SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.12.2019, 7

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 27.11.2019 nr 70

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sotsiaaltoetuste maksmise kord sätestab toetuste määramise ja maksmise tingimused ning korra isikutele, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Toila vallas.

  (2) Leibkond on üksikisik, perekond või ühist eluruumi ja ühtset tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

  (3) Toetuste piirmäärad kinnitab Toila Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja vahendite üle peab arvestust vallavalitsus.

§ 2.   Toetuste liigid

  (1) Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused:
  1) sünnitoetus;
  2) matusetoetus;
  3) lasteaia kohatasu hüvitamine.

  (2) Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused:
  1) toetus lasteaia kulude (kohamaks, osalustasu, toidupäev) osaliseks hüvitamiseks;
  2) toetus kooliaasta alustamisega seotud kulutuste (koolitarbed, spordiriided ja -jalanõud jm) osaliseks hüvitamiseks õpilastele kuni 19. eluaastani (k.a.). Toetuse avaldusi võetakse vastu kuni 31. oktoobrini;
  3) toetus retseptiravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks;
  4) toetus raviteenuste (visiiditasud, voodipäeva maksumus, hambaravi) osaliseks hüvitamiseks;
  5) toetus sotsiaal- ja tervishoiuteenusele sõidukulu osaliseks hüvitamiseks;
  6) toetus prillide ja invaabivahendite ostmise või laenutamise osaliseks hüvitamiseks;
  7) toetus küttematerjali ostmise osaliseks hüvitamiseks era- ja kortermajades;
  8) toetus laste- ja spordilaagri kulutuste osaliseks hüvitamiseks;
  9) toetus erakorraliste kahjude ja kulude osaliseks hüvitamiseks (vargus politsei või tulekahju päästeteenistuse tõendi esitamisel või muu ettenägematu juhtum);
  10) muu sotsiaaltoetus hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks (isikut tõendavate dokumentide vormistamine, tervisetõend tööle asumiseks jm).

  (3) Sihtgrupist sõltuv toetus on toetus koolisõiduga seotud kulutuste hüvitamiseks.

§ 3.   Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused:
  1) Sünnitoetust makstakse 100% ulatuses lapse sünni puhul, kui mõlema lapsevanema (sh üksikvanem) ning sündinud lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on lapse sünni hetkel Toila vald. Sünnitoetust makstakse 50% ulatuses, kui ühe lapsevanema ning sündinud lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on lapse sünni hetkel Toila vald.
  2) Mitmikute sünni puhul makstakse sünnitoetust iga lapse kohta käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1 korda järgides.
  3) Lapse vanemal on õigus toetusele kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetust makstakse avalduse esitamisel kehtinud korras ja määras. Toetuse maksmise aluseks on sünnitõend ja rahvastikuregistri andmed. Avalduses märgitakse taotleja nimi, leibkonna koosseis, kontaktandmed, ja arvelduskonto number.
  4) Sünnitoetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või on teises perekonnas eestkostel või hooldusel.
  5) Matusetoetus makstakse inimesele, kes korraldab matust isikule, kelle viimaseks elukohaks oli rahvastikuregistri andmetel Toila vald.
  6) Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus koos kuludokumentidega. Avalduses märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, arvelduskonto number. Toetuse maksmise aluseks on rahvastikuregistri andmed. Matusetoetust finantseeritakse riigieelarvest Toila valla eelarve kaudu. Matusetoetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul pärast surma registreerimist.
  7) Lasteaia kohatasu hüvitatakse lapsevanemale 100% ulatuses kui peres on kaks ja enam last, kes käivad lasteaias ja nii vanema kui ka laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Toila vald lapsevanema poolt esitatud avalduse alusel. Avalduses märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, arvelduskonto number, lasteaia nimetus, laste nimed ja isikukoodid ning lisatakse kuludokumendid.
  8) Lasteaia kohatasu hüvitamiseks on õigus esitada taotlus korraga kuni kahe viimase kuu tasutud kohatasu eest.

  (2) Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused:
  1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab toetuse saamise vajadust. Avalduses märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, leibkonna koosseis ja sissetulekud, arvelduskonto number. Avaldusele lisatakse kuludokumendid.
  2) Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda taotlejalt leibkonna sissetulekuid tõendavaid dokumente ning muid andmeid ja dokumente, millest informeeritakse taotlejat avalduse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.
  3) Toetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul peale sündmust, millega seoses toetust taotletakse.
  4) Käesoleva korra § 2 lõikes 2 sätestatud toetuse määramise aluseks on leibkonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud vallaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.
  5) Käesoleva korra § 2 lõikes 2 sätestatud toetus määratakse reeglina isikutele, kelle leibkonna sissetulek iga pereliikme kohta on väiksem kui kahe ja poole kordne kehtiv toimetulekupiiri määr.
  6) Käesoleva korra § 2 lõike 2 punktis 9 sätestatud toetust on õigus määrata ka suurema sissetulekuga peredele.

  (3) Sihtgrupist sõltuvad toetused:
  1) Koolisõiduga seotud kulutused hüvitatakse Ida-Virumaal üldhariduskoolides alg-, põhi- või keskharidust omandavatele õpilastele õppetöö perioodil täies ulatuses.
  2) Sõidukulude hüvitamist on õigus taotleda õpilase vanemal, eestkostjal, hooldajal või õpilasel endal alates 18. eluaastast. Toetuse saamiseks esitab eespool nimetatud isik vallavalitsusele avalduse. Avalduses märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, õppeasutus, õpilase nimi, klass ning süstematiseeritud sõidupiletid, kus on loetavad kuupäev, maksumus, sõidumarsruut ning kellaaeg.
  3) Hüvitatakse kahel viimasel kuul kooli ja sealt tagasi alalisse elukohta sõitmiseks kasutatud sõidupiletid, arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas. Väljamaksed teostatakse vallavalitsuse korralduse alusel taotleja arvelduskontole.
  4) Toetuse suurus sõltub Toila valla eelarvest sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest, toetuse piirmäärast, riiklikest sotsiaaltoetustest, taotleja leibkonna sissetulekutest, varanduslikust seisust, eluasemekuludest ning taotleja vajadustest. Sotsiaaltöötajal on õigus, eelneval kokkuleppel taotlejaga teha kodukülastus, et hinnata sotsiaaltoetuse määramise vajadust.

§ 4.   Sotsiaaltoetuste määramisest keeldumine

  (1) Sotsiaaltoetuse määramise keeldumise aluseks on:
  1) taotleja on toetuse saamiseks esitanud teadlikult valeandmeid;
  2) taotleja jätab esitamata toetuse määramiseks vajalikke andmeid või dokumente;
  3) toetuse taotlemine ja määramine ei ole kooskõlas kehtiva korraga;
  4) toetust on eelarveaastal eraldatud piirmäära ulatuses;
  5) taotleja ei võimalda toetuse määramise vajadust kontrollida;
  6) toetuse vajaduse katavad riiklikud või valla eelarvest makstavad toetused ja teenused.

  (2) Toetuse andmise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (3) Toetuse mittemääramise korral teatatakse sellest toetuse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, tuues välja keeldumise põhjuse.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Toila Vallavolikogu 21.02.2018. a määrus nr 7 “Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord”.

  (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2020. a.

Kalle Merilai
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json