Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2018, 43

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise kord

Vastu võetud 23.03.2017 nr 2
RT IV, 30.03.2017, 21
jõustumine 02.04.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2018RT IV, 04.12.2018, 4107.12.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus sätestab Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse taotlemise, rahaliste vahendite eraldamise ja toetuse kasutamise kontrolli korra.

 (2) Määruse eesmärk on Otepää valla eelarvest rahaliste vahendite eraldamisega toetada kultuurialase huvitegevuse arendamist ja kultuuriürituste korraldamist Otepää vallas omaalgatuse toetamise kaudu.

§ 2.  Toetuste liigid

  Otepää valla eelarvest eraldatakse kultuurile järgmisi toetusi:
 1) tegevustoetus;
 2) kultuuriürituse toetus;
 3) andeka noore toetus.

2. peatükk TOETUSE ANDMISE TINGIMUSED 

§ 3.  Tegevustoetuse andmise tingimused

 (1) Tegevustoetust saab taotleda Otepää vallas tegutsev mittetulundusühing (edaspidi ühing), mis tegutseb rahvakultuuri (koorimuusika, puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatants, folkloor, harrastusteater, käsitöö jms) valdkonnas, mis on aktiivselt tegutsenud Otepää vallas taotluse esitamise tähtajale eelnenud 12 kuu jooksul ning mille huvitegevus toimub vähemalt üheksal kuul aastas ühel korral nädalas.
[RT IV, 04.12.2018, 41 - jõust. 07.12.2018]

 (2) [Kehtetu - RT IV, 04.12.2018, 41 - jõust. 07.12.2018]

 (3) [Kehtetu - RT IV, 04.12.2018, 41 - jõust. 07.12.2018]

 (4) [Kehtetu - RT IV, 04.12.2018, 41 - jõust. 07.12.2018]

 (5) Tegevustoetust võib kasutada kultuurialase huvitegevuse korraldamiseks, sh tegevuseks vajalike vahendite soetamiseks, ruumide üürimiseks, osalemistasudeks, transpordiks, koolitustel osalemiseks jms.
[RT IV, 04.12.2018, 41 - jõust. 07.12.2018]

 (6) Tegevustoetuse ülempiiriks on 700 eurot.
[RT IV, 04.12.2018, 41 - jõust. 07.12.2018]

§ 4.  Kultuuriürituse toetuse andmise tingimused

 (1) Kultuuriürituse toetust saab taotleda juriidiline isik, seltsing või füüsiline isik kultuuritegevuse edendamiseks Otepää vallas.

 (2) Kultuuriürituse toetuse andmisel arvestatakse traditsioone, jätkusuutlikkust, suunatust elanike erinevatele huvigruppidele ja võimalust üritusega tõsta Otepää valla mainet.

§ 5.  Andeka noore toetuse andmise tingimused

  Andeka noore toetuse saamise õigus on andekal kuni 19-aastasel noorel kultuuriharrastajal, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Otepää vald või kes õpib Otepää valla koolis, ja kes osaleb Eesti kultuurikollektiivi koosseisus või iseseisvalt rahvusvahelisel üritusel.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA MENETLEMINE 

§ 6.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlus esitatakse Otepää Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) järgmistel tähtaegadel:
 1) tegevustoetuse taotlus hiljemalt 1. detsembriks;
 2) kultuuriürituse toetuse taotlus hiljemalt 1. detsembriks ajavahemikul 1. jaanuar - 31. mai toimuva ürituse puhul, hiljemalt 1. aprilliks ajavahemikul 1. juuni - 30 september toimuva ürituse puhul ja hiljemalt 1. augustiks ajavahemikul 1. oktoober - 31. detsember toimuva ürituse puhul;
[RT IV, 04.12.2018, 41 - jõust. 07.12.2018]
 3) andeka noore toetuse taotlus hiljemalt üks kuu enne rahvusvahelise ürituse toimumist.

 (2) Tegevustoetuse taotluses esitatakse:
 1) ühingu andmed;
 2) andmed kollektiivi harjutamise koha kohta;
 3) järgneva kalendriaasta tegevuskava, korraldatavate ürituste kalenderplaan ja proovide graafikud ning tegevustoetuse kasutamise eelarve;
[RT IV, 04.12.2018, 41 - jõust. 07.12.2018]
 4) ülevaade jooksva kalendriaasta tegevustest ja saavutustest;
 5) ühingu tegevuses osalejate nimekiri.

 (3) Kultuuriürituse toetuse taotluses esitatakse:
 1) taotleja andmed;
 2) ürituse põhiandmed;
 3) ürituse eelarve ja kaasfinantseerijad;
 4) taotluse sisuline põhjendus.

 (4) Andeka noore toetuse taotluses esitatakse:
 1) taotluse esitaja andmed;
 2) andeka noore andmed;
 3) arveldusarve number ja omaniku nimi, kuhu toetuse summa kanda;
 4) andmed rahvusvahelise ürituse kohta ja kutse;
 5) eelarve ja kaasfinantseerijad.

 (5) Toetuse taotluse vormid kehtestab vallavalitsus.

§ 7.  Taotluse menetlemine

 (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele. Vajadusel määratakse taotluse esitajale tähtaeg täiendavate dokumentide esitamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks.

 (2) Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

§ 8.  Toetuse määramine

 (1) Tegevustoetuse määramise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast Otepää valla eelarve vastuvõtmist.

 (2) Kultuuriürituse toetuse määramise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast Otepää valla eelarve vastuvõtmist ajavahemikul 1. jaanuar - 31. mai toimuva ürituse puhul, hiljemalt 1. juuniks ajavahemikul 1. juuni - 30 september toimuva ürituse puhul ja hiljemalt 1. oktoobriks ajavahemikul 1. oktoober - 31. detsember toimuva ürituse puhul.
[RT IV, 04.12.2018, 41 - jõust. 07.12.2018]

 (3) Andeka noore toetuse määramise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast nõuetekohase taotluse esitamist.

§ 9.  Toetuse maksmine

 (1) Tegevustoetust ja kultuuriürituse toetust makstakse vastavalt lepingule, milles sätestatakse:
 1) toetuse saaja;
 2) toetuse saamise otstarve;
 3) toetuse suurus;
 4) toetuse maksmise tähtaeg;
 5) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
 6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

 (2) Andeka noore toetus kantakse toetuse määramise korralduses märgitud isiku arveldusarvele.

4. peatükk TOETUSE KASUTAMISE KONTROLL JA ARUANDLUS 

§ 10.  Toetuse saaja kohustus

 (1) Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande 31. detsembriks.

 (2) Kultuuriürituse toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande ühe kuu jooksul pärast ürituse toimumist.

 (3) Aruande vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 11.  Vallavalitsuse õigused kontrollimisel

 (1) Vallavalitsusel on õigus:
 1) kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ja esitatud andmete õigsust;
 2) nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja aruandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

 (2) Vallavalitsusel on õigus lõpetada toetuse maksmine või nõuda toetuse tagastamist, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
 3) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruannet või esitab valeandmeid;
 4) tegevustoetuse saaja regulaarses tegevuses osaleb alla 70% osalejate nimekirja kantud inimestest.

§ 12.  Järelevalve

  Määruses sätestatud toetuste määramist ja maksmist kontrollib revisjonikomisjon.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json