Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2018, 57

Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 17.10.2018 nr 29
RT IV, 27.10.2018, 9
jõustumine 30.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.11.2018RT IV, 04.12.2018, 4607.12.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Rakvere valla (edaspidi vald) eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise, andmise, kasutamise ning järelvalve teostamise korra.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd, toetada kultuuri, spordi, keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö, ühistegevuse ja vaba aja võimalusi ning vabaühenduste mitmekesisust ja jätkusuutlikku arengut valla haldusterritooriumil avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja seltsingute (edaspidi MTÜ) kaudu.

  (3) Toetust antakse:
  1) tegevustoetusena;
  2) ühekordse toetusena;
  3) projektitoetusena.

§ 2.   Tegevustoetus

  (1) Tegevustoetust antakse Rakvere valla territooriumile registreeritud ja tegutsevale MTÜ-le põhikirjaliste või seltsingulepingus sätestatud eesmärkide toetamiseks.

  (2) Tegevustoetuse taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse (Lisa 1) iga aasta 20. septembriks, v.a 2018. aastal on tegevustoetuste taotluste esitamise tähtajaks 31. detsember.
[RT IV, 04.12.2018, 46 - jõust. 07.12.2018]

  (3) Tegevustoetuse taotlusele tuleb lisada:
  1) aasta tegevuste esialgne kava;
  2) aasta eelarve projekt ja kalkulatsioonid, mille põhjal on eelarve koostatud;
  3) teave treenerite kutsekvalifikatsiooni kohta (spordiklubi korral);
  4) teave tegutsemiskohtade kohta, ruumide kasutamiseks sõlmitud lepingud või kokkulepped ruumide kasutamiseks;
  5) MTÜ liikmete, juhendatavate ja/või treeningrühmade nimekiri;
  6) esmakordsel taotlemisel MTÜ põhikiri ja asutamisleping ning taustakirjeldus MTÜ senise tegevuse kohta või viide veebilehele, kus on nimetatud andmed olemas.

§ 3.   Ühekordne toetus

  (1) Ühekordset toetust antakse MTÜ-le valla elanikele suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste (edaspidi ürituse) teostamiseks ja/või valla esindamiseks.

  (2) Ürituste korraldamise taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse (Lisa 2) järgnevateks tähtaegadeks: 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

  (3) Ürituse korraldamise toetuse taotlusele tuleb lisada:
  1) ürituse päevakava;
  2) ürituse eelarve ja rahastamise allikad;
  3) hinnapakkumised ja kalkulatsioonid, mille põhjal on eelarve koostatud;
  4) ürituse rahastamise otsus (otsused), kui selle korraldamiseks on saadud projektitoetust teistest allikatest.

§ 4.   Projektipõhine toetus

  (1) Projektipõhist toetus antakse MTÜ-le teistest fondidest taotletavate avalikkusele ja kogukonna ning piirkonna arengule suunatud tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks ning kaasfinantseerimise katmiseks.

  (2) Projektipõhise toetuse taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse (Lisa 3) koos projektidokumentatsiooniga enne rahastamistaotluse esitamist.

  (3) Vajadusel väljastatakse taotlejale garantiikiri kaasfinantseeringu andmise kohta peale projekti kaasfinantseeringu taotluse esitamist.

§ 5.   Tingimused toetuse taotlejale

  Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja tegevuse eesmärk on elukeskkonna arendamine ja elanike heaolu väärtustamine ning avalikkuse kaasamisele suunatud tegevus;
  2) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Rakvere valla ees sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
  3) taotleja on registreeritud ja tema tegevuskohaks on Rakvere vald ning tema tegevusest saavad kasu Rakvere valla elanikud;

§ 6.   Taotluste esitamine

  (1) Taotleja esitab vallavalitsusele määruse lisas toodud vormikohase taotluse, mis sisaldab kõiki nõutavaid andmeid. Taotlus esitatakse Rakvere Vallavalitsusele elektrooniliselt ja digitaalallkirjastatult aadressile vallavalitsus@rakverevald.ee või paberkandjal allkirjastatult aadressile Kooli 2, Sõmeru alevik, Rakvere vald, 44305.

  (2) Kui taotluse esitamise tähtaeg satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval. Tähtaja määramisel loetakse päevaks ajavahemikku keskööst keskööni.

§ 7.   Taotluste menetlemine ja hindamine

  (1) Taotluste läbivaatamiseks moodustab Rakvere Vallavalitsus vähemalt kolme liikmelise hindamiskomisjoni. Välja arvatud projektipõhiste taotluste puhul, kus hindajaks on vastava valdkonna vastutav ametnik, kes moodustab valdkondliku töögrupi vastavalt taotluse sisule.

  (2) Toetuse taotlemise taotlused vaatab esmalt läbi ja menetleb vallavalitsuse vastutav ametnik (edaspidi ametnik), kes puuduste esinemisel annab taotlejale 10 kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Korrektsed taotlused esitab ametnik hindamiskomisjonile hindamiseks, kes teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuste eraldamiseks.

  (4) Vastutaval ametnikul ja vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (5) Taotluse hindamisel võetakse arvesse:
  1) taotluse sisu kooskõla toetuse andmise eesmärgi ja vallas kehtivate arengukavadega;
  2) tegevuse mõju kohalikule kogukonnale ja valla arengule;
  3) kohaliku kogukonna kaasatust;
  4) tegevuse uudsust ja omapära;
  5) tegevuse eesmärkide selgust ja arusaadavust;
  6) tegevusest otseselt kasu saavate rahvastikuregistri järgsete valla elanike hulka;
  7) taotluse esitaja tegevuse seotust valla esindamisega;
  8) tegevuse jätkusuutlikkust;
  9) koostööd teiste organisatsioonide ja isikutega;
  10) eelarve läbipaistvust, realistlikkust ja kulude majanduslikku otstarbekust;
  11) liikmete panust (rahaline ja mitterahaline);
  12) kaasrahastamise olemasolu.

  (6) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) on ületanud esitamistähtaja või tegevus on esitamise tähtajaks toimunud;
  2) taotleja ei võimalda kontrollida taotleja või taotluses toodud andmete vastavust nõuetele;
  3) on puudulikult vormistatud ning taotleja ei ole kõrvaldanud määratud tähtajaks puudusi;
  4) valla eelarve vahendid seda ei võimalda;
  5) sisaldab tegevuskavas üritusi ja kalkulatsioonis kulusid, mis ei ole projekti eesmärki silmas pidades otseselt vajalikud või on ülemäärased;
  6) sisaldab päevarahasid, vastuvõttude ja bankettide toitlustamist ning kommertsüritusi;
  7) on tegu heategevusprojektiga (nt. heategevuskontserdil esinejatele honoraride maksmine);
  8) sisaldab rühma või spordimeeskonna vormiriiete või üksikisikule vara soetamist;
  9) sisaldab litsentside ostmist, laenu- või liisingumaksete tasumist;
  10) sisaldab toitlustamist, majutust, turismiobjektide või vaatamisväärsuste külastuspiletite tasu;
  11) tegu on kasumit teeniva projektiga;
  12) rahastatud on juba analoogseid projekte ning taotletav toetus on vähese efektiivsusega taotluses sätestatud eesmärkide suhtes;
  13) esitatud on mitu sarnast taotlust, on komisjonil õigus välja valida nende seast üks, mis tema hinnangul on püstitatud eesmärgi suhtes kõige mõjusam;
  14) taotleja on esitanud valeandmeid ning edaspidi ei anta talle toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel (2) kalendriaastal.

§ 8.   Toetuse eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

  (1) Toetust eraldatakse valla eelarvest selleks ettenähtud vahendite piires. Toetuse eraldamisel järgitakse vallas piirkondlikku ja valdkondlikku tasakaalustatuse printsiipi.

  (2) Vallavalitsus informeerib taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest 10 kalendripäeva jooksul pärast otsuse tegemist ning avalikustab toetuse saaja, toetussumma ja toetuse kasutamise eesmärgi valla veebilehel ja ajalehes.

  (3) Vallavalitsuse korralduses märgitakse: taotleja nimi, eraldatav summa, põhjus taotluse rahuldamata jätmise või osalise rahuldamise kohta.

  (4) Toetuse sihtotstarbelise kasutamise lepingu sõlmib toetuse saajaga vallavanem või teda asendav isik kümne (10) tööpäeva jooksul pärast vallavalitsuse korralduse jõustumist. Kui taotleja ei sõlmi ilma mõjuva põhjuseta nimetatud tähtaja jooksul lepingut, loetakse taotleja toetusest loobunuks ning toetust välja ei maksta.

  (5) Määratud toetus kantakse vallavalitsuse korralduse ja/või lepingu alusel toetuse saaja arvelduskontole või lepingus näidatud kontole 7 kalendripäeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist mõlema lepingu poole poolt.

  (6) Käesoleva korra alusel toetust saavatel MTÜ-del on võimalik taotleda ka oma tegevuspiirkonnas asuva ja Rakvere vallale kuuluva hoone ruumide, olemasoleva inventari ja maa tasuta kasutamise võimalust, kui see on MTÜ sihipärase tegevuse seisukohalt vajalik. Sellisel juhul sõlmib objekti haldaja MTÜ-ga ruumide ja/või vahendite ning maa kasutamise lepingu, milles fikseeritakse muuhulgas ära objekti kasutamine MTÜ poolt ning inventari ja lisateenuste kasutamise tingimused.

  (7) Toetused mis hõlmavad investeeringuteks tehtavate toetuste maksmist neile, kes kasutavad vallavara ja toetus on seotud nimetatud vara parendamise või uuendamisega, toimub vastavalt selle vara rendilepingule või vastavalt vallavara kasutada andmise korrale ning fikseeritakse kahepoolsete kokkulepetega vastavates lepingutes või nende lepingute lisadena.

§ 9.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) järgima toetuse väljamaksmise korralduses ja lepingus sätestatud toetuse kasutamise tingimusi;
  2) teavitama vallavalitsust kõigist toetuse kasutamisega seotud probleemidest ja asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada ning takistada sõlmitud lepingu täitmist või mis võivad olla vastuolus vallavalitsuse kehtestatud nõuete või reeglitega vms;
  3) esitama vallavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta ja nõudmisel kõik tegevusi käsitlevad kuludokumendid;
  4) võimaldama vallavalitsusel kontrollida aruannete õigust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, sh võimaldama juurdepääsu toetuse kasutamist tõendavatele algdokumentidele, toetuse abil soetatud vahenditele, investeeringuobjektidele jne;
  5) toetuse kasutamise tingimuste rikkumisel toetuse vallavalitsuse kirjaliku nõudmise alusel tagasi maksma;
  6) kajastama valda kui toetajat oma veebilehel, artiklites, ürituste reklaamides, riietusel, esemetel, avalikel esinemistel jne.

§ 10.   Toetuse kasutamise aruandlus

  (1) Ühekordsete toetuste ja projektitoetuste saaja esitab toetuse kasutamise aruande (vastavalt Lisad 4 või 5) vallavalitsusele kolmekümne (30) päeva jooksul pärast lepinguga sätestatud toetuse kasutamise aja lõppemist.

  (2) Aruanded vaatab üle vallavalitsuse vastutav ametnik, kes esitab vallavalitsusele aruande kinnitamise ettepaneku ja korralduse eelnõu. Vastutaval ametnikul ja vallavalitsusel on õigus nõuda aruande esitajalt täiendavaid andmeid.

  (3) Tegevustoetuse sihipärast kasutamist kontrollib vallavalitsuse vastutav ametnik MTÜ majandusaasta aruande alusel. Vajadusel on õigustoetuse kasutajalt nõuda täiendavat informatsiooni.

  (4) Aruande kinnitamisest või mittekinnitamisest teavitatakse esitajat e-kirjaga hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul pärast aruande esitamist.

§ 11.   Toetuste kasutamise üle järelevalve teostamine

  (1) Toetuse saajaga lepingu sõlmimist, toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab taotluse menetlust korraldav ametnik, kellel on õigus nõuda toetuse saajalt täiendavaid dokumente, seletusi ja viibida toetatava projekti läbiviimise juures.

  (2) Toetuse andmise tingimuste mittetäitmisel, toetuse mittesihipärase kasutamise korral või kui toetuse saaja ei ole taganud projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ning avalikku kasutust taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses nimetatud eesmärkidel ja tingimustel või pole taotluses lubatud tegevusi määratud tähtaja jooksul ellu viinud, on vallavalitsusel õigus nõuda vastava summa tagastamist, arvutada see ümber või keelduda edaspidi antud MTÜ-le toetuse eraldamisest.

  (3) Toetusest loobumise ja toetuse kasutamise lepingu ennetähtaegse lõpetamise kohta esitab toetuse saaja vallavalitsusele avalduse, milles märgitakse lepingust taganemise põhjus ning kuupäev, millal soovitakse lepingut lõpetada ning tagastatakse juba väljamakstud toetus.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa Toetuste taotluste ja aruannete vormid

/otsingu_soovitused.json