ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2012, 14

Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 16.03.2010 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord reguleerib Varstu vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide üürile andmist ja sotsiaaleluruumide taotlemist, taotluste menetlemist, üürile andmist ning kasutamist.

 (2) Sotsiaaleluruumide üürileandmisega täidab Varstu vald sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohustust anda eluruum isikutele, kelle elukohana Eesti Rahvastikuregistris on registreeritud Varstu vald ja kes ise ei ole suutelised ja võimelised seda endale või oma perekonnale tagama.

 (3) Sotsiaaleluruum on sotsiaalteenust vajava isiku kasutusse antav munitsipaalomandis olev erastamisele mittekuuluv korter või muu eluruumidele esitatavatele nõuetele vastav ruum või elamu, mille volikogu on tunnistanud sotsiaaleluruumiks.

§ 2.  Sotsiaaleluruumi taotlejad

 (1) Sotsiaaleluruumi taotlejaks võivad olla alaliselt Varstu vallas elavad isikud, kes on kantud Varstu valla elanike registrisse ning kes ei ole ise suutelised ega võimelised endale või oma perekonnale eluaset tagama.

 (2) Sotsiaaleluruumi võivad taotleda:
 1) eakad, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
 2) vähekindlustatud ja kriisipered, kes vajavad regulaarseid sotsiaalteenuseid;
 3) isikud, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
 4) asenduskodust või hooldusperest elluastujad, kes enne asenduskodusse või hooldusperesse suunamist elasid alaliselt Varstu valla haldusterritooriumil;
 5) kinnipidamiskohast vabanenud, kes enne kinnipidamisasutusse paigutamist elasid alaliselt Varstu valla haldusterritooriumil ja kelle eluruum ei ole säilinud;
 6) teised isikud mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel.

§ 3.  Sotsiaaleluruumi taotlemine ja eraldamine

 (1) Sotsiaaleluruumi taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles põhjendab oma taotlust.

 (2) Vallavalitsus vaatab laekunud avalduse läbi hiljemalt kuu aja jooksul ja teatab otsusest avaldajale.

 (3) Sotsiaaleluruumi eraldamise kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (4) Sotsiaaleluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks on vallavalitsuse poolt sõlmitav tähtajaline üürileping.

 (5) Üürniku põhjendatud avalduse alusel võib vallavalitsus üürilepingut pikendada üürilepingu tähtaja lõppemisel või sotsiaaleluruumi vajaduse säilimisel. Sotsiaaleluruumi üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused.

 (6) Üürilepingu lõpetamine:
 1) Sotsiaaleluruumi üürnikul on õigus üürileping lõpetada enne tähtaja möödumist teatades sellest 30 päeva ette;
 2) Vallavalitsus võib sotsiaaleluruumi üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada juhul, kui sotsiaaleluruumi üürnik ja temaga koos elavad isikud rikuvad üürilepingu tingimusi ja/või teiste üürnike rahu, teatades sellest üürnikule ette vähemalt 30 päeva enne üürilepingu lõpetamist.

 (7) Tasu sotsiaaleluruumi kasutamise eest (üür) vastavalt vallas kehtestatud hindadele ja muud tasumisele kuuluvad kommunaalkulud määratakse kindlaks üürilepingus. Arvestades isiku või perekonna sissetulekut ja seadusjärgsete hooldajate olemasolu võib sotsiaaleluruumi üürile anda osalise soodustusega.

 (8) Vallavalitsusel on õigus hoida sotsiaaleluruume reservis erakorraliste olukordade jaoks.

§ 4.  Sotsiaaleluruumi kasutamise kord

 (1) Sotsiaaleluruumi üürnik peab eluruumi kasutama hoolikalt ja vastavalt sihtotstarbele ning arvestama teiste majaelanike ja naabrite huvidega.

 (2) Sotsiaaleluruumi töövõimeline üürnik on kohustatud otsima endale alalist elamispinda.

 (3) Sotsiaaleluruumi üürnikul ei ole õigust üüripinda erastada ega allüürile anda.

 (4) Sotsiaaleluruumi kasutajad kohustuvad hoidma korras oma eluruumi, korteri või maja üldkasutatavad ruumid ning maja ümbruse.

 (5) Sotsiaaleluruumi üürnikul on õigus majutada temale üürile antud pinnale oma abikaasat, alaealisi lapsi ja sotsiaaleluruumi taotlemise avalduses märgitud teisi isikuid.

 (6) Sotsiaaleluruumi üürilepingu tähtaja möödumisel on üürnikul õigus taotleda üürilepingu pikendamist.

 (7) Sotsiaaleluruumi kasutaja, kes pahatahtlikult viivitab eluruumi eest tasumisega või rikub ühiselu reegleid ja ei suuda pidada üldkasutatavates ruumides korda, võidakse paigutada ümber vähem heakorrastatud sotsiaaleluruumi või lõpetatakse üürileping elamispinda vastu andmata.

 (8) Sotsiaaleluruumi kasutaja on kohustatud hüvitama üürniku või temaga koos elevate isikute süü läbi sotsiaaleluruumi või selles asuvate seadmete ja kinnistu rikkumisega tekitatud kahjud.

 (9) Sotsiaaleluruumi kasutajad on kohustatud andma üürilepingu lõppemisel sotsiaaleluruumi vallale üle samas seisukorras kui see oli üürilepingu sõlmimisel (v.a. normaalne kulumine).

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Varstu Vallavolikogu 08.02.2000 määrus nr 9 «Sotsiaalkorteri andmise ja kasutamise kord».

 (2) Määrus jõustub 01. aprillil 2010 a.

Ale Sprenk
Volikogu esimees