HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kuressaare Muusikakooli põhimäärus

Kuressaare Muusikakooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Kuressaare Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.11.2016, 20

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kuressaare Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 19.06.2008 nr 17
RT IV, 13.12.2012, 11
jõustumine 01.07.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.10.2016RT IV, 04.11.2016, 507.11.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34 ja huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel.


1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Kuressaare Muusikakooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab kooli tegevuse õiguslikud alused, kooli liigi vastavalt huviharidusstandardile, kooli tegevuse eesmärgi ja ülesanded, kooli juhtimis- ja õppekorralduse alused, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, kooli finantseerimise alused, alused kooli ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Kooli nimi

  Kooli ametlik ja täielik nimi on Kuressaare Muusikakool. Ametlik lühend puudub.

§ 3.   Kooli asukoht

  Kool asub Kuressaare linnas. Kooli postiaadress on: Komandandi 9 Kuressaare linn, postiindeks 93812, Saare maakond. Kooli kodulehekülg: www.kuressaare.ee/muusikakool.

§ 4.   Kooli tegevuse õiguslikud alused ja kooli liik

  (1) Kool on Kuressaare linna hallatav haridusasutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Kuressaare Linnavolikogu.

  (2) Kool on huvikoolina tegutsev muusikakool, mis registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris ning Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (3) Kooli kõrgemalseisev asutus on Kuressaare Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Kooli tegevust juhendab ja koordineerib linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

  (4) Kool juhindub oma tegevuses Huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, käesolevast põhimäärusest ning muudest kehtivatest õigus- ja haldusaktidest.

§ 5.   Pitsat ja eelarve

  (1) Koolil on Kuressaare linna sümboolikaga pitsat. Pitsati ülemisel äärel on kiri „ KURESSAARE LINN“ ja alumisel äärel kiri „ KURESSAARE MUUSIKAKOOL“.

  (2) Koolil on oma eelarve, mis kinnitatakse Kuressaare Linnavolikogu poolt Kuressaare linnaeelarve osana.

§ 6.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 7.   Asjaajamise alused

  (1) Kooli ajaajamine toimub vastavalt kooli asjaajamiskorrale, mille kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

§ 8.   Kooli sümboolika

  (1) Koolil on oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 9.   Haldusmenetlus

  Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades Huvikooliseaduses ja selle alusel antud õigusaktides märgitud erisusi.

2. peatükk Kooli tegevuse eesmärk ja ülesanded. 

§ 10.   Tegevuse eesmärk

  (1) Kooli tegevuse eesmärkideks on:
  1) anda lastele ja noortele riiklikust huvihariduse raamõppekavast lähtuvalt muusikalist põhiharidust ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks;
  2) kohaliku kultuurielu edendamine eesti kultuuritraditsioonide alusel.

  (2) Vastavalt vajadusele ja võimalustele võib kool anda täiskasvanutele vabahariduslikku muusikaharidust.

§ 11.   Kooli teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Kuressaare linn. Kool võimaldab muusikahariduse omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Kuressaare linnas elukohta omavatele lastele ja täiskasvanutele.

  (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi kooli tingimusel, kui lapse elukohajärgne omavalitsus või muu huvitatud osapool osaleb täies ulatuses kooli õpilaskoha maksumuse kulude katmisel.

§ 12.   Kooli ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) laste ja noorte muusikaalaste võimete avastamine ja kavakindel arendamine ning Kuressaare linna kultuurielu edendamine koostöös teiste organisatsioonide ja asutustega;
  2) muusikaalase koostöö arendamine Kuressaare linna asutuste vahel;
  3) õppetegevuse korraldamiseks lastevanemate ja linnavalitsuse koostöö korraldamine;
  4) tegevuse eesmärkidega seotud projektide algatamine, koostamine ja juhtimine;
  5) kooli töötajatele tööalaste koolituste korraldamine ja neile tingimuste loomine oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
  6) kool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata anda täiskasvanute koolitust, korraldada seminare ja kursusi, arendada kontserttegevust, tegeleda õppematerjalide kirjastamise ja õppevahendite valmistamisega, välja üürida muusikainstrumente ja ruume ning osutada tasulisi teenuseid.

3. peatükk Kooli struktuur 

§ 13.   Struktuur

  (1) Muusikahariduse andmine koolis toimub õppeastmete kaupa:
  1) eelkool 1-2 aastat;
  2) põhikooli noorem aste 1.-4. klass;
  3) põhikooli vanem aste 5.-7. klass;
  4) lisa-aasta(d);
  5) vabaõppe osakond.

  (2) Eelkooli ülesandeks on õpilase suunamine mängult õppimisele ning õpilase muusikaliste eelduste väljaselgitamine ning suunamine õige eriala valikule.

  (3) Põhikoolis toimub loomevõimete kavakindel arendamine ning professionaalse muusikahariduse omandamiseks ettevalmistamine.

  (4) Lisa-aasta(d) on mõeldud õpilastele, kes on edukalt läbinud põhikooli, omavad eeldusi ja on orienteeritud kas aktiivsele osalemisele kultuurielus või professionaalse muusikahariduse omandamisele.

  (5) Vabaõppe osakond - õppetöö toimub individuaalse õppekava alusel, milles on lähtutud õpilase ootustest ja võimetest.

  (6) Koolis õpetatavad õppeained jagunevad:
  1) eriala ained:
klaver, orel, viiul, vioola, tšello, akordion, klarnet, saksofon, flööt, trompet, tromboon, tuuba, eufoonium, kornet, flügerhorn, kitarr, basskitarr, kannel, löökpillid, plokkflööt, kooriklass.
Õpetatavate instrumentide valik sõltub kvalifitseeritud kaadri olemasolust.
  2) üldained:
eriala, noodist lugemine, saate kujundamine;
solfedžo (rütmika);
muusikalugu;
koosmäng (ansambel, orkester);
lisapill;
harmoonia.

  (7) Koolil on oma raamatukogu, mille tegutsemise korra kinnitab direktor käskkirjaga.

4. peatükk Õppekorraldus 

§ 14.   Õppekorralduse üldalused

  (1) Õpe koolis toimub õppuri alus-, põhi-, üldkesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku raamõppekava alusel koostatud kooli õppekava.

  (3) Õpe koolis on tasuline.

  (4) Õppetöö koolis on korraldatud õppeaastate kaupa.

  (5) Õpe koolis toimub individuaalselt ja õpperühmades.

§ 15.   Õpperühmade moodustamine

  (1) Pilliõpe toimub üldjuhul individuaaltundidena.

  (2) Üldainete õpetamiseks moodustatakse klasside kaupa õpperühmad, võimalusel lähtuvalt õpilaste vanusest ja tasemest.

  (3) Õpperühma suuruseks on 6-12 õpilast. Õpperühmade suuruse ja moodustamise täiendavad alused kehtestab vajadusel Kuressaare Linnavalitsus.

§ 16.   Õppekava

  (1) Kool koostab lähtudes huviharidusstandardist ja huviala riiklikust raamõppekavast iga koolis õpetatava huviala kohta oma õppekava, mis registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Õppekavaga sätestatakse:
  1) sisseastumiskatsete nõuded;
  2) õppe eesmärk ja kestus;
  3) õppeainete loendid;
  4) ainekavad.

  (3) Õppekava on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatavate tunnijaotuskava ja tööplaanide koostamiseks.

  (4) Valikainete valikul arvestab kool oma võimalusi ning õpilaste, lapsevanemate ja pedagoogide ettepanekuid.

§ 17.   Õppekava kinnitamine ja muutmine

  (1) Õppekava kinnitab ja teeb selles muudatusi kooli direktor oma käskkirjaga.

  (2) Enne kinnitamist või muutmist peab õppekava eelnõu heaks kiitma kooli õppenõukogu. Õppekava sulgemise või uue õppekava avamise eelnõu tuleb kooskõlastada ka kooli hoolekogu ja Kuressaare Linnavalitsusega.

  (3) Ettepanekuid kooli õppekava muutmiseks, uue kehtestamiseks või olemasoleva kehtetuks tunnistamiseks võivad teha kooli pidaja, hoolekogu või õppenõukogu.

  (4) Kooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

§ 18.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Kooli vastuvõtmise aluseks on lapse seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) avaldus, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 märgitud erisusi.

  (2) Eelkooli võetakse õpilased vastu ilma katseteta.

  (3) Põhikooli noorema astme 1. klassi võetakse õpilane vastu sisseastumiskatsete alusel. Sisseastumiskatsete nõuded sätestatakse kooli õppekavas ning katsete hindamine kooli õpilaste hindamise korras. Otsuse õpilase kooli vastuvõtmise kohta teeb õppenõukogu.

  (4) Põhikooli noorema astme 2.-4. klassi ja vanema astme 5.-7. klassi võetakse õpilane, kes on läbinud mõnes muus muusikakooli riikliku õppekava alusel töötavas koolis eelnevad klassid või on omandanud õppekavas nõutava taseme.

  (5) Lisa-aasta õppesse võetakse õpilane, kes on eelnevalt lõpetanud muusikakooli põhikooli astmes ning soovib õpet jätkata.

  (6) Vabaõpe muusikakoolis toimub isemajandamise põhimõtetel ning vastuvõtul katseid ei toimu.

  (7) Õpilase kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 19.   Kooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast kooli õppekava täitmist.

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 20.   Koolist väljaarvamine

  (1) Õpilane arvatakse õppurite nimekirjast välja:
  1) kooli lõpetamisel;
  2) lapsevanema taotluse alusel.

  (2) Õpilase võib koolist välja arvata:
  1) õppetöös mitteosalemisel või mitterahuldavate õpitulemuste tõttu õppenõukogu ettepanekul;
  2) kui lapsevanema poolt kaetav õppetasu on kahel järjestikusel kuul tasumata;
  3) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu.

  (3) Õpilase kooli nimekirjast väljaarvamise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 21.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

§ 22.   Õppeperiood

  (1) Õppeperiood on vähemalt 175 kalendripäeva, 35 õppenädalat.

  (2) Õppeperioodi arvestusühikud on õppeveerand, õppenädal ja õppetund.

  (3) Õppeperiood jaguneb neljaks õppeveerandiks.

  (4) Õppeveerandite vahel on õppevaheajad, mis kattuvad üldhariduskooli koolivaheaegadega.

  (5) Õppetöö põhivormiks on õppetund. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Kahe järjestiku õppetunni vahel peab olema puhkepaus vähemalt 5 minutit.

  (6) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

§ 23.   Õpilaste hindamine

  Õpilaste hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

5. peatükk Kooli juhtimine 

§ 24.   Direktori pädevus ja ülesanded

  (1) Kooli juhib direktor, kes peab tagama kooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor on aruandekohustuslik kooli pidaja ja tema poolt volitatud ametiisikute ees.

  (3) Direktor:
  1) teeb kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalikud kooli õigusaktide, põhimääruses, direktori töölepingus ja ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) juhatab kooli õppenõukogu;
  3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  5) kinnitab kooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  6) kinnitab kooli õppekava ja selle muudatused või tunnistab õppekava kehtetuks;
  7) koostab kooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja linnavalitsusele kinnitamiseks;
  8) esitab vähemalt üks kord aastas aruande kooli tegevusest hoolekogule ja linnavalitsusele;
  9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) lahendab muid seadusega, kooli põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi.

  (4) Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

§ 25.   Direktori ametisse kinnitamine

  (1) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab Kuressaare Linnavalitsus kooskõlastatult kooli hoolekogu ja õppenõukoguga.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas nõuded erialateadmiste taseme kohta kehtestab Kuressaare Linnavalitsus.

  (3) Töölepingu kooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab Kuressaare linnapea või tema poolt volitatud isik.

§ 26.   Direktori asendamine

  (1) Direktori äraolekul asendab teda õppealajuhataja.

  (2) Direktor määrab isiku, kes asendab direktorit juhul, kui direktor ja õppealajuhataja on ära üheaegselt.

§ 27.   Õppealajuhataja (direktori asetäitja õppealal) ametikoht

  Õppealajuhataja:
  1) osaleb kooli õppekava, tunnijaotusplaani jt. õppekorraldust puudutavate dokumentide ettevalmistamisel;
  2) koostab ja kooskõlastab tunniplaanid;
  3) korraldab õppetööd;
  4) osaleb ainekomisjonide ja osakondade koosolekutel ning juhendab nende tegevust;
  5) kontrollib õppetunde ja õppetööga seotud dokumentide täitmist ja kasutamist;
  6) võtab osa õppetulemuste ja õpilaste arengu hindamisest;
  7) annab pedagoogidele ja lapsevanematele teavet õppekorralduse kohta;
  8) lahendab õppeprotsessis tekkinud eriarvamusi;
  9) teeb kokkuvõtteid õppetulemuste kohta;
  10) direktori äraolekul täidab õppeasutuse esindaja kohuseid jm. asutuse juhile pandud kohustusi.

§ 28.   Õppenõukogu

  (1) Kooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Kooli õppenõukogu liikmeks on kõik kooli pedagoogid.

  (3) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

  (4) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

§ 29.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord õppeveerandis.

  (3) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki liikmeid vähemal viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (5) Õppenõukogu päevakorra teatamine toimub 5 päeva enne koosolekut ja kinnitamine toimub koosoleku alguses.

  (6) Õppenõukogu otsused võetakse vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud lihthäälte enamusega.

  (7) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema vormistatud 3 tööpäeva jooksul koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 30.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu on kooli juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata kooli tegevust ning teha ettepanekuid kooli direktorile ja pidajale kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Hoolekogu moodustab ja selle liikmete arvu määrab Kuressaare Linnavalitsus.

  (3) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub hiljemalt I veerandi lõpus kokku direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees.

  (4) Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Esimehe kandidaadiks seadmiseks peab kandidaat andma suulise nõusoleku.

  (5) Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul kooli direktor.

§ 31.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (3) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.

  (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek 7 tööpäeva jooksul uuesti kokku.

  (5) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi.

  (7) Hoolekogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamuse teel. Hoolekogu vastuvõetud otsused märgitakse hoolekogu protokollis. Hoolekogu otsused on kooli juhtkonnale täitmiseks.

  (8) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll peab olema kättesaadav hiljemalt 3 päeval koosoleku toimumise päevast arvates.

  (9) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

6. peatükk Koolitöötajad ja õppurid 

§ 32.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on pedagoogid (direktor, õppealajuhataja, õpetaja, kontsertmeister) ja mittepedagoogiline personal.

  (2) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ning atesteerimise tingimused ja korra kehtestab Kuressaare Linnavalitsus.

  (3) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt Kuressaare Linnavalitsusega.

  (4) Töötajate kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse kooli töösisekorraeeskirjaga. Töösisekorraeeskirja kinnitab kooli direktor.

  (5) Koolitöötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja töölepingus ja ametijuhendis.

  (6) Juulis on kooli töötajatel kollektiivpuhkus.

§ 33.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) järgima kooli kodukorda;
  2) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

  (3) Kool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

7. peatükk Kooli vara ja finantsmajandus 

§ 34.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Kuressaare Linnavolikogu kehtestatud linnavara valitsemise korra alusel Kuressaare linnalt või teiste isikutelt ja asutustelt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli vara on Kuressaare linna omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Kuressaare Linnavolikogu kehtestatud linnavara valitsemise korra kohaselt.

§ 35.   Kooli finantseerimine

  (1) Kooli finantseeritakse Kuressaare linna eelarvest.

  (2) Kooli eelarve tulud moodustuvad:
  1) riigi- ja linnaeelarve eraldistest;
  2) tuludest, mis saadakse kooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest;
  3) laekumistest sihtasutustelt ja annetustest;
  4) tuludest, mis saadakse kooli õppekavavälisest tegevusest.

  (3) Õppekulude osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta õppetasu. Õppetasu suuruse ja õppetasu maksmisest vabastamise alused kinnitab Kuressaare Linnavalitsus.
[RT IV, 04.11.2016, 5 - jõust. 07.11.2016]

  (4) Kooli kulud kaetakse kooli eelarve tuludest.

  (5) Kooli raamatupidamist peetakse tsentraalselt Kuressaare Linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt.

  (6) Kooli eelarve arvestust peetakse Kuressaare linnaeelarve koosseisus iseseisva tegevusalana.

§ 36.   Aruandlus

  Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning Kuressaare Linnavolikogu ja Kuressaare Linnavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras

8. peatükk Järelevalve 

§ 37.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadus- ministeerium või haridus- ja teadusministri volitusel Saare maavanem.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab kooli pidaja.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

9. peatükk Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 38.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Kuressaare Linnavolikogu ja korraldab linnavalitsus.

  (2) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (3) Kooli ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse kirjalikult lapsevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise ja ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

10. peatükk Lõpp- ja rakendussätted 

§ 39.   Kooli põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  (1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu.

  (2) Põhimääruse või selle muutmise eelnõu töötab välja kooli direktor või linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond. Eelnõu peab enne kinnitamist heaks kiitma Kuressaare Linnavolikogu hariduskomisjon.

§ 40.   Määruse avalikustamine

  Määrus avalikustatakse Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

§ 41.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2008.a.

/otsingu_soovitused.json