Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Ridala valla teedel talihoolduse teostamise kord

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2013, 57

Ridala valla teedel talihoolduse teostamise kord

Vastu võetud 26.11.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 punkti 5; teeseaduse § 25 lg 3 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a. määruse nr 45 "Tee seisundinõuded" alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määruse alusel korraldatakse lumetõrjet Ridala valla kohalikel teedel ning avalikult kasutatavates parklates. Määrusega kehtestatakse avalikuks kasutamiseks määramata erateedel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja kord.

§ 2.  Kasutatavad mõisted

  Käesolevas määruses kasutatavad mõisted:
 1) valla kohalikud teed - Ridala valla omandis olevad teed ja tänavad või Ridala Vallavolikogu otsusega erateed, mille avalikuks kasutamiseks on sõlmitud vastav leping;
 2) eratee - tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal;
 3) rasked ilmaolud - katkematu lumesadu, mille jooksul sajab vähemalt 10 cm lund 4 tunni jooksul või lumesadu, mille jooksul sajab vähemalt 5 cm 4 tunni jooksul, kui samaaegselt õhutemperatuur on alla -2 oC ja on tugev tuul puhanguti üle 8 m/s lumesaju ajal ning sadav kuiv lumi tekitab tuisuvaalud üle kriitilise lumekihi paksuse;
 4) hooldustsükli aeg - ajavahemik, mille jooksul taastatakse nõutav seisunditase;
 5) lumetõrje - lume eemaldamine teelt;
 6) talihooldus - libedusetõrje, lumetõrje, kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ja karestamine, lume äravedu ning liikluskorraldusvahendite hooldamine;
 7) valla alaline elanik - isik, kes Eesti rahvastikuregistri andmetel elab Ridala vallas;
 8) tellija - Ridala Vallavalitsus;
 9) töövõtja - lumetõrje teostaja, kes on välja valitud hanke või vähempakkumiste korras.

§ 3.  Talihoolduse teostamine

 (1) Talihoolduse teostamiseks on valla kohalikud teed ja avalikuks kasutamiseks määramata erateed jaotatud piirkondadeks ning tööde teostajad valitakse välja hanke või vähempakkumiste korras.

 (2) Piirkondade loetelu, töövõtjate nimed ja kontaktandmed avalikustatakse Ridala valla kodulehel.

§ 4.  Tasuta lumetõrje teostamine

 (1) Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Ridala vallas asuva kinnistu omanikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud Ridala vallas või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kellel on sõlmitud korraldatud jäätmeveoga liitumise leping ja jäätmete graafikujärgne vedu toimub perioodil 01. detsember - 31. märts.

 (2) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
 1) erateel, mis viib majapidamiseni, mis Eesti rahvastikuregistri kohaselt ei kuulu Ridala vallas registreeritud isikule;
 2) erateel, mis viib majapidamiseni, kus puudub korraldatud jäätmeveoga liitumise leping või sõlmitud korraldatud jäätmeveoga liitumise lepingu alusel ei toimu jäätmete graafikujärgne vedu perioodil 01. detsember - 31. märts;
 3) erateel, kus kinnistul asuva eluhooneni on avalikust teest vähem kui 50 m või õueala alguseni on vähem kui 25 m mööda nimetatud erateed;
 4) õuealal;
 5) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
 6) taotleja ettepanekul, kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õiguseid.

 (3) Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada ka selleks mittekvalifitseeruvate erateede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused. Vastavate mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas taotleja või tema leibkonna halba tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset olukorda või muid sarnaseid olukordi.

§ 5.  Talihoolduse põhimõtted

 (1) Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumesadu, jäide, tuisk jne) korral.

 (2) Talihoolduse alla kuulub lumetõrje, kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ja karestamine, vajadusel lume äravedu ja teeäärsete lumetõrjevallide lükkamine.

 (3) Töövõtja teeb hanke objektiks olevatel teedel ja tänavatel lumetõrjet viisil, mis vastab majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45 „Tee seisundinõuded“ lisades toodud seisunditaseme nõuetele ning lisatud eritingimustele:
 1) Hooldustsükli lõpuks peavad tee talvised seisundinõuded (sahatud teepind, kinnisõidetud lumi jm) olema taastatud. Valla kohalike teede täielikuks puhastamiseks on aega 12 tundi ja erateede täielikuks puhastamiseks on aega 24 tundi lumesaju või tuisu lõpust. Raskete ilmastikuolude korral võib hooldustsükli aeg pikeneda.
 2) Hooldustsükli ajal alustatakse lumetõrjet koheva lume korral alates 10 cm lumekihi paksusest teedel ja alates 8 cm lumekihi paksusest tänavatel ning sulalume ja lörtsi korral alates 6 cm lumekihi paksusest teedel ja tänavatel või tellija esindaja korraldusel.
 3) Hädaolukorras (päästeameti, kiirabi või politsei väljakutse korral) on töövõtja kohustatud tegema lumetõrjet vajalikul teelõigul koheselt vastavalt vajadusele ja osadel tellija poolt näidatud teedel on töövõtja kohustatud tegema lumetõrjet vastavalt kokku lepitud päevadel ja kellaaegadel.
 4) Avalike teedega külgnevatele põldudele lumetõrjevallide lükkamine tuleb kooskõlastada maaomanikega.
 5) Lumevallide vahe kohalikul teel peab olema vähemalt 5 m või kitsamal teel vähemalt sõiduraja laius.
 6) Kattega teedel lumetõrjega, roobaste ja ebatasasuste likvideerimisega ei tohi kahjustada katet.
 7) Tellija korraldusel peab olema valmidus lükata sulalund vältimaks selle kinni sõitmist ja rööbaste tekkimist.
 8) Lumetõrje töid tuleb vajadusel teostada ka öösel peale lumesadu ning tuisku. Valla kohalikel teedel, mida läbivad õpilasbussiringid, peavad lumetõrje tööd olema teostatud hiljemalt tööpäeva hommikul kella 07.00-ks.
 9) Tellija ei finantseeri majapidamiste (sh ettevõtete) õuealade (platside) lahti lükkamist v.a kortermajade ümbrused ja muud tellijaga kokku lepitud alad.
 10) Tellija ei korralda transpordivahendite lumest väljatõmbamist.
 11) Ristumised teedel (riigi, valla-, erateed) peavad olema puhastatud.
 12) Lumetõrjet tuleb teostada viisil, et oleks välistatud lume ja lörtsi paiskumine vastu hooneid, piirdeaedu ja hoovidesse ning nende kahjustamine.
 13) Lumetõrjet tuleb teostada viisil, et jalakäijatel oleks tagatud kõnniteelt ettenähtud kohtades vallidest läbipääs sõidutee ületamiseks ning juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele.
 14) Töövõtja on vastutav hooletust lumetõrjest põhjustatud õnnetuste korral.

§ 6.  Töövõtja kohustused

  Töövõtja kohustub teostama lumetõrjet piirkonnas vastavalt käesolevale korrale ja sõlmitud lepingule.

§ 7.  Tee omaniku kohustused

 (1) Tee omanik on kohustatud vabastama tee lumetõrjet segavatest objektidest (puuoksad, kivid vm objektid) mõõdetuna tee pinnalt kuni 3,5 m kõrguseni tee mulde laiuselt pluss ühe meetri laiuselt mõlemalt poolt mullet, kuid mitte vähem kui 5 m laiuselt.

 (2) Tee omanik märgistab lumetõrje paremaks korraldamiseks tee trassil asuvad ohtlikud või kaitset vajavad objektid, ning vajadusel ka tee trassi 1 m kuni 1,5 m kõrguselt helkur- või muude üheselt arusaadavate märkidega.

 (3) Tee omanikul on õigus vajadusel paigaldada tee kaitseks tuisu eest tuisutõkkevõrku. Maaomanikud on kohustatud taluma nende maale tuisu kaitseks paigaldatud konstruktsioone ajavahemikus 01. novembrist kuni 31. märtsini.

 (4) Tee omanik ei tohi oma kinnistul asuvat lund ladustada avaliku tee ega kõnnitee alale.

§ 8.  Lumetõrje katkestamine

 (1) Tellija ei korralda lumetõrjet erateedel, mis ei vasta käesolevas määruse § 7 lg 1 nõuetele.

 (2) Tellijal on õigus raskete ilmastikuolude korral jätta korraldamata lumetõrje teedel, kui antud tee ei halva oluliselt piirkonna elanike toimimist. Sellisel juhul avaldatakse vastav informatsioon Ridala valla kodulehel.

§ 9.  Lumetõrje finantseerimine

 (1) Tellija finantseerib lumetõrjet vastavalt sõlmitud lepingutele.

 (2) Tellija ei finantseeri lumetõrje töid, mis toimuvad väljaspool hooldustsükli aega.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Vallimäe
Volikogu esimees