HaridusKool

Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Sindi linna koolikohustuslike õpilastekooli kohustuse täitmise tagamiseks rakendavate meetmete kord

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2012, 7

Sindi linna koolikohustuslike õpilastekooli kohustuse täitmise tagamiseks rakendavate meetmete kord

Vastu võetud 14.06.2012 nr 42

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lõike 2, § 13 punkti 1 ja § 14 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Sindi linna elanike registrisse kantud koolikohustuseas olevate õpilaste koolikohustuse täitmise tagamiseks Sindi Linnavalitsuse rakendavate meetmete kord.

§ 2.   Koolikohustuse mõiste

  (1) Koolikohustus on õpilase kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.

  (2) Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui koolikohustuslik isik ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või puudub õppest mõjuva põhjuseta.

§ 3.   Koolikohustuse täitmise tagamisega tegelev struktuuriüksus

  (1) Koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamist ning meetmete rakendamist koolikohustust mittetäivate või koolikohustuse täitmist takistavate isikute suhtes korraldab linnavalitsuse humanitaarteenistus (edaspidi teenistus).

  (2) Teenistuse ametnikud juhinduvad oma tegevuses käesolevast määrusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning teistest õigusaktidest.

§ 4.   Kooli pöördumine teenistuse poole

  (1) Koolil on kohustus pöörduda teenistuse poole vastavate meetmete rakendamiseks, kui kooli rakendatavad meetmed:
  1) ei avalda mõju;
  2) neid ei ole võimalik rakendada põhjusel, et kool ei saa kontakti õpilase ega tema vanemaga või hooldajaga või mõne muu vanema õiguses oleva isikuga (edaspidi vanem).

  (2) Kool esitab taotluse teenistusele peale õppeveerandi lõppemist 5 tööpäeva jooksul kui õpilane on põhjuseta puudunud koolist või õppetundidest ühe õppeveerandi jooksul vähemalt 20% ning kooli rakendatavad meetmed ei ole andnud soovitud tulemust.

  (3) Kooli esitatud kirjalikus taotluses peab sisalduma:
  1) õpilase nimi ja isikukood;
  2) õpilase elukoha andmed;
  3) õpilase vanemate kontaktandmed;
  4) väljavõte e-koolist põhjuseta puudumiste ja hinnete kohta;
  5) õpilase iseloomustus;
  6) kooli rakendatud meetmete loetelu ja kirjeldus;
  7) info suhtlusest õpilase vanemaga.

§ 5.   Teenistuse ametniku rakendatavad meetmed

  (1) teenistuse ametnik rakendab õpilasele järgmisi meetmeid:
  1) vestleb õpilasega, selgitades välja koolikohustuse täitmata jätmise põhjused;
  2) teeb teatavaks õigusrikkumise jätkamise tagajärjed ning vajadusel suunab õpilase täiendava abi saamiseks spetsialisti vastuvõtule;
  3) teeb koolile ettepaneku täiendavate koolikorralduslike meetmete rakendamiseks;
  4) esitab Sindi linna alaealiste komisjonile taotluse alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks.

  (2) teenistuse ametnik rakendab õpilase vanemale järgmised meetmed:
  1) vestleb vanemaga, et selgitada välja õpilase koolikohustuste täitmata jätmise põhjused;
  2) teeb teatavaks õigusrikkumise jätkamise tagajärjed ning vajadusel suunab vanema täiendava abi saamiseks spetsialisti vastuvõtule;
  3) korraldab võimalusel vanemale ja õpilasele perenõustamist;
  4) korraldab kasvatusalaseid koolitusi;
  5) pakub vanemale võimalust tema lapse koolikohustuse täitmise tagamiseks õppida õpilaskoduga koolis;
  6) karistab vanemat rahatrahviga, kui käesolevas paragrahvis eelpool nimetatud meetmed ei ole andnud soovitud tulemust ning õpilane ei ole asunud koolikohustust täitma. Vanemale määratud rahatrahvi võib vanema nõusolekul asendada üldkasuliku tööga, kasvatusalase koolitusega või lapsega koostegevusega. Vanem rakendatakse üldkasulikule tööle
10-50tunni ulatuses, tööst ja õppimisest vabal ajal. Üldkasuliku töö eest tasu ei maksta. Üldkasulikule tööle rakendatud vanemale laienevad töö- ja tervisekaitset reguleerivad õigusaktid. Kui vanem hoidub üldkasulikust tööst kõrvale, pööratakse temale määratud trahv täitmisele.

  (3) Vanemat ei karistata kui:
  1) ta on koolilt või linnavalitsuselt taotlenud koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamist;
  2) ta on kooli või linnavalitsuse teenistuse meetmete rakendamisega nõustunud ning rakendamisel ka aktiivselt osalenud.

  (4) Vanemale määratud rahatrahvi võib vanema nõusolekul asendada üldkasuliku tööga. Vanem rakendatakse üldkasulikule tööle 10-50 tunni ulatuses, tööst ja õppimisest vabal ajal. Üldkasuliku töö eest tasu ei maksta. Kui vanem hoiab üldkasulikust tööst kõrvale, pööratakse tema trahv täitmisele.

  (5) Ühe meetme mittemõjumisel või kohaldamatuse tõttu on teenistuse ametnikul õigus rakendada mõnda teist meedet.

  (6) Juhul kui teenistuse ametnikul ei ole võimalik koolikohustust mittetäitva õpilase ja tema vanemaga kontakti saada võib vastav ametnik:
  1) teha kindlaks õpilase/vanema töökoha olemasolu ja kontaktandmed;
  2) külastada õpilase/vanema elukohta/töökohta/ koos politseiametnikuga;
  3) pöörduda politsei poole õpilase ja tema vanema asukoha kindlaks tegemiseks.

  (7) Väärteomenetlust läbi viiva teenistuse ametniku kinnitab linnapea oma käskkirjaga.

§ 6.   Määrus jõustub 19. juunil 2012.

Aleksander Kask
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json