
  2) teavitama majandusosakonda muude avalduses esitatud andmete muutumisest vähemalt ühe kuu jooksul nimetatud muutuse tekkimise päevast arvates.

§ 8.   Eluruumi taotleja arvelt kustutamine

  (1) Eluruumi taotleja kustutatakse eluruumi üürileandmist taotlevate isikute nimekirjast:
  1) eluruumi taotlejana arvel olemise aluse äralangemisel;
  2) eluruumi taotleja keeldumisel üürilepingu sõlmimisest, juhul kui pakutud eluruum vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele ja taotleja erivajadustele;
  3) eluruumi taotleja poolt tegelikkusele mittevastavate andmete esitamisel;
  4) käesoleva määruse § 7 sätestatud kohustuse mittetäitmisel;
  5) eluruumi taotleja isikliku avalduse alusel.

  (2) Eluruumi taotleja kustutamise eluruumi üürileandmist taotlevate isikute arvelt otsustab eluasemekomisjon. Eluruumi üürileandmist taotlevate isikute arvelt kustutamine vormistatakse eluasemekomisjoni otsusena.

  (3) Majandusosakond informeerib eluruumi taotlejat tema eluruumide üürileandmist taotlevate isikute arvelt kustutamisest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul eluasemekomisjoni vastava otsuse tegemisest. Kirjalikus teates tuleb näidata arvelt kustutamise alus.

  (4) Kui eluruumi taotleja kustutatakse eluruumi üürileandmist taotlevate isikute arvelt käesoleva määruse §7 sätestatud kohustuse mittetäitmise tõttu, kuid tal on säilinud eluruumi üürileandmist taotleva isikuna arvelevõtmise alused, võib isik uuesti esitada avalduse eluruumi üürileandmiseks.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 9.   Rakendamine

  (1) Pärnu Linnavolikogu 15. aprilli 1999 määrusega nr 15 kinnitatud “Eluruumi või selle kasutusõigust mitteomavate, samuti elamistingimuste parandamisel abi vajavate isikute arvestuse korra” alusel eluruumi taotlejatena arvele võetud isikud jäävad eluruumi taotlejana arvele.

  (2) Sotsiaalosakonnal anda 1 kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest majandusosakonnale üle andmed Pärnu Linnavolikogu 17. juuni 1999 määrusega nr 27 kinnitatud “Sotsiaalkorterite üürile andmise ja kasutamise korra” alusel sotsiaalkorteri taotlejana arvele võetud isikute kohta. Nimetatud isikud jäävad eluruumi taotlejana arvele käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud taotlejana.

§ 10.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. mail 2003.

/otsingu_soovitused.json