HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Jõhvi Muusikakooli põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2023
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2018, 50

Jõhvi Muusikakooli põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 21.02.2008 nr 109
RT IV, 18.05.2012, 18
jõustumine 25.02.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2013RT IV, 25.01.2013, 328.01.2013
17.04.2014RT IV, 30.04.2014, 203.05.2014
15.06.2017RT IV, 22.06.2017, 325.05.2017
12.10.2017RT IV, 21.10.2017, 1124.10.2017
22.11.2018RT IV, 04.12.2018, 601.01.2019

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Jõhvi Muusikakool (edaspidi muusikakool) on Jõhvi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele loob lastele ja täiskasvanutele võimalused täiendava muusikaalase hariduse omandamiseks ning isiksuse arendamiseks.

  (2) Muusikakool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, käesolevast põhimäärusest ja muudest kehtivatest õigusaktidest.

  (3) Muusikakool on asutatud Jõhvi Linnavolikogu poolt ja ametlikuks nimeks on Jõhvi Muusikakool.

  (4) Muusikakooli asukoht ja aadress on Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Pargi 40, postiindeks 41537.

  (5) Muusikakooli teeninduspiirkond on Jõhvi valla haldusterritoorium, vabade kohtade olemasolul võetakse muusikakooli lapsi teistest omavalitsusüksustest omavalitsuste või lapsevanema ja vallavalitsuse vahelise lepingu alusel.

  (6) Muusikakooli põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Jõhvi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ning muusikakool registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris ja Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

  (7) Muusikakoolil on oma eelarve, pitsat ja sümboolika.

  (8) Muusikakooli õppekeelteks on eesti ja vene keel.

  (9) Muusikakooli asjaajamise keeleks on eesti keel. Muusikakooli asjaajamiskorra kinnitab direktor oma käskkirjaga.

  (10) Muusikakoolil on õigus luua ja arendada välissidemeid.

§ 2.   Muusikakooli tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Muusikakooli tegevuse eesmärk on anda muusikalist põhiharidust ja valmistada õpilasi ette professionaalse muusikahariduse õppeks.
[RT IV, 30.04.2014, 2 - jõust. 03.05.2014]

  (2) Muusikakooli ülesandeks on:
  1) laste ja noorte loomevõime avastamine ja kavakindel arendamine;
  2) professionaalse muusikahariduse õppeks tarviliku ettevalmistuse andmine;
  3) kohaliku kultuurielu edendamine Eesti kultuuritraditsioonide alusel;
  4) alternatiivõppe korraldamine läbi üldkultuurilise ja vabaõppeosakonna.

  (3) Muusikakooli põhitegevuseks on muusikahariduse andmine alljärgnevatel erialadel:
  1) klahvpillid;
  2) keelpillid;
  3) puhkpillid;
  4) rahvapillid;
  5) löökpillid;
  6) vokaalõpetus.

  (4) Muusikakool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata arendada kontserttegevust, anda täiskasvanute koolitust, korraldada seminare, tegeleda õppematerjalide kirjastamise ja õppevahendite valmistamisega, välja üürida koolile kuuluvaid muusikainstrumente ja ruume ning korraldada tasulisi üritusi. Üürihinnad kinnitab direktori taotluse alusel vallavalitsus oma korraldusega.

  (5) Muusikakooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks aastaks muusikakooli arengukava, mille kinnitab Jõhvi Vallavalitsus määrusega.
[RT IV, 22.06.2017, 3 - jõust. 25.05.2017]

  (6) Arengukava peab kajastama muusikakooli tegevus- ja arengusuundi ning olema kooskõlas valla arengukavaga.
[RT IV, 22.06.2017, 3 - jõust. 25.05.2017]

§ 3.   Muusikakooli struktuur

  (1) Muusikahariduse andmine toimub järgmiste õppeastmete kaupa:
  1) eelkool – 1-2 õppeaastat;
  2) põhikooli noorem aste – 1.-4. klass;
  3) põhikooli vanem aste – 5.-7. klass;
  4) lisa-aasta(d) – kuni üleminekuni kutseharidusele.

  (2) Õppeastmete ülesanded on järgmised:
  1) eelkoolis selgitatakse välja õpilaste eeldused, arendatakse nende muusikalisi oskuseid ja suunatakse õige eriala valikule.
  2) põhikoolis toimub loomevõimete kavakindel arendamine ning professionaalse muusikahariduse omandamiseks ettevalmistamine.
  3) lisa-aasta(d) on mõeldud õpilastele, kes on edukalt läbinud põhikooli, omavad eeldusi ja on üldjuhul orienteeritud professionaalse muusikahariduse omandamisele ning vajavad vanuse tõttu järjepidevat õpet kuni üleminekuni kutseharidusele.

  (3) Põhikooli alternatiiviks on vabaõppe osakond, kuhu kuuluvad õpilased oma võimetest lähtuvalt ning soovivad õppida põhikooli õppekava väliselt. Vabaõppe osakonnas lähtutakse põhikooli õppekavast ja kohandatakse see vastavalt õpilase soovile ning võimetele. Vabaõppe osakonda võetakse vastu üldjuhul alates 12. eluaastast.
[RT IV, 30.04.2014, 2 - jõust. 03.05.2014]

§ 4.   Õppekorraldus

  (1) Muusikakooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku raamõppekava alusel koostatud muusikakooli õppekava. Õppekava peab võimaldama jätkata professionaalset muusikahariduse omandamist.

  (2) Õppekavaga sätestatakse õppe eesmärk ja kestus, õppeainete loendid ning ainekavad õppeastmete kaupa.

  (3) Iga muusikakoolis õpetava huviala kohta koostatakse huviala õppekava, mille kinnitab direktor. Õppekava muutmiseks võib ettepanekuid teha kooli pidaja või tema poolt volitatud ametiisik, muusikakooli hoolekogu või õppenõukogu. Tehtud ettepanekud kinnitab direktor. Muusikakooli õppekava muutmine, uue lisamine või olemasoleva sulgemine toimub pärast vastava huviala õppeperioodi lõppu, millest kooli pidaja teavitab EHIS-e volitatud töötajat 30 päeva jooksul.

  (4) Muusikakooli huvialade õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (5) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini ja õppekasvatustöö toimub õppuri tööst, alus-, põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust või tööalast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal. Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ning õppevaheaegadest.

  (6) Õppevaheajad muusikakoolis on sarnaselt üldhariduskoolidega ning need kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega. Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad.
[RT IV, 22.06.2017, 3 - jõust. 25.05.2017]

  (7) Õppeperiood on vähemalt 175 kalendripäeva.

  (8) Koolipäev jagatakse individuaal- ja rühmaõppetundideks, mille pikkus on 45 minutit. Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaaniga, mille kinnitab muusikakooli direktor.

  (9) Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilase nädalakoormus õppetundides määratakse muusikakoolis kasutatava õppekavaga. Suurim lubatud koormus on:
  1) eelkoolis 3 tundi;
  2) 1. klassis 4 tundi;
  3) 1.a – 2. klassis 6 tundi;
  4) 3. – 5. klassis 8 tundi;
  5) 6. – 7. klassis pilliõpetusosakonnas 9 tundi, üldkultuurilises osakonnas 8 tundi;
  6) lisa-aastatel 6 tundi;
  7) vabaõppe osakonnas 2 tundi.
[RT IV, 22.06.2017, 3 - jõust. 25.05.2017]

  (10) Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse iga trimestri lõpul, aga samuti kontsertidel ja eksamitel, mille hulk ja põhinõuded on määratud õppekavaga.

  (11) Muusikakooli klassi- ja lõputunnistusele kantavad hinded lähtuvad 5-pallisest hindamissüsteemist (5 = väga hea, 4 = hea, 3 = rahuldav, 2 = puudulik, 1 = nõrk). Õpilaste hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

  (12) Põhikooli pilliõpetusosakonna ja üldkultuurilise osakonna noorema astme (4. klass) lõpetamiseks korraldatakse üleminekueksamid, vanema astme (7. klass) lõpetamiseks lõpueksamid.
[RT IV, 30.04.2014, 2 - jõust. 03.05.2014]

  (13) Põhikooli pilliõpetusosakonna ja üldkultuurilise osakonna noorema astme lõpetajatele väljastatakse muusikakooli algastme lõputunnistus, vanema astme lõpetajatele muusikakooli lõputunnistus.
[RT IV, 30.04.2014, 2 - jõust. 03.05.2014]

  (14) [Kehtetu - RT IV, 30.04.2014, 2 - jõust. 03.05.2014]

  (15) Vabaõppe osakonna õpilased sooritavad arvestusliku ettemängu üks kord aastas. Vabaõppe osakonnas klassitunnistust ja lõputunnistust välja ei anta. Õpilane saab tunnistuse, kuhu on märgitud õppimise aeg, läbitud ained ja nende maht.

  (16) Õppimine muusikakoolis on tasuline. Õppekulude osaliseks katmiseks kehtestab õppetasu suuruse vallavolikogu, õppetasust vabastamise või soodustuste andmise korra kehtestab hoolekogu ettepanekul vallavalitsus.

  (17) Muusikakool võib anda ka täiskasvanute vabahariduslikku koolitust. Õppekorraldus vastab vabaõppe osakonna õppekorraldusele. Maksimaalne õppetundide arv nädalas on 2
[RT IV, 30.04.2014, 2 - jõust. 03.05.2014]

§ 5.   Õpilased ja nende vanemad

  (1) Muusikakooli võetakse vastu selleks vajalikke eeldusi omavaid õpilasi sisseastumiskatsete alusel.

  (11) Eelkooli võetakse vastu lapsi alates 6. eluaastast. 4-6-aastaste laste jaoks tegutseb eelkooli juures laulu-mängukool.
[RT IV, 30.04.2014, 2 - jõust. 03.05.2014]

  (12) Põhikooli pilliõpetusosakonda ja üldkultuurilisse osakonda võetakse vastu üldjuhul 7-11 aastaseid lapsi.
[RT IV, 30.04.2014, 2 - jõust. 03.05.2014]

  (2) Õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ning koolist väljaarvamise korra kehtestab õppenõukogu.

  (3) Lapse astumisel muusikakooli esitab lapsevanem nõutavad dokumendid, sealhulgas
  1) avalduse direktori nimele;
  2) [kehtetu - RT IV, 30.04.2014, 2 - jõust. 03.05.2014]
  3) [kehtetu - RT IV, 30.04.2014, 2 - jõust. 03.05.2014]
  4) 2 fotot.

  (4) Täiskasvanu esitab muusikakooli astumisel avalduse ja isikut tõendava dokumendi.
[RT IV, 30.04.2014, 2 - jõust. 03.05.2014]

  (5) Lapsevanem on kohustatud:
  1) tasuma õppetasu vallavolikogu poolt kinnitatud ulatuses ja korras;
  2) informeerima erialaõpetajat, õppealajuhatajat või direktorit lapse puuduma jäämisest või lahkumisest;
[RT IV, 30.04.2014, 2 - jõust. 03.05.2014]
  3) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja muusikahariduse omandamiseks.

  (6) Lapsevanematel on õigus:
  1) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks muusikaliseks arenguks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujundamisele;
  2) osaleda muusikakooli töös ja juhtimises hoolekogu liikmeteks valitud vanemate kaudu.

  (7) Täisealisena õppima asunule laienevad eespool nimetatud lapsevanema õigused ja kohustused.

  (8) Õpilane on kohustatud järgima muusikakooli kodukorda, kohusetundlikult täitma õppeülesandeid, korralikult osa võtma õppetööst, osalema eksamitel, arvestustel ja esinema kontsertidel nii muusikakoolis kui ka esindajana väljaspool muusikakooli.

  (9) Õpilastel on õigus:
  1) õppida vastavalt õppekavale;
  2) avaldada soovi lisaainete õppimiseks;
  3) saada muusikakoolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta;
  4) osaleda valitud õpilasesindaja kaudu hoolekogu töös;
  5) saada õpetajatelt täiendavat abi ainekavas ettenähtu omandamiseks;
  6) saada võimalusel ainelist abi selleks eraldatud summadest ja fondidest.

  (10) Õpilastel ja nende vanematel on õigus õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda muusikakooli hoolekogu, õppenõukogu või direktori, samuti riiklike järelevalveorganite poole.

  (11) Õpilane kustutatakse muusikakooli õpilaste nimekirjast:
  1) lapsevanema (täiskasvanu) avalduse alusel;
  2) muusikakooli lõpetamisel või noorema astme (4.klass) lõpetamisel, kui ta ei avalda soovi õpinguid jätkata;
  3) mitterahuldavate õppetulemuste tõttu;
  4) õppeaasta jooksul õppetundidest põhjuseta puudumise tõttu 1/3 ulatuses;
  5) muusikakooli kodukorra rikkumisel;
  6) õppetasu võla korral kolme kuu ulatuses.

  (12) Õpilase nimekirjast kustutamine vormistatakse direktori käskkirjaga, mille aluseks on lapsevanema avaldus või õppenõukogu otsus.

  (13) Muusikakooli õppekava peab õpilasele tagama sujuva ülemineku ühest koolist teise.

  (14) Õpilastele avaldatakse tunnustust muusikakooli kodukorras ettenähtud korras.

  (15) Muusikakool tagab õpilase muusikakoolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

  (16) Õpilase poolt muusikakoolile tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad vastavalt muusikakoolis kehtestatud korrale.

  (17) Muusikakooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub muusikakooli juhtkond vajadusel kokku lastevanemate üldkoosoleku.

§ 6.   Muusikakooli personal

  (1) Muusikakooli personali moodustavad pedagoogid (direktor, õppealajuhataja, õpetaja, kontsertmeister) ja muusikakooli teenindav personal.

  (2) Muusikakooli personali koosseisu määrab direktor kooskõlastatult vallavalitsusega.

  (3) Muusikakooli personaliga sõlmib, muudab, peatab, ütleb üles ja lõpetab töölepingud muusikakooli direktor.
[RT IV, 25.01.2013, 3 - jõust. 28.01.2013]

  (4) Muusikakooli personali tööülesanded ja -kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks muusikakooli põhimääruse, töösisekorraeeskirja, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadusandlusega ja pedagoogide teenistust reguleerivate õigusaktidega.

  (5) Muusikakooli personali töötasustamise alused kinnitab vallavolikogu. Muusikakooli direktor kinnitab pedagoogide ja teenindava personali palga lähtudes töötasustamise alustest, atesteerimise järgust, töökoormusest ning muusikakooli eelarvelistest võimalustest.

  (6) Pedagoogid:
  1) loovad tingimused laste arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös laste ja nende kodudega;
  2) vastutavad lapse elu, tervise ja turvalisuse eest muusikakoolis viibimise ajal;
  3) tagavad kehtiva õppekava ja tunniplaani järgimise;
  4) nõustavad lapsevanemaid neid huvitavates õppetööalastes küsimustes.

  (7) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine vastavuses haridus- ja teadusministri määrusega. Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded kehtestab vallavolikogu.

  (8) Pedagoogide täiendõpet ja stažeerimist võidakse võimaluse korral korraldada teiste riikide õppeasutustes.

  (9) Muusikakooli teenindav personal:
  1) tagab muusikakooli majandusliku teenindamise, pedagoogide abistamise ja häireteta töö;
  2) tagab muusikakooli vara säilimise, selle korrashoiu ning säästliku kasutamise;
  3) jälgib muusikakooli territooriumi, ruumide, sisseseadete seisukorda; töökaitse- ja tuleohutusvahendite korrasolekut ning rakendavad abinõusid nende õigeaegseks remondiks.

§ 7.   Juhtimine

  (1) Muusikakooli juhib direktor, kes on asutuse seaduslik esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (2) Muusikakooli direktor:
  1) juhib muusikakooli õppe-, majandus- ja finantstegevust koostöös õppenõukogu ja hoolekoguga;
  2) tagab muusikaalase õppekorralduse vastavuse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavadele ning hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  3) koostab muusikakooli eelarveprojekti, esitab selle arvamuse avaldamiseks hoolekogule ning kinnitamiseks vallavolikogule;
  31) korraldab muusikakooli arengukava koostamise ning vastutab selle tähtaegse kinnitamise ja ajakohasuse eest;
[RT IV, 22.06.2017, 3 - jõust. 25.05.2017]
  4) vastutab vallavolikogu poolt kehtestatud korras muusikakooli vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  5) tunnustab ja karistab koolitöötajaid;
  6) kutsub kokku koosolekuid ja nõupidamisi ning juhatab muusikakooli õppenõukogu;
  7) sõlmib, muudab, peatab, ütleb üles ja lõpetab töötajatega töölepinguid, mis on vastavuses tööseadusandlusega jm pedagoogide töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
[RT IV, 25.01.2013, 3 - jõust. 28.01.2013]
  8) tagab personalile ohutud töötingimused, tutvustab töötaja tööle võtmisel, samuti töötamise ajal töökorra, töökaitse ja tuleohutuse nõudeid;
  9) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  10) on aruandekohustuslik muusikakooli hoolekogu, vallavanema ja vallavalitsuse ees;
  11) määrab vastavalt õppekavadele pedagoogide koormused;
  12) kinnitab koolitöötajate palgamäärad vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel;
  13) kinnitab muusikakooli õppekava, tunniplaani ja kodukorra.

  (3) Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ning selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus kooskõlas kooli hoolekoguga. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (4) Muusikakooli direktoril peab olema kõrgem muusikaline haridus.

  (5) Muusikakooli direktoriga sõlmib, peatab, muudab, ütleb üles ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.
[RT IV, 25.01.2013, 3 - jõust. 28.01.2013]

  (6) Muusikakooli direktori äraolekul täidab muusikakooli direktori kohuseid õppealajuhataja või vallavanema käskkirjaga määratud isik.

  (7) Muusikakoolil on muusikaalase õppetegevuse arendamiseks, analüüsimiseks ja juhtimiseks vajalike otsuste vastuvõtmiseks õppenõukogu, mille liikmeteks on kõik muusikakooli pedagoogid. Õppenõukogu koosolekuid juhatab direktor või tema asendaja.

  (8) Õppenõukogu koguneb vähemalt viis korda aastas (iga õppeaasta algul, iga trimestri lõpul ning enne eksamiperioodi) ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 2/3 liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Õppenõukogu erakorralise koosoleku kutsub kokku direktor või tema asendaja, kui seda nõuab vähemalt 2/3 liikmetest või kui see on vajalik riikliku järelevalve tulemuste läbiarutamiseks. Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja kutsutud isikutele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (9) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse, protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Õppenõukogu otsused avalikustatakse koosolekule järgneva kolme päeva jooksul.

  (10) Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ja hääletamine on kas avalik või salajane. Võrdsete häälte korral avalikul hääletamisel saab otsustavaks direktori või tema puudumisel tema asendaja hääl. Võrdsete häälte korral salajasel hääletamisel jääb otsus vastu võtmata ja vajadusel viiakse läbi uus hääletamine järgmisel õppenõukogu koosolekul.

  (11) Õppenõukogu:
  1) arutab muusikakooli arengu- ja tegevuskavasid;
  2) koostab muusikakooli õppekava ning kinnitab sisseastumiskatsete, arvestuste ja eksamite korraldamise ja tulemuste hindamisega seoses koostatud dokumendid;
  3) määrab kindlaks õpilaste hindamise, tunnustamise ja karistamise üldpõhimõtted ja korra ning rakendab neid;
  4) annab hinnangu õppetulemustele;
  5) osaleb muusikakooli arengukava ja kodukorra väljatöötamises.
[RT IV, 22.06.2017, 3 - jõust. 25.05.2017]

  (12) Muusikakooli tegevuseks vajalike tingimuste loomiseks moodustav vallavalitsus oma korraldusega muusikakooli hoolekogu.

  (13) Hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab Jõhvi Vallavolikogu.
[RT IV, 04.12.2018, 6 - jõust. 01.01.2019]

  (131) - (133)
[Kehtetud - RT IV, 04.12.2018, 6 - jõust. 01.01.2019]

  (14) Muusikakooli hoolekogu:
  1) teeb vajadusel kooli pidajale järelevalve teostamise ettepaneku;
  2) kuulab ära direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga vallavalitsusele;
  3) kuulab ära direktori ettekande muusikakooli eelarve planeerimise kohta eelarveaastal;
  4) teeb õppekava ja õppekorralduse ning vajadusel muusikakooli põhimääruse muutmise ettepanekuid;
  5) osaleb muusikakooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamiseks esitamist oma arvamuse.
[RT IV, 22.06.2017, 3 - jõust. 25.05.2017]

  (15) - (18)
[Kehtetud - RT IV, 04.12.2018, 6 - jõust. 01.01.2019]

§ 8.   Finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

  (1) Muusikakooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Muusikakoolil on oma eelarve, mis on vallaeelarve osaks.

  (3) Muusikakooli finantseeritakse:
  1) vallaeelarve eraldistest;
  2) riigieelarve eraldistest;
  3) õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppetasust, mille kehtestab vallavolikogu;
  4) sihtotstarbelistest eraldistest ja annetustest;
  5) muusikakooli põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  6) muudest vahenditest.

  (4) Muusikakooli eelarve täitmist kontrollib vallavalitsus ning eelarve täitmine kinnitatakse valla majandusaasta aruandega vallavolikogu poolt.

  (5) Muusikakool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuse, korras ja tähtaegadel.

  (6) Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus teostada riiklikku järelevalvet muusikakooli õppe- ja kasvatustegevuse seaduslikkuse üle. Riiklikul järelevalveorganil on õigus kaasata riikliku järelevalve teostamisse eksperte.

  (7) Järelvalvet teostava organi poolt avastatud puudused tuleb kõrvaldada ettenähtud tähtajaks.

§ 9.   Ühistegevus

  (1) Muusikakool osaleb muusikakoolide ühistegevuses, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Muusikakoolide Liidu korraldusel toimuvatel, samuti rahvusvahelistel kursustel ja seminaridel.

  (2) Muusikakool osaleb vabariiklikel ja rahvusvahelistel õpilaskonkurssidel ja -festivalidel.

  (3) Muusikakool on Eesti Muusikakoolide Liidu liige, tasudes oma eelarvest liikmemaksu.

§ 10.   Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  (1) Muusikakooli tegevuse korraldab ümber või lõpetab vallavalitsus vallavolikogu otsuse alusel seaduses ettenähtud korras.

  (2) Muusikakooli ümberkorraldamine seisneb kooli ühinemises või jagunemises.

  (3) Muusikakooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (4) Muusikakooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õpilastele, lastevanematele, personalile ja EHIS-e volitatud töötajale vähemalt neli kuud enne õppeperioodi lõppu.

  (5) Muusikakooli ümberkorraldamisel ja tegevuse lõpetamisel kustutatakse see EHIS-st kahe kuu jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

  (6) Tegevuse lõpetanud muusikakooli õigused ja kohustused, sealhulgas dokumentatsiooni säilitamine ning duplikaatide väljastamine, läheb üle vallavalitsusele või tema määratud asutusele.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 25. veebruaril 2008. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json