HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Jõhvi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2018, 1

Jõhvi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 22.11.2018 nr 31

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Jõhvi valla munitsipaalharidusasutuste (edaspidi haridusasutus) hoolekogude moodustamine, töökord, ülesanded ning pädevus.

  (2) Haridusasutuste hoolekogud (edaspidi hoolekogu) juhinduvad oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, huvikooli seadusest, haridusasutuste põhimäärustest, Jõhvi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Jõhvi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest, käesolevast määrusest ning teistest haridusasutuse hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Haridusasutused käesoleva määruse kohaselt on:
  1) koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteasutus);
  2) põhikool;
  3) huvikool.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  (1) Hoolekogu on haridusasutuse juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on haridusasutuse õpilaste, pedagoogide, haridusasutuse pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Lasteasutuse hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (3) Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

§ 3.   Hoolekogu pädevus

  Hoolekogu õigused ja kohustused tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse ning huvikooli seadusest ning on määratletud haridusasutuste põhimäärustes.

2. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEIS 

§ 4.   Põhikooli hoolekogu

  (1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) üks vallavolikogu ja üks vallavalitsuse esindaja;
  2) õppenõukogu esindaja;
  3) lapsevanemate esindajad, arvestusega igast kooliastmest üks kuni kolm esindajat;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja.

  (2) Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (3) Põhikooli hoolekogu on vähemalt seitsmeliikmeline.

  (4) Põhikooli hoolekogusse kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (5) Põhikooli hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

  (6) Põhikooli direktor otsustab käesolevas korras lubatud piirides hoolekogu struktuuri, hoolekogu liikmete arvu ja asendusliikmete vajaduse, õpilaste esindaja valimise korraldamise ning algatab esindajate valimise.

§ 5.   Lasteasutuse hoolekogu

  (1) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad:
  1) üks vallavolikogu ja üks vallavalitsuse esindaja;
  2) lapsevanemate esindajad, arvestusega igast rühmast üks lapsevanemate esindaja;
  3) õpetajate esindaja, arvestusega igast lasteaia majast kaks esindajat.

  (2) Lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate ja valla esindajad ei tohi kuuluda lasteasutuse töötajate hulka.

§ 6.   Huvikooli hoolekogu

  (1) Huvikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) üks vallavolikogu ja üks vallavalitsuse esindaja;
  2) õppenõukogu esindaja;
  3) lapsevanemate esindaja;
  4) õpilaste esindaja;
  5) huvikooli toetavate organisatsioonide esindaja.

  (2) Huvikooli hoolekogu on viie-kuni üheksaliikmeline.

  (3) Huvikooli hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, valla ning huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda huvikooli töötajate hulka.

  (4) Huvikooli direktor otsustab käesolevas korras lubatud piirides hoolekogu struktuuri, hoolekogu liikmete arvu ja asendusliikmete vajaduse, õpilaste esindaja valimise korraldamise ning algatab esindajate valimise.

3. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMISE KORD 

§ 7.   Lapsevanemate esindaja valimine

  (1) Põhikooli iga kooliastme õpilaste vanemad valivad iga kooliastme kohta üks kuni kolm esindajat, arvestades kooli direktori ettepanekut hoolekogu liikmete arvu kohta.

  (2) Lasteasutuse iga rühma laste vanemad valivad hoolekogusse oma esindaja.

  (3) Vanemate esindajaks ei või olla isik, kes on samas haridusasutuses valitud teise rühma, teiste vanemate või teise huvigrupi esindajaks.

  (4) Vanemate esindaja valitakse haridusasutuse, lasteasutuses rühma, vanemate koosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga vanem. Kandidaadiks võib olla üles seatud iga vanem. Kandidaat peab kandideerimiseks andma nõusoleku. Esindaja valimine otsustatakse lihthäälteenamusega.

  (5) Vanemate esindaja valimine protokollitakse.

  (6) Vanemate esindaja esindab hoolekogus esindatavate arvamusi, mille selgitab välja enda valitud viisil.

§ 8.   Vilistlaste esindaja valimine

  (1) Haridusasutuse vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult, võivad valida hoolekogusse oma esindaja.

  (2) Ettepaneku vilistlastele oma esindaja valimiseks teeb haridusasutuse direktor.

  (3) Vilistlaste esindaja nimetamiseks hoolekogusse esitab vilistlaste ühingu, seltsingu või organisatsiooni esindaja haridusasutuse direktorile vastavasisulise taotluse koos vilistlaste esindaja nõusolekuga ning andmetega hiljemalt õppeaastale eelneva aasta 31. augustiks.

§ 9.   Haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja valimine

  (1) Haridusasutust toetav organisatsioon, mis tegutseb juriidilise isikuna või seltsinguna ning mille tegevuse eesmärk lepingu või põhikirja kohaselt on kooli toetamine, võivad valivad hoolekogusse oma esindaja.

  (2) Ettepaneku haridusasutust toetavale organisatsioonile oma esindaja valimiseks teeb haridusasutuse direktor.

  (3) Haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja nimetamiseks hoolekogusse esitab organisatsiooni esindaja haridusasutuse juhile vastavasisulise taotluse koos esindaja nõusolekuga ning andmetega hiljemalt õppeaastale eelneva aasta 31. augustiks.

§ 10.   Kooli õpilaste esindaja valimine

  (1) Õpilasesindus või õpilaskond valib hoolekogusse õpilaste esindaja või esindajad, arvestades kooli direktori ettepanekut hoolekogu liikmete arvu kohta.

  (2) Õpilaste esindaja valitakse õpilasesinduses hääletamise või õpilaskonnas korraldatud valimiste teel. Kandidaadiks võib olla üles seatud iga õpilane. Kandidaadi võib üles seada iga õpilane. Kandidaat peab kandideerimiseks andma nõusoleku. Esindaja valimine otsustatakse lihthäälteenamusega.

  (3) Kui õpilaste esindaja valib kooli õpilasesindus, esitab õpilasesindus kooli direktorile vastavasisulise taotluse õpilaste esindajaks valitud isiku andmetega ning nõusolekuga osaleda hoolekogu töös.

  (4) Õpilaskonna esindaja selgub valimistulemuste alusel. Kooli direktor kinnitab vajadusel õpilaskonna esindaja valimise täpsema korra.

  (5) Huvikooli õpilaste esindaja valitakse huvikooli õpilaste koosolekul vastavalt § 10 punktis 2 sätestatule.

  (6) Õpilaste esindaja valimine ja vajadusel tema volituse aeg protokollitakse.

§ 11.   Lasteasutuse õpetajate esindaja valimine

  (1) Lasteaia õpetajate esindajad valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul.

  (2) Õpetajate esindajad valitakse hääletamise teel. Lasteaia õpetajate esindajateks võib olla lasteaia iga õpetaja, välja arvatud õpetaja, kelle töölepingujärgne ülesanne on asendada direktorit tema eemal viibimise ajal. Kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev õpetaja. Esindaja valimine otsustatakse lihthäälteenamusega. Õpetajate esindajate hoolekogu liikme kandidaat peab kandideerimiseks andma oma nõusoleku.

  (3) Õpetajate esindaja valimine protokollitakse.

§ 12.   Kooli õppenõukogu esindaja valimine

  (1) Kooli õppenõukogu valib hoolekogusse nimetamiseks oma esindaja või esindajad, arvestades direktori ettepanekut hoolekogu liikmete arvu kohta.

  (2) Kooli õppenõukogu esindajaks võib olla kooli iga õpetaja, välja arvatud õpetaja, kelle töölepingujärgne ülesanne on asendada kooli direktorit tema eemal viibimise ajal. Õppenõukogu esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga õppenõukogu koosolekul osalev õpetaja. Esindaja valimine otsustatakse lihthäälteenamusega. Õppenõukogu esindajate hoolekogu liikme kandidaat peab kandideerimiseks andma oma nõusoleku.

  (3) Õppenõukogu esindaja valimine protokollitakse.

§ 13.   Kooli pidaja esindaja valimine

  (1) Kooli pidaja esindaja hoolekogusse valitakse vallavolikogu liikmete hulgast ning vallavalitsus määrab esindaja korraldusega. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (2) Kui vallavolikogu ei otsusta teisiti, kehtivad kooli pidaja esindaja volitused hoolekogus kuni tema kui volikogu liikme volituste lõppemiseni.

§ 14.   Hoolekogu asendusliikme valimine

  (1) Haridusasutuse direktori ettepanekul võivad vanemad valida vanemate esindajana hoolekogusse valitud isikule (põhiliige) asendusliikme. Asendusliige valitakse põhiliikme valimisega samas korras.

  (2) Asendusliige osaleb hoolekogu töös, kui põhiliige ei saa hoolekogu töös osaleda või põhiliikme volitused on lõppenud.

§ 15.   Esindajate andmete esitamine

  Haridusasutuse direktor esitab iga õppeaasta alguses septembrikuu jooksul ja kooli direktor iga õppeaasta alguses oktoobrikuu jooksul vallavalitsusele hoolekogusse valitud esindajate andmed ning esindajaks valimise otsused.

4. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEISU KINNITAMINE 

§ 16.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Vallavalitsus kinnitab koosseisuliste muutuste korral igaks õppeaastaks lasteasutuse hoolekogu koosseisu jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul, põhikooli ja huvikooli hoolekogu koosseisu jooksva õppeaasta novembrikuu jooksul.

  (2) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (3) Hoolekogu liikme volitused lõpevad:
  1) vanemate esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel haridusasutuse laste/õpilaste nimekirjast;
  2) vanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindajaks valitud isiku tööle asumisel haridusasutuses, mille hoolekogu liige ta on;
  3) uue esindaja valimisel esindatavate poolt;
  4) esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
  5) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel koolist;
  6) organisatsiooni, mida esindaja esindab, tegevuse lõppemisel;
  7) esindaja ebaväärika käitumise või haridusasutuse mainet kahjustava tegevuse korral;
  8) esindaja surma korral;
  9) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse põhjal.

§ 17.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  (1) Liikme volituste lõppemisel teavitab haridusasutuse direktor sellest kohe vallavalitsust ning esitab vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks koos uue esindaja andmetega.

  (2) Pärast taotluse saamist otsustab vallavalitsus koosseisu muutmise üle ning kinnitab hoolekogu uue koosseisu.

5. peatükk HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD 

§ 18.   Hoolekogu töö juhtimine

  (1) Oma töö korraldamiseks valib haridusasutuse hoolekogu oma esimesel koosolekul liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja protokollija.

  (2) Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine toimub avaliku hääletamise teel, kui hoolekogu enamus ei otsusta korraldada salajast hääletamist. Kandidaadid esitatakse haridusasutuse hoolekogu liikmete hulgast, kes on andnud selleks oma nõusoleku. Kandidaat valitakse hoolekogu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega.

  (3) Hoolekogu tegevust juhib hoolekogu esimees, keda asendab tema äraolekul kõigis küsimustes aseesimees. Hoolekogu esimees on kohustatud oma äraolekust (sh kui esineb takistus hoolekogu esimehe ülesannete täitmiseks) aseesimeest teavitama.

§ 19.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  (1) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu (temaatika);
  3) ülesannete täitmise tähtaeg ja vastutaja.

  (2) Hoolekogu tööplaan avalikustatakse haridusasutuse veebilehel seitsme päeva jooksul pärast tööplaani kinnitamist.

§ 20.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (4) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (5) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa põhikooli, huvikooli või lasteasutuse direktor.

  (6) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta põhikooli, huvikooli või lasteasutuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe (tema äraolekul aseesimehe) kutsel või loal.

§ 21.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord kolme kuu jooksul.

  (2) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees (tema äraolekul aseesimees) ning protokollib hoolekogu protokollija.

  (3) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku põhikooli, huvikooli või lasteasutuse direktor.

  (4) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 22.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kahe hoolekogu liikme, direktori või vallavalitsuse haridus- ja kultuuri valdkonna juhi ettepanekul või kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks.

  (2) Hoolekogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist.

  (3) Hoolekogu erakorralise koosoleku toimimise aeg, koht ja kavandatud päevakord tehakse vanematele teatavaks hiljemalt hoolekogu koosoleku toimumisega samal päeval.

§ 23.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees.

  (2) Hoolekogu esimees korraldab koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamise ning asjakohaste materjalide eelneva tutvustamise hoolekogu liikmetele.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute saamiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Vajadusel kutsub hoolekogu esimees liikmeks mitteolevaid isikuid hoolekogu koosolekule nõu või selgitusi andma päevakorras olevatel teemadel.

  (5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool hoolekogu koosseisust, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees kokku uue koosoleku, kus osaleb vähemalt üks neljandik hoolekogu koosseisust.

§ 24.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja protokollija allkirjad.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt haridusasutuse asjaajamiskorrale.

§ 25.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab haridusasutuse direktor koostöös haridusasutuse pidajaga.

  (3) Hoolekogu vastuvõetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus saada hoolekogult sellega seotud teavet või nendega haridusasutuses tutvuda, kui sellega ei kahjustata isikuandmekaitse töötlemise üldpõhimõtteid ja hoolekogu või haridusasutus ei ole konkreetsel juhul otsustanud teisiti.

§ 26.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletavad üle poole hoolekogu liikmetest, hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib ja protokollile kirjutab alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (5) Side või infotehnoloogilise vahendi kaudu toimunud koosoleku protokolli vormistamisel juhindutakse käesoleva määruse § 21 punkt 2 sätestatust (välja arvatud lõikes 1 ja 2 nimetatu).

§ 27.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on haridusasutuse direktoril, õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse või vallavalitsuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 28.   Aruandlus

  (1) Haridusasutuste hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli üldkoosolekul õpilaste vanematele ja valla haridusspetsialistile 15. oktoobriks teadmiseks.

  (2) Aruandes kajastatakse õppeaasta jooksul tehtud tööd, saavutatud tulemused, lahendatud küsimused ja uueks õppeaastaks kavandatavad plaanid. Aruanne avalikustatakse haridusasutuse veebilehel.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 29.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Eduard East
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json