Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Kihelkonna valla kalmistu eeskiri

Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2013, 24

Kihelkonna valla kalmistu eeskiri

Vastu võetud 10.01.2007 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Kihelkonna kalmistu (edaspidi kalmistu) eeskiri sätestab Kihelkonna alevikus asuva ja Kihelkonna Vallavalitsuse omandis oleva kalmistu haldamise ja kasutamise korra.

  (2) Kalmistu haldamisel ja kasutamisel juhindutakse EV õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast. Kalmistu on ajaloomälestistena riikliku kaitse all ja seal tuleb täiendavalt arvestada ka kaitsekohustuse teatises märgitud kitsendusi.

  (3) Kalmistu eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile kalmistul viibijatele.

  (4) Kalmistu on avatud iga päev.

  (5) Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
kalmistu - üldkasutatav territoorium, mis on ette nähtud surnud inimeste matmiseks. Kalmistu juurde kuuluvad kalmistu funktsioneerimiseks vajalikud hooned ja rajatised;
hauaplats - maa-ala kalmistul, mis eraldatakse taotlejale surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest hauakohast;
matmise kvartal - kalmistu territoriaalse jaotuse üksus;
hauaplatsi valdaja - isik, kelle valdusse hauaplats on kalmistu haldaja poolt antud;
matmisraamat - matmise registreerimise raamat;
ajaloo- ja kunstimälestised - ajalooliste isikute hauad või hauaplatsid, sepisaiad ja -ristid, skulptuurid, hauaplaadid.

§ 2.   HAUAPLATSIDE ERALDAMISE JA MATMISE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD

  (1) Hauaplatside eraldamisega tegeleb kalmistutöötaja.

  (2) Hauaplats eraldataks surmatunnistuse ettenäitamisel.

  (3) Kalmistutöötaja peab taotlejale kalmistul hauaplatsi asukoha kätte näitama ja märkima kohapeal platsi mõõdud. Hauaplats eraldatakse vastavalt matja soovile ühe või kahekohalisena, vajadusel ja võimalusel enamakohalisena (nn perekonna hauaplatsid). Ühekohalise hauaplatsi mõõtmed on 2,3x1,5 meetrit, kahekohalisel 2,3x2,5meetrit jne.
Vahemaa hauaplatside vahel nii külgede kui otste suunas peab olema vähemalt 30 cm, kuid mitte rohkem kui 50 cm. Haua kaevamine ilma kalmistutöötaja kooskõlastuseta on keelatud!

  (4) Matmise aeg kooskõlastatakse kalmistutöötajaga. Üldjuhul peab eelseisvast matmisest
kalmistuvahile ette teatama vähemalt üks ööpäev. Riiklikel pühadel matmisi reeglina ei toimu. Matmine on lubatud ainult valgel ajal, üldjuhul kell 10.00 - 17.00.

  (5) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema minimaalselt 2,0 meetrit, urniga mattes 1,0 m.

  (6) Kirstud peavad üldjuhul olema kergesti kõdunevast materjalist, vastasel juhul tehakse märge matmise registrisse.

  (7) Mattes tuleb järgida põlist matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda traditsiooniliselt ida-lääne suunas (maetava pea läänes) ja hauatähis asub haua peatsis.

  (8) Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda vaid Eesti Vabariigi seadustes ette nähtud juhtudel ja korras Kihelkonna Vallavalitsuse kirjalikul loal ja kooskõlastatult tervisekaitsetalitusega. Omavoliline haudade avamine on kriminaalkuritegu.

  (9) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ja taaspaigaldamine toimub matja poolt ja tema kulul.

  (10) Hauaplatsi korrastab pärast matmist matja. Matja korrastab või hüvitab ka matmise käigus kõrvalolevatele haudadele ja teedele tekitatud kahjustused hiljemalt 2 päeva jooksul peale matmist.

  (11) Haua kaevamisel väljatulnud säilmed tuleb matta samasse hauda kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata.

  (12) Pealematmine võib toimuda 25 aasta möödumisel eelnevast matmisest. Perekonna hauaplatsile võib pealematmine toimuda 15 aasta möödumisel eelmisest matmisest. Kultuurilooliste isikute haudadele on pealematmine keelatud.

  (13) Matmiseks laenutatud inventar (äärelauad, labidad, haudalaskmise lindid) tagastatakse pärast matmist kalmistutöötajale.

§ 3.   KALMISTU SISEKORRANÕUDED

  (1) Matja on kohustatud tähistama haua hauatähisega, millel peavad olema vähemalt maetu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surma-aastad.

  (2) Hauatähised on:
  1) hauarist kõrgusega maapinnast kuni 120 cm;
  2) hauakivi (hauaplaat) kõrgusega maapinnast kuni 75 cm;
  3) hauasammas kõrgusega maapinnast kuni 120 cm.

  (3) Hauarajatised on:
  1) hauaplatsi piirdeaed (lubatud maksimaalne kõrgus 50 cm);
  2) hauaplatsi piirav äärekivi;
  3) valatud betoonrant;
  4) hauaplatsile istutatavad põõsad ja hekk;
  5) istepink.

  (4) Hauatähised, rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires v.a. istepink.

  (5) Hauaplatsi valdaja paigaldatud hauatähised ja rajatised on tema omand. Omanik on kohustatud korrastama hauatähised, rajatised ja kalmud. Hauatähiste hooldamisel tuleks eelnevalt nõu küsida muinsuskaitseinspektorilt.

  (6) Hauaplatsi haljastus peab olema madal, istutada tohib puid-põõsaid, mille kõrgus täiskasvanult ei ületa kahte meetrit.

  (7) Puude mahavõtmine kalmistul võib toimuda vaid komisjoni (komisjoni koosseis: muinsuskaitseinspektor, keskkonnakaitseinspektor, omavalitsuse metsandusspetsialist, vallavalitsuse esindaja ja vastava mälestise omanik) loaga;

  (8) Kalmistu inventar kuulub Kihelkonna Vallavalitsusele ja see tuleb peale kasutamist panna kuuri, kastekannud võib jätta ka veevõtukohale.

  (9) Kalmistu territooriumil on keelatud:
  1) suusatada, kelgutada, sõita jalgrattaga ja mootorsõidukitega. Erandjuhul võib mootorsõidukitega kalmistule sissesõit toimuda vaid kalmistutöötajaga kooskõlastatult.
  2) jalutada koeri ja teisi koduloomi
  3) omavoliliselt laiendada hauaplatse või hõivata või tähistada võõraid ja hooldamata hauaplatse.
  4) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu
  5) pruukida alkoholi
  6) risustada, rikkuda ja rüüstada hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi
  7) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohta, kalme, hauatähiseid ja -rajatisi
  8) ladustada olmejäätmeid
  9) murda puude oksi, lilli või muul moel kahjustada kalmistu taimestikku
  10) matta loomi
  11) põletada kulu
  12) teha omavoliliselt lõkkeid

§ 4.   KALMISTU HEAKORRANÕUDED

  (1) Kalmistu üldise heakorraga tegeleb kalmistutöötaja, kelle tööülesanded on sätestatud kalmistutöötaja ametijuhendis.

  (2) Hauaplatsi valdaja on kohustatud hoidma korras hauaplatsi ja selle ümbruse. Hauaplatsi ümbruses vähemalt 0,50 meetri ulatuses tuleb riisuda lehed, niita muru, koristada prügi.

  (3) Hauaplatsi valdaja on kohustatud oma koristusalalt tekkinud prügi toimetama kalmistu prügilasse. Prügi panemine selleks mitteettenähtud kohta (nt haudadevahelistele aladele, aia äärde) on rangelt keelatud.

  (4) Kalmistu prügilas peab toimuma jäätmete ladestamine liigiti: konteinerisse tuleb panna mittepõlev ja -lagunev prügi (küünlad, kunstlilled, metallesemed, klaas), eraldi hunnikutesse tuleb ladestada põlevad jäätmed (lehed, pärjad, oksad) ning haudadelt kogutud liiv ja muld.

§ 5.   EESKIRJA RIKKUJA VASTUTUS

  (1) Eeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² ja § 66³ lõigete järgi.

  (2) Eeskirja rikkumiste kohtuväline menetleja on Kihelkonna Vallavalitsus, Saare Politseiprefektuur või Keskkonnainspektsioon.

§ 6.   RAKENDUSSÄTTED

  Määrus jõustub 15.01.2007.a.

Karl Teär
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json