Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Laimjala Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Laimjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2013, 61

Laimjala Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 06.06.2013 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 5 ja § 63 lg 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Laimjala vallavalitsuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Laimjala vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) teenistujate palga ja töötasu, puhkusetasu ning hüvitiste ja toetuste maksmise tingimusi ja korda.

 (2) Tasu maksmise põhimõtted on avalikud ja kättesaadavad kõikidele teenistujatele.

§ 2.  Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakase mõisteid järgmises tähenduses:
 1) teenistuja – ametiasutusega avalik-õiguslikus teenistus – ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
 2) ametnik – ametiasutusega avalik-õiguslikus teenistus – ja usaldussuhtes olev isik, kes teostab avalikku võimu. Ametnik nimetatkse ja vabastatakse teenistusest avaliku teenistuse seaduse alusel. Ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks.
 3) töötaja – ametiasutusega eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel ning tema teenistuskohta nimetatakse töökohaks;
 4) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
 5) põhipalk – teenistuja palga või töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal;
 6) muutuvpalk – teenistuja palga või töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
 7) tulemuspalk – poolaasta või aasta töötulemuste hindamise alusel püstitatud eesmärkide saavutamisel konkreetse töö või perioodi erakordse tulemuse või ametiasutusele olulise projekti tulemusliku lõpetamise eest makstav täiendav töötasu;
 8) asendustasu – puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest, kui asendamine ei ole ette nähtud teenistuja ametijuhendis või töölepingus;
 9) lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest – ametijuhendis või töölepingus sätestamata teenistusülesannete täitmise eest makstav täiendav tasu;
 10) preemia – erakordsete teenistulaste saavutuste eest makstav täiendav tasu;
 11) töötasu – töötajale makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise lisatasust, valveaja lisatasust ja asendustasust;
 12) sotsiaalsed garantiid – tasu, mida makstakse soorituse tulemuslikkusest mittesõltuvatel asjaoludel;
 13) teenistuskoht – ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus ette nähtud ameti- või töökoht.

§ 3.  Tasustamise üldpõhimõtted

 (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

 (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

 (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu.

 (4) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus jooksva arvelduskuu viimasel tööpäeval teenistuja poolt osundatud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Asutus võib ametnike palgast kinni pidada ametiasutuse arvel tehtavate kulude limiiti ületava summa ja ametnikule makstud ettemakse, mille ametnik peab ametiasutusele tagastama. Töötaja puhul on selleks vajalik töötaja kirjalik nõusolek.

 (5) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

 (6) Asutuse palgajuhendi ülevaatamine toimub reeglina kord aastas ning vajaduse ja eelarveliste võimaluste korral muudetakse palgajuhendit alates järgmise kalendriaasta 1. jaanuarist.

 (7) Palgajuhendi kehtestamise aluseks olevate õigusaktide muutmisel muudetakse teenistujate palga- ja töötasu tingimusi hiljemalt kahe kuu möödumisel, kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.

§ 4.  Palga ja töötasu komponendid

 (1) Ametniku palk ja töötasu koosneb:
 1) põhipalgast;
 2) muutuvpalgast;
 3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ( lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamisel ja ületunnitöö eest);
 4) asendustasust.

 (2) Muutuvpalka makstakse:
 1) tulemuspalgana;
 2) lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest;
 3) preemiana.

§ 5.  Teenistuja põhipalk

 (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.
Vallavalitsuse teenistuja palk on Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud miinimupalga ja paragrahvis 8 ettenähtud koefitsendi korrutis.

 (2) Ametniku põhipalga määrab käskkirjaga vallavanem.

 (3) Teenistuja põhipalga määramisel või kokkuleppimisel arvestatakse teenistuja tööalast kompententsust, töötulemusi ja töö eripära iseloomustavaid näitajaid

 (4) Töötaja põhipalk lepitakse töötaja ametiasutuse juhi vahel kokku töölepingus.

 (5) Katseajal määratakse ametnikule või lepitakse töötajaga kokku üldjuhul 10% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.

 (6) Teenistujate põhipalk vaadatakse üle üks kord aastas ametiasutuse järmise aasta eelarve projekti koostamise ajal, välja arvatud põhipalga muutumine pärast katseaja lõppu.

§ 6.  Põhipalga määramise tingimused ja kord

 (1) Kohaliku võimu teostamisega seotud ülesandeid täitva teenistuja individuaalse põhipalga määramisel lähtutakse palgaastmestikus tema teenistuskoha teenistustasemele vastavast põhipalga vahemikust.

 (2) Kohaliku võimu teostamisega seotud ülesandeid täitva teenistuja individuaalse põhipalga määramisel tuleb arvesse võtta:
 1) teenistuskoha mõju asutuse strateegia kujundamisel;
 2) juhtimise ja koostöö ulatust;
 3) vastutust tööprotsesside eest ja otsuse mõju ulatust
 4) vajadust asendada juhti või mitut ametnikku.

 (3) Lõike 2 punktis 1 nimetatud teenistuskoha strateegilisuse määramisel on tunnuseks:
 1) teenistuskoht on loodud seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmiseks;
 2) teenistuskoht omab olulist mõju valla arengu kujundamisele ja elluviimisele, sealhulgas avalike teenuste osutamisele ja vallaelanike kaasamisele;
 3) teenistuskohal on valla arengudokumente ning õigusakte algatav, kujundav ja elluviiv roll;
 4) teenistuja viivituse või otsuse viga on märgatav ning suure mõjuga ( nt võib kaasa tuua kohtuvaidluse, valla maksejõetuse, maine kahjustamise vms.).

 (4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatule tuleb kohaliku võimu teostamisega seotud ülesandeid täitva teenistuja individuaalse põhipalga määramisel või kokkuleppimisel arvestatada teenistuja tööalast kompententsust, töötulemusi ja töö eripära iseloomustavaid näitajaid (nt.töö intensiivsust, võrdlust palgaturuga, materjaalset vastutust, juhi asendamise kohustust jms.)

 (5) teenistujale võib katseajal määrata kuni 20% vastava palgavahemiku miinimummäärast madala põhipalga.

§ 7.  Teenistusgrupid

  Vallavalitsuse teenistujate teenistusgrupid moodustatakse lähtudes struktuurist ja sellest, millised on teenistuskohtadele esitatavad nõuded ja ootused hariduse ning töökogemuse osas. Teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
 1) I palgagrupp, kuhu kuuluvad nooremspetsialistid ja teenindavad teenistuskohad (täidavad rutiinsemaid ühetaolisemaid ülesandeid);
 2) II palgagrupp, kuhu kuuliuvad spetsialistid (täidavad keerukameid, vähem reguleeritud ülesandeid);
 3) III palgagrupp, juhid ja tippspetsialistid (täidavad keerukamaid ülesandeid, arendavad oma valdkonda).

§ 8.  Palgagrupid

  Teenistusguppidele rakendatakse järgmisi palgagruppe:

Palgagrupp

Miinimumpalga ja käesoleva paragrahvi koefitsendi korrutis

Ameti- ja töökoha nimetus

I

1,0 – 2,1

teenindavad teenistuskohad

II

2,3 – 4,0

ametnikud, töötajad

III

2,8 – 6,0

juhid, tippspetsialistidVallavanema töötasu määrab volikogu.

§ 9.  Muutuvpalk

 (1) Muutuvpalka makstakse ametiasutuses selleks ettenähtud vahendite olemasolul.

 (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 10.  Sotsiaalsed garantiid

 (1) Teenistujale võib töövõime ja tervise taastamiseks maksta üks kord kalendriaastas hüvitist kuni teenistuja kuu põhipalga ulatuses. Vähem kui kuuekuulise pideva valla ametiasutuses töötamise korral võib hüvitist maksta kuni teenistuja poolekuu põhipalga ulatuses.

 (2) Töötaja tunnistamisel püsivalt töövõimetuks või hukkumisel seoses teenistusüleannete täitmisega õnnetusjuhtumi või tema vastu toimepandud ründe või tema poolt kuriteo tõkestamise tagajärjel makstakse hüvitisi järgmiselt:
 1) töötaja tunnistamisel püsivalt töövõimetuks makstakse talle hüvitist lähtudes Sotsiaalkindlustusameti esmakordse püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsusest töövõime osalise kaotuse korral töötaja ühe kuu põhipalga ulatuses ja töövõime täieliku kaotuse korral kolme kuu põhipalga ulatuses;
 2) töötaja hukkumisel makstakse tema lapsele, vanemale ja lesele ning perekonnaseaduse tähenduses tema ülalpidamisel olnud teisele isikule ühekordset hüvitist kuni hukkunud töötaja kuue kuu põhipalga ulatuses;

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut ei kohaldata, kui töötaja pani käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetud juhul toime süüteo või enesevigastuse, mis ei ole põhjuslikus seoses haigusliku seisundiga ega tulene teiste isikute õigusvastasest käitumisest.

 (4) Teenistusest vabastamisel vanaduspensionile jäämise tõttu või ametikohale mittevastava tervisliku seisundi või pikaajalise töövõimetuse tõttu makstakse teenistujale toatust lisaks seaduses ettenähtule kolme kuu põhipalga ulatuses, kui teenistuja on töötanud valla ametiasutuses vähemalt viimased kolm aastat.

§ 11.  Palga ja töötasu maksmise viis

 (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus kuu viimasel tööpäeaval.

 (2) Palk ja töötasu kantakse ametiasutuse kulul teenistuja poolt vastavas avalduses näidatud pangakontole.

 (3) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval

 (4) Teenistujale väljastatakse teatis arvestatud palga või töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, teenistuja eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kohta. Teenistujal on õigus saada selgitusi talle palga või töötasu määranud isikult ja palgaarvestajalt.

§ 12.  Puhkus ja puhkusetasu

 (1) Teenistujale kohaldatakse töölepingu seaduse §-des 54 – 71 sätestatud puhkuseregulatsiooni.

 (2) Ametniku ja töötaja (v.a. töölise) põhipuhkuse kestus on 35 kalendripäeva.

 (3) Puhkusetasu arvutamise algdokument on ametiasutuse juhi kinnitatud puhkuse ajakava ja / või ametiasutuse juhi käskkiri.

 (4) Puhkusetasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel.

 (5) Puhkusetasu makstakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval.

§ 13.  Palgatingimuste täitmise kontroll

  Vallavalitsusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab ametiasutuse juht.

§ 14.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Laimjala vallavolikogu 16. novembri 2006. a määrus nr 22 “Laimjala vallavalitsuse ja tema allasutuste struktuuri ning teenistujate ja töötajate ametikohtade nimetuste kehtestamine ja palgamäärade ja tingimuste kinnitamine” §-d 2 - 4.

§ 15.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2013.a.

Aarne Lember
volikogu esimees