Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Palamuse valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Väljaandja:Palamuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2014, 16

Palamuse valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Vastu võetud 27.11.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja kord.

 (2) Hajaasustusala on maa-ala, mis ei ole planeeringuga määratud tiheasustusalaks.

 (3) Määrus ei laiene erateedele, millele on sõlmitud avaliku kasutamise leping.

§ 2.  Tasuta lumetõrje teostamine

 (1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis viivad hajaasustuses asuvate aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni. Tasuta lumetõrjet erateedel alustatakse pärast lumetõrje teostamist munitsipaalteedel või paralleelselt sellega kui lumekihi paksus ületab maanteel 10 cm.

 (2) Tasuta lumetõrje ei sisalda:
 1) libedusetõrjet;
 2) sulailmadega teele tekkinud lörtsikihi eemaldamist;
 3) eritehnika kasutamist (rasketehnika, sh ekskavaatori kasutamist).

 (3) Lumetõrje peab olema lõpetatud 48 tunni jooksul pärast lumesaju lõppu.

 (4) Tasuta lumetõrje teostamiseks esitatakse Palamuse valla asutusele Palamuse Vallavara (edaspidi Palamuse Vallavara) vormikohane taotlus. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

 (5) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
 1) kui eratee pikkus maanteelt õuealani on alla 30 m;
 2) õuealal;
 3) kui see ei ole tehniliselt võimalik st. tee servades on tähistamata takistused, teele lähemal kui 1m ja madalamal kui 4 m on puude oksad, tee laius ei võimalda lepingulise lumetõrjetehnika liikumist, tee ristumiskoht maanteega on tähistamata, tee kallak ei võimalda lumetõrjet teostada;
 4) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õigusi.

 (6) Eratee tasuta lumetõrje teostamise võimalikkuse üle otsustab Palamuse Vallavara juhataja.

 (7) Tasuta lumetõrje teostamise võimalikkuse eest vastutab taotleja ja tee omanik. Eratee osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava teelõigu osas. Nõuete mittevastavusest tulenevad kahjud taotlejale ja tee omanikule hüvitamisele ei kuulu.

§ 3.  Taotluse esitamine

 (1) Vormikohane taotlus esitatakse Palamuse Vallavarale hiljemalt 1. oktoobriks.

 (2) Vajadusel kooskõlastab taotleja enne taotluse esitamist lumetõrje teostamise asjasse puutuvate naaberkinnistute omanikega.

§ 4.  Nõuded taotlejale

  Taotlejaks võib olla kinnistu omanik, kaasomanik või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutav isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt taotluses märgitud kinnisasjal ja kellel ei ole võlgnevusi Palamuse valla ees.

§ 5.  Taotluse läbivaatamise kord

 (1) Tähtajaks esitatud taotlused vaadatakse läbi määruse § 3 lõikes 1 märgitud tähtajast arvates ühe kuu jooksul.

 (2) Taotluse mitterahuldamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tasuta lumetõrje teenuse saamiseks vajaliku taotluse vormi kinnitab Palamuse Vallavalitsus.

 (2) Tunnistada kehtetuks Palamuse Vallavolikogu 23.11.2006 määrus nr 32 „Erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Rait Persidski
Volikogu esimees