Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Kambja vallavara valitsemise kord

Kambja vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2015, 32

Kambja vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 25.10.2012 nr 38
RT IV, 02.11.2012, 61
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.2016RT IV, 04.12.2015, 1907.12.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Kambja vallavara valitsemise kord (edaspidi kord) sätestab Kambja valla omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valitsemise, kasutamise ja käsutamise õiguslikud alused.

 (2) Korda kohaldatakse koos Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

 (3) Kord ei reguleeri vallavara erastamist erastamisseaduse ja eluruumide erastamise seaduse mõttes.

 (4) Käesolevas korras sätestamata juhtudel otsustab vallavaraga toimingute tegemise Kambja Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.  Vallavara mõiste ja harilik väärtus

 (1) Vallavara on vallale kuuluv kinnis- ja vallasvara, s.o asjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

 (2) Vallavara kasutamisest ja käsutamisest saadav tulu kuulub vallale, kui seadusest, valla õigusaktidest või lepingutest ei tulene teisiti.

 (3) Vara harilik väärtus on vara kohalik keskmine turuhind. Vara hariliku väärtuse määramiseks tellitakse hindamisakt vastavat pädevust omava hindaja käest või määrab hinna vallavalitsuse vastav komisjon vara müügipakkumiste ja võrdlustehingute alusel.

2. peatükk VALLAVARA VALITSEMINE 

§ 3.  Vallavara valitsemine

 (1) Vallavara valitsemine on vallavara suhtes omandiõiguse teostamine korraga antud õiguste piires.

 (2) Vallavara valitsejad on:
 1) vallavolikogu;
 2) vallavalitsus;
 3) vallavalitsuse hallatav asutus.

 (3) Vallavara valitsejad on kohustatud nende valitsemisel olevat vallavara majandama heaperemehelikult ning tagama vara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

 (4) Vallavalitsus võib sõlmida vallavolikogu nõusolekuta eelarveaastat ületavaid lepinguid aastase maksumusega kuni riigihangete seaduses toodud siseriikliku piirmäärani järgmiselt:
 1) vallavara majandamiseks vajalikke kommunaalteenuste ostmise lepinguid;
 2) kestvuslepinguid infotehnoloogia valdkonnas;
 3) lepinguid muude kohalikule omavalitsusele seadusega pandud kohustuste täitmiseks, mis ei ole seotud eelarveaastaga.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud lepingud allkirjastab vallavanem või tema volitatud isik, lõike 4 punktis 3 nimetatud lepingute allkirjastamisest informeerib vallavanem vallavolikogu.

 (6) Valla esindamist korteriühistu, elamuühistu, korteriomanike ühisuse liikmena korraldab vallavalitsus. Volituse andmine valla esindamiseks korteriomanike või -valdajate üldkoosolekul otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 4.  Vallavara üleandmine, ebaseaduslikust valdusest väljanõudmine

 (1) Vallavara üleandmise ühelt valitsejalt teisele otsustab vallavalitsus, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel.

 (2) Vallavara maksumusega alla 500 euro (v.a kinnisasjad) antakse ühelt valitsejalt teisele üle vastavate valitsejate kokkuleppel kirjaliku akti alusel. Akti märgitakse andmed üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja, vara koosseisu, väärtuse ning üleandmise õigusliku aluse kohta.

 (3) Üleandmise-vastuvõtmise akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb üleandjale, üks vastuvõtjale ja üks vallavalitsuse raamatupidamisosakonnale.

 (4) Nõude vallavara ebaseaduslikust valdusest väljanõudmiseks esitab vallavalitsus.

§ 5.  Vallavara arvestus

 (1) Vallavara arvestust peab vallavalitsuse raamatupidamisosakond raamatupidamise seaduse, riigi raamatupidamise üldeeskirja ning vallavolikogu ja -valitsuse õigus- ja haldusaktide alusel.

 (2) Vallavara inventeeritakse valla raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korras.

3. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA VARALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 6.  Vallavara omandamine

 (1) Vallavara omandatakse avalikuks otstarbeks, kohaliku võimu teostamiseks või tulu saamiseks.

 (2) Vallavara omandatakse:
 1) asja ostmisega, ehitustöö tellimisega;
 2) ostueesõiguse teostamisega, pärandi ja kingi vastuvõtmisega ning vara tasuta omandamisega;
 3) munitsipaliseerimisega, planeeringujärgsete kinnistute ja ehitiste omandamisega;
 4) muul seaduses sätestatud viisil.

§ 7.  Riigihangete korraldamine

 (1) Valla nimel täidab hankija ülesandeid vallavalitsus kooskõlas riigihangete seadusega ja asutusesisese hankekorraga (edaspidi hankekord). Hankekorra kehtestab vallavalitsus.

 (2) Riigihanke korraldamiseks annab loa vallavolikogu, kui pakkumismenetluse tulemusel sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta või kui riigihankega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, välja arvatud paragrahvi 3 lõikes 4 nimetatud juhtudel.

 (3) Kui riigihanke maksumus ilma käibemaksuta ületab 10 000 eurot, otsustab pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise vallavalitsus vastavalt hankekorrale.

 (4) Vallavara omandamise lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik. Kui vallavara omandamine kuulub hallatava asutuse pädevusse, sõlmib vara omandamise lepingu hallatava asutuse juht või tema volitatud isik.

§ 8.  Laenu või muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine

 (1) Laenu võtmise otsustab vallavolikogu.

 (2) Laenu võtmist eelarves sätestatud mahus korraldab vallavalitsus.

 (3) Muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmise otsustab:
 1) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi üle eelarveaasta või rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes;
 2) muudel juhtudel vallavalitsus.

 (4) Laenulepingu või muu rahaliselt hinnatavat kohustust sisaldava lepingu sõlmib vallavalitsus.

§ 9.  Ostueesõiguse teostamine, pärandi ja kingi vastuvõtmine ning vara tasuta omandamine

 (1) Ostueesõigusest loobumise või selle kasutamise otsustab vallavolikogu.

 (2) Pärimisel testamendi järgi otsustab pärandi vastuvõtmise vallavolikogu pärast pärandavara inventuuri tegemist. Pärimisel seaduse järgi esindab valda pärimistoimingutes, pärandvara pankrotiga seotud toimingutes ja pärandvara pankrotimenetluses vallavanem või tema volitatud isik.

 (3) Kingi, mis toob vallale kaasa varalisi kohustusi, vastuvõtmise otsustab vallavolikogu, teistel juhtudel kas vallavalitsus või vallavalitsuse hallatav asutus.

 (4) Vara tasuta omandamise otsustab vallavolikogu ja see võetakse vallavarana arvele soetusmaksumuses.

§ 10.  Munitsipaalomandisse taotlemine, planeeringujärgsete kinnistute ja ehitiste omandamine

 (1) Maa ja muu vara munitsipaalomandisse taotlemine toimub nimetatud valdkonda reguleerivate õigusaktidega ettenähtud korras. Otsuse maa munitsipaalomandisse taotlemise kohta teeb vallavolikogu, teistel juhtudel vallavalitsus.

 (2) Planeeringujärgsete kinnistute ja ehitiste omandamise otsustab vallavolikogu.

4. peatükk VALLAVARA KASUTAMINE 

§ 11.  Vallavara kasutamise põhimõtted

 (1) Vallavara kasutamine on vallavara kasulike omaduste tarbimine, samuti valla kasuks seatud servituutide ja reaalkoormatiste teostamine.

 (2) Vallavara kasutatakse:
 1) avalikuks otstarbeks;
 2) kohaliku võimu teostamiseks;
 3) tulu saamiseks.

§ 12.  Avalikuks otstarbeks kasutatav vallavara

 (1) Avalikuks otstarbeks kasutatav vallavara on avalikud asjad, mis oma iseloomu tõttu on kättesaadavad kõigile (kohalikud maanteed, tänavad, platsid, pargid, supluskohad jne) ja mille kasutamist ei ole seaduste või vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega piiratud.

 (2) Vallavolikogu võib kinnitada avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise tingimused ja vajadusel kehtestada tasu selle teatud kasutamisviisi eest.

 (3) Avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise tavalisest erinev kord või seatud piirangud peavad olema selgelt tähistatud.

 (4) Avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise ajutiste piirangute seadmine toimub vallavalitsuse korralduse alusel.

 (5) Valla omandisse kuuluvat muud vara võib määrata avalikul otstarbel kasutamiseks vallavolikogu otsusega.

 (6) Vallavalitsus tagab avalikul otstarbel kasutatava vallavara kohta sätestatud kasutamise tingimuste ja piirangute avalikustamise.

§ 13.  Kohaliku võimu teostamiseks kasutatav vallavara

 (1) Kohaliku võimu teostamiseks kasutatav vallavara on vara, mis on vajalik vallavara valitsejale õigusaktides ettenähtud ülesannete täitmiseks.

 (2) Kui vallavara valitsejale ei ole vara enam vajalik või kui seda ei kasutata ajutiselt oma ülesannete täitmiseks, on vallavara valitseja kohustatud sellest vallavalitsusele kirjalikult teatama ühe kuu jooksul pärast vastava omapoolse otsuse tegemist. Vara edasise kasutuse otsustab vallavalitsus.

§ 14.  Tulu saamiseks kasutatav vallavara

 (1) Vallavara, mida ei kasutata avalikul otstarbel või kohaliku võimu teostamiseks ja ei ole otsustatud võõrandada, antakse kasutusse tulu saamise eesmärgil.

 (2) Tulu saamiseks võib vallavara anda kasutusvaldusesse, rendile, üürile või paigutada osalusena ettevõtlusesse.

5. peatükk VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE 

§ 15.  Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

 (1) Vallavara antakse:
 1) enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras üürile või rendile;
 2) tasuta kasutada.

 (2) Vallavara kasutusse andmisel ei või kasutusse andmise tähtaeg olla pikem kui:
 1) vallasasja puhul – kümme aastat;
 2) kinnisasja puhul – kakskümmend viis aastat, v.a juhul kui pikem tähtaeg tuleneb seadusest või pikemaks ajaks kasutusse andmine on avalikes huvides.

 (3) Vallavara antakse kasutusse tähtaega määramata seaduses sätestatud juhul või kui on tõenäoline, et vallavara on vallale vajalik muuks otstarbeks või kui muul põhjusel on vaja jätta võimalus leping omal äranägemisel lõpetada.

 (4) Vallavara kasutamise kohta sõlmitakse kirjalik leping, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu muud kohustuslikku vormi. Vallavara kasutusse andmise lepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus. Kui vallavara kasutusse andmine kuulub hallatava asutuse pädevusse, sõlmib kasutusse andmise lepingu vastav hallatav asutus.

§ 16.  Vallavolikogu pädevus vallavara kasutusse andmisel

 (1) Vallavara kasutusse andmiseks peab andma loa vallavolikogu, kui:
 1) vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle kümne aasta;
 2) vallavara koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega;
 3) kasutusse antava vallavara harilik väärtus on üle 64000 euro.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkt 3 ei kehti elu- või äriruumi üürile andmisel.

§ 17.  Vallavalitsuse pädevus vallavara kasutusse andmisel

  Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavalitsus, kui:
 1) vallavara antakse kasutusse tähtajaga kuni kümme aastat;
 2) vallavara väärtus on kuni 64000 eurot;
 3) vallavara antakse kasutusse tähtaega määramata;
 4) üürilepingu esemeks on elu- või äriruum.

§ 18.  Vallavalitsuse hallatava asutuse pädevus vallavara kasutusse andmisel

 (1) Vallavalitsuse hallataval asutusel on õigus kasutusse anda bilansivälist vara raamatupidamise sise-eeskirja tähenduses ja tema valitsemisel olevat ruumi, mida teine isik kasutab piiratud aja jooksul ööpäevas.

 (2) Vallavalitsuse hallataval asutusel on õigus anda tema valitsemise olevat vallavara:
 1) otsustuskorras üürile või rendile vallavalitsuse kinnitatud hinnaga;
 2) tasuta kasutada käesoleva korra paragrahvis 24 sätestatud juhtudel.

§ 19.  Elu- ja äriruumide üürile andmine

 (1) Elu- ja äriruumide üürile andmine toimub otsustuskorras vallavalitsuse korralduse alusel.

 (2) Munitsipaaleluruumide üüri piirmäärad kehtestab vallavolikogu.

 (3) Eluruumide üürile andmisel arvestatakse eelkõige omandireformi aluste seaduse § 121 lõikes 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 sätestatud kohaliku omavalitsuse kohustusi elanikele eluruumide leidmisel.

 (4) Sotsiaalhoolekande seaduse § 14 järgides eluruumi üürile andmisel võib vallavalitsus eluruumi tasuta üürile anda.

 (5) Eluruumi üürilepingu pikendamisel juhul, kui üürnik on lepingutingimusi korralikult täitnud, kontrollib vallavalitsus sotsiaalhoolekande seaduse alusel antud eluruumide puhul, kas üürilepingu andmise asjaolud ei ole muutunud või ära langenud. Vajadusel võib vallavalitsus lepingutingimusi muuta või lepingu pikendamisest keelduda.

§ 20.  Vallavara üürile või rendile andmine enampakkumise korras

 (1) Vallavara üürile või rendile andmise enampakkumise korras otsustab vallavolikogu käesoleva korra paragrahvis 16 sätestatud juhtudel ja vallavalitsus käesoleva korra paragrahvis 17 sätestatud juhtudel.

 (2) Vallavara üürile või rendile andmise enampakkumise korras korraldab vallavalitsus, kes teeb ka käesolevas korras sätestatud eeltoimingud.

 (3) Enampakkumise läbiviimiseks moodustab vallavalitsus vähemalt 3-liikmelise komisjoni (edaspidi komisjon) ja määrab komisjoni esimehe.

 (4) Enampakkumine on suuline, kirjalik või viiakse läbi vastavas internetiportaalis.

 (5) Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.

 (6) Vallavara üürile või rendile andmisel määratakse:
 1) enampakkumise viis;
 2) kasutusse andmise alghind (esmakordsel enampakkumisel);
 3) osavõtutasu;
 4) tagatisraha;
 5) enampakkumises osalejate ring piiratud enampakkumisel;
 6) vara kasutusotstarve;
 7) nõuded pakkumisel osalemiseks või pakkumuse vormistamiseks.

 (7) Vallavara üürile või rendile andmisest enampakkumise korras annab vallavalitsus teada valla kodulehel ja vajadusel vastavas internetiportaalis ning muus infokanalis. Kuulutus avaldatakse vähemalt 14 kalendripäeva enne enampakkumise korraldamist. Korduval enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla seitse kalendripäeva. Kuulutus peab sisaldama järgmisi enampakkumise tingimusi või viidet tingimuste avaldamise kohale ja andmeid:
[RT IV, 04.12.2015, 19 - jõust. 07.12.2015]
 1) enampakkumise korraldaja;
 2) üürile või rendile antava vallavara nimetus, täpne asukoht ja iseloomustus;
 3) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg, kirjaliku enampakkumise korral pakkumiste esitamise tähtaeg, märgusõna ning pakkumiste avamise koht ja aeg;
 4) enampakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik);
 5) enampakkumise tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht, kui tingimused ei ole ära näidatud kuulutuses;
 6) varaga tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht;
 7) osavõtutasu ja tagatisraha suurus, nende tasumise tähtajad ning viis;
 8) enampakkumisest osa võtvate isikute ring piiratud enampakkumisel;
 9) vara kasutusotstarve;
 10) nõuded pakkumisel osalemiseks või pakkumuste vormistamiseks;
 11) üüri või rendi algsuurus (kui on määratud);
 12) üürile või rendile andmise tähtaeg.

 (8) Enampakkumisele ei lubata pakkujaid, kes ei vasta lõikes 5 toodud kriteeriumitele.

 (9) Kui suulisele enampakkumisele ei registreerita ühtegi pakkujat või kui kirjalikule enampakkumisele ei saabu tähtajaks ühtegi pakkumist, tunnistab enampakkumise komisjon pakkumise nurjunuks.

§ 21.  Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

 (1) Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (2) Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist sõlmitakse parima pakkumuse teinud isikuga vara üürile või rendile andmise leping. Üüri- või rendilepingu sõlmib vallavalitsus.

 (3) Enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta saadetakse enampakkumise võitjale valla‧valitsuse korraldus lihtväljastusteatega, e-kirjaga või väljastatakse allkirja vastu vallakantseleist.

 (4) Kui enampakkumise võitja keeldub lõikes 3 nimetatud korralduse vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja kordusenampakkumisel osalemiseks, samuti kaotab ta tagatisraha.

 (5) Enampakkumises osalejale, kellele ei laiene käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.

 (6) Üüri- või rendilepingu sõlmimise korral loetakse tagatisrahana makstud summa makseks sõlmitava lepingu järgi.

§ 22.  Vallavara üürile või rendile andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

 (1) Vallavara üürile või rendile andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras otsustab vallavolikogu korra paragrahvis 16 sätestatud juhtudel ja vallavalitsus korra paragrahvis 17 sätestatud juhtudel.

 (2) Vallavara antakse üürile või rendile eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest saadava tasu suurusest.

 (3) Lisatingimusteks võivad olla:
 1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
 2) keskkonnakaitse tagamine;
 3) investeeringute suurus;
 4) töökohtade loomine paikkonda;
 5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.

 (4) Vallavara üürile või rendile andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras korraldab vallavalitsus ning see toimub korra paragrahvides 20 ja 21 sätestatud korras, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.

 (5) Eelläbirääkimistel osaleja esitab pakkumused kõigi pakkumise tingimuste ja lisatingimuste kohta.

 (6) Läbirääkimistele ei lubata pakkujaid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumuse või ei vasta paragrahvi 20 lõikes 5 toodud tingimustele.

 (7) Eelläbirääkimistel selgitab pakkumist läbi viiv komisjon pakkumisel osalejatele pakkumise korraldust ja lisatingimusi. Juhul, kui vara üürile või rendile andmise üle otsustaja on andnud oma otsuses komisjonile vastava volituse ja kui valla huve ei kahjustata, võib läbirääkimiste käigus lisatingimustes kokku leppida ka teistel tingimustel, kui esialgses teates märgitud.

 (8) Eelläbirääkimised protokollitakse.

 (9) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja viie tööpäeva jooksul kirjalikult oma lõpliku pakkumuse vara üürile või rendile võtmise kõigi tingimuste kohta.

 (10) Võrdväärsete pakkumuste korral antakse osalejatele võimalus viie tööpäeva jooksul oma pakkumusi täiendada.

 (11) Käesoleva paragrahvi lõigetes 9 ja 10 märgitud pakkumuste alusel valib komisjon välja parima pakkumuse.

 (12) Sobivate pakkumuste puudumisel tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

§ 23.  Vallavara üürile või rendile andmine otsustuskorras

 (1) Vallavara võib anda üürile või rendile otsustuskorras:
 1) valla osalusega juriidilisele isikule;
 2) avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;
 3) mittetulundusühingule, seltsingule, sihtasutusele;
 4) teistele isikutele lähtudes avalikest huvidest;
 5) kui vallavara üürile või rendile andmine enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras on ebaõnnestunud;
 6) isikule, kes soovib temaga sõlmitud vallavara üüri- või rendilepingu tähtaja möödumisel jätkata sama vallavara kasutamist ja kes on täitnud varasema lepingu tingimusi;
 7) paragrahvi 18 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

 (2) Vallavara üürile või rendile andmisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud alusel peab üürile või rendile andmise otsustaja avalikku huvi põhjendama.

 (3) Vallavara üürile või rendile andmisel otsustuskorras määrab üüri või rendi suuruse vallavalitsus. Kui vallavara kasutusse andmine kuulub hallatava asutuse pädevusse, peab hallatav asutus arvestama vallavalitsuse poolt kehtestatud määrasid.

§ 24.  Üüri- või rendilepingu muutmine ja vallavara allüürile või -rendile andmine

 (1) Üüri- või rendilepingu muutmise otsustab vallavara valitseja, kelle pädevuses on lepingu sõlmimise otsustamine.

 (2) Vallavara allüürile või -rendile andmiseks annab nõusoleku vallavalitsus.

§ 25.  Vallavara tasuta kasutusse andmine

 (1) Vallavara tasuta kasutusse andmine määratud ajaks otsustatakse vastavalt korra paragrahvides 16, 17 ja 18 sätestatule.

 (2) Vallavalitsuse hallatav asutus otsustab tema valitsemisel oleva vara tasuta kasutusse andmise:
 1) lastega, õpilastega, pensionäridega, puuetega isikutega seotud ühekordseks tegevuseks kestusega kuni kaks järjestikust ööpäeva;
 2) vallas tegutsevale MTÜ-le, seltsile või seltsingule koosoleku pidamiseks;
 3) teisele vallavara valitsejale ühekordseks tegevuseks.

 (3) Vallavalitsuse hallatav asutus ei pea lõikes 2 sätestatud juhul arvestama käesoleva paragrahvi lõigetes 5, 7 ja 8 toodud nõudeid.

 (4) Vallavalitsus otsustab vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel oleva vara tasuta kasutusse andmise käesolevas paragrahvis nimetamata juhtudel, märkides oma korralduses vara tasuta kasutusse andmise kaalutluse.

 (5) Vallavara tasuta kasutusse andmisel tuleb lähtuda järgmistest tingimustest:
 1) kasutaja kannab kasutusse antud asjaga seotud kõrvalkulud (kommunaalteenused, korrashoiu kulud jms);
 2) kasutaja kannab vallavaraga seotud maksud ja koormised.

 (6) Bilansivälise vara raamatupidamise sise-eeskirja mõistes tasuta kasutusse andmise otsustab vastava vallavara valitseja.

 (7) Vallavara tasuta kasutusse andmise otsustaja peab sellist otsust põhjendama.

 (8) Vallavara tasuta kasutamise kohta sõlmitakse kasutajaga tasuta kasutamise leping.

§ 26.  Kasutusse antud vallavarale tehtud kulutused

 (1) Vallavara kasutaja võib kasutatavale vallavarale teha parendusi või muudatusi ainult vallavalitsuse eelneval kirjalikul nõusolekul.

 (2) Vallavara parendamisel või muutmisel tehtud kulutuste hüvitamise otsustab vallavalitsus enne vastavate töödega alustamist, näidates ära, millised ja millises ulatuses parendustega seotud kulud hüvitatakse ning näidates vajadusel tehtavate parenduste tasaarvelduse perioodi.

§ 27.  Üüri- või rendilepingu ja tasuta kasutamise lepingu lõppemine ja pikenemine

 (1) Üüri- või rendileping ja tasuta kasutamise leping lõpeb seaduses või lepinguga ettenähtud juhtudel.

 (2) Vallavara valitseja otsustab üüri- või rendilepingu ülesütlemise, kui teine lepingu pool ei täida lepingu tingimusi.

 (3) Üürilepingu pikenemise otsustab vallavalitsus. Lepingu pikendamine on võimalik ainult juhul, kui üürnik on täitnud korrektselt lepinguga võetud kohustusi.

 (4) Tasuta kasutamise lepingut ei pikendata. Vajadusel sõlmitakse sama taotlejaga uus tasuta kasutamise leping.

§ 28.  Valla omandis olevale ehitisele või kinnistule reklaami, teabe või väikeehitise paigaldamine

  Valla omandis olevale ehitisele või kinnistule reklaami, teabe või väikeehitise (müügikiosk, monument jms) paigaldamiseks peab olema vallavalitsuse eelnev nõusolek, kui vallavalitsuse või vallavolikogu õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Tasu määrad kehtestab vallavalitsus.

§ 29.  Valla omandis oleva tee kasutamine

  Valla omandis oleva tee või tänava kasutamine liiklusväliseks otstarbeks on lubatud vallavalitsuse loal, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

6. peatükk VALLAVARA KÄSUTAMINE 

§ 30.  Vallavara käsutamise mõiste

  Vallavara käsutamine on vara võõrandamine, erastamine, mahakandmine, koormamine ja muul viisil käsutamine vastavalt korrale.

§ 31.  Vallavara võõrandamise mõiste ja tingimused

 (1) Vallavara võõrandamine on vallavara müük või muul viisil vara kolmandate isikute omandisse andmine korras kehtestatud tingimustel.

 (2) Vallavara võib võõrandada nii tasu eest kui tasuta, kui:
 1) vallavara ei ole enam võimalik kasutada kohaliku võimu teostamiseks;
 2) vallavara ei ole kohaliku võimu teostamiseks vajalik ning selle muul viisil kasutamine ja käsutamine ei ole otstarbekas;
 3) vallavara võõrandatakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ning vara võõrandamiseks tehtud ettepanekust nähtub, et nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamiseta ei ole võimalik ja vallavara ei ole vallale vajalik;
 4) vallavara on vajalik heategevuslikele ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks või muudele ühingutele või asutustele avalike huvide kaitstuse või valla arengu paremaks tagamiseks;
 5) vallavara on vallale üle antud erastamise kohustusega;
 6) muudel seaduses või vallavolikogu poolt ettenähtud juhtudel.

§ 32.  Vallavara võõrandamise otsustamine ja viisid

 (1) Vallavara võõrandamise otsustab:
 1) vallavolikogu, kui võõrandatakse kinnisvara või vallasvara harilikus väärtuses üle 10 000 euro või vara võõrandatakse enampakkumiseta, alandatud hinna eest või tasuta ja selle vara harilik väärtus on suurem kui 6400 eurot;
 2) vallavanem, kui võõrandatakse vallasvara harilikus väärtuses alla 2000 euro (v.a kinnisasjad);
 3) muudel juhtudel vallavalitsus.

 (2) Vallavara võõrandamise korraldab vallavalitsus.

 (3) Vallavara võõrandamise viisi ja (alg)hinna määrab võõrandamise otsustaja.

 (4) Vallavara võõrandatakse:
 1) enampakkumise korras;
 2) eelläbirääkimistega pakkumise korras;
 3) otsustuskorras tasu eest, tasuta või alandatud hinna eest.

 (5) Vallavara võõrandamisel tasuta või alandatud hinna eest peab võõrandamise otsustaja vastavat otsust põhjendama.

§ 33.  Vallavara müük enampakkumise korras

  Vallavara müük enampakkumise korras toimub korra paragrahvides 20 ja 21 sätestatud korras, arvestades järgmisi erisusi:
 1) enampakkumise kuulutuses märgitakse täiendavalt korra paragrahvi 20 lõikes 7 nimetatud andmetele müüdava vara ostjale üleandmise kord, ostuhinna tasumise kord ja tähtajad;
 2) enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping;
 3) pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna enampakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
 4) müügileping sõlmitakse ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemist, kuid mitte enne ostuhinna tasumist;
 5) enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta. Kui enampakkumise võitja ei tasu tähtaja jooksulostuhinda või mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks, korduval enampakkumisel osalemiseks ja tagatisraha talle ei tagastata.

§ 34.  Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras

 (1) Vallavara müüakse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine vallavara müügil on olulisem müügihinnast.

 (2) Lisatingimusteks võivad olla:
 1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
 2) investeeringute suurus;
 3) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
 4) tööhõive tagamine;
 5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.

 (3) Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub korra paragrahvis 22 sätestatud korras, arvestades järgmisi erisusi:
 1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on ostuhind ja lisatingimused;
 2) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse ka eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ja pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
 3) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele läbirääkimiste ajal avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib pakkumuste arvu ja nende vastavuse nõuetele;
 4) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad;
 5) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumuse vara ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta;
 6) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping. Võitjaks on isik, kelle pakkumise on korraldaja tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab korraldaja eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks;
 7) pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on eelläbirääkimistega pakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
 8) eelläbirääkimistega pakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta. Kui eelläbirääkimistega pakkumise võitja mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks, korduval enampakkumisel osalemiseks ja tagatisraha.

 (4) Korduval enampakkumisel võib alghinda vähendada.

§ 35.  Vallavara võõrandamine otsustuskorras

 (1) Vallavara võõrandamine otsustuskorras toimub korra paragrahvi 32 lõikes 1 nimetatud otsustaja igakordse otsuse alusel.

 (2) Vallavara võõrandamine otsustuskorras võib toimuda:
 1) kui võõrandatav vara võib laguneda või hävineda enne enampakkumise lõpuleviimist;
 2) kui enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras võõrandamine on nurjunud;
 3) kui vara võõrandatakse valla osalusega juriidilisele isikule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;
 4) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

 (3) Vallavara võõrandamisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud alusel peab võõrandamise otsustaja vastavat avalikku huvi põhjendama.

§ 36.  Vallavara koormamine

 (1) Vallavara koormamine käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale piiratud asjaõiguse (reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse) seadmine.

 (2) Kinnisasja koormamine tehnorajatiste või võrkude omanike või haldajate kasuks toimub vallavalitsuse igakordse korralduse alusel. Ülejäänud juhtudel toimub vallavara koormamine vallavolikogu otsuse alusel.

 (3) Vallavara koormamise lepingu, vajadusel ka asjaõiguslepingu sõlmib vallavalitsus.

 (4) Valla omandis olevat kinnisasja võib koormata hoonestusõigusega. Hoonestusõigust võib seada enampakkumise või otsustuskorras. Hoonestusõiguse seadmist otsustuskorras tuleb põhjendada. Hoonestusõiguse seadmise otsustab vallavolikogu, lepingu sõlmib vallavalitsus.

§ 37.  Vallavara mahakandmine

 (1) Vallavara kantakse maha, kui:
 1) vallavara on muutunud kasutamiskõlbmatuks ning selle võõrandamine ei ole võimalik ja säilitamine on ebaotstarbekas;
 2) ilmneb erinevusi olemasoleva vallavara ja raamatupidamisandmete vahel ning võib põhjendatult eeldada, et vaatamata kasutusse võetud meetmetele ei ole selline puudujääk kõrvaldatav;
 3) vallavara valdus lõpeb muul viisil ja seda ei ole võimalik või otstarbekas taastada.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mahakandmiseks aluse tekkimisel on vallavara valitseja kohustatud koostama akti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vara täpne koosseis ja bilansiline maksumus, kõlbmatuks muutumise põhjused ning meetmed, mis on tarvitusele võetud puudujäägi likvideerimiseks.

 (3) Vallavara mahakandmise otsustab vallavolikogu, kui vara bilansiline jääkmaksumus on suurem kui 10000 eurot.

 (4) Vallavara mahakandmise otsustab vallavalitsus, kui vara bilansiline jääkmaksumus on 2000 kuni 10000 eurot.

 (5) Vallavara mahakandmise otsustab vallavanem, kui vara jääkmaksumus on alla 2000 euro.

§ 38.  Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

 (1) Nõuded võlgnike suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus.

 (2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud, otsustab nõudest loobumise:
 1) vallavolikogu, kui nõue on suurem kui 10000 eurot;
 2) vallavalitsus, kui nõue on kuni 10000 eurot.

 (3) Võlgnikuga võib sõlmida kokkuleppeid nõude vähendamiseks, kui see on konkreetseid asjaolusid arvestades põhjendatud ja vallale kasulik. Kokkuleppe sõlmimine otsustatakse vastavalt lõikele 2.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 39.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 40.  Määruse jõustumine

  Kambja vallavara valitsemise kord jõustub 1. jaanuaril 2013. a.