HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Kehra Kunstidekooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja kord

Kehra Kunstidekooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Anija Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2013, 2

Kehra Kunstidekooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.11.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lg 1, Anija Vallavolikogu 30.04.2009 määruse nr 114 „Vallavolikogu pädevuse delegeerimine“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Kehra Kunstidekooli (edaspidi kool) õpilaste vastuvõtmise, väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimusi ning korda.

  (2) Kooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise korra (edaspidi kord) eelnõu valmistab ette kooli direktor.

  (3) Korra eelnõu ning muudatused selles arutatakse läbi kooli õppenõukogus ja hoolekogus.

  (4) Kord avalikustatakse valla ja kooli veebilehel.

§ 2.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Kooli vastuvõtmise aluseks on lapse seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) või täisealise õpilase vormikohane avaldus.

  (2) Avalduse vormi kinnitab kooli direktor.
  1) Esitades avalduse võtab lapse seaduslik esindaja või täisealine õpilane vastutuse õppetasu õigeaegse tasumise eest.
  2) Oma allkirja ja andmete esitamisega annab lapse seaduslik esindaja või täisealine õpilane nõusoleku nende andmete esitamiseks Maksu- ja Tolliametile.

  (3) Põhikooli 1. klassi võetakse õpilane vastu sisseastumiskatsete tulemuste alusel. Sisseastumiskatsed toimuvad juuni algul ja augusti lõpus. Sisseastumiskatsete tulemustest lähtuvalt valib komisjon välja paremate eeldustega õpilased.

  (4) Sisseastumiskatsete korraldamiseks moodustab direktor komisjoni.

  (5) Muusikakooli vastuvõtu katsetel hinnatakse õpilast kuue hindega (laulmine, rütm, kuulmine- helide järelelaulmine-tabamine, mälu, harmooniline kuulmine, koordinatsioon), millede summeerimisel arvestatakse välja keskmine hinne.

  (6) Kunstikooli 1. klassi kandidaadid teevad joonistamises proovitöö.

  (7) Otsuse õpilase 1. klassi vastuvõtmise kohta teeb õppenõukogu.

  (8) Põhikooli 2.- 7. klassi võetakse ka õpilasi, kes mõnes teises muusika- või kunstikoolis on läbinud eelnevad klassid. Selleks peab õpilase seaduslik esindaja lisaks avaldusele lisama muusika- või kunstikooli tunnistuse ja eriala individuaaltööplaani koopia.

  (9) Juhul kui õpilane, kes on mõnes teises muusika- või kunstikoolis õppekava alusel läbinud eelnevad klassid, ei vasta Kehra Kunstidekooli õppekava nõuetele, määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane jätkab õpinguid arvestades õpilase seni omandatud muusika- või kunstiharidust.

  (10) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli õpilasi väljaspoolt teeninduspiirkonda juhul, kui lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb huvihariduse kulude katmisel või lapse seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse. Kui kulude katmisel osaleb teine omavalitsus, siis väljastab ta garantiikirja.

  (11) Täiskasvanute õpe toimub isemajandamise põhimõtetel ning vastuvõtul katseid ei toimu.

  (12) Anija Vallavalitsus edastab koolile õpilaskohtade arvu muusikakooli (sh üldkultuurilise õppe) ja kunstikooli lõikes eraldi hiljemalt eelneva õppeaasta 01. juuniks.

  (13) Õpilase kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga hiljemalt alanud õppeaasta 14. septembriks või õppeaasta keskel 10 tööpäeva jooksul pärast avalduse esitamist.

§ 3.   Koolist väljaarvamine

  (1) Õpilane arvatakse koolist välja:
  1) kooli või õppeastme lõpetamisel;
  2) muudel põhjustel.

  (2) Õpilase võib koolist välja arvata:
  1) kui õpilane on õppetööst põhjuseta puudunud vähemalt 25% õppetundide arvust ühel õppeveerandil;
  2) mitterahuldavate õpitulemuste või õppeajal ilmnenud perspektiivituse tõttu;
  3) kui õppetasu on kolmel järjestikusel kuul tasumata;
  4) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu.

  (3) Õpilase kooli nimekirjast väljaarvamise aluseks on:
  1) lapsevanema või täisealise õpilase avaldus § 3 lg 1 p 2 puhul;
  2) õppenõukogu otsus § 3 lg 1 p 1, lg 2 p-de 1, 2 ja 4 puhul;
  3) hoolekogu otsus § 3 lg 2 p 3 puhul.

  (4) Õpilase koolist väljaarvamise vormistab direktor käskkirjaga.

  (5) Koolist väljaarvamisest informeeritakse õpilast ja lapsevanemat või õpilase seaduslikku esindajat.

§ 4.   Kooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja lõpueksamite sooritamist.

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõputunnistus, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Anija Vallavalitsuse 23.02.2010 määrus nr 5 “Kehra Kunstidekooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja kord”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Tiit Tammaru
Vallavanem

Annika Voosel
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json