HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Munitsipaalhuvikooli pedagoogide kvalifikatsioonile esitatavad nõuded

Väljaandja:Anija Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2013, 4

Munitsipaalhuvikooli pedagoogide kvalifikatsioonile esitatavad nõuded

Vastu võetud 19.05.2009 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, huvikooli seaduse § 15 lg 1 ja § 18 lg 1, Kehra Kunstidekooli põhimääruse § 9 lg 1, Anija Vallavolikogu 30.04.2009 määruse nr 114 „Vallavolikogu pädevuse delegeerimine“ alusel ja arvestades Haridus- ja Teadusministeeriumi 29.01.2009 kirja nr 6-3/3419.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Anija valla munitsipaalhuvikoolis (edaspidi huvikool) õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajatele (edaspidi pedagoogid) esitatavad kvalifikatsiooninõuded, kirjeldades nõutavat haridustaset, kutse-, eri- ja ametialast ettevalmistust ning kvalifikatsioonile esitatavate nõuete täitmist tagavate kursuste või/ja juhtimisalase koolituse läbimist.

§ 2.   Pedagoogid

  Pedagoogid käesoleva määruse tähenduses on Anija valla huvikoolis töötavad huvikooli direktor, õppealajuhataja, õpetaja ja kontsertmeister.

§ 3.   Pedagoogide kvalifikatsioonile esitatud nõuete täitmiseks vajalikud kursused

  Pedagoogide kvalifikatsioonile esitatud nõuete täitmiseks vajalikud kursused läbitakse kõrgkoolide juures, kursuste õppekavad peavad olema registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis.

§ 4.   Pedagoogide atesteerimine

  (1) Pedagoogide atesteerimisel lähtutakse haridusministri 02.10.2002 määrusest nr 69 „Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“.

  (2) Huvikooli pedagoog-metoodiku ametijärku omistab Anija Vallavalitsuse moodustatud atesteerimiskomisjon.

2. peatükk KVALIFIKATSIOONILE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 5.   Direktor

  Direktori kvalifikatsioonile esitatavad nõuded on järgmised.
  1) huvikooli tegevusega seotud erialane või pedagoogiline kõrgharidus, vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö kogemus ja läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) muu huvikooli tegevusega seotud kõrgharidus, vähemalt 5-aastane pedagoogilise töö kogemus ja läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 6.   Õpetaja

  Õpetaja kvalifikatsioonile esitatavad nõuded on järgmised.
  1) muusikaline või kunstialane pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või
  2) muusikaline või kunstialane kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud või läbimisel vähemalt 160-tunnine pedagoogikakursus või
  3) muu huvikooli tegevusega seotud kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud või läbimisel 160-tunnine pedagoogika kursus.

§ 7.   Kontsertmeister

  Kontsertmeistri kvalifikatsioonile esitatav kvalifikatsiooninõue on muusikaline kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidus klaveri erialal.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määruse jõustumisel huvikoolis töötav kvalifikatsioonile esitatud nõuetele mittevastav pedagoog loetakse kvalifikatsioonile esitatud nõuetele vastavaks kuni 31. detsembrini 2010.

  (2) Kvalifikatsioonile esitatud nõuetele vastava pedagoogi puudumisel on kooli pidajal ja/või huvikooli direktoril õigus pedagoogina kuni üheks aastaks tööle võtta töötaja, kes omab vähemalt keskharidust.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 20. mail 2009.

Jüri Lillsoo
Vallavanem

Annika Voosel
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json