Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2018, 11

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

Vastu võetud 22.11.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Järva valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).

  (2) Mittetulunduslik tegevus korra mõistes on kasumit mittetaotlev Järva valla elanikele suunatud ja nende huvides toimuv tegevus kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, elukeskkonna, keskkonnakaitse ja külaliikumise edendamiseks.

  (3) Järva valla eelarvega eraldatakse vahendid mittetulundusliku tegevuse toetamiseks (edaspidi fond).

  (4) Toetust saab taotleda Järva vallas tegutsev mittetulundusühing, sihtasutus, seltsing ja füüsiline isik (edaspidi taotleja).

  (5) Korra kohaselt eraldatakse fondist tegevustoetust, projektitoetust, projekti kaasfinantseerimise toetust ja usuliste ühenduste toetust (edaspidi koos nimetatud toetus). Projektitoetuse vahenditest moodustatakse projektitoetuse reserv.
15.01.2019 10:52
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus § 1 lg 5 eemaldatud vaike tekst „Lõike tekst“ Riigi Teataja § 10 lg 3 alusel ja arvestades Järva Vallavalitsuse 09.01.2019 taotlust nr 14-7/2019/112-1

  (6) Järva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kinnitab pärast vallaeelarve vastuvõtmist hiljemalt ühe kuu jooksul:
  1) projektitoetuse, tegevustoetuse, usulise ühenduse toetuse ja kaasfinantseerimise toetuse kogusumma aastas ning
  2) projektitoetuse reservi suuruse, projektitoetuse jaotuse § 9 lõikes 2 nimetatud taotlusvoorude vahel.

  (7) Esimeses taotlusvoorus jagamata jäänud projektitoetuse vahendid suunatakse teise projektitoetuse taotlusvooru ning tegevustoetuse jagamata vahendid suunatakse projektide kaasfinantseerimise toetuseks. Teises taotlusvoorus jagamata jäänud projektitoetuse vahendid suunatakse projektide kaasfinantseerimise toetuseks.

§ 2.   Toetuse liigid

  Toetuse liigid on: 
  1) tegevustoetus;
  2) projektitoetus;
  3) projekti kaasfinantseerimise toetus;
  4) usulise ühenduse toetus.

§ 3.   Tegevustoetus

  (1) Toetus antakse mittetulundusühingu (v.a usulise ühenduse ja mittetulundusühingu, kellega Järva vald on sõlminud halduslepingu) tegevuse ja arengu toetamiseks, et säilitada ja tõsta selle võimekust.

  (2) Toetust saab taotleda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Järva vallas tegutsev mittetulundusühing:
  1) kelle peamiseks põhikirjaliseks eesmärgiks on külaliikumise arendamine;
  2) kelle põhikirjaliseks eesmärgiks ei ole käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud tegevus.

  (3) Toetust saab taotleda:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud mittetulundusühing tema haldamisel või omandis oleva hoone ja ruumide majandamiskulude, transpordi-, side- ja kantseleikulude katmiseks ning põhikirjaliste eesmärkide täitmisel ette nähtud tegevusteks;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud mittetulundusühing oma põhikirjaliste eesmärkide täitmisel ette nähtud tegevusteks.

  (4) Toetust saab taotleda mittetulundusühing, kes on tegutsenud taotluse esitamise hetkeks rohkem kui kaks aastat.

  (5) Tegevustoetuse taotlemisel tuleb välja tuua käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud eeldatavad kulud ja tegevuste maksumus.

§ 4.   Projektitoetus

  (1) Toetus antakse Järva valla elanikele suunatud tegevuste, mis edendavad korra § 1 lõikes 2 nimetatud valdkondi, läbiviimiseks.

  (2) Toetust saab taotleda mittetulundusühing, sihtasutus, seltsing või füüsiline isik.

  (3) Projekt käesoleva korra mõistes on kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ning ajas piiritletud taotleja ühekordne tegevus või tegevuste kogum.

  (4) Toetuse omafinantseering on toetuse saaja rahaline panus, mis kajastub projekti eelarves.

  (5) Toetuse kaasfinantseering on projekti elluviimisse kaasatud partneri rahaline panus, mis kajastub projekti eelarves.

§ 5.   Projektitoetuse reserv

  Projektitoetuse reservist toetatakse erakorraliselt korra § 1 lõikes 2 nimetatud tegevuste, mida ei olnud võimalik ette näha enne korra § 9 lõikes 2 sätestatud taotlusvooru, projekte.

§ 6.   Projekti kaasfinantseerimise toetus

  (1) Toetus on Järva valla kaasfinantseering projekti omaosaluse tagamiseks teistest fondidest taotletavate kogukonna ja piirkonna arengule suunatud ja Järva valla arengukavaga seotud tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks.

  (2) Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus.

§ 7.   Usulise ühenduse toetus

  (1) Usuline ühendus on korra mõistes mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse mittetulundusühinguna kantud Järva valla kogudus (edaspidi kogudus).

  (2) Toetus antakse kogudusele investeeringuks kiriku, kui mälestise säilitamisel, ja koguduse omandis oleva(te) kalmistu(te) hooldamisega seotud kulude katmiseks.

§ 8.   Toetamise põhimõtted

  (1) Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) taotlejal ei ole maksuvõlgu ja võlgnevusi;
  2) kahel eelneval aastal Järva vallast või Järva vallaks ühinenud omavalitsusüksustelt toetust saanud taotleja on kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
  3) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud taotleja on toetuste kasutamise aruanded esitanud nõuetekohaselt ja tähtaegselt;
  4) investeeringu (hooned, seadmed, rajatised) tegemiseks antakse toetust mittetulundusühingule või sihtasutusele, mille lõpetamisel antakse põhikirja kohaselt pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. Kogudusele antakse investeeringu toetus vastavalt korra § 7 lõikes 2 sätestatule;
  5) tegevustoetuse abikõlbulik periood on eelarveaasta 1. jaanuar kuni 31. detsember;
  6) projektitoetuse abikõlbulik periood esimeses (1. veebruari) taotlusvoorus on eelarveaasta 1. jaanuar kuni 31. detsember ja teises (1. september) taotlusvoorus eelarveaasta 1. september kuni 31. detsember;
  7) projektitoetuse reservist eraldatava toetuse abikõlbulik periood on alates taotluse esitamisest kuni eelarveaasta 31. detsembrini;
  8) projekti kaasfinantseerimise toetus on abikõlbulik kuni projekti tegevuste elluviimiseni;
  9) tegevustoetuse ülempiir on korra § 3 lõike 2 punktis 1 nimetatud mittetulundusühingule 800 eurot ja korra § 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud mittetulundusühingule 300 eurot;
  10) projektitoetuse ülempiir on 2000 eurot;
  11) projektitoetusest võib maksta töötasu kuni 50% projekti kogumaksumusest;
  12) projektitoetuse reservist taotletava toetuse ülempiir on 1000 eurot, välja arvatud juhul, kui vallavolikogu kehtestatud projektitoetuse reserv on väiksem; sel juhul on toetuse ülempiiriks projektitoetuse reservi suurus;
  13) projekti kaasfinantseerimise toetuse ülempiir on vallavolikogu otsustatud projekti kaasfinantseerimise toetuse suurus;
  14) projekti kaasfinantseerimist toetatakse kuni 20% projekti kogumaksumusest;
  15) korra § 4 lõikes 4 nimetatud taotleja omafinantseering on vähemalt 10% projekti kogumaksumusest;
  16) koguduse toetamisel on investeeringutoetuse ülempiir 3000 eurot; kalmistu hooldamise toetamisel lähtutakse kalmistute arvust, ühe kalmistu hoolduskulu ülempiir on 4000 eurot.

  (2) Korra alusel ei toetata:
  1) Järva Vallavalitsuse, kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatavat asutust;
  2) ametiasutuse hallatava asutuse kultuurikollektiivi, stuudiot, treeningrühma, huvi- või spordiringi;
  3) seltsingut või mittetulundusühingut, mis on samaaegselt ametiasutuse hallatava asutuse huvi- või spordiring, kultuurikollektiiv, stuudio, treeningrühm;
  4) tegevustoetusega mittetulundusühingut, kes on taotluse esitamise hetkeks sõlminud ametiasutusega halduslepingu;
  5) projekti kaasfinantseerimise toetusega  mittetulundusühingut või sihtasutust, kes on taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähem kui üks aasta.

  (3) Korra alusel ei anta toetust:
  1) haldus- ja kommunaalkulude katmiseks, välja arvatud § 3 lõike 3 punktis 1 sätestatud juhul;
  2) vara soetamiseks füüsilisele isikule ja seltsingule;
  3) projektijuhtimise tasuks; 
  4) ametiasutuse hallatava asutuse eelarvest finantseeritavaks tegevuseks.

§ 9.   Toetuse taotlemine

  (1) Tegevustoetuse ja usulise ühenduse toetuse saamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane taotlus toetuse saamise aastale eelneva kalendriaasta 1. septembriks.

  (2) Projektitoetuse saamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane taotlus toetuse saamise aasta 1. veebruariks ja 1. septembriks. 

  (3) Projekti kaasfinantseerimise toetust ja projektitoetuse reservist eraldatavat toetust saab taotleda kogu eelarveaasta jooksul.

  (4) Taotlus esitatakse allkirjastatult kas paberkandjal või elektrooniliselt digitaalallkirjaga. Taotluses näidatakse eelarve täiseurodes.

  (5) Seltsingul tuleb esmakordsele taotlusele lisada ühise tegutsemise lepingu koopia.

  (6) Taotluste vormid kinnitab Järva Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus).

§ 10.   Taotluse menetlemine

  (1) Ametiasutuse ametnik (edaspidi menetleja) kontrollib tähtaegselt esitatud taotluse ja taotleja nõuetele vastavust ning esitatud andmete õigsust 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse registreerimisest ametiasutuse dokumendiregistris.

  (2) Kui taotleja ja taotluse kontrollimise käigus selgub, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, antakse taotlejale mõistlik aeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, jätab ametiasutus taotluse läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest ning selle põhjusest teavitatakse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul.

  (3) Vallavalitsus jätab taotleja, kes ei ole korra § 14 lõikes 3 nimetatud tähtajaks esitanud varem saadud toetuse kasutamise aruannet, taotluse läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest ning selle põhjusest teavitatakse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul. Taotlejale, kes ei esitanud aruannet tähtaegselt, ei anta toetust ühe aasta jooksul arvates aruande esitamise päevast.

§ 11.   Projektitoetuse taotluse hindamine

  (1) Projektitoetuse taotlused vaatab läbi vallavalitsuse moodustatud seitsmeliikmeline komisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni liikmed lähtuvad hindamisel järgmistest põhimõtetest:
  1) taotluse vastavus korra § 1 lõikes 2 nimetatud tegevustele;
  2) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Järva valla haldusterritooriumil või on seotud Järva valla esindamisega;
  3) tegevus on suunatud Järva valla elanikele või on nende huvides;
  4) tegevus on kooskõlas Järva valla arengukavaga;
  5) mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele;
  6) projekt peab haarama võimalikult palju sihtrühmi;
  7) tegevuse jätkusuutlikkus;
  8) projekti uudsus;
  9) traditsioonide jätkamine;
  10) oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu;
  11) eelarve kulud on põhjendatud (kulud vastavalt projekti tegevustele), läbipaistvad (kulud on lahti kirjutatud piisavalt detailselt) ja optimaalsed (kulud on realistlikud, arvestades turusituatsiooni).

§ 12.   Taotluste menetlemine komisjonis

  (1) Taotlused vaatab komisjon läbi 10 tööpäeva jooksul pärast ametiasutuselt taotluste saamist.

  (2) Projektitoetuse hindamiskriteeriumid, nende osakaalud ja hindepunktid on määruse lisa 1. Individuaalne hindamisleht on määruse lisa 2. Koondhindamisleht on määruse lisa 3.

  (3) Komisjoni koosoleku protokoll, mis sisaldab antud hindepunktide põhjendusi ja ettepanekuid vallavalitsusele taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta, esitatakse vallavalitsusele hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast komisjoni koosoleku toimumist.

§ 13.   Toetuse eraldamise otsustamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Projektitoetuse esimese taotlusvooru taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb vallavalitsus otsuse pärast valla eelarve vastuvõtmist. Projektitoetuse teise taotlusvooru taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb vallavalitsus otsuse pärast komisjoni koosoleku protokolli saamist. Projektitoetuse taotluse osalise rahuldamise korral informeerib menetleja sellest toetuse taotlejat enne vallavalitsus korralduse andmist. Informeerimise käigus küsitakse taotlejalt kirjalikku kinnitust projekti elluviimise kohta.

  (2) Tegevustoetuse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta § 3 lõikes 2 nimetatud mittetulundusühingule teeb vallavalitsus otsuse pärast vallaeelarve vastuvõtmist. Vallavalitsus võtab taotluse menetlemisel arvesse mittetulundusühingu senist tegevust ning taotletava toetuse seost korra § 3 lõikes 1 nimetatud eesmärgiga.

  (3) Projekti kaasfinantseerimise toetuse otsustab summas kuni 5000 eurot vallavalitsus ja summas alates 5001 eurot vallavolikogu. Eelarveaasta kestel esitatud kaasfinantseerimise toetuse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb vallavalitsus otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul ja vallavolikogu hiljemalt ülejärgmisel istungil pärast taotluse saamist.
15.01.2019 10:54
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus § 13 lg 3 eemaldatud vaike tekst „Lõike tekst“ Riigi Teataja § 10 lg 3 alusel ja arvestades Järva Vallavalitsuse 09.01.2019 taotlust nr 14-7/2019/112-1

  (4) Projektitoetuse reservist toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse laekumisest arvates.

  (5) Usulise ühenduse toetuse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb vallavalitsus otsuse pärast vallaeelarve vastuvõtmist.

  (6) Vallavalitsuse otsus vormistatakse korraldusega, milles märgitakse:
  1) taotleja nimi;
  2) projekti nimi, välja arvatud tegevustoetuse andmise korral;
  3) eraldatav summa;
  4) tähtaeg toetuse kasutamise lepingu sõlmimiseks, välja arvatud tegevustoetuse andmise korral;
  5) põhjus taotluse osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

  (7) Vallavolikogu otsuses märgitakse:
  1) taotleja nimi;
  2) projekti nimi;
  3) eraldatav summa;
  4) põhjus taotluse osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

  (8) Korralduse või otsuse toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta ning lepingu edastab menetleja taotlejale 10 tööpäeva jooksul korralduse või otsuse vastuvõtmisest arvates.

  (9) Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 kalendripäeva jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimiseks õiguse. Sel juhul loetakse toetuse andmise menetlus lõppenuks vallavalitsuse korraldusega.

§ 14.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus kantakse vallavalitsuse korralduse või vallavolikogu otsuse ja lepingu alusel taotluses märgitud arvelduskontole lepingus märgitud tähtajal ja summas.

  (2) Toetuse sihipärast kasutamist kontrollib ametiasutus.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama vormikohase aruande ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise tähtaja või projekti lõppemist.
15.01.2019 10:55
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus § 14 lg 3 eemaldatud vaike tekst „Lõike tekst“ Riigi Teataja § 10 lg 3 alusel ja arvestades Järva Vallavalitsuse 09.01.2019 taotlust nr 14-7/2019/112-1

  (4) Aruannete vormid kinnitab vallavalitsus.

  (5) Toetuse saaja on kohustatud tagastama projekti elluviimisel kasutamata jäänud vahendid 10 tööpäeva jooksul toetuse kasutamise aruande kinnitamisest arvates. Juhul, kui toetusest jääb kasutamata vähem kui kümme eurot, kasutamata jäänud osa ei tagastata.

  (6) Vallavalitsus nõuab toetuse tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihipäraselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) tegevust, mille jaoks toetus eraldati, ei toimunud.

§ 15.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  (1) Albu Vallavolikogu 19.12.2003 määrus nr 30 „ Albu valla eelarvest kultuuri-, spordi-, külaelu-ja noorsootööalasele tegevusele toetuste andmise ja premeerimise korra kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Ambla Vallavolikogu 15.03.2007 määrus nr 7 „Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuste taotlemise, andmise ja kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Imavere Vallavolikogu 20.02.2014 määrus nr 14 „Imavere valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Imavere Vallavolikogu 20.12.2006 määrus nr 36 „Ühekordsete toetuste andmine kultuuri- ja haridustegevuseks Imavere valla eelarvest“ § 6 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Järva-Jaani Vallavolikogu 24.11.2011 määrus nr 16 „Järva-Jaani valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Kareda Vallavolikogu 23.01.2007 määrus nr 3 „Kareda valla külaliikumise toetamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

  (7) Koeru Vallavolikogu 25.11.2010 määrus nr 18  „Koeru valla eelarvest programmi Koeru Projekt rahaliste vahendite taotlemise kord" tunnistatakse kehtetuks.

  (8) Koigi Vallavolikogu 12.06.2014 määrus nr 9 „Koigi valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Järva vallaks ühinenud omavalitsusüksuste määruste alusel 2018. aastal esitatud tegevus- ja projektitoetuse taotlused menetletakse 2019. aastal korra alusel.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Hindamiskriteeriumid

Lisa 2 Individuaalne hindamisleht

Lisa 3  Koondhindamiseleht

/otsingu_soovitused.json