Teksti suurus:

Otepää Vallavolikogu 23. märtsi 2017.a määruse nr 2 „Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2018, 41

Otepää Vallavolikogu 23. märtsi 2017.a määruse nr 2 „Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 22.11.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Otepää Vallavolikogu 23. märtsi 2017. a määruses nr 2 „Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Tegevustoetust saab taotleda Otepää vallas tegutsev mittetulundusühing (edaspidi ühing), mis tegutseb rahvakultuuri (koorimuusika, puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatants, folkloor, harrastusteater, käsitöö jms) valdkonnas, mis on aktiivselt tegutsenud Otepää vallas taotluse esitamise tähtajale eelnenud 12 kuu jooksul ning mille huvitegevus toimub vähemalt üheksal kuul aastas ühel korral nädalas.“;
2) paragrahvi 3 lõiked 2 - 4 tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahvi 3 lõikest 5 jäetakse välja lauseosa „juhendajatasu maksmiseks,“;
4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 6 järgmiselt:
„(6) Tegevustoetuse ülempiiriks on 700 eurot.“;
5) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) kultuuriürituse toetuse taotlus hiljemalt 1. detsembriks ajavahemikul 1. jaanuar - 31. mai toimuva ürituse puhul, hiljemalt 1. aprilliks ajavahemikul 1. juuni - 30 september toimuva ürituse puhul ja hiljemalt 1. augustiks ajavahemikul 1. oktoober - 31. detsember toimuva ürituse puhul;“;
6) paragrahvi 6 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „graafikud“ lauseosaga „ning tegevustoetuse kasutamise eelarve“;
7) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kultuuriürituse toetuse määramise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast Otepää valla eelarve vastuvõtmist ajavahemikul 1. jaanuar - 31. mai toimuva ürituse puhul, hiljemalt 1. juuniks ajavahemikul 1. juuni - 30 september toimuva ürituse puhul ja hiljemalt 1. oktoobriks ajavahemikul 1. oktoober - 31. detsember toimuva ürituse puhul.“.

§ 2.  Otepää Vallavolikogu 23. märtsi 2017. a määruse nr 2 „Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise kord“ alusel 2019. aasta tegevustoetuse taotlemisel on taotluse esitamise tähtaeg 1. veebruar 2019. a.

§ 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Barkala
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json