Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Võru linna logo ja tunnuslause kasutamise kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2012, 26

Võru linna logo ja tunnuslause kasutamise kord

Vastu võetud 28.11.2012 nr 23

Määrus kehtestatakse Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012. a määruse nr 1 "Võru linna põhimäärus" § 10 lg 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Võru linna logo (edaspidi logo) ja Võru linna tunnuslause (edaspidi tunnuslause) kasutamise kord (edaspidi kord).

§ 2.   Logo ja tunnuslause kasutamine

  (1) Logo ja tunnuslauset kasutatakse Võru linna tutvustavatel trükistel, üritustel, suveniiridel, linna esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, plakatitel, meedias jmt kohtades.

  (2) Logo ja tunnuslause on üldjuhul vabalt ja tasuta kasutatav igaühe poolt, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 ja paragrahvi 11 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

  (3) Keelatud on logo ja tunnuslause kasutamine tubakatoodetel ja alkohoolsete jookidel ning nende reklaamimisel.

  (4) Logo ja tunnuslause kujutist on võimalik alla laadida Võru linna veebilehelt.

§ 3.   Logo

  (1) Kinnitada tunnusgraafika vastavalt lisale.

  (2) Logol on kujutatud Võru linn ümbritseva looduskeskkonnaga, milleks on mägine maa, sügavad järved ja parasjagu päikest.

  (3) Logo elemendid on valgel taustal tumekollane päikesekujutis, helesinine pilvekujutis, tumeroheline mägise maa kujutis, sinine järvekujutis ja tumekollane tekst "VÕRU", "VÕRU LINN", "VÕRU LINN ANNO DOMINI 1784" või "VÕRO".

  (4) Logo kasutamisel koos võrukeelse tunnuslausega on logo all olev tekst "VÕRO".

  (5) Võru linna logo on Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) omand.

§ 4.   Tunnuslause

  (1) Võru linna tunnuslause on "Üts Ummamuudu liin" (üks isemoodi linn).

  (2) Tunnuslause inglise keeles on "A bit different".

  (3) Tunnuslause kannab endas positiivset ja südamlikku hõngu, väärtustab Võrus elavaid sõbralikke ja avatuid inimesi ning väljendab Võrule omast elamise ja olemise viisi, piirkonnas kasutatavat murdekeelt, omanäolist puitarhitektuuri, kaunist loodust, rahva positiivset suhtumist "umasse" ja "häässe" ning omakultuuri tervikuna.

  (4) Võru linna tunnuslause on linnavalitsuse omand.

§ 5.   Logo proportsioonid, suurus ja tüpograafia

  (1) Logo pikkuse ja laiuse suhe on 1:1.

  (2) Logo elemendid, nende omavahelised proportsioonid ja põhivärvid on muutumatud ning säilivad mistahes mõõtude juures, välja arvatud käesoleva korra paragrahvi 6 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

  (3) Logo suuruse vähendamisel peab tekst "VÕRU LINN ANNO DOMINI 1784" olema loetav. Juhul, kui tekst "VÕRU LINN ANNO DOMINI 1784" muutub loetamatuks, kasutatakse vaid teksti "VÕRU LINN", "VÕRU" või "VÕRO".

  (4) Logo tekstiosa kirjatüüp on Bernhard Bd Sn BT.

  (5) Tekst "ANNO DOMINI 1784" on alati tekstist "VÕRU LINN" järgneval real ja kirjafondi suurus on ½ väiksem tekstist "VÕRU LINN".

§ 6.   Logo värvilahendus

  (1) Logo neli põhivärvi on tumekollane, helesinine, tumeroheline ja sinine.

  (2) Logo kasutatakse üldjuhul valgel taustal. Kasutades värvilist tausta, asendatakse logo helesinine värv valge värviga, teised värvid jäetakse samaks.

  (3) Logo kujutist võib kasutada kontuurina, halltoonides või neljavärvilisena.

  (4) Neljavärvilise trüki korral lähtutakse PANTONE värvisüsteemi või CMYK värvimudeli koodidest järgmiselt:
  1) tumekollase värvikood on PANTONE 7406 PC või C 0%, M 18%, Y 100%, K 0%;
  2) helesinise värvikood on PANTONE 290 PC või C 25%, M 2%, Y 0%, K 0%;
  3) tumerohelise värvikood on PANTONE 555 PC või C 75%, M 0%, Y 60%, K 55%;
  4) sinise värvikood on PANTONE 3005 PC või C 100%, M 34%, Y 0%, K 2%.

  (5) Logo kasutamisel halltoonides ehk must-valge skaalal, lähtutakse musta värvi sisalduse %-dist must-valge skaalal järgmistelt:
  1) päike ja tekst 30% musta;
  2) taevas 20% musta;
  3) mäed 70% musta;
  4) järv 50% musta.

  (6) Logo kasutamisel kontuurina võib kontuurivärv olla nii must kui värviline.

§ 7.   Tunnuslause tüpograafia ja värvilahendus

  (1) Tunnuslauset võib kasutada koos Võru linna vapiga, logoga või eraldiseisvalt.

  (2) Tunnuslause kirjatüüp on Freehand 575 PT.

  (3) Tunnuslause tekst peab olema loetav.

  (4) Tunnuslause kasutamisel koos logoga peab tunnuslause värv olema tumeroheline vastavalt korra paragrahvi 6 lõike 4 punktile 3.

§ 8.   Kasutamisloa taotlemine

  (1) Logo või tunnuslause kasutamiseks, erinevalt käesolevas korras logole ja tunnuslausele sätestatud nõuetest, esitatakse linnavalitsusele kirjalik taotlus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud regulatsiooni ei rakendata linnavalitsusele ja tema hallatavatele asutustele.

  (3) Kasutamisloa taotluses märgitakse logo ja tunnuslause kasutusala, tiraaži suurus ning kasutamisloa soovitav tähtaeg. Taotlusele lisatakse mõõtkavas logo kujundus.

§ 9.   Kasutamisloa taotluse menetlemine ja kasutamisloa väljastamine

  (1) Linnavalitsus vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ning vajadusel kasutustasu suuruse kohta ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (2) Linnavalitsus annab või keeldub kasutamisloa andmisest korraldusega.

§ 10.   Kasutamisleping

  Korralduse alusel sõlmib linnavalitsus logo ja tunnuslause kasutamise taotlejaga kasutamislepingu, milles märgitakse logo ja tunnuslause kasutusala, tiraaži suurus, kasutamise tähtaeg ning vajadusel kasutamistasu suurus ja muud olulised lepingutingimused.

§ 11.   Kasutamise maksumus

  (1) Logo ja tunnuslause kasutamisel ärilistel eesmärkidel määratakse tasu suurus korra paragrahvis 8 nimetatud lepingus.

  (2) Kasutamislepingus võib kokku leppida logo ja tunnuslause kasutamise eest tasumise taotleja poolt toodetud või tellitud logo ja tunnuslauset kandvate esemetega.

§ 12.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet logo ja tunnuslause kasutamise korra üle teostab linnavalitsus (ametiasutusena).

  (2) Logo ja tunnuslause kasutamisel vastava loata, Võru linna mainet kahjustaval viisil või vastuolus käesolevas korras sätestatuga, on Võru Linnavalitsusel õigus nõuda kasutajalt logo või tunnuslause kasutamise lõpetamist ning tekitatud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, hüvitamist vastavalt "Võlaõigusseadusele".

§ 13.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 11. veebruari 2004. a määrus nr 2 "Võru linna slogani kasutamise korra kinnitamine" (KO 2004, 72, 645).

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 10. detsembril 2012.

Jüri Kaver
Linnapea

Ülle Müürsepp
Linnasekretär

Lisa Tunnusgraafika

/otsingu_soovitused.json